楞严经讲解网
标题

注音

 卷一

 rú shì wǒ wén。yī shí。fó zài shì luó fá chénɡ。qí huán jīnɡ shè。

 如是我闻。一时佛在室罗筏城。祇桓精舍。

 yǔ dà bǐ qiū zhònɡ。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù。jiē shì wú lòu。dà ā luó hàn。

 与大比丘众。千二百五十人俱。皆是无漏。大阿罗汉。

 fó zǐ zhù chí。shàn chāo zhū yǒu。nénɡ yú ɡuó tǔ。chénɡ jiù wēi yí。

 佛子住持。善超诸有。能于国土。成就威仪。

 cónɡ fó zhuǎn lún。miào kān yí zhǔ。yán jìnɡ pí ní。hónɡ fàn sān jiè。

 从佛转轮。妙堪遗嘱。严净毗尼。弘范三界。

 yìnɡ shēn wú liànɡ。dù tuō zhònɡ shēnɡ。bá jì wèi lái。yuè zhū chén lèi。

 应身无量。度脱众生。拔济未来。越诸尘累。

 qí mínɡ yuē。dà zhì shè lì fú。mó hē mù jiān lián。mó hē jū chī luó。

 其名曰。大智舍利弗。摩诃目犍连。摩诃拘絺罗。

 fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。xū pú tí。yōu bō ní shā tuó děnɡ。

 富楼那弥多罗尼子。须菩提。优波尼沙陀等。

 ér wéi shànɡ shǒu。fù yǒu wú liànɡ。pì zhī wú xué。bìnɡ qí chū xīn。

 而为上首。复有无量。辟支无学。并其初心。

 tónɡ lái fó suǒ。shǔ zhū bǐ qiū。xiū xià zì zì。shí fānɡ pú sà。

 同来佛所。属诸比丘。休夏自恣。十方菩萨。

 zī jué xīn yí。qīn fènɡ cí yán。jiānɡ qiú mì yì。jí shí rú lái。fū zuò yàn ān。

 咨决心疑。钦奉慈严。将求密义。即时如来。敷座宴安。

 wèi zhū huì zhōnɡ。xuān shì shēn ào。fǎ yán qīnɡ zhònɡ。

 为诸会中。宣示深奥。法筵清众。

 dé wèi cénɡ yǒu。jiā línɡ xiān yīn。biàn shí fānɡ jiè。hénɡ shā pú sà。

 得未曾有。迦陵仙音。遍十方界。恒沙菩萨。

 lái jù dào chǎnɡ。wén shū shī lì。ér wéi shànɡ shǒu。shí bō sī nì wánɡ。

 来聚道场。文殊师利。而为上首。时波斯匿王。

 wèi qí fù wánɡ。huì rì yínɡ zhāi。qǐnɡ fó ɡōnɡ yè。zì yínɡ rú lái。

 为其父王。讳日营斋。请佛宫掖。自迎如来。

 ɡuǎnɡ shè zhēn xiū。wú shànɡ miào wèi。jiān fù qīn yán。zhū dà pú sà。

 广设珍羞。无上妙味。兼复亲延。诸大菩萨。

 chénɡ zhōnɡ fù yǒu。zhǎnɡ zhě jū shì。tónɡ shí fàn sēnɡ。

 城中复有。长者居士。同时饭僧。

 zhù fó lái yìnɡ。fó chì wén shū。fēn lǐnɡ pú sà。jí ā luó hàn。

 伫佛来应。佛敕文殊。分领菩萨。及阿罗汉。

 yìnɡ zhū zhāi zhǔ。wéi yǒu ā nán。xiān shòu bié qǐnɡ。yuǎn yóu wèi huán。

 应诸斋主。唯有阿难。先受别请。远游未还。

 bù huánɡ sēnɡ cì。jì wú shànɡ zuò。jí ā shé lí。tú zhōnɡ dú ɡuī。

 不遑僧次。既无上座。及阿阇黎。途中独归。

 qí rì wú ɡònɡ。jí shí ā nán。zhí chí yìng qì。yú suǒ yóu chénɡ。cì dì xún qǐ。

 其日无供。即时阿难。执持应器。于所游城。次第循乞。

 xīn zhōnɡ chū qiú。zuì hòu tán yuè。yǐ wéi zhāi zhǔ。wú wèn jìnɡ huì。

 心中初求。最后檀越。以为斋主。无问净秽。

 chà lì zūn xìnɡ。jí zhān tuó luó。fānɡ xínɡ děnɡ cí。bù zé wēi jiàn。

 刹利尊姓。及旃陀罗。方行等慈。不择微贱。

 fā yì yuán chénɡ。yī qiè zhònɡ shēnɡ。wú liànɡ ɡōnɡ dé。ā nán yǐ zhī。

 发意圆成。一切众生。无量功德。阿难已知。

 rú lái shì zūn。hē xū pú tí。jí dà jiā shè。wéi ā luó hàn。xīn bù jūn pínɡ。

 如来世尊。诃须菩提。及大迦叶。为阿罗汉。心不均平。

 qīn yǎnɡ rú lái。kāi chǎn wú zhē。dù zhū yí bànɡ。jīnɡ bǐ chénɡ huánɡ。

 钦仰如来。开阐无遮。度诸疑谤。经彼城隍。

 xú bù ɡuō mén。yán zhěnɡ wēi yí。sù ɡōnɡ zhāi fǎ。ěr shí ā nán。

 徐步郭门。严整威仪。肃恭斋法。尔时阿难。

 yīn qǐ shí cì。jīnɡ lì yín shì。zāo dà huàn shù。mó dēnɡ qié nǚ。

 因乞食次。经历淫室。遭大幻术。摩登伽女。

 yǐ suō pí jiā luó。xiān fàn tiān zhòu。shè rù yín xí。yín ɡōnɡ fǔ mó。

 以娑毗迦罗。先梵天咒。摄入淫席。淫躬抚摩。

 jiānɡ huǐ jiè tǐ。rú lái zhī bǐ。yín shù suǒ jiā。zhāi bì xuán ɡuī。wánɡ jí dà chén。

 将毁戒体。如来知彼。淫术所加。斋毕旋归。王及大臣。

 zhǎnɡ zhě jū shì。jù lái suí fó。yuàn wén fǎ yào。yú shí shì zūn。

 长者居士。俱来随佛。愿闻法要。于时世尊。

 dǐnɡ fànɡ bǎi bǎo。wú wèi ɡuānɡ mínɡ。ɡuānɡ zhōnɡ chū shēnɡ。

 顶放百宝。无畏光明。光中出生。

 qiān yè bǎo lián。yǒu fó huà shēn。jié jiā fū zuò。xuān shuō shén zhòu。

 千叶宝莲。有佛化身。结跏趺坐。宣说神咒。

 chì wén shū shī lì。jiānɡ zhòu wǎnɡ hù。è zhòu xiāo miè。tí jiǎnɡ ā nán。

 敕文殊师利。将咒往护。恶咒销灭。提奖阿难。

 jí mó dēnɡ qié。ɡuī lái fó suǒ。ā nán jiàn fó。dǐnɡ lǐ bēi qì。hèn wú shǐ lái。

 及摩登伽。归来佛所。阿难见佛。顶礼悲泣。恨无始来。

 yī xiànɡ duō wén。wèi quán dào lì。yīn qín qǐ qǐnɡ。shí fānɡ rú lái。

 一向多闻。未全道力。殷勤启请。十方如来。

 dé chénɡ pú tí。miào shē mó tā。sān mó chán nà。zuì chū fānɡ biàn。

 得成菩提。妙奢摩他。三摩禅那。最初方便。

 yú shí fù yǒu。hénɡ shā pú sà。jí zhū shí fānɡ。dà ā luó hàn。

 于时复有。恒沙菩萨。及诸十方。大阿罗汉。

 pì zhī fó děnɡ。jù yuàn lè wén。tuì zuò mò rán。chénɡ shòu shènɡ zhǐ。

 辟支佛等。俱愿乐闻。退坐默然。承受圣旨。

 fó ɡào ā nán。rǔ wǒ tónɡ qì。qínɡ jūn tiān lún。dānɡ chū fā xīn。

 佛告阿难。汝我同气。情均天伦。当初发心。

 yú wǒ fǎ zhōnɡ。jiàn hé shènɡ xiànɡ。dùn shě shì jiān。shēn zhònɡ ēn ài。

 于我法中。见何胜相。顿舍世间。深重恩爱。

 ā nán bái fó。wǒ jiàn rú lái。sān shí èr xiànɡ。shènɡ miào shū jué。

 阿难白佛。我见如来。三十二相。胜妙殊绝。

 xínɡ tǐ yìnɡ chè。yóu rú liú lí。chánɡ zì sī wéi。cǐ xiànɡ fēi shì。

 形体映彻。犹如琉璃。常自思惟。此相非是。

 yù ài suǒ shēnɡ。hé yǐ ɡù。yù qì cū zhuó。xīnɡ sāo jiāo ɡòu。

 欲爱所生。何以故。欲气粗浊。腥臊交遘。

 nónɡ xuè zá luàn。bù nénɡ fā shēnɡ。shènɡ jìnɡ miào mínɡ。

 脓血杂乱。不能发生。胜净妙明。

 zǐ jīn ɡuānɡ jù。shì yǐ kě yǎnɡ。cónɡ fó tì luò。fó yán。shàn zāi ā nán。

 紫金光聚。是以渴仰。从佛剃落。佛言。善哉阿难。

 rǔ děnɡ dānɡ zhī。yī qiè zhònɡ shēnɡ。cónɡ wú shǐ lái。

 汝等当知。一切众生。从无始来。

 shēnɡ sǐ xiānɡ xù。jiē yóu bù zhī。chánɡ zhù zhēn xīn。xìnɡ jìnɡ mínɡ tǐ。

 生死相续。皆由不知。常住真心。性净明体。

 yònɡ zhū wànɡ xiǎnɡ。cǐ xiǎnɡ bù zhēn。ɡù yǒu lún zhuǎn。rǔ jīn yù yán。

 用诸妄想。此想不真。故有轮转。汝今欲研。

 wú shànɡ pú tí。zhēn fā mínɡ xìnɡ。yīnɡ dānɡ zhí xīn。chóu wǒ suǒ wèn。

 无上菩提。真发明性。应当直心。酬我所问。

 shí fānɡ rú lái。tónɡ yī dào ɡù。chū lí shēnɡ sǐ。jiē yǐ zhí xīn。

 十方如来。同一道故。出离生死。皆以直心。

 xīn yán zhí ɡù。rú shì nǎi zhì。zhōnɡ shǐ dì wèi。zhōnɡ jiān yǒnɡ wú。

 心言直故。如是乃至。终始地位。中间永无。

 zhū wěi qū xiànɡ。ā nán。wǒ jīn wèn rǔ。dānɡ rǔ fā xīn。yuán yú rú lái。

 诸委曲相。阿难。我今问汝。当汝发心。缘于如来。

 sān shí èr xiànɡ。jiānɡ hé suǒ jiàn。shuí wéi ài lè。ā nán bái fó yán。

 三十二相。将何所见。谁为爱乐。阿难白佛言。

 shì zūn。rú shì ài lè。yònɡ wǒ xīn mù。yóu mù ɡuān jiàn。

 世尊。如是爱乐。用我心目。由目观见。

 rú lái shènɡ xiànɡ。xīn shēnɡ ài lè。ɡù wǒ fā xīn。yuàn shě shēnɡ sǐ。

 如来胜相。心生爱乐。故我发心。愿舍生死。

 fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ shuō。zhēn suǒ ài lè。yīn yú xīn mù。

 佛告阿难。如汝所说。真所爱乐。因于心目。

 ruò bù shí zhī。xīn mù suǒ zài。zé bù nénɡ dé。xiánɡ fú chén láo。

 若不识知。心目所在。则不能得。降伏尘劳。

 pì rú ɡuó wánɡ。wéi zéi suǒ qīn。fā bīnɡ tǎo chú。shì bīnɡ yào dānɡ。

 譬如国王。为贼所侵。发兵讨除。是兵要当。

 zhī zéi suǒ zài。shǐ rǔ liú zhuǎn。xīn mù wéi jiù。wú jīn wèn rǔ。

 知贼所在。使汝流转。心目为咎。吾今问汝。

 wéi xīn yǔ mù。jīn hé suǒ zài。ā nán bái fó yán。shì zūn。yī qiè shì jiān。

 唯心与目。今何所在。阿难白佛言。世尊。一切世间。

 shí zhǒnɡ yì shēnɡ。tónɡ jiānɡ shí xīn。jū zài shēn nèi。zònɡ ɡuān rú lái。

 十种异生。同将识心。居在身内。纵观如来。

 qīnɡ lián huā yǎn。yì zài fó miàn。wǒ jīn ɡuān cǐ。fú ɡēn sì chén。

 青莲华眼。亦在佛面。我今观此。浮根四尘。

 zhǐ zài wǒ miàn。rú shì shí xīn。shí jū shēn nèi。fó ɡào ā nán。rǔ jīn xiàn zuò。

 只在我面。如是识心。实居身内。佛告阿难。汝今现坐。

 rú lái jiǎnɡ tánɡ。ɡuān qí tuó lín。jīn hé suǒ zài。shì zūn。cǐ dà chónɡ ɡé。

 如来讲堂。观祇陀林。今何所在。世尊。此大重阁。

 qīnɡ jìnɡ jiǎnɡ tánɡ。zài jǐ ɡū yuán。jīn qí tuó lín。shí zài tánɡ wài。

 清净讲堂。在给孤园。今祇陀林。实在堂外。

 ā nán。rǔ jīn tánɡ zhōnɡ。xiān hé suǒ jiàn。shì zūn。wǒ zài tánɡ zhōnɡ。

 阿难。汝今堂中。先何所见。世尊。我在堂中。

 xiān jiàn rú lái。cì ɡuān dà zhònɡ。rú shì wài wànɡ。fānɡ zhǔ lín yuán。

 先见如来。次观大众。如是外望。方瞩林园。

 ā nán。rǔ zhǔ lín yuán。yīn hé yǒu jiàn。shì zūn。cǐ dà jiǎnɡ tánɡ。

 阿难。汝瞩林园。因何有见。世尊。此大讲堂。

 hù yǒu kāi huò。ɡù wǒ zài tánɡ。dé yuǎn zhān jiàn。ěr shí shì zūn。

 户牖开豁。故我在堂。得远瞻见。尔时世尊。

 zài dà zhònɡ zhōnɡ。shū jīn sè bì。mó ā nán dǐnɡ。ɡào shì ā nán。

 在大众中。舒金色臂。摩阿难顶。告示阿难。

 jí zhū dà zhònɡ。yǒu sān mó tí。mínɡ dà fó dǐnɡ shǒu lénɡ yán wánɡ。

 及诸大众。有三摩提。名大佛顶首楞严王。

 jù zú wàn héng。shí fānɡ rú lái。yī mén chāo chū。miào zhuānɡ yán lù。

 具足万行。十方如来。一门超出。妙庄严路。

 rǔ jīn dì tīnɡ。ā nán dǐnɡ lǐ。fú shòu cí zhǐ。fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ yán。

 汝今谛听。阿难顶礼。伏受慈旨。佛告阿难。如汝所言。

 shēn zài jiǎnɡ tánɡ。hù yǒu kāi huò。yuǎn zhǔ lín yuán。

 身在讲堂。户牖开豁。远瞩林园。

 yì yǒu zhònɡ shēnɡ。zài cǐ tánɡ zhōnɡ。bú jiàn rú lái。jiàn tánɡ wài zhě。

 亦有众生。在此堂中。不见如来。见堂外者。

 ā nán dá yán。shì zūnzài tánɡ。bú jiàn rú lái。nénɡ jiàn lín quán。

 阿难答言。世尊在堂。不见如来。能见林泉。

 wú yǒu shì chù。ā nán。rǔ yì rú shì。rǔ zhī xīn línɡ。yī qiè mínɡ liǎo。

 无有是处。阿难。汝亦如是。汝之心灵。一切明了。

 ruò rǔ xiàn qián。suǒ mínɡ liǎo xīn。shí zài shēn nèi。ěr shí xiān hé。

 若汝现前。所明了心。实在身内。尔时先合。

 liǎo zhī nèi shēn。pō yǒu zhònɡ shēnɡ。xiān jiàn shēn zhōnɡ。

 了知内身。颇有众生。先见身中。

 hòu ɡuān wài wù。zònɡ bù nénɡ jiàn。xīn ɡān pí wèi。zhǎo shēnɡ fà zhǎnɡ。

 后观外物。纵不能见。心肝脾胃。爪生发长。

 jīn zhuàn mài yáo。chénɡ hé mínɡ liǎo。rú hé bù zhī。bì bú nèi zhī。

 筋转脉摇。诚合明了。如何不知。必不内知。

 yún hé zhī wài。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。

 云何知外。是故应知。汝言觉了。能知之心。

 zhù zài shēn nèi。wú yǒu shì chù。ā nán qǐ shǒu。ér bái fó yán。

 住在身内。无有是处。阿难稽首。而白佛言。

 wǒ wén rú lái。rú shì fǎ yīn。wù zhī wǒ xīn。shí jū shēn wài。

 我闻如来。如是法音。悟知我心。实居身外。

 suǒ yǐ zhě hé。pì rú dēnɡ ɡuānɡ。rán yú shì zhōnɡ。shì dēnɡ bì nénɡ。

 所以者何。譬如灯光。燃于室中。是灯必能。

 xiān zhào shì nèi。cónɡ qí shì mén。hòu jí tínɡ jì。yī qiè zhònɡ shēnɡ。

 先照室内。从其室门。后及庭际。一切众生。

 bú jiàn shēn zhōnɡ。dú jiàn shēn wài。yì rú dēnɡ ɡuānɡ。jū zài shì wài。

 不见身中。独见身外。亦如灯光。居在室外。

 bù nénɡ zhào shì。shì yì bì mínɡ。jiānɡ wú suǒ huò。tónɡ fó liǎo yì。

 不能照室。是义必明。将无所惑。同佛了义。

 dé wú wànɡ yé。fó ɡào ā nán。shì zhū bǐ qiū。shì lái cónɡ wǒ。

 得无妄耶。佛告阿难。是诸比丘。适来从我。

 shì luó fá chénɡ。xún qǐ tuán shí。ɡuī qí tuó lín。wǒ yǐ sù zhāi。

 室罗筏城。循乞抟食。归祇陀林。我已宿斋。

 rǔ ɡuān bǐ qiū。yī rén shí shí。zhū rén bǎo fǒu。ā nán dá yán。

 汝观比丘。一人食时。诸人饱不。阿难答言。

 fǒu yě shì zūn。hé yǐ ɡù。shì zhū bǐ qiū。suī ā luó hàn。qū mìnɡ bù tónɡ。

 不也世尊。何以故。是诸比丘。虽阿罗汉。躯命不同。

 yún hé yī rén。nénɡ lìnɡ zhònɡ bǎo。fó ɡào ā nán。ruò rǔ jué liǎo。

 云何一人。能令众饱。佛告阿难。若汝觉了。

 zhī jiàn zhī xīn。shí zài shēn wài。shēn xīn xiānɡ wài。zì bù xiānɡ ɡān。

 知见之心。实在身外。身心相外。自不相干。

 zé xīn suǒ zhī。shēn bù nénɡ jué。jué zài shēn jì。xīn bù nénɡ zhī。

 则心所知。身不能觉。觉在身际。心不能知。

 wǒ jīn shì rǔ。dōu luó mián shǒu。rǔ yǎn jiàn shí。xīn fēn bié fǒu。

 我今示汝。兜罗绵手。汝眼见时。心分别不。

 ā nán dá yán。rú shì shì zūn。fó ɡào ā nán。ruò xiānɡ zhī zhě。yún hé zài wài。

 阿难答言。如是世尊。佛告阿难。若相知者。云何在外。

 shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。zhù zài shēn wài。

 是故应知。汝言觉了。能知之心。住在身外。

 wú yǒu shì chù。ā nán bái fó yán。shì zūn。rú fó suǒ yán。bú jiàn nèi ɡù。

 无有是处。阿难白佛言。世尊。如佛所言。不见内故。

 bù jū shēn nèi。shēn xīn xiānɡ zhī。bù xiānɡ lí ɡù。bú zài shēn wài。

 不居身内。身心相知。不相离故。不在身外。

 wǒ jīn sī wéi。zhī zài yī chù。fó yán。chù jīn hé zài。ā nán yán。cǐ liǎo zhī xīn。

 我今思惟。知在一处。佛言。处今何在。阿难言。此了知心。

 jì bù zhī nèi。ér nénɡ jiàn wài。rú wǒ sī cǔn。qián fú ɡēn lǐ。

 既不知内。而能见外。如我思忖。潜伏根里。

 yóu rú yǒu rén。qǔ liú lí wǎn。hé qí liǎnɡ yǎn。suī yǒu wù hé。

 犹如有人。取琉璃碗。合其两眼。虽有物合。

 ér bù liú ài。bǐ ɡēn suí jiàn。suí jí fēn bié。rán wǒ jué liǎo。

 而不留碍。彼根随见。随即分别。然我觉了。

 nénɡ zhī zhī xīn。bú jiàn nèi zhě。wéi zài ɡēn ɡù。fēn mínɡ zhǔ wài。

 能知之心。不见内者。为在根故。分明瞩外。

 wú zhànɡ ài zhě。qián ɡēn nèi ɡù。fó ɡào ā nán。rú rǔ suǒ yán。

 无障碍者。潜根内故。佛告阿难。如汝所言。

 qián ɡēn nèi zhě。yóu rú liú lí。bǐ rén dānɡ yǐ。liú lí lónɡ yǎn。

 潜根内者。犹如琉璃。彼人当以。琉璃笼眼。

 dānɡ jiàn shān hé。jiàn liú lí fǒu。rú shì shì zūn。shì rén dānɡ yǐ。

 当见山河。见琉璃不。如是世尊。是人当以。

 liú lí lónɡ yǎn。shí jiàn liú lí。fó ɡào ā nán。rǔ xīn ruò tónɡ。liú lí hé zhě。

 琉璃笼眼。实见琉璃。佛告阿难。汝心若同。琉璃合者。

 dānɡ jiàn shān hé。hé bú jiàn yǎn。ruò jiàn yǎn zhě。yǎn jí tónɡ jìnɡ。

 当见山河。何不见眼。若见眼者。眼即同境。

 bù dé chénɡ suí。ruò bù nénɡ jiàn。yún hé shuō yán。cǐ liǎo zhī xīn。

 不得成随。若不能见。云何说言。此了知心。

 qián zài ɡēn nèi。rú liú lí hé。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jué liǎo。

 潜在根内。如琉璃合。是故应知。汝言觉了。

 nénɡ zhī zhī xīn。qián fú ɡēn lǐ。rú liú lí hé。wú yǒu shì chù。

 能知之心。潜伏根里。如琉璃合。无有是处。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ jīn yòu zuò。rú shì sī wéi。

 阿难白佛言。世尊。我今又作。如是思惟。

 shì zhònɡ shēnɡ shēn。fǔ zànɡ zài zhōnɡ。qiào xué jū wài。yǒu zànɡ zé àn。

 是众生身。腑藏在中。窍穴居外。有藏则暗。

 yǒu qiào zé mínɡ。jīn wǒ duì fó。kāi yǎn jiàn mínɡ。mínɡ wéi jiàn wài。

 有窍则明。今我对佛。开眼见明。名为见外。

 bì yǎn jiàn àn。mínɡ wéi jiàn nèi。shì yì yún hé。fó ɡào ā nán。rǔ dānɡ bì yǎn。

 闭眼见暗。名为见内。是义云何。佛告阿难。汝当闭眼。

 jiàn àn zhī shí。cǐ àn jìnɡ jiè。wéi yú yǎn duì。wéi bú duì yǎn。

 见暗之时。此暗境界。为与眼对。为不对眼。

 ruò yú yǎn duì。àn zài yǎn qián。yún hé chénɡ nèi。ruò chénɡ nèi zhě。

 若与眼对。暗在眼前。云何成内。若成内者。

 jū àn shì zhōnɡ。wú rì yuè dēnɡ。cǐ shì àn zhōnɡ。jiē rǔ jiāo fǔ。

 居暗室中。无日月灯。此室暗中。皆汝焦腑。

 ruò bú duì zhě。yún hé chénɡ jiàn。ruò lí wài jiàn。nèi duì suǒ chénɡ。

 若不对者。云何成见。若离外见。内对所成。

 hé yǎn jiàn àn。mínɡ wéi shēn zhōnɡ。kāi yǎn jiàn mínɡ。hé bú jiàn miàn。

 合眼见暗。名为身中。开眼见明。何不见面。

 ruò bú jiàn miàn。nèi duì bù chénɡ。jiàn miàn ruò chénɡ。cǐ liǎo zhī xīn。

 若不见面。内对不成。见面若成。此了知心。

 jí yǔ yǎn ɡēn。nǎi zài xū kōnɡ。hé chénɡ zài nèi。ruò zài xū kōnɡ。

 及与眼根。乃在虚空。何成在内。若在虚空。

 zì fēi rǔ tǐ。jí yīnɡ rú lái。jīn jiàn rǔ miàn。yì shì rǔ shēn。rǔ yǎn yǐ zhī。

 自非汝体。即应如来。今见汝面。亦是汝身。汝眼已知。

 shēn hé fēi jué。bì rǔ zhí yán。shēn yǎn liǎnɡ jué。yīnɡ yǒu èr zhī。

 身合非觉。必汝执言。身眼两觉。应有二知。

 jí rǔ yī shēn。yīnɡ chénɡ liǎnɡ fó。shì ɡù yīnɡ zhī。rǔ yán jiàn àn。

 即汝一身。应成两佛。是故应知。汝言见暗。

 mínɡ jiàn nèi zhě。wú yǒu shì chù。ā nán yán。wǒ chánɡ wén fó。

 名见内者。无有是处。阿难言。我常闻佛。

 kāi shì sì zhònɡ。yóu xīn shēnɡ ɡù。zhǒnɡ zhǒnɡ fǎ shēnɡ。

 开示四众。由心生故。种种法生。

 yóu fǎ shēnɡ ɡù。zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ。wǒ jīn sī wéi。jí sī wéi tǐ。

 由法生故。种种心生。我今思惟。即思惟体。

 shí wǒ xīn xìnɡ。suí suǒ hé chù。xīn zé suí yǒu。yì fēi nèi wài。

 实我心性。随所合处。心则随有。亦非内外。

 zhōnɡ jiān sān chù。fó ɡào ā nán。rǔ jīn shuō yán。yóu fǎ shēnɡ ɡù。

 中间三处。佛告阿难。汝今说言。由法生故。

 zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ。suí suǒ hé chù。xīn suí yǒu zhě。shì xīn wú tǐ。

 种种心生。随所合处。心随有者。是心无体。

 zé wú suǒ hé。ruò wú yǒu tǐ。ér nénɡ hé zhě。zé shí jiǔ jiè。yīn qī chén hé。

 则无所合。若无有体。而能合者。则十九界。因七尘合。

 shì yì bù rán。ruò yǒu tǐ zhě。rú rǔ yǐ shǒu。zì zhì qí tǐ。rǔ suǒ zhī xīn。

 是义不然。若有体者。如汝以手。自挃其体。汝所知心。

 wéi fù nèi chū。wéi cónɡ wài rù。ruò fù nèi chū。huán jiàn shēn zhōnɡ。

 为复内出。为从外入。若复内出。还见身中。

 ruò cónɡ wài lái。xiān hé jiàn miàn。ā nán yán。jiàn shì qí yǎn。

 若从外来。先合见面。阿难言。见是其眼。

 xīn zhī fēi yǎn。wéi jiàn fēi yì。fó yán。ruò yǎn nénɡ jiàn。rǔ zài shì zhōnɡ。

 心知非眼。为见非义。佛言。若眼能见。汝在室中。

 mén nénɡ jiàn fǒu。zé zhū yǐ sǐ。shànɡ yǒu yǎn cún。yīnɡ jiē jiàn wù。

 门能见不。则诸已死。尚有眼存。应皆见物。

 ruò jiàn wù zhě。yún hé mínɡ sǐ。ā nán。yòu rǔ jué liǎo。nénɡ zhī zhī xīn。

 若见物者。云何名死。阿难。又汝觉了。能知之心。

 ruò bì yǒu tǐ。wéi fù yī tǐ。wéi yǒu duō tǐ。jīn zài rǔ shēn。wéi fù biàn tǐ。

 若必有体。为复一体。为有多体。今在汝身。为复遍体。

 wéi bú biàn tǐ。ruò yī tǐ zhě。zé rǔ yǐ shǒu。zhì yī zhī shí。sì zhī yīnɡ jué。

 为不遍体。若一体者。则汝以手。挃一肢时。四肢应觉。

 ruò xián jué zhě。zhì yīnɡ wú zài。ruò zhì yǒu suǒ。zé rǔ yī tǐ。

 若咸觉者。挃应无在。若挃有所。则汝一体。

 zì bù nénɡ chénɡ。ruò duō tǐ zhě。zé chénɡ duō rén。hé tǐ wéi rǔ。

 自不能成。若多体者。则成多人。何体为汝。

 ruò biàn tǐ zhě。tónɡ qián suǒ zhì。ruò bú biàn zhě。dānɡ rǔ chù tóu。

 若遍体者。同前所挃。若不遍者。当汝触头。

 yì chù qí zú。tóu yǒu suǒ jué。zú yīnɡ wú zhī。jīn rǔ bù rán。

 亦触其足。头有所觉。足应无知。今汝不然。

 shì ɡù yīnɡ zhī。suí suǒ hé chù。xīn zé suí yǒu。wú yǒu shì chù。

 是故应知。随所合处。心则随有。无有是处。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ yì wén fó。yǔ wén shū děnɡ。

 阿难白佛言。世尊。我亦闻佛。与文殊等。

 zhū fǎ wánɡ zǐ。tán shí xiànɡ shí。shì zūn yì yán。xīn bú zài nèi。yì bú zài wài。

 诸法王子。谈实相时。世尊亦言。心不在内。亦不在外。

 rú wǒ sī wéi。nèi wú suǒ jiàn。wài bù xiānɡ zhī。nèi wú zhī ɡù。

 如我思惟。内无所见。外不相知。内无知故。

 zài nèi bù chénɡ。shēn xīn xiānɡ zhī。zài wài fēi yì。jīn xiānɡ zhī ɡù。

 在内不成。身心相知。在外非义。今相知故。

 fù nèi wú jiàn。dānɡ zài zhōnɡ jiān。fó yán。rǔ yán zhōnɡ jiān。

 复内无见。当在中间。佛言。汝言中间。

 zhōnɡ bì bù mí。fēi wú suǒ zài。jīn rǔ tuī zhōnɡ。zhōnɡ hé wéi zài。

 中必不迷。非无所在。今汝推中。中何为在。

 wéi fù zài chù。wéi dānɡ zài shēn。ruò zài shēn zhě。zài biān fēi zhōnɡ。

 为复在处。为当在身。若在身者。在边非中。

 zài zhōnɡ tónɡ nèi。ruò zài chù zhě。wéi yǒu suǒ biǎo。wéi wú suǒ biǎo。

 在中同内。若在处者。为有所表。为无所表。

 wú biǎo tónɡ wú。biǎo zé wú dìnɡ。hé yǐ ɡù。rú rén yǐ biǎo。

 无表同无。表则无定。何以故。如人以表。

 biǎo wéi zhōnɡ shí。dōnɡ kàn zé xī。nán ɡuān chénɡ běi。biǎo tǐ jì hùn。

 表为中时。东看则西。南观成北。表体既混。

 xīn yīnɡ zá luàn。ā nán yán。wǒ suǒ shuō zhōnɡ。fēi cǐ èr zhǒnɡ。

 心应杂乱。阿难言。我所说中。非此二种。

 rú shì zūn yán。yǎn sè wéi yuán。shēnɡ yú yǎn shí。yǎn yǒu fēn bié。

 如世尊言。眼色为缘。生于眼识。眼有分别。

 sè chén wú zhī。shí shēnɡ qí zhōnɡ。zé wéi xīn zài。fó yán。rǔ xīn ruò zài。

 色尘无知。识生其中。则为心在。佛言。汝心若在。

 ɡēn chén zhī zhōnɡ。cǐ zhī xīn tǐ。wéi fù jiān èr。wéi bù jiān èr。

 根尘之中。此之心体。为复兼二。为不兼二。

 ruò jiān èr zhě。wù tǐ zá luàn。wù fēi tǐ zhī。chénɡ dí liǎnɡ lì。

 若兼二者。物体杂乱。物非体知。成敌两立。

 yún hé wéi zhōnɡ。jiān èr bù chénɡ。fēi zhī bù zhī。jí wú tǐ xìnɡ。

 云何为中。兼二不成。非知不知。即无体性。

 zhōnɡ hé wéi xiànɡ。shì ɡù yīnɡ zhī。dānɡ zài zhōnɡ jiān。wú yǒu shì chù。

 中何为相。是故应知。当在中间。无有是处。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ xī jiàn fó。yǔ dà mù lián。xū pú tí。

 阿难白佛言。世尊。我昔见佛。与大目连。须菩提。

 fù lóu nà。shè lì fú。sì dà dì zǐ。ɡònɡ zhuǎn fǎ lún。chánɡ yán。

 富楼那。舍利弗。四大弟子。共转法轮。常言。

 jué zhī fēn bié xīn xìnɡ。jì bú zài nèi。yì bú zài wài。bú zài zhōnɡ jiān。

 觉知分别心性。既不在内。亦不在外。不在中间。

 jù wú suǒ zài。yī qiè wú zhuó。mínɡ zhī wéi xīn。zé wǒ wú zhuó。

 俱无所在。一切无著。名之为心。则我无著。

 mínɡ wéi xīn fǒu。fó ɡào ā nán。rǔ yán jué zhī。fēn bié xīn xìnɡ。

 名为心不。佛告阿难。汝言觉知。分别心性。

 jù wú zài zhě。shì jiān xū kōnɡ。shuǐ lù fēi xínɡ。zhū suǒ wù xiànɡ。

 俱无在者。世间虚空。水陆飞行。诸所物象。

 mínɡ wéi yī qiè。rǔ bù zhuó zhě。wéi zài wéi wú。wú zé tónɡ yú。

 名为一切。汝不著者。为在为无。无则同于。

 ɡuī máo tù jiǎo。yún hé bù zhuó。yǒu bù zhuó zhě。bù kě mínɡ wú。

 龟毛兔角。云何不著。有不著者。不可名无。

 wú xiànɡ zé wú。fēi wú zé xiànɡ。xiànɡ yǒu zé zài。yún hé wú zhuó。

 无相则无。非无则相。相有则在。云何无著。

 shì ɡù yīnɡ zhī。yī qiè wú zhuó。mínɡ jué zhī xīn。wú yǒu shì chù。

 是故应知。一切无著。名觉知心。无有是处。

 ěr shí ā nán。zài dà zhònɡ zhōnɡ。jí cónɡ zuò qǐ。piān tǎn yòu jiān。

 尔时阿难。在大众中。即从座起。偏袒右肩。

 yòu xī zhuó dì。hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ。ér bái fó yán。wǒ shì rú lái。

 右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我是如来。

 zuì xiǎo zhī dì。ménɡ fó cí ài。suī jīn chū jiā。yóu shì jiāo lián。

 最小之弟。蒙佛慈爱。虽今出家。犹恃憍怜。

 suǒ yǐ duō wén。wèi dé wú lòu。bù nénɡ zhé fú。suō pí luó zhòu。

 所以多闻。未得无漏。不能折伏。娑毗罗咒。

 wéi bǐ suǒ zhuǎn。nì yú yín shè。dānɡ yóu bù zhī。zhēn jì suǒ yì。

 为彼所转。溺于淫舍。当由不知。真际所诣。

 wéi yuàn shì zūn。dà cí āi mǐn。kāi shì wǒ děnɡ。shē mó tā lù。

 惟愿世尊。大慈哀愍。开示我等。奢摩他路。

 lìnɡ zhū chǎn tí。huī mí lì chē。zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。

 令诸阐提。隳弥戾车。作是语已。五体投地。

 jí zhū dà zhònɡ。qīnɡ kě qiáo zhù。qīn wén shì huì。ěr shí shì zūn。

 及诸大众。倾渴翘伫。钦闻示诲。尔时世尊。

 cónɡ qí miàn mén。fànɡ zhǒnɡ zhǒnɡ ɡuānɡ。qí ɡuānɡ huǎnɡ yào。

 从其面门。放种种光。其光晃耀。

 rú bǎi qiān rì。pǔ fó shì jiè。liù zhǒnɡ zhèn dònɡ。rú shì shí fānɡ。

 如百千日。普佛世界。六种震动。如是十方。

 wēi chén ɡuó tǔ。yī shí kāi xiàn。fó zhī wēi shén。lìnɡ zhū shì jiè。

 微尘国土。一时开现。佛之威神。令诸世界。

 hé chénɡ yī jiè。qí shì jiè zhōnɡ。suǒ yǒu yī qiè。zhū dà pú sà。

 合成一界。其世界中。所有一切。诸大菩萨。

 jiē zhù běn ɡuó。hé zhǎnɡ chénɡ tīnɡ。fó ɡào ā nán。yī qiè zhònɡ shēnɡ。

 皆住本国。合掌承听。佛告阿难。一切众生。

 cónɡ wú shǐ lái。zhǒnɡ zhǒnɡ diān dǎo。yè zhǒnɡ zì rán。rú è chā jù。

 从无始来。种种颠倒。业种自然。如恶叉聚。

 zhū xiū xínɡ rén。bù nénɡ dé chénɡ。wú shànɡ pú tí。nǎi zhì bié chénɡ。

 诸修行人。不能得成。无上菩提。乃至别成。

 shēnɡ wén yuán jué。jí chénɡ wài dào。zhū tiān mó wánɡ。jí mó juàn shǔ。

 声闻缘觉。及成外道。诸天魔王。及魔眷属。

 jiē yóu bù zhī。èr zhǒnɡ ɡēn běn。cuò luàn xiū xí。yóu rú zhǔ shā。

 皆由不知。二种根本。错乱修习。犹如煮沙。

 yù chénɡ jiā zhuàn。zònɡ jīnɡ chén jié。zhōnɡ bù nénɡ dé。

 欲成嘉馔。纵经尘劫。终不能得。

 yún hé èr zhǒnɡ。ā nán。yī zhě。wú shǐ shēnɡ sǐ ɡēn běn。zé rǔ jīn zhě。

 云何二种。阿难。一者。无始生死根本。则汝今者。

 yǔ zhū zhònɡ shēnɡ。yònɡ pān yuán xīn。wéi zì xìnɡ zhě。èr zhě。

 与诸众生。用攀缘心。为自性者。二者。

 wú shǐ pú tí niè pán。yuán qīnɡ jìnɡ tǐ。zé rǔ jīn zhě。shí jīnɡ yuán mínɡ。

 无始菩提涅槃。元清净体。则汝今者。识精元明。

 nénɡ shēnɡ zhū yuán。yuán suǒ yí zhě。yóu zhū zhònɡ shēnɡ。

 能生诸缘。缘所遗者。由诸众生。

 yí cǐ běn mínɡ。suī zhōnɡ rì xínɡ。ér bú zì jué。wǎnɡ rù zhū cù。

 遗此本明。虽终日行。而不自觉。枉入诸趣。

 ā nán。rǔ jīn yù zhī。shē mó tā lù。yuàn chū shēnɡ sǐ。jīn fù wèn rǔ。

 阿难。汝今欲知。奢摩他路。愿出生死。今复问汝。

 jí shí rú lái。jǔ jīn sè bì。qū wǔ lún zhǐ。yǔ ā nán yán。rǔ jīn jiàn fǒu。

 即时如来。举金色臂。屈五轮指。语阿难言。汝今见不。

 ā nán yán jiàn。fó yán。rǔ hé suǒ jiàn。ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。

 阿难言见。佛言。汝何所见。阿难言。我见如来。

 jǔ bì qū zhǐ。wéi ɡuānɡ mínɡ quán。yào wǒ xīn mù。fó yán。

 举臂屈指。为光明拳。曜我心目。佛言。

 rǔ jiānɡ shuí jiàn。ā nán yán。wǒ yǔ dà zhònɡ。tónɡ jiānɡ yǎn jiàn。

 汝将谁见。阿难言。我与大众。同将眼见。

 fó ɡào ā nán。rǔ jīn dá wǒ。rú lái qū zhǐ。wéi ɡuānɡ mínɡ quán。

 佛告阿难。汝今答我。如来屈指。为光明拳。

 yào rǔ xīn mù。rǔ mù kě jiàn。yǐ hé wéi xīn。dānɡ wǒ quán yào。

 曜汝心目。汝目可见。以何为心。当我拳曜。

 ā nán yán。rú lái xiàn jīn。zhēnɡ xīn suǒ zài。ér wǒ yǐ xīn。

 阿难言。如来现今。征心所在。而我以心。

 tuī qiónɡ xún zhú。jí nénɡ tuī zhě。wǒ jiānɡ wéi xīn。fó yán duō。

 推穷寻逐。即能推者。我将为心。佛言咄。

 ā nán。cǐ fēi rǔ xīn。ā nán jué rán。bì zuò hé zhǎnɡ。qǐ lì bái fó。

 阿难。此非汝心。阿难矍然。避座合掌。起立白佛。

 cǐ fēi wǒ xīn。dānɡ mínɡ hé děnɡ。fó ɡào ā nán。cǐ shì qián chén。

 此非我心。当名何等。佛告阿难。此是前尘。

 xū wànɡ xiànɡ xiǎnɡ。huò rǔ zhēn xìnɡ。yóu rǔ wú shǐ。

 虚妄相想。惑汝真性。由汝无始。

 zhì yú jīn shēnɡ。rèn zéi wéi zǐ。shī rǔ yuán chánɡ。ɡù shòu lún zhuǎn。

 至于今生。认贼为子。失汝元常。故受轮转。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ fó chǒnɡ dì。xīn ài fó ɡù。lìnɡ wǒ chū jiā。

 阿难白佛言。世尊。我佛宠弟。心爱佛故。令我出家。

 wǒ xīn hé dú。ɡònɡ yǎnɡ rú lái。nǎi zhì biàn lì。hénɡ shā ɡuó tǔ。

 我心何独。供养如来。乃至遍历。恒沙国土。

 chénɡ shì zhū fó。jí shàn zhī shí。fā dà yǒnɡ měnɡ。xínɡ zhū yī qiè。

 承事诸佛。及善知识。发大勇猛。行诸一切。

 nán xínɡ fǎ shì。jiē yònɡ cǐ xīn。zònɡ lìnɡ bànɡ fǎ。yǒnɡ tuì shàn ɡēn。

 难行法事。皆用此心。纵令谤法。永退善根。

 yì yīn cǐ xīn。ruò cǐ fā mínɡ。bú shi xīn zhě。wǒ nǎi wú xīn。

 亦因此心。若此发明。不是心者。我乃无心。

 tónɡ zhū tǔ mù。lí cǐ jué zhī。ɡènɡ wú suǒ yǒu。yún hé rú lái。

 同诸土木。离此觉知。更无所有。云何如来。

 shuō cǐ fēi xīn。wǒ shí jīnɡ bù。jiān cǐ dà zhònɡ。wú bù yí huò。

 说此非心。我实惊怖。兼此大众。无不疑惑。

 wéi chuí dà bēi。kāi shì wèi wù。ěr shí shì zūn。kāi shì ā nán。

 惟垂大悲。开示未悟。尔时世尊。开示阿难。

 jí zhū dà zhònɡ。yù lìnɡ xīn rù。wú shēnɡ fǎ rěn。yú shī zǐ zuò。

 及诸大众。欲令心入。无生法忍。于狮子座。

 mó ā nán dǐnɡ。ér ɡào zhī yán。rú lái chánɡ shuō。zhū fǎ suǒ shēnɡ。

 摩阿难顶。而告之言。如来常说。诸法所生。

 wéi xīn suǒ xiàn。yī qiè yīn ɡuǒ。shì jiè wēi chén。yīn xīn chénɡ tǐ。

 唯心所现。一切因果。世界微尘。因心成体。

 ā nán。ruò zhū shì jiè。yī qiè suǒ yǒu。qí zhōnɡ nǎi zhì。cǎo yè lǚ jié。

 阿难。若诸世界。一切所有。其中乃至。草叶缕结。

 jié qí ɡēn yuán。xián yǒu tǐ xìnɡ。zònɡ lìnɡ xū kōnɡ。yì yǒu mínɡ mào。

 诘其根元。咸有体性。纵令虚空。亦有名貌。

 hé kuànɡ qīnɡ jìnɡ。miào jìnɡ mínɡ xīn。xìnɡ yī qiè xīn。ér zì wú tǐ。

 何况清净。妙净明心。性一切心。而自无体。

 ruò rǔ zhí lìn。fēn bié jué ɡuān。suǒ liǎo zhī xìnɡ。bì wéi xīn zhě。

 若汝执吝。分别觉观。所了知性。必为心者。

 cǐ xīn jí yīnɡ。lí zhū yī qiè。sè xiānɡ wèi chù。zhū chén shì yè。

 此心即应。离诸一切。色香味触。诸尘事业。

 bié yǒu quán xìnɡ。rú rǔ jīn zhě。chénɡ tīnɡ wǒ fǎ。cǐ zé yīn shēnɡ。

 别有全性。如汝今者。承听我法。此则因声。

 ér yǒu fēn bié。zònɡ miè yī qiè。jiàn wén jué zhī。nèi shǒu yōu xián。

 而有分别。纵灭一切。见闻觉知。内守幽闲。

 yóu wéi fǎ chén。fēn bié yǐnɡ shì。wǒ fēi chì rǔ。zhí wéi fēi xīn。

 犹为法尘。分别影事。我非敕汝。执为非心。

 dàn rǔ yú xīn。wēi xì chuǎi mó。ruò lí qián chén。yǒu fēn bié xìnɡ。

 但汝于心。微细揣摩。若离前尘。有分别性。

 jí zhēn rǔ xīn。ruò fēn bié xìnɡ。lí chén wú tǐ。sī zé qián chén。

 即真汝心。若分别性。离尘无体。斯则前尘。

 fēn bié yǐnɡ shì。chén fēi chánɡ zhù。ruò biàn miè shí。cǐ xīn zé tónɡ。

 分别影事。尘非常住。若变灭时。此心则同。

 ɡuī máo tù jiǎo。zé rǔ fǎ shēn。tónɡ yú duàn miè。qí shuí xiū zhènɡ。

 龟毛兔角。则汝法身。同于断灭。其谁修证。

 wú shēnɡ fǎ rěn。jí shí ā nán。yǔ zhū dà zhònɡ。mò rán zì shī。

 无生法忍。即时阿难。与诸大众。默然自失。

 fó ɡào ā nán。shì jiān yī qiè。zhū xiū xué rén。xiàn qián suī chénɡ。

 佛告阿难。世间一切。诸修学人。现前虽成。

 jiǔ cì dì dìnɡ。bù dé lòu jìn。chénɡ ā luó hàn。jiē yóu zhí cǐ。

 九次第定。不得漏尽。成阿罗汉。皆由执此。

 shēnɡ sǐ wànɡ xiǎnɡ。wù wéi zhēn shí。shì ɡù rǔ jīn。suī dé duō wén。

 生死妄想。误为真实。是故汝今。虽得多闻。

 bù chénɡ shènɡ ɡuǒ。ā nán wén yǐ。chónɡ fù bēi lèi。wǔ tǐ tóu dì。

 不成圣果。阿难闻已。重复悲泪。五体投地。

 chánɡ ɡuì hé zhǎnɡ。ér bái fó yán。zì wǒ cónɡ fó。fā xīn chū jiā。

 长跪合掌。而白佛言。自我从佛。发心出家。

 shì fó wēi shén。chánɡ zì sī wéi。wú láo wǒ xiū。jiānɡ wèi rú lái。

 恃佛威神。常自思惟。无劳我修。将谓如来。

 huì wǒ sān mèi。bù zhī shēn xīn。běn bù xiānɡ dài。shī wǒ běn xīn。

 惠我三昧。不知身心。本不相代。失我本心。

 suī shēn chū jiā。xīn bú rù dào。pì rú qiónɡ zǐ。shě fù táo shì。

 虽身出家。心不入道。譬如穷子。舍父逃逝。

 jīn rì nǎi zhī。suī yǒu duō wén。ruò bù xiū xínɡ。yǔ bù wén děnɡ。

 今日乃知。虽有多闻。若不修行。与不闻等。

 rú rén shuō shí。zhōnɡ bù nénɡ bǎo。shì zūn。wǒ děnɡ jīn zhě。

 如人说食。终不能饱。世尊。我等今者。

 èr zhànɡ suǒ chán。liánɡ yóu bù zhī。jì chánɡ xīn xìnɡ。wéi yuàn rú lái。

 二障所缠。良由不知。寂常心性。惟愿如来。

 āi mǐn qiónɡ lù。fā miào mínɡ xīn。kāi wǒ dào yǎn。jí shí rú lái。

 哀愍穷露。发妙明心。开我道眼。即时如来。

 cónɡ xiōnɡ wàn zì。yǒnɡ chū bǎo ɡuānɡ。qí ɡuānɡ huǎnɡ yù。

 从胸卍字。涌出宝光。其光晃昱。

 yǒu bǎi qiān sè。shí fānɡ wēi chén。pǔ fó shì jiè。yī shí zhōu biàn。

 有百千色。十方微尘。普佛世界。一时周遍。

 biàn ɡuàn shí fānɡ。suǒ yǒu bǎo chà。zhū rú lái dǐnɡ。xuán zhì ā nán。

 遍灌十方。所有宝刹。诸如来顶。旋至阿难。

 jí zhū dà zhònɡ。ɡào ā nán yán。wú jīn wèi rǔ。jiàn dà fǎ chuánɡ。

 及诸大众。告阿难言。吾今为汝。建大法幢。

 yì lìnɡ shí fānɡ。yī qiè zhònɡ shēnɡ。huò miào wēi mì。

 亦令十方。一切众生。获妙微密。

 xìnɡ jìnɡ mínɡ xīn。dé qīnɡ jìnɡ yǎn。ā nán。rǔ xiān dá wǒ。

 性净明心。得清净眼。阿难。汝先答我。

 jiàn ɡuānɡ mínɡ quán。cǐ quán ɡuānɡ mínɡ。yīn hé suǒ yǒu。

 见光明拳。此拳光明。因何所有。

 yún hé chénɡ quán。rǔ jiānɡ shuí jiàn。ā nán yán。yóu fó quán tǐ。

 云何成拳。汝将谁见。阿难言。由佛全体。

 yán fú tán jīn。xì rú bǎo shān。qīnɡ jìnɡ suǒ shēnɡ。ɡù yǒu ɡuānɡ mínɡ。

 阎浮檀金。赩如宝山。清净所生。故有光明。

 wǒ shí yǎn ɡuān。wǔ lún zhǐ duān。qū wò shì rén。ɡù yǒu quán xiànɡ。

 我实眼观。五轮指端。屈握示人。故有拳相。

 fó ɡào ā nán。rú lái jīn rì。shí yán ɡào rǔ。zhū yǒu zhì zhě。

 佛告阿难。如来今日。实言告汝。诸有智者。

 yào yǐ pì yù。ér dé kāi wù。ā nán。pì rú wǒ quán。ruò wú wǒ shǒu。

 要以譬喻。而得开悟。阿难。譬如我拳。若无我手。

 bù chénɡ wǒ quán。ruò wú rǔ yǎn。bù chénɡ rǔ jiàn。yǐ rǔ yǎn ɡēn。

 不成我拳。若无汝眼。不成汝见。以汝眼根。

 lì wǒ quán lǐ。qí yì jūn fǒu。ā nán yán。wéi rán shì zūn。jì wú wǒ yǎn。

 例我拳理。其义均不。阿难言。唯然世尊。既无我眼。

 bù chénɡ wǒ jiàn。yǐ wǒ yǎn gēn。lì rú lái quán。shì yì xiānɡ lèi。

 不成我见。以我眼根。例如来拳。事义相类。

 fó ɡào ā nán。rǔ yán xiānɡ lèi。shì yì bù rán。hé yǐ ɡù。rú wú shǒu rén。

 佛告阿难。汝言相类。是义不然。何以故。如无手人。

 quán bì jìnɡ miè。bǐ wú yǎn zhě。fēi jiàn quán wú。suǒ yǐ zhě hé。

 拳毕竟灭。彼无眼者。非见全无。所以者何。

 rǔ shì yú tú。xún wèn mánɡ rén。rǔ hé suǒ jiàn。bǐ zhū mánɡ rén。

 汝试于途。询问盲人。汝何所见。彼诸盲人。

 bì lái dá rǔ。wǒ jīn yǎn qián。wéi jiàn hēi àn。ɡènɡ wú tā zhǔ。

 必来答汝。我今眼前。唯见黑暗。更无他瞩。

 yǐ shì yì ɡuān。qián chén zì àn。jiàn hé kuī sǔn。ā nán yán。

 以是义观。前尘自暗。见何亏损。阿难言。

 zhū mánɡ yǎn qián。wéi dǔ hēi àn。yún hé chénɡ jiàn。fó ɡào ā nán。

 诸盲眼前。唯睹黑暗。云何成见。佛告阿难。

 zhū mánɡ wú yǎn。wéi ɡuān hēi àn。yǔ yǒu yǎn rén。chǔ yú àn shì。

 诸盲无眼。唯观黑暗。与有眼人。处于暗室。

 èr hēi yǒu bié。wéi wú yǒu bié。rú shì shì zūn。cǐ àn zhōnɡ rén。

 二黑有别。为无有别。如是世尊。此暗中人。

 yǔ bǐ qún mánɡ。èr hēi jiào liànɡ。cénɡ wú yǒu yì。ā nán。ruò wú yǎn rén。

 与彼群盲。二黑校量。曾无有异。阿难。若无眼人。

 quán jiàn qián hēi。hū dé yǎn ɡuānɡ。huán yú qián chén。

 全见前黑。忽得眼光。还于前尘。

 jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè。mínɡ yǎn jiàn zhě。bǐ àn zhōnɡ rén。

 见种种色。名眼见者。彼暗中人。

 quán jiàn qián hēi。hū huò dēnɡ ɡuānɡ。yì yú qián chén。

 全见前黑。忽获灯光。亦于前尘。

 jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè。yīnɡ mínɡ dēnɡ jiàn。ruò dēnɡ jiàn zhě。

 见种种色。应名灯见。若灯见者。

 dēnɡ nénɡ yǒu jiàn。zì bù mínɡ dēnɡ。yòu zé dēnɡ ɡuān。

 灯能有见。自不名灯。又则灯观。

 hé ɡuān rǔ shì。shì ɡù dānɡ zhī。dēnɡ nénɡ xiǎn sè。rú shì jiàn zhě。

 何关汝事。是故当知。灯能显色。如是见者。

 shì yǎn fēi dēnɡ。yǎn nénɡ xiǎn sè。rú shì jiàn xìnɡ。shì xīn fēi yǎn。

 是眼非灯。眼能显色。如是见性。是心非眼。

 ā nán suī fù。dé wén shì yán。yǔ zhū dà zhònɡ。kǒu yǐ mò rán。

 阿难虽复。得闻是言。与诸大众。口已默然。

 xīn wèi kāi wù。yóu jì rú lái。cí yīn xuān shì。hé zhǎnɡ qīnɡ xīn。

 心未开悟。犹冀如来。慈音宣示。合掌清心。

 zhù fó bēi huì。ěr shí shì zūn。shū dōu luó mián。wǎnɡ xiànɡ ɡuānɡ shǒu。

 伫佛悲诲。尔时世尊。舒兜罗绵。网相光手。

 kāi wǔ lún zhǐ。huì chì ā nán。jí zhū dà zhònɡ。wǒ chū chénɡ dào。

 开五轮指。诲敕阿难。及诸大众。我初成道。

 yú lù yuán zhōnɡ。wèi ā ruò duō。wǔ bǐ qiū děnɡ。jí rǔ sì zhònɡ yán。

 于鹿园中。为阿若多。五比丘等。及汝四众言。

 yī qiè zhònɡ shēnɡ。bù chénɡ pú tí。jíā luó hàn。jiē yóu kè chén。

 一切众生。不成菩提。及阿罗汉。皆由客尘。

 fán nǎo suǒ wù。rǔ děnɡ dānɡ shí。yīn hé kāi wù。jīn chénɡ shènɡ ɡuǒ。

 烦恼所误。汝等当时。因何开悟。今成圣果。

 shí jiāo chén nà。qǐ lì bái fó。wǒ jīn zhǎng lǎo。yú dà zhònɡ zhōnɡ。

 时憍陈那。起立白佛。我今长老。于大众中。

 dú dé jiě mínɡ。yīn wù kè chén。èr zì chénɡ ɡuǒ。shì zūn。pì rú xínɡ kè。

 独得解名。因悟客尘。二字成果。世尊。譬如行客。

 tóu jì lǚ tínɡ。huò sù huò shí。sù shí shì bì。chù zhuānɡ qián tú。

 投寄旅亭。或宿或食。宿食事毕。俶装前途。

 bù huánɡ ān zhù。ruò shí zhǔ rén。zì wú yōu wǎnɡ。rú shì sī wéi。

 不遑安住。若实主人。自无攸往。如是思惟。

 bú zhù mínɡ kè。zhù mínɡ zhǔ rén。yǐ bú zhù zhě。mínɡ wéi kè yì。

 不住名客。住名主人。以不住者。名为客义。

 yòu rú xīn jì。qīnɡ yánɡ shēnɡ tiān。ɡuānɡ rù xì zhōnɡ。

 又如新霁。清旸升天。光入隙中。

 fā mínɡ kōnɡ zhōnɡ。zhū yǒu chén xiànɡ。chén zhì yáo dònɡ。

 发明空中。诸有尘相。尘质摇动。

 xū kōnɡ jì rán。rú shì sī wéi。chénɡ jì mínɡ kōnɡ。yáo dònɡ mínɡ chén。

 虚空寂然。如是思惟。澄寂名空。摇动名尘。

 yǐ yáo dònɡ zhě。mínɡ wéi chén yì。fó yán rú shì。jí shí rú lái。

 以摇动者。名为尘义。佛言如是。即时如来。

 yú dà zhònɡ zhōnɡ。qū wǔ lún zhǐ。qū yǐ fù kāi。kāi yǐ yòu qū。

 于大众中。屈五轮指。屈已复开。开已又屈。

 wèi ā nán yán。rǔ jīn hé jiàn。ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。

 谓阿难言。汝今何见。阿难言。我见如来。

 bǎi bǎo lún zhǎnɡ。zhònɡ zhōnɡ kāi hé。fó ɡào ā nán。rǔ jiàn wǒ shǒu。

 百宝轮掌。众中开合。佛告阿难。汝见我手。

 zhònɡ zhōnɡ kāi hé。wéi shì wǒ shǒu。yǒu kāi yǒu hé。wéi fù rǔ jiàn。

 众中开合。为是我手。有开有合。为复汝见。

 yǒu kāi yǒu hé。ā nán yán。shì zūn bǎo shǒu。zhònɡ zhōnɡ kāi hé。

 有开有合。阿难言。世尊宝手。众中开合。

 wǒ jiàn rú lái。shǒu zì kāi hé。fēi wǒ jiàn xìnɡ。yǒu kāi yǒu hé。

 我见如来。手自开合。非我见性。有开有合。

 fó yán。shuí dònɡ shuí jìnɡ。ā nán yán。fó shǒu bú zhù。ér wǒ jiàn xìnɡ。

 佛言。谁动谁静。阿难言。佛手不住。而我见性。

 shànɡ wú yǒu jìnɡ。shuí wéi wú zhù。fó yán rú shì。rú lái yú shì。

 尚无有静。谁为无住。佛言如是。如来于是。

 cónɡ lún zhǎnɡ zhōnɡ。fēi yī bǎo ɡuānɡ。zài ā nán yòu。jí shí ā nán。

 从轮掌中。飞一宝光。在阿难右。即时阿难。

 huí shǒu yòu pàn。yòu fànɡ yī ɡuānɡ。zài ā nán zuǒ。ā nán yòu zé。

 回首右盼。又放一光。在阿难左。阿难又则。

 huí shǒu zuǒ pàn。fó ɡào ā nán。rǔ tóu jīn rì。yīn hé yáo dònɡ。

 回首左盼。佛告阿难。汝头今日。因何摇动。

 ā nán yán。wǒ jiàn rú lái。chū miào bǎo ɡuānɡ。lái wǒ zuǒ yòu。

 阿难言。我见如来。出妙宝光。来我左右。

 ɡù zuǒ yòu ɡuān。tóu zì yáo dònɡ。ā nán。rǔ pàn fó ɡuānɡ。

 故左右观。头自摇动。阿难。汝盼佛光。

 zuǒ yòu dònɡ tóu。wéi rǔ tóu dònɡ。wéi fù jiàn dònɡ。shì zūn。

 左右动头。为汝头动。为复见动。世尊。

 wǒ tóu zì dònɡ。ér wǒ jiàn xìnɡ。shànɡ wú yǒu zhǐ。shuí wéi yáo dònɡ。

 我头自动。而我见性。尚无有止。谁为摇动。

 fó yán rú shì。yú shì rú lái。pǔ ɡào dà zhònɡ。ruò fù zhònɡ shēnɡ。

 佛言如是。于是如来。普告大众。若复众生。

 yǐ yáo dònɡ zhě。mínɡ zhī wéi chén。yǐ bú zhù zhě。mínɡ zhī wéi kè。

 以摇动者。名之为尘。以不住者。名之为客。

 rǔ ɡuān ā nán。tóu zì dònɡ yáo。jiàn wú suǒ dònɡ。yòu rǔ ɡuān wǒ。

 汝观阿难。头自动摇。见无所动。又汝观我。

 shǒu zì kāi hé。jiàn wú shū juǎn。yún hé rǔ jīn。yǐ dònɡ wéi shēn。

 手自开合。见无舒卷。云何汝今。以动为身。

 yǐ dònɡ wéi jìnɡ。cónɡ shǐ jì zhōnɡ。niàn niàn shēnɡ miè。

 以动为境。从始洎终。念念生灭。

 yí shī zhēn xìnɡ。diān dǎo xínɡ shì。xìnɡ xīn shī zhēn。rèn wù wéi jǐ。

 遗失真性。颠倒行事。性心失真。认物为己。

 lún huí shì zhōnɡ。zì qǔ liú zhuǎn。

 轮回是中。自取流转。

 卷二

 ěr shí ā nán。jí zhū dà zhòng。wén fó shì huì。shēn xīn tài rán。

 尔时阿难。及诸大衆。闻佛示诲。身心泰然。

 niàn wú shǐ lái。shī què běn xīn。wàng rèn yuán chén。fēn bié yǐng shì。

 念无始来。失却本心。妄认缘尘。分别影事。

 jīn rì kāi wù。rú shī rǔ ér。hū yù cí mǔ。hé zhǎng lǐ fó。

 今日开悟。如失乳儿。忽遇慈母。合掌礼佛。

 yuàn wén rú lái xiǎn chū shēn xīn。zhēn wàng xū shí。xiàn qián shēng miè。

 愿闻如来显出身心。真妄虚实。现前生灭。

 yǔ bù shēng miè。èr fā míng xìng。shí bō sī nì wáng。qǐ lì bái fó。

 与不生灭。二发明性。时波斯匿王。起立白佛。

 wǒ xī wèi chéng zhū fó huì chì。jiàn jiā zhān yán。pí luó zhī zǐ。

 我昔未承诸佛诲敕。见迦旃延。毗罗胝子。

 xián yán。cǐ shēn sǐ hòu duàn miè。míng wéi niè pán。wǒ suī zhí fó。

 咸言。此身死后断灭。名爲涅槃。我虽值佛。

 jīn yóu hú yí。yún hé fā huī。zhèng zhī cǐ xīn。bù shēng miè dì。

 今犹狐疑。云何发挥。证知此心。不生灭地。

 jīn cǐ dà zhòng zhū yǒu lòu zhě。xián jiē yuàn wén。

 今此大衆诸有漏者。咸皆愿闻。

 fó gào dà wáng。rǔ shēn xiàn zài。jīn fù wèn rǔ。

 佛告大王。汝身现在。今复问汝。

 rǔ cǐ ròu shēn wéi tóng jīn gāng cháng zhù bù xiǔ。wéi fù biàn huì。

 汝此肉身爲同金刚常住不朽。爲复变坏。

 shì zūn。wǒ jīn cǐ shēn zhōng cóng biàn miè。fó yán。dà wáng。

 世尊。我今此身终从变灭。佛言。大王。

 rǔ wèi céng miè。yún hé zhī miè。shì zūn。wǒ cǐ wú cháng biàn huì zhī shēn。

 汝未曾灭。云何知灭。世尊。我此无常变坏之身。

 suī wèi céng miè。wǒ guān xiàn qián。niàn niàn qiān xiè。xīn xīn bú zhù。

 虽未曾灭。我观现前。念念迁谢。新新不住。

 rú huǒ chéng huī。jiàn jiàn xiāo yǔn。yǔn wáng bù xī。jué zhī cǐ shēn。

 如火成灰。渐渐销殒。殒亡不息。决知此身。

 dāng cóng miè jìn。fó yán。rú shì。dà wáng。

 当从灭尽。佛言。如是。大王。

 rǔ jīn shēng líng yǐ cóng shuāi lǎo。yán mào hé rú tóng zǐ zhī shí。

 汝今生龄已从衰老。顔貌何如童子之时。

 shì zūn。wǒ xī hái rú。fū còu rùn zé。nián zhì zhǎng chéng。

 世尊。我昔孩孺。肤腠润泽。年至长成。

 xuè qì chōng mǎn。ér jīn tuí líng pò yú shuāi mào。xíng sè kū cuì。

 血气充满。而今颓龄迫于衰耄。形色枯悴。

 jīng shén hūn mèi。fā bái miàn zhòu。dǎi jiāng bù jiǔ。

 精神昏昧。发白面皱。逮将不久。

 rú hé jiàn bǐ chōng shèng zhī shí。fó yán。dà wáng。rǔ zhī xíng róng。

 如何见比充盛之时。佛言。大王。汝之形容。

 yīng bú dùn xiǔ。wáng yán。shì zūn。biàn huà mì yí。wǒ chéng bù jué。

 应不顿朽。王言。世尊。变化密移。我诚不觉。

 hán shǔ qiān liú。jiàn zhì yú cǐ。hé yǐ gù。wǒ nián èr shí。

 寒暑迁流。渐至于此。何以故。我年二十。

 suī hào nián shào。yán mào yǐ lǎo chū shí suì shí。

 虽号年少。顔貌已老初十岁时。

 sān shí zhī nián yòu shuāi èr shí。yú jīn liù shí。yòu guò yú èr。

 三十之年又衰二十。于今六十。又过于二。

 guān wǔ shí shí。wǎn rán qiáng zhuàng。shì zūn。wǒ jiàn mì yí。

 观五十时。宛然强壮。世尊。我见密移。

 suī cǐ cú luò。qí jiān liú yì。qiě xiàn shí nián。ruò fù lìng wǒ wēi xì sī wéi。

 虽此殂落。其间流易。且限十年。若复令我微细思惟。

 qí biàn níng wéi yī jì èr jì。shí wéi nián biàn。qǐ wéi nián biàn。

 其变宁唯一纪二纪。实爲年变。岂唯年变。

 yì jiān yuè huà。hé zhí yuè huà。jiān yòu rì qiān。shěn sī dì guān。

 亦兼月化。何直月化。兼又日迁。沉思谛观。

 chà nà chà nà。niàn niàn zhī jiān。bù dé tíng zhù。

 刹那刹那。念念之间。不得停住。

 gù zhī wǒ shēn zhōng cóng biàn miè。fó gào dà wáng。rǔ jiàn biàn huà。

 故知我身终从变灭。佛告大王。汝见变化。

 qiān gǎi bù tíng。wù zhī rǔ miè。yì yú miè shí。rǔ zhī shēn zhōng。

 迁改不停。悟知汝灭。亦于灭时。汝知身中。

 yǒu bú miè yē。bō sī nì wáng。hé zhǎng bái fó。wǒ shí bù zhī。fó yán。

 有不灭耶。波斯匿王。合掌白佛。我实不知。佛言。

 wǒ jīn shì rǔ bù shēng miè xìng。dà wáng。rǔ nián jǐ shí。

 我今示汝不生灭性。大王。汝年几时。

 jiàn héng hé shuǐ。wáng yán。wǒ shēng sān suì。cí mǔ xié wǒ yè qí pó tiān。

 见恒河水。王言。我生三岁。慈母携我谒耆婆天。

 jīng guò cǐ liú。ěr shí jí zhī shì héng hé shuǐ。fó yán。dà wáng。

 经过此流。尔时即知是恒河水。佛言。大王。

 rú rǔ suǒ shuō。èr shí zhī shí shuāi yú shí suì。nǎi zhì liù shí。

 如汝所说。二十之时衰于十岁。乃至六十。

 rì yuè suì shí niàn niàn qiān biàn。zé rǔ sān suì jiàn cǐ hé shí。

 日月岁时念念迁变。则汝三岁见此河时。

 zhì nián shí sān。qí shuǐ yún hé。wáng yán。rú sān suì shí。

 至年十三。其水云何。王言。如三岁时。

 wǎn rán wú yì。nǎi zhì yú jīn。nián liù shí èr。yì wú yǒu yì。fó yán。

 宛然无异。乃至于今。年六十二。亦无有异。佛言。

 rǔ jīn zì shāng fā bái miàn zhòu。qí miàn bì dìng zhòu yú tóng nián。

 汝今自伤发白面皱。其面必定皱于童年。

 zé rǔ jīn shí。guān cǐ héng hé。yǔ xī tóng shí guān hé zhī jiàn。

 则汝今时。观此恒河。与昔童时观河之见。

 yǒu tóng mào fǒu。wáng yán。fǒu yě。shì zūn。fó yán。dà wáng。

 有童耄不。王言。不也。世尊。佛言。大王。

 rǔ miàn suī zhòu。ér cǐ jiàn jīng。xìng wèi céng zhòu。zhòu zhě wéi biàn。

 汝面虽皱。而此见精。性未曾皱。皱者爲变。

 bú zhòu fēi biàn。biàn zhě shòu miè。bǐ bú biàn zhě。

 不皱非变。变者受灭。彼不变者。

 yuán wú shēng miè。yún hé yú zhōng shòu rǔ shēng sǐ。

 元无生灭。云何于中受汝生死。

 ér yóu yǐn bǐ mò qié lí děng。dōu yán cǐ shēn sǐ hòu quán miè。

 而犹引彼末伽黎等。都言此身死后全灭。

 wáng wén shì yán。xìn zhī shēn hòu。shě shēng qù shēng。

 王闻是言。信知身后。捨生趣生。

 yǔ zhū dà zhòng。yǒng yuè huan xǐ。dé wèi céng yǒu。

 与诸大衆。踊跃欢喜。得未曾有。

 ā nán jí cóng zuò qǐ。lǐ fó hé zhǎng。cháng guì bái fó。shì zūn。

 阿难即从座起。礼佛合掌。长跪白佛。世尊。

 ruò cǐ jiàn wén bì bù shēng miè。yún hé shì zūn。míng wǒ děng bèi。

 若此见闻必不生灭。云何世尊。名我等辈。

 yí shī zhēn xìng。diān dǎo xíng shì。yuàn xīng cí bēi。xǐ wǒ chén gòu。

 遗失真性。颠倒行事。愿兴慈悲。洗我尘垢。

 jí shí rú lái chuí jīn sè bì。lún shǒu xià zhǐ。shì ā nán yán。

 即时如来垂金色臂。轮手下指。示阿难言。

 rǔ jīn jiàn wǒ mǔ tuó luó shǒu。wéi zhèng wéi dào。ā nán yán。

 汝今见我母陀罗手。爲正爲倒。阿难言。

 shì jiān zhòng shēng。yǐ cǐ wéi dào。ér wǒ bù zhī。shuí zhèng shuí dào。

 世间衆生。以此爲倒。而我不知。谁正谁倒。

 fó gào ā nán。ruò shì jiān rén yǐ cǐ wéi dào。jí shì jiān rén。

 佛告阿难。若世间人以此爲倒。即世间人。

 jiāng hé wéi zhèng。ā nán yán。rú lái shù bì。dōu luó mián shǒu。

 将何爲正。阿难言。如来竖臂。兜罗绵手。

 shàng zhǐ yú kōng。zé míng wéi zhèng。fó jí shù bì。gào ā nán yán。

 上指于空。则名爲正。佛即竖臂。告阿难言。

 ruò cǐ diān dǎo。shǒu wěi xiāng huàn。zhū shì jiān rén yī bèi zhān shì。

 若此颠倒。首尾相换。诸世间人一倍瞻视。

 zé zhī rǔ shēn。yǔ zhū rú lái qīng jìng fǎ shēn。bǐ lèi fā míng。

 则知汝身。与诸如来清淨法身。比类发明。

 rú lái zhī shēn。míng zhèng biàn zhī。rǔ děng zhī shēn。

 如来之身。名正遍知。汝等之身。

 hào xìng diān dǎo。suí rǔ dì guān。rǔ shēn fó shēn。

 号性颠倒。随汝谛观。汝身佛身。

 chēng diān dǎo zhě。míng zì hé chù。hào wéi diān dǎo。

 称颠倒者。名字何处。号爲颠倒。

 yú shí ā nán yǔ zhū dà zhòng。dèng méng zhān fó。mù jīng bú shùn。

 于时阿难与诸大衆。瞪瞢瞻佛。目睛不瞬。

 bù zhī shēn xīn diān dǎo suǒ zài。fó xīng cí bēi。

 不知身心颠倒所在。佛兴慈悲。

 āi mǐn ā nán jí zhū dà zhòng。fā hǎi cháo yīn。biàn gào tóng huì。

 哀愍阿难及诸大衆。发海潮音。遍告同会。

 zhū shàn nán zǐ。wǒ cháng shuō yán。sè xīn zhū yuán。jí xīn suǒ shǐ。

 诸善男子。我常说言。色心诸缘。及心所使。

 zhū suǒ yuán fǎ。wéi xīn suǒ xiàn。rǔ shēn rǔ xīn。

 诸所缘法。唯心所现。汝身汝心。

 jiē shì miào míng zhēn jīng miào xīn zhōng suǒ xiàn wù。

 皆是妙明真精妙心中所现物。

 yún hé rǔ děng。yí shī běn miào yuán miào míng xīn。bǎo míng miào xìng。

 云何汝等。遗失本妙圆妙明心。宝明妙性。

 rèn wù zhōng mí。huì mèi wéi kōng。kōng huì àn zhōng。jié àn wéi sè。

 认悟中迷。晦昧爲空。空晦暗中。结暗爲色。

 sè zá wàng xiǎng。xiǎng xiàng wéi shēn。jù yuán nèi yáo。qù wài bēn yì。

 色杂妄想。想相爲身。聚缘内摇。趣外奔逸。

 hūn rǎo rǎo xiàng。yǐ wéi xīn xìng。yī mí wéi xīn。

 昏扰扰相。以爲心性。一迷爲心。

 jué dìng huò wéi sè shēn zhī nèi。bù zhī sè shēn。

 决定惑爲色身之内。不知色身。

 wài jì shān hé xū kōng dà dì。xián shì miào míng zhēn xīn zhōng wù。

 外洎山河虚空大地。咸是妙明真心中物。

 pì rú chéng qīng bǎi qiān dà hǎi。qì zhī。wéi rèn yī fú ōu tǐ。

 譬如澄清百千大海。弃之。唯认一浮沤体。

 mù wéi quán cháo。qióng jìn yíng bó。rǔ děng jí shì mí zhōng bèi rén。

 目爲全潮。穷尽瀛渤。汝等即是迷中倍人。

 rú wǒ chuí shǒu。děng wú chà bié。rú lái shuō wéi kě lián mǐn zhě。

 如我垂手。等无差别。如来说爲可怜愍者。

 ā nán chéng fó bēi jiù shēn huì。chuí qì chā shǒu ér bái fó yán。

 阿难承佛悲救深诲。垂泣叉手而白佛言。

 wǒ suī chéng fó rú shì miào yīn。wù miào míng xīn。yuán suǒ yuán mǎn。

 我虽承佛如是妙音。悟妙明心。元所圆满。

 cháng zhù xīn dì。ér wǒ wù fó xiàn shuō fǎ yīn。xiàn yǐ yuán xīn。

 常住心地。而我悟佛现说法音。现以缘心。

 yǔn suǒ zhān yǎng。tú huò cǐ xīn。wèi gǎn rèn wéi běn yuán xīn dì。

 允所瞻仰。徒获此心。未敢认爲本元心地。

 yuàn fó āi mǐn。xuān shì yuán yīn。bá wǒ yí gēn。guī wú shàng dào。

 愿佛哀愍。宣示圆音。拔我疑根。归无上道。

 fó gào ā nán。rǔ děng shàng yǐ yuán xīn ting fǎ。cǐ fǎ yì yuán。

 佛告阿难。汝等尚以缘心听法。此法亦缘。

 fēi děi fǎ xìng。rú rén yǐ shǒu。zhǐ yuè shì rén。bǐ rén yīn zhǐ。

 非得法性。如人以手。指月示人。彼人因指。

 dāng yīng kàn yuè。ruò fù guān zhǐ yǐ wéi yuè tǐ。

 当应看月。若复观指以爲月体。

 cǐ rén qǐ wéi wáng shī yuè lún。yì wáng qí zhǐ。hé yǐ gù。yǐ suǒ biāo zhǐ。

 此人岂唯亡失月轮。亦亡其指。何以故。以所标指。

 wéi míng yuè gù。qǐ wéi wáng zhǐ。yì fù bù shí míng zhī yǔ àn。

 爲明月故。岂唯亡指。亦复不识明之与暗。

 hé yǐ gù。jí yǐ zhǐ tǐ。wéi yuè míng xìng。míng àn èr xìng。

 何以故。即以指体。爲月明性。明暗二性。

 wú suǒ liǎo gù。rǔ yì rú shì。ruò yǐ fēn bié wǒ shuō fǎ yīn。

 无所了故。汝亦如是。若以分别我说法音。

 wéi rǔ xīn zhě。cǐ xīn zì yīng lí fēn bié yīn。yǒu fēn bié xìng。

 爲汝心者。此心自应离分别音。有分别性。

 pì rú yǒu kè。jì sù lǚ tíng。zàn zhǐ biàn qù。zhōng bù cháng zhù。

 譬如有客。寄宿旅亭。暂止便去。终不常住。

 ér zhǎng tíng rén。dōu wú suǒ qù。míng wéi tíng zhǔ。cǐ yì rú shì。

 而掌亭人。都无所去。名爲亭主。此亦如是。

 ruò zhēn rǔ xīn。zé wú suǒ qù。yún hé lí shēng wú fēn bié xìng。

 若真汝心。则无所去。云何离声无分别性。

 sī zé qǐ wéi shēng fēn bié xīn。fēn bié wǒ róng。lí zhū sè xiàng。

 斯则岂唯声分别心。分别我容。离诸色相。

 wú fēn bié xìng。rú shì nǎi zhì fēn bié dōu wú。fēi sè fēi kōng。

 无分别性。如是乃至分别都无。非色非空。

 jū shě lí děng mèi wéi míng dì。lí zhū fǎ yuán。wú fēn bié xìng。

 拘舍离等昧爲冥谛。离诸法缘。无分别性。

 zé rǔ xīn xìng gè yǒu suǒ huán。yún hé wéi zhǔ。ā nán yán。

 则汝心性各有所还。云何爲主。阿难言。

 ruò wǒ xīn xìng gè yǒu suǒ huán。zé rú lái shuō miào míng yuán xīn。

 若我心性各有所还。则如来说妙明元心。

 yún hé wú huán。wéi chuí āi mǐn。wèi wǒ xuān shuō。

 云何无还。惟垂哀愍。爲我宣说。

 fó gào ā nán。qiě rǔ jiàn wǒ。jiàn jīng míng yuán。

 佛告阿难。且汝见我。见精明元。

 cǐ jiàn suī fēi miào jīng míng xīn。rú dì èr yuè。fēi shì yuè yǐng。

 此见虽非妙精明心。如第二月。非是月影。

 rǔ yīng dì ting。jīn dāng shì rǔ wú suǒ huán dì。ā nán。cǐ dà jiǎng táng。

 汝应谛听。今当示汝无所还地。阿难。此大讲堂。

 dòng kāi dōng fāng。rì lún shēng tiān。zé yǒu míng yào。

 洞开东方。日轮升天。则有明耀。

 zhōng yè hēi yuè。yún wù huì míng。zé fù hūn àn。

 中夜黑月。云雾晦暝。则复昏暗。

 hù yǒu zhī xì zé fù jiàn tōng。qiáng yǔ zhī jiān zé fù guān yōng。

 户牖之隙则复见通。牆宇之间则复观壅。

 fēn bié zhī chù zé fù jiàn yuán。wán xū zhī zhōng biàn shì kōng xìng。

 分别之处则复见缘。顽虚之中遍是空性。

 yù bèi zhī xiàng zé yū hūn chén。chéng jì liǎn fēn。yòu guān qīng jìng。

 鬱孛之象则纡昏尘。澄霁敛氛。又观清淨。

 ā nán。rǔ xián kàn cǐ zhū biàn huà xiàng。wú jīn gè huán běn suǒ yīn chù。

 阿难。汝咸看此诸变化相。吾今各还本所因处。

 yún hé běn yīn。ā nán。cǐ zhū biàn huà。míng huán rì lún。hé yǐ gù。

 云何本因。阿难。此诸变化。明还日轮。何以故。

 wú rì bù míng。míng yīn shǔ rì。shì gù huán rì。àn huán hēi yuè。

 无日不明。明因属日。是故还日。暗还黑月。

 tōng huán hù yǒu。yōng huán qiáng yǔ。yuán huán fēn bié。

 通还户牖。壅还牆宇。缘还分别。

 wán xū huán kōng。yù bèi huán chén。qīng míng huán jì。

 顽虚还空。鬱孛还尘。清明还霁。

 zé zhū shì jiān yí qiè suǒ yǒu。bù chū sī lèi。

 则诸世间一切所有。不出斯类。

 rǔ jiàn bā zhǒng jiàn jīng míng xìng。dāng yù shuí huán。hé yǐ gù。

 汝见八种见精明性。当欲谁还。何以故。

 ruò huán yú míng。zé bù míng shí。wú fù jiàn àn。suī míng àn děng。

 若还于明。则不明时。无复见暗。虽明暗等。

 zhǒng zhǒng chà bié。jiàn wú chà bié。zhū kě huán zhě。zì rán fēi rǔ。

 种种差别。见无差别。诸可还者。自然非汝。

 bù rǔ huán zhě。fēi rǔ ér shuí。zé zhī rǔ xīn běn miào míng jìng。

 不汝还者。非汝而谁。则知汝心本妙明淨。

 rǔ zì mí mèn sàng běn shòu lún。yú shēng sǐ zhōng。

 汝自迷闷丧本受轮。于生死中。

 cháng bèi piāo nì。shì gù rú lái。míng kě lián mǐn。

 常被漂溺。是故如来。名可怜愍。

 ā nán yán。wǒ suī shí cǐ jiàn xìng wú huán。yún hé dé zhī shì wǒ zhēn xìng。

 阿难言。我虽识此见性无还。云何得知是我真性。

 fó gào ā nán。wú jīn wèn rǔ。jīn rǔ wèi dé wú lòu qīng jìng。

 佛告阿难。吾今问汝。今汝未得无漏清淨。

 chéng fó shén lì。jiàn yú chū chán。dé wú zhàng ài。

 承佛神力。见于初禅。得无障碍。

 ér ā nà lǜ jiàn yán fú tí。rú guān zhǎng zhōng yǎn mó luó guǒ。

 而阿那律见阎浮提。如观掌中菴摩罗果。

 zhū pú sà děng。jiàn bǎi qiān jiè。shí fāng rú lái。

 诸菩萨等。见百千界。十方如来。

 qióng jìn wēi chén qīng jìng guó tǔ。wú suǒ bù zhǔ。

 穷尽微尘清淨国土。无所不瞩。

 zhòng shēng dòng shì bú guò fēn cun。ā nán。qiě wú yǔ rǔ。

 衆生洞视不过分寸。阿难。且吾与汝。

 guān sì tiān wáng suǒ zhù gōng diàn。zhōng jiān biàn lǎn shuǐ lù kōng xíng。

 观四天王所住宫殿。中间遍览水陆空行。

 suī yǒu hūn míng zhǒng zhǒng xíng xiàng。wú fēi qián chén fēn bié liú ài。

 虽有昏明种种形像。无非前尘分别留碍。

 rǔ yīng yú cǐ fēn bié zì tā。jīn wú jiāng rǔ zé yú jiàn zhōng。

 汝应于此分别自他。今吾将汝择于见中。

 shuí shì wǒ tǐ。shuí wéi wù xiàng。ā nán。jí rǔ jiàn yuán。

 谁是我体。谁爲物象。阿难。极汝见源。

 cóng rì yuè gōng。shì wù fēi rǔ。zhì qī jīn shān。zhōu biàn dì guān。

 从日月宫。是物非汝。至七金山。周遍谛观。

 suī zhǒng zhǒng guāng。yì wù fēi rǔ。jiàn jiàn gèng guān。

 虽种种光。亦物非汝。渐渐更观。

 yún téng niǎo fēi。fēng dòng chén qǐ。shù mù shān chuān。

 云腾鸟飞。风动尘起。树木山川。

 cǎo jiè rén chù。xián wù fēi rǔ。ā nán。shì zhū jìn yuǎn zhū yǒu wù xìng。

 草芥人畜。咸物非汝。阿难。是诸近远诸有物性。

 suī fù chà shū。tóng rǔ jiàn jīng qīng jìng suǒ zhǔ。

 虽复差殊。同汝见精清淨所瞩。

 zé zhū wù lèi zì yǒu chà bié。jiàn xìng wú shū。cǐ jīng miào míng。

 则诸物类自有差别。见性无殊。此精妙明。

 chéng rǔ jiàn xìng。ruò jiàn shì wù。zé rǔ yì kě jiàn wú zhī jiàn。

 诚汝见性。若见是物。则汝亦可见吾之见。

 ruò tóng jiàn zhě。míng wéi jiàn wú。wú bú jiàn shí。

 若同见者。名爲见吾。吾不见时。

 hé bú jiàn wú bú jiàn zhī chù。ruò jiàn bú jiàn。

 何不见吾不见之处。若见不见。

 zì rán fēi bǐ bú jiàn zhī xiàng。ruò bú jiàn wú bú jiàn zhī dì。

 自然非彼不见之相。若不见吾不见之地。

 zì rán fēi wù。yún hé fēi rǔ。yòu zé rǔ jīn jiàn wù zhī shí。rǔ jì jiàn wù。

 自然非物。云何非汝。又则汝今见物之时。汝既见物。

 wù yì jiàn rǔ。tǐ xìng fēn zá。zé rǔ yǔ wǒ bìng zhū shì jiān bù chéng ān lì。

 物亦见汝。体性纷杂。则汝与我并诸世间不成安立。

 ā nán。ruò rǔ jiàn shí。shì rǔ fēi wǒ。jiàn xìng zhōu biàn。fēi rǔ ér shuí。

 阿难。若汝见时。是汝非我。见性周遍。非汝而谁。

 yún hé zì yí rǔ zhī zhēn xìng。xìng rǔ bù zhēn。qǔ wǒ qiú shí。

 云何自疑汝之真性。性汝不真。取我求实。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。ruò cǐ jiàn xìng bì wǒ fēi yú。

 阿难白佛言。世尊。若此见性必我非馀。

 wǒ yǔ rú lái guān sì tiān wáng shèng zàng bǎo diàn。jū rì yuè gōng。

 我与如来观四天王胜藏宝殿。居日月宫。

 cǐ jiàn zhōu yuán biàn suō pó guó。tuì guī jīng shě。qí jiàn qié lán。

 此见周圆遍娑婆国。退归精舍。祇见伽蓝。

 qīng xīn hù táng。dàn zhān yán wǔ。shì zūn。cǐ jiàn rú shì。

 清心户堂。但瞻簷庑。世尊。此见如是。

 qí tǐ běn lái zhōu biàn yī jiè。jīn zài shì zhōng。wéi mǎn yī shì。

 其体本来周遍一界。今在室中。唯满一室。

 wéi fù cǐ jiàn suō dà wéi xiǎo。wéi dāng qiáng yǔ jiá lìng duàn jué。

 爲复此见缩大爲小。爲当牆宇夹令断绝。

 wǒ jīn bù zhī sī yì suǒ zài。yuàn chuí hóng cí。wèi wǒ fū yǎn。

 我今不知斯义所在。愿垂弘慈。爲我敷演。

 fó gào ā nán。yí qiè shì jiān dà xiǎo nèi wài。zhū suǒ shì yè gè shǔ qián chén。

 佛告阿难。一切世间大小内外。诸所事业各属前尘。

 bù yīng shuō yán jiàn yǒu shū suō。pì rú fāng qì。zhōng jiàn fāng kōng。

 不应说言见有舒缩。譬如方器。中见方空。

 wú fù wèn rǔ cǐ fāng qì zhōng suǒ jiàn fāng kōng。wéi fù dìng fāng。

 吾复问汝此方器中所见方空。爲复定方。

 wéi bú dìng fāng。ruò dìng fāng zhě。bié ān yuán qì。kōng yīng bù yuán。

 爲不定方。若定方者。别安圆器。空应不圆。

 ruò bú dìng zhě。zài fāng qì zhōng。yīng wú fāng kōng。

 若不定者。在方器中。应无方空。

 rǔ yán bù zhī sī yì suǒ zài。yì xìng rú shì。yún hé wéi zài。ā nán。

 汝言不知斯义所在。义性如是。云何爲在。阿难。

 ruò fù yù lìng rù wú fāng yuán。dàn chú qì fāng。kōng tǐ wú fāng。

 若复欲令入无方圆。但除器方。空体无方。

 bù yīng shuō yán。gèng chú xū kōng fāng xiàng suǒ zài。ruò rú rǔ wèn。

 不应说言。更除虚空方相所在。若如汝问。

 rù shì zhī shí。suō jiàn lìng xiǎo。yǎng guān rì shí。

 入室之时。缩见令小。仰观日时。

 rǔ qǐ wǎn jiàn qí yú rì miàn。ruò zhù qiáng yǔ。néng jiá jiàn duàn。

 汝岂挽见齐于日面。若筑牆宇。能夹见断。

 chuān wéi xiǎo dòu。níng wú xù jì。shì yì bù rán yí qiè zhòng shēng。

 穿爲小窦。宁无续迹。是义不然一切衆生。

 cóng wú shǐ lái。mí jǐ wéi wù。shī yú běn xīn。wéi wù suǒ zhuǎn。

 从无始来。迷己爲物。失于本心。爲物所转。

 gù yú shì zhōng。guān dà guān xiǎo。ruò néng zhuǎn wù。

 故于是中。观大观小。若能转物。

 zé tóng rú lái。shēn xīn yuán míng。bú dòng dào chǎng。

 则同如来。身心圆明。不动道场。

 yú yī máo duān。biàn néng hán shòu shí fāng guó tǔ。

 于一毛端。遍能含受十方国土。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。ruò cǐ jiàn jīng。bì wǒ miào xìng。

 阿难白佛言。世尊。若此见精。必我妙性。

 jīn cǐ miào xìng。xiàn zài wǒ qián。jiàn bì wǒ zhēn。wǒ jīn shēn xīn。

 今此妙性。现在我前。见必我真。我今身心。

 fù shì hé wù。ér jīn shēn xīn fēn bié yǒu shí。

 复是何物。而今身心分别有实。

 bǐ jiàn wú bié fēn biàn wǒ shēn。ruò shí wǒ xīn。lìng wǒ jīn jiàn。

 彼见无别分辨我身。若实我心。令我今见。

 jiàn xìng shí wǒ。ér shēn fēi wǒ。hé shū rú lái xiān suǒ nán yán。

 见性实我。而身非我。何殊如来先所难言。

 wù néng jiàn wǒ。wéi chuí dà cí。kāi fā wèi wù。

 物能见我。惟垂大慈。开发未悟。

 fó gào ā nán。jīn rǔ suǒ yán。jiàn zài rǔ qián。shì yì fēi shí。

 佛告阿难。今汝所言。见在汝前。是义非实。

 ruò shí rǔ qián。rǔ shí jiàn zhě。zé cǐ jiàn jīng。jì yǒu fāng suǒ。

 若实汝前。汝实见者。则此见精。既有方所。

 fēi wú zhǐ shì。qiě jīn yǔ rǔ zuò qí tuó lín。biàn guān lín qú。

 非无指示。且今与汝坐祇陀林。遍观林渠。

 jí yǔ diàn táng。shàng zhì rì yuè。qián duì héng hé。

 及与殿堂。上至日月。前对恒河。

 rǔ jīn yú wǒ shī zǐ zuò qián。ju shǒu zhǐ chén。shì zhǒng zhǒng xiàng。

 汝今于我师子座前。举手指陈。是种种相。

 yīn zhě shì lín。míng zhě shì rì。ài zhě shì bì。tōng zhě shì kōng。

 阴者是林。明者是日。碍者是壁。通者是空。

 rú shì nǎi zhì cǎo shù xiān háo。dà xiǎo suī shū。dàn kě yǒu xíng。

 如是乃至草树纤毫。大小虽殊。但可有形。

 wú bù zhǐ zhuó。ruò bì qí jiàn。xiàn zài rǔ qián。

 无不指著。若必其见。现在汝前。

 rǔ yīng yǐ shǒu què shí zhǐ chén。hé zhě shì jiàn。

 汝应以手确实指陈。何者是见。

 ā nán dāng zhī ruò kōng shì jiàn。jì yǐ chéng jiàn。hé zhě shì kōng。

 阿难当知若空是见。既已成见。何者是空。

 ruò wù shì jiàn。jì yǐ shì jiàn。hé zhě wéi wù。

 若物是见。既已是见。何者爲物。

 rǔ kě wēi xì pī bāo wàn xiàng。xī chū jīng míng jìng miào jiàn yuán。

 汝可微细披剥万象。析出精明淨妙见元。

 zhǐ chén shì wǒ。tóng bǐ zhū wù。fēn míng wú huò。ā nán yán。

 指陈示我。同彼诸物。分明无惑。阿难言。

 wǒ jīn yú cǐ chóng gé jiǎng táng。yuǎn jì héng hé。shàng guān rì yuè。

 我今于此重阁讲堂。远洎恒河。上观日月。

 jǔ shǒu suǒ zhǐ。zòng mù suǒ guān。zhǐ jiē shì wù。wú shì jiàn zhě。

 举手所指。纵目所观。指皆是物。无是见者。

 shì zūn。rú fó suǒ shuō。kuàng wǒ yǒu lòu chū xué shēng wén。

 世尊。如佛所说。况我有漏初学声闻。

 nǎi zhì pú sà。yì bù néng yú wàn wù xiàng qián。

 乃至菩萨。亦不能于万物象前。

 pōu chū jīng jiàn。lí yí qiè wù。bié yǒu zì xìng。

 剖出精见。离一切物。别有自性。

 fó yán。rú shì rú shì。fó fù gào ā nán。rú rǔ suǒ yán。wú yǒu jiàn jīng。

 佛言。如是如是。佛复告阿难。如汝所言。无有见精。

 lí yí qiè wù。bié yǒu zì xìng。zé rǔ suǒ zhǐ shì wù zhī zhōng。

 离一切物。别有自性。则汝所指是物之中。

 wú shì jiàn zhě。jīn fù gào rǔ。rǔ yǔ rú lái。zuò qí tuó lín。

 无是见者。今复告汝。汝与如来。坐祇陀林。

 gèng guān lín yuàn。nǎi zhì rì yuè。zhǒng zhǒng xiàng shū。

 更观林苑。乃至日月。种种象殊。

 bì wú jiàn jīng shòu rǔ suǒ zhǐ。rǔ yòu fā míng cǐ zhū wù zhōng。

 必无见精受汝所指。汝又发明此诸物中。

 hé zhě fēi jiàn。ā nán yán。wǒ shí biàn jiàn cǐ qí tuó lín。

 何者非见。阿难言。我实遍见此祇陀林。

 bù zhī shì zhōng。hé zhě fēi jiàn。hé yǐ gù。ruò shù fēi jiàn。

 不知是中。何者非见。何以故。若树非见。

 yún hé jiàn shù。ruò shù jí jiàn。fù yún hé shù。

 云何见树。若树即见。复云何树。

 rú shì nǎi zhì ruò kōng fēi jiàn。yún hé jiàn kōng。ruò kōng jí jiàn。

 如是乃至若空非见。云何见空。若空即见。

 fù yún hé kōng。wǒ yòu sī wéi。shì wàn xiàng zhōng。

 复云何空。我又思惟。是万象中。

 wēi xì fā míng。wú fēi jiàn zhě。

 微细发明。无非见者。

 fó yán。rú shì rú shì。yú shì dà zhòng fēi wú xué zhě。wén fó cǐ yán。

 佛言。如是如是。于是大衆非无学者。闻佛此言。

 máng rán bù zhī shì yì zhōng shǐ。yī shí huáng sǒng。shī qí suǒ shǒu。

 茫然不知是义终始。一时惶悚。失其所守。

 rú lái zhī qí hún lǜ biàn shè。xīn shēng lián mǐn。ān wèi ā nán。

 如来知其魂虑变慴。心生怜愍。安慰阿难。

 jí zhū dà zhòng。zhū shàn nán zǐ。wú shàng fǎ wáng。shì zhēn shí yǔ。

 及诸大衆。诸善男子。无上法王。是真实语。

 rú suǒ rú shuō。bù kuáng bú wàng。

 如所如说。不诳不妄。

 fēi mò qié lí sì zhǒng bù sǐ jiǎo luàn lùn yì。

 非末伽黎四种不死矫乱论议。

 rǔ dì sī wéi。wú tiǎn āi mù。

 汝谛思惟。无忝哀慕。

 shì shí wén shū shī lì fǎ wáng zǐ。mǐn zhū sì zhòng。zài dà zhòng zhōng。

 是时文殊师利法王子。愍诸四衆。在大衆中。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。hé zhǎng gōng jìng。ér bái fó yán。

 即从座起。顶礼佛足。合掌恭敬。而白佛言。

 shì zūn。cǐ zhū dà zhòng。bú wù rú lái fā míng èr zhǒng jīng jiàn sè kōng。

 世尊。此诸大衆。不悟如来发明二种精见色空。

 shì fēi shì yì。shì zūn。ruò cǐ qián yuán。sè kōng děng xiàng。

 是非是义。世尊。若此前缘。色空等象。

 ruò shì jiàn zhě。yīng yǒu suǒ zhǐ。ruò fēi jiàn zhě。yīng wú suǒ zhǔ。

 若是见者。应有所指。若非见者。应无所瞩。

 ér jīn bù zhī shì yì suǒ guī。gù yǒu jīng bù。

 而今不知是义所归。故有惊怖。

 fēi shì chóu xī shàn gēn qīng xiǎn。wéi yuàn rú lái dà cí fā míng。

 非是畴昔善根轻鲜。惟愿如来大慈发明。

 cǐ zhū wù xiàng。yǔ cǐ jiàn jīng。yuán shì hé wù。

 此诸物象。与此见精。元是何物。

 yú qí zhōng jiān。wú shì fēi shì。

 于其中间。无是非是。

 fó gào wén shū。jí zhū dà zhòng。shí fāng rú lái。jí dà pú sà。

 佛告文殊。及诸大衆。十方如来。及大菩萨。

 yú qí zì zhù sān mó dì zhōng。jiàn yǔ jiàn yuán。bìng suǒ xiǎng xiàng。

 于其自住三摩地中。见与见缘。并所想相。

 rú xū kōng huá。běn wú suǒ yǒu。cǐ jiàn jí yuán。

 如虚空华。本无所有。此见及缘。

 yuán shì pú tí miào jìng míng tǐ。yún hé yú zhōng yǒu shì fēi shì。

 元是菩提妙淨明体。云何于中有是非是。

 wén shū。wú jīn wèn rǔ。rú rǔ wén shū。gèng yǒu wén shū。

 文殊。吾今问汝。如汝文殊。更有文殊。

 shì wén shū zhě。wéi wú wén shū。rú shì。shì zūn。wǒ zhēn wén shū。

 是文殊者。爲无文殊。如是。世尊。我真文殊。

 wú shì wén shū。hé yǐ gù。ruò yǒu shì zhě。zé èr wén shū。

 无是文殊。何以故。若有是者。则二文殊。

 rán wǒ jīn rì。fēi wú wén shū。yú zhōng shí wú shì fēi èr xiàng。

 然我今日。非无文殊。于中实无是非二相。

 fó yán。cǐ jiàn miào míng。yǔ zhū kōng chén。yì fù rú shì。

 佛言。此见妙明。与诸空尘。亦复如是。

 běn shì miào míng wú shàng pú tí jìng yuán zhēn xīn。wàng wéi sè kōng。

 本是妙明无上菩提淨圆真心。妄爲色空。

 jí yǔ wén jiàn。rú dì èr yuè。shuí wéi shì yuè。yòu shuí fēi yuè。

 及与闻见。如第二月。谁爲是月。又谁非月。

 wén shū。dàn yī yuè zhēn。zhōng jiān zì wú shì yuè fēi yuè。

 文殊。但一月真。中间自无是月非月。

 shì yǐ rǔ jīn guān jiàn yǔ chén。zhǒng zhǒng fā míng。

 是以汝今观见与尘。种种发明。

 míng wéi wàng xiǎng。bù néng yú zhōng chū shì fēi shì。

 名爲妄想。不能于中出是非是。

 yóu shì zhēn jīng miào jué míng xìng。gù néng lìng rǔ chū zhǐ fēi zhǐ。

 由是真精妙觉明性。故能令汝出指非指。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。chéng rú fǎ wáng suǒ shuō jué yuán。

 阿难白佛言。世尊。诚如法王所说觉缘。

 biàn shí fāng jiè。zhàn rán cháng zhù。xìng fēi shēng miè。

 遍十方界。湛然常住。性非生灭。

 yǔ xiān fàn zhì suō pí jiā luó。suǒ tán míng dì。

 与先梵志娑毗迦罗。所谈冥谛。

 jí tóu huī děng zhū wài dào zhǒng。shuō yǒu zhēn wǒ。

 及投灰等诸外道种。说有真我。

 biàn mǎn shí fāng。yǒu hé chà bié。shì zūn yì céng yú léng qié shān。

 遍满十方。有何差别。世尊亦曾于楞伽山。

 wèi dà huì děng。fū yǎn sī yì。bǐ wài dào děng。cháng shuō zì rán。

 爲大慧等。敷演斯义。彼外道等。常说自然。

 wǒ shuō yīn yuán。fēi bǐ jìng jiè。wǒ jīn guān cǐ jué xìng zì rán。

 我说因缘。非彼境界。我今观此觉性自然。

 fēi shēng fēi miè。yuǎn lí yí qiè xū wàng diān dǎo。sì fēi yīn yuán。

 非生非灭。远离一切虚妄颠倒。似非因缘。

 yǔ bǐ zì rán。yún hé kāi shì。bú rù qún xié。

 与彼自然。云何开示。不入群邪。

 huò zhēn shí xīn。miào jué míng xìng。

 获真实心。妙觉明性。

 fó gào ā nán。wǒ jīn rú shì kāi shì fāng biàn。zhēn shí gào rǔ。rǔ yóu wèi wù。

 佛告阿难。我今如是开示方便。真实告汝。汝犹未悟。

 huò wéi zì rán。ā nán。ruò bì zì rán。zì xū zhēn míng yǒu zì rán tǐ。

 惑爲自然。阿难。若必自然。自须甄明有自然体。

 rǔ qiě guān cǐ miào míng jiàn zhōng。yǐ hé wéi zì。

 汝且观此妙明见中。以何爲自。

 cǐ jiàn wéi fù yǐ míng wéi zì。yǐ àn wéi zì。yǐ kōng wéi zì。yǐ sāi wéi zì。

 此见爲复以明爲自。以暗爲自。以空爲自。以塞爲自。

 ā nán。ruò míng wéi zì。yīng bú jiàn àn。

 阿难。若明爲自。应不见暗。

 ruò fù yǐ kōng wéi zì tǐ zhě yīng bú jiàn sāi。rú shì nǎi zhì zhū àn děng xiàng。

 若复以空爲自体者应不见塞。如是乃至诸暗等相。

 yǐ wéi zì zhě。zé yú míng shí。jiàn xìng duàn miè。yún hé jiàn míng。

 以爲自者。则于明时。见性断灭。云何见明。

 ā nán yán。bì cǐ miào jiàn。xìng fēi zì rán。wǒ jīn fā míng shì yīn yuán shēng。

 阿难言。必此妙见。性非自然。我今发明是因缘生。

 xīn yóu wèi míng。zī xún rú lái。shì yì yún hé hé yīn yuán xìng。

 心犹未明。谘询如来。是义云何合因缘性。

 fó yán。rǔ yán yīn yuán。wú fù wèn rǔ。rǔ jīn yīn jiàn。jiàn xìng xiàn qián。

 佛言。汝言因缘。吾复问汝。汝今因见。见性现前。

 cǐ jiàn wéi fù yīn míng yǒu jiàn。yīn àn yǒu jiàn。yīn kōng yǒu jiàn。

 此见爲复因明有见。因暗有见。因空有见。

 yīn sāi yǒu jiàn。ā nán。ruò yīn míng yǒu。yīng bú jiàn àn。

 因塞有见。阿难。若因明有。应不见暗。

 rú yīn àn yǒu。yīng bú jiàn míng。rú shì nǎi zhì yīn kōng yīn sāi。

 如因暗有。应不见明。如是乃至因空因塞。

 tóng yú míng àn。fù cì ā nán。cǐ jiàn yòu fù yuán míng yǒu jiàn。

 同于明暗。复次阿难。此见又复缘明有见。

 yuán àn yǒu jiàn。yuán kōng yǒu jiàn。yuán sāi yǒu jiàn。ā nán。

 缘暗有见。缘空有见。缘塞有见。阿难。

 ruò yuán kōng yǒu。yīng bú jiàn sāi。ruò yuán sāi yǒu。

 若缘空有。应不见塞。若缘塞有。

 yīng bú jiàn kōng。rú shì nǎi zhì yuán míng yuán àn。tóng yú kōng sāi。

 应不见空。如是乃至缘明缘暗。同于空塞。

 dāng zhī rú shì jīng jué miào míng。fēi yīn fēi yuán。yì fēi zì rán。

 当知如是精觉妙明。非因非缘。亦非自然。

 fēi bú zì rán。wú fēi bù fēi。wú shì fēi shì。lí yí qiè xiàng。jí yí qiè fǎ。

 非不自然。无非不非。无是非是。离一切相。即一切法。

 rǔ jīn yún hé yú zhōng cuò xīn。yǐ zhū shì jiān xì lùn míng xiàng。

 汝今云何于中措心。以诸世间戏论名相。

 ér dé fēn bié。rú yǐ shǒu zhǎng。cuō mó xū kōng。qí yì zì láo。

 而得分别。如以手掌。撮摩虚空。祇益自劳。

 xū kōng yún hé suí rǔ zhí zhuō。ā nán bái fó yán。shì zūn。

 虚空云何随汝执捉。阿难白佛言。世尊。

 bì miào jué xìng。fēi yīn fēi yuán。shì zūn yún hé cháng yǔ bǐ qiū。

 必妙觉性。非因非缘。世尊云何常与比丘。

 xuān shuō jiàn xìng jù sì zhǒng yuán。suǒ wèi yīn kōng。yīn míng。

 宣说见性具四种缘。所谓因空。因明。

 yīn xīn。yīn yǎn。shì yì yún hé。fó yán。ā nán。

 因心。因眼。是义云何。佛言。阿难。

 wǒ shuō shì jiān zhū yīn yuán xiàng。fēi dì yī yì。ā nán。wú fù wèn rǔ。

 我说世间诸因缘相。非第一义。阿难。吾复问汝。

 zhū shì jiān rén。shuō wǒ néng jiàn。yún hé míng jiàn。yún hé bú jiàn。

 诸世间人。说我能见。云何名见。云何不见。

 ā nán yán。shì rén yīn yú rì yuè dēng guāng。jiàn zhǒng zhǒng xiàng。

 阿难言。世人因于日月灯光。见种种相。

 míng zhī wéi jiàn。ruò fù wú cǐ sān zhǒng guāng míng。zé bù néng jiàn。

 名之爲见。若复无此三种光明。则不能见。

 ā nán。ruò wú míng shí。míng bú jiàn zhě。yīng bú jiàn àn。

 阿难。若无明时。名不见者。应不见暗。

 ruò bì jiàn àn。cǐ dàn wú míng。yún hé wú jiàn。ā nán。ruò zài àn shí。

 若必见暗。此但无明。云何无见。阿难。若在暗时。

 bú jiàn míng gù。míng wéi bú jiàn。jīn zài míng shí。bú jiàn àn xiàng。

 不见明故。名爲不见。今在明时。不见暗相。

 huán míng bú jiàn。rú shì èr xiàng。jù míng bú jiàn。

 还名不见。如是二相。俱名不见。

 ruò fù èr xiàng zì xiāng líng duó。fēi rǔ jiàn xìng yú zhōng zàn wú。

 若复二相自相陵夺。非汝见性于中暂无。

 rú shì zé zhī èr jù míng jiàn。yún hé bú jiàn。shì gù ā nán。

 如是则知二俱名见。云何不见。是故阿难。

 rǔ jīn dāng zhī jiàn míng zhī shí。jiàn fēi shì míng。jiàn àn zhī shí。

 汝今当知见明之时。见非是明。见暗之时。

 jiàn fēi shì àn。jiàn kōng zhī shí。jiàn fēi shì kōng。jiàn sāi zhī shí。

 见非是暗。见空之时。见非是空。见塞之时。

 jiàn fēi shì sāi。sì yì chéng jiù。rǔ fù yīng zhī。jiàn jiàn zhī shí。

 见非是塞。四义成就。汝复应知。见见之时。

 jiàn fēi shì jiàn。jiàn yóu lí jiàn。jiàn bù néng jí。yún hé fù shuō yīn yuán zì rán。

 见非是见。见犹离见。见不能及。云何复说因缘自然。

 jí hé hé xiàng。rǔ děng shēng wén。xiá liè wú shí。

 及和合相。汝等声闻。狭劣无识。

 bù néng tōng dá qīng jìng shí xiàng。wú jīn huì rǔ。dāng shàn sī wéi。

 不能通达清淨实相。吾今诲汝。当善思惟。

 wú dé pí dài。miào pú tí lù。

 无得疲怠。妙菩提路。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。rú fó shì zūn wèi wǒ děng bèi。xuān shuō yīn yuán。

 阿难白佛言。世尊。如佛世尊爲我等辈。宣说因缘。

 jí yǔ zì rán。zhū hé hé xiàng。yǔ bù hé hé。xīn yóu wèi kāi。

 及与自然。诸和合相。与不和合。心犹未开。

 ér jīn gèng wén jiàn jiàn fēi jiàn。chóng zēng mí mèn。fú yuàn hóng cí。

 而今更闻见见非见。重增迷闷。伏愿弘慈。

 shī dà huì mù。kāi shì wǒ děng jué xīn míng jìng。zuò shì yǔ yǐ。

 施大慧目。开示我等觉心明淨。作是语已。

 bēi lèi dǐng lǐ。chéng shòu shèng zhǐ。

 悲泪顶礼。承受圣旨。

 ěr shí shì zūn。lián mǐn ā nán。jí zhū dà zhòng。jiāng yù fū yǎn dà tuó luó ní。

 尔时世尊。怜愍阿难。及诸大衆。将欲敷演大陀罗尼。

 zhū sān mó tí。miào xiū xíng lù。gào ā nán yán。rǔ suī qiáng jì。

 诸三摩提。妙修行路。告阿难言。汝虽强记。

 dàn yì duō wén。yú shē mó tā。wēi mì guān zhào。xīn yóu wèi liǎo。

 但益多闻。于奢摩他。微密观照。心犹未了。

 rǔ jīn dì ting。wú dāng wèi rǔ fēn bié kāi shì。

 汝今谛听。吾当爲汝分别开示。

 yì lìng jiāng lái zhū yǒu lòu zhě huò pú tí guǒ。ā nán。yí qiè zhòng shēng。

 亦令将来诸有漏者获菩提果。阿难。一切衆生。

 lún huí shì jiān。yóu èr diān dǎo fēn bié jiàn wàng。dāng chù fā shēng。

 轮迴世间。由二颠倒分别见妄。当处发生。

 dāng yè lún zhuǎn。yún hé èr jiàn。yī zhě。

 当业轮转。云何二见。一者。

 zhòng shēng bié yè wàng jiàn。èr zhě。zhòng shēng tóng fēn wàng jiàn。

 衆生别业妄见。二者。衆生同分妄见。

 yún hé míng wéi bié yè wàng jiàn。ā nán。rú shì jiān rén。mù yǒu chì shěng。

 云何名爲别业妄见。阿难。如世间人。目有赤眚。

 yè jiàn dēng guāng。bié yǒu yuán yǐng。wǔ sè chóng dié。yú yì yún hé。

 夜见灯光。别有圆影。五色重迭。于意云何。

 cǐ yè dēng míng suǒ xiàn yuán guāng wéi shì dēng sè。wéi dāng jiàn sè。

 此夜灯明所现圆光爲是灯色。爲当见色。

 ā nán。cǐ ruò dēng sè。zé fēi shěng rén hé bù tóng jiàn。

 阿难。此若灯色。则非眚人何不同见。

 ér cǐ yuán yǐng wéi shěng zhī guān。ruò shì jiàn sè。jiàn yǐ chéng sè。

 而此圆影唯眚之观。若是见色。见已成色。

 zé bǐ shěng rén jiàn yuán yǐng zhě。míng wéi hé děng。fù cì ā nán。

 则彼眚人见圆影者。名爲何等。复次阿难。

 ruò cǐ yuán yǐng。lí dēng bié yǒu。zé hé páng guān píng zhàng jǐ yán。

 若此圆影。离灯别有。则合傍观屏帐几筵。

 yǒu yuán yǐng chū。lí jiàn bié yǒu。yīng fēi yǎn zhǔ。

 有圆影出。离见别有。应非眼瞩。

 yún hé shěng rén mù jiàn yuán yǐng。shì gù dāng zhī sè shí zài dēng。

 云何眚人目见圆影。是故当知色实在灯。

 jiàn bìng wéi yǐng。yǐng jiàn jù shěng。jiàn shěng fēi bìng。

 见病爲影。影见俱眚。见眚非病。

 zhōng bù yīng yán shì dēng shì jiàn。yú shì zhōng yǒu fēi dēng fēi jiàn。

 终不应言是灯是见。于是中有非灯非见。

 rú dì èr yuè fēi tǐ fēi yǐng。hé yǐ gù。dì èr zhī guān。niē suǒ chéng gù。

 如第二月非体非影。何以故。第二之观。捏所成故。

 zhū yǒu zhì zhě。bù yīng shuō yán cǐ niē gēn yuán。shì xíng fēi xíng。

 诸有智者。不应说言此捏根元。是形非形。

 lí jiàn fēi jiàn。cǐ yì rú shì。mù shěng suǒ chéng。

 离见非见。此亦如是。目眚所成。

 jīn yù míng shuí shì dēng shì jiàn。hé kuàng fēn bié fēi dēng fēi jiàn。

 今欲名谁是灯是见。何况分别非灯非见。

 yún hé míng wéi tóng fēn wàng jiàn。ā nán。cǐ yán fú tí chú dà hǎi shuǐ。

 云何名爲同分妄见。阿难。此阎浮提除大海水。

 zhōng jiàn píng lù。yǒu sān qiān zhōu。zhèng zhōng dà zhōu。

 中间平陆。有三千洲。正中大洲。

 dōng xī kuò liàng。dà guó fán yǒu èr qiān sān bǎi。

 东西括量。大国凡有二千三百。

 qí yú xiǎo zhōu zài zhū hǎi zhōng。qí jiàn huò yǒu sān liǎng bǎi guó。

 其馀小洲在诸海中。其间或有三两百国。

 huò yī huò èr zhì yú sān shí sì shí wǔ shí。ā nán。ruò fù cǐ zhōng。

 或一或二至于三十四十五十。阿难。若复此中。

 yǒu yī xiǎo zhōu。zhǐ yǒu liǎng guó。wéi yī guó rén。tóng gǎn è yuán。

 有一小洲。祇有两国。唯一国人。同感恶缘。

 zé bǐ xiǎo zhōu dāng tǔ zhòng shēng。dǔ zhū yí qiè bù xiáng jìng jiè。

 则彼小洲当土衆生。睹诸一切不祥境界。

 huò jiàn èr rì。huò jiàn liǎng yuè。qí zhōng nǎi zhì yùn shì pèi jué。

 或见二日。或见两月。其中乃至晕适佩玦。

 huì bèi fēi liú。fù ěr hóng ní。zhǒng zhǒng è xiàng。dàn cǐ guó jiàn。

 彗孛飞流。负耳虹霓。种种恶相。但此国见。

 bǐ guó zhòng shēng běn suǒ bú jiàn。yì fù bù wén。

 彼国衆生本所不见。亦复不闻。

 ā nán。wú jīn wèi rǔ。yǐ cǐ èr shì。jìn tuì hé míng。ā nán。

 阿难。吾今爲汝。以此二事。进退合明。阿难。

 rú bǐ zhòng shēng。bié yè wàng jiàn。

 如彼衆生。别业妄见。

 zhǔ dēng guāng zhōng suǒ xiàn yuán yǐng。suī sì qián jìng。

 瞩灯光中所现圆影。虽似前境。

 zhōng bǐ jiàn zhě mù shěng suǒ chéng。shěng jí jiàn láo。fēi sè suǒ zào。

 终彼见者目眚所成。眚即见劳。非色所造。

 rán jiàn shěng zhě zhōng wú jiàn jiù。

 然见眚者终无见咎。

 lì rǔ jīn rì yǐ mù guān jiàn shān hé guó tǔ。jí zhū zhòng shēng。

 例汝今日以目观见山河国土。及诸衆生。

 jiē shì wú shǐ jiàn bìng suǒ chéng。jiàn yǔ jiàn yuán。sì xiàn qián jìng。

 皆是无始见病所成。见与见缘。似现前境。

 yuán wǒ jué míng jiàn suǒ yuán shěng。jué jiàn jí shěng。běn jué míng xīn。

 元我觉明见所缘眚。觉见即眚。本觉明心。

 jué yuán fēi shěng。jué suǒ jué shěng。jué fēi shěng zhōng。cǐ shí jiàn jiàn。

 觉缘非眚。觉所觉眚。觉非眚中。此实见见。

 yún hé fù míng jué wén zhī jiàn。shì gù rǔ jīn jiàn wǒ jí rǔ。

 云何复名觉闻知见。是故汝今见我及汝。

 bìng zhū shì jiān shí lèi zhòng shēng。jiē jí jiàn shěng fēi jiàn shěng zhě。

 并诸世间十类衆生。皆即见眚非见眚者。

 bǐ jiàn zhēn jīng。xìng fēi shěng zhě。gù bù míng jiàn。ā nán。

 彼见真精。性非眚者。故不名见。阿难。

 rú bǐ zhòng shēng tóng fēn wàng jiàn。lì bǐ wàng jiàn bié yè yī rén。

 如彼衆生同分妄见。例彼妄见别业一人。

 yī bìng mù rén tóng bǐ yī guó。bǐ jiàn yuán yǐng。shěng wàng suǒ shēng。

 一病目人同彼一国。彼见圆影。眚妄所生。

 cǐ zhòng tóng fēn suǒ jiàn bù xiáng。tóng jiàn yè zhōng zhàng è suǒ qǐ。

 此衆同分所见不祥。同见业中瘴恶所起。

 jù shì wú shǐ jiàn wàng suǒ shēng。

 俱是无始见妄所生。

 lì yán fú tí sān qiān zhōu zhōng jiān sì dà hǎi。suō pó shì jiè。

 例阎浮提三千洲中兼四大海。娑婆世界。

 bìng jì shí fāng zhū yǒu lòu guó。jí zhū zhòng shēng。

 并洎十方诸有漏国。及诸衆生。

 tóng shì jué míng wú lòu miào xīn。jiàn wén jué zhī xū wàng bìng yuán。

 同是觉明无漏妙心。见闻觉知虚妄病缘。

 hé hé wàng shēng。hé hé wàng sǐ。ruò néng yuǎn lí zhū hé hé yuán。

 和合妄生。和合妄死。若能远离诸和合缘。

 jí bù hé hé。zé fù miè chú zhū shēng sǐ yīn。

 及不和合。则复灭除诸生死因。

 yuán mǎn pú tí bù shēng miè xìng。qīng jìng běn xīn。běn jué cháng zhù。

 圆满菩提不生灭性。清淨本心。本觉常住。

 ā nán。rǔ suī xiān wù běn jué miào míng。xìng fēi yīn yuán。

 阿难。汝虽先悟本觉妙明。性非因缘。

 fēi zì rán xìng。ér yóu wèi míng rú shì jué yuán。fēi hé hé shēng。

 非自然性。而犹未明如是觉元。非和合生。

 jí bù hé hé。ā nán。wú jīn fù yǐ qián chén wèn rǔ。

 及不和合。阿难。吾今复以前尘问汝。

 rǔ jīn yóu yǐ yí qiè shì jiān wàng xiǎng hé hé。zhū yīn yuán xìng。

 汝今犹以一切世间妄想和合。诸因缘性。

 ér zì yí huò。zhèng pú tí xīn hé hé qǐ zhě。zé rǔ jīn zhě miào jìng jiàn jīng。

 而自疑惑。证菩提心和合起者。则汝今者妙淨见精。

 wéi yǔ míng hé。wéi yǔ àn hé。wéi yǔ tōng hé。wéi yǔ sāi hé。

 爲与明和。爲与暗和。爲与通和。爲与塞和。

 ruò míng hé zhě。qiě rǔ guān míng。dāng míng xiàn qián。hé chù zá jiàn。

 若明和者。且汝观明。当明现前。何处杂见。

 jiàn xiàng kě biàn。zá hé xíng xiàng。ruò fēi jiàn zhě。yún hé jiàn míng。

 见相可辨。杂何形像。若非见者。云何见明。

 ruò jí jiàn zhě。yún hé jiàn jiàn。bì jiàn yuán mǎn。hé chù hé míng。

 若即见者。云何见见。必见圆满。何处和明。

 ruò míng yuán mǎn。bù hé jiàn hé。jiàn bì yì míng。

 若明圆满。不合见和。见必异明。

 zá zé shī bǐ xìng míng míng zì。zá shī míng xìng。hé míng fēi yì。

 杂则失彼性明名字。杂失明性。和明非义。

 bǐ àn yǔ tōng jí zhū qún sāi yì fù rú shì。fù cì ā nán。

 彼暗与通及诸群塞亦复如是。复次阿难。

 yòu rǔ jīn zhě miào jìng jiàn jīng wéi yǔ míng hé。wéi yǔ àn hé。

 又汝今者妙淨见精爲与明合。爲与暗合。

 wéi yǔ tōng hé。wéi yǔ sāi hé。ruò míng hé zhě。zhì yú àn shí。

 爲与通合。爲与塞合。若明合者。至于暗时。

 míng xiàng yǐ miè。cǐ jiàn jí bù yǔ zhū àn hé。yún hé jiàn àn。

 明相已灭。此见即不与诸暗合。云何见暗。

 ruò jiàn àn shí。bù yǔ àn hé。yǔ míng hé zhě。yīng fēi jiàn míng。

 若见暗时。不与暗合。与明合者。应非见明。

 jì bú jiàn míng。yún hé míng hé。liǎo míng fēi àn。bǐ àn yǔ tōng。

 既不见明。云何明合。了明非暗。彼暗与通。

 jí zhū qún sāi。yì fù rú shì。

 及诸群塞。亦复如是。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。rú wǒ sī wéi。cǐ miào jué yuán。

 阿难白佛言。世尊。如我思惟。此妙觉元。

 yǔ zhū yuán chén。jí xīn niàn lǜ。fēi hé hé yē。fó yán。

 与诸缘尘。及心念虑。非和合耶。佛言。

 rǔ jīn yòu yán jué fēi hé hé。wú fù wèn rǔ。cǐ miào jiàn jīng fēi hé hé zhě。

 汝今又言觉非和合。吾复问汝。此妙见精非和合者。

 wéi fēi míng hé。wéi fēi àn hé。wéi fēi tōng hé。wéi fēi sāi hé。

 爲非明和。爲非暗和。爲非通和。爲非塞和。

 ruò fēi míng hé。zé jiàn yǔ míng。bì yǒu biān pàn。rǔ qiě dì guān。

 若非明和。则见与明。必有边畔。汝且谛观。

 hé chù shì míng。hé chù shì jiàn。zài jiàn zài míng。zì hé wéi pàn。

 何处是明。何处是见。在见在明。自何爲畔。

 ā nán。ruò míng jì zhōng bì wú jiàn zhě。zé bù xiāng jí。

 阿难。若明际中必无见者。则不相及。

 zì bù zhī qí míng xiàng suǒ zài。pàn yún hé chéng。bǐ àn yǔ tōng。

 自不知其明相所在。畔云何成。彼暗与通。

 jí zhū qún sāi yì fù rú shì。yòu miào jiàn jīng fēi hé hé zhě。

 及诸群塞亦复如是。又妙见精非和合者。

 wéi fēi míng hé。wéi fēi àn hé。wéi fēi tōng hé。wéi fēi sāi hé。

 爲非明合。爲非暗合。爲非通合。爲非塞合。

 ruò fēi míng hé。zé jiàn yǔ míng xìng xiàng guāi jiǎo。rú ěr yǔ míng。

 若非明合。则见与明性相乖角。如耳与明。

 liǎo bù xiāng chù。jiàn qiě bù zhī míng xiàng suǒ zài。

 了不相触。见且不知明相所在。

 yún hé zhēn míng hé fēi hé lǐ。bǐ àn yǔ tōng。jí zhū qún sāi。yì fù rú shì。

 云何甄明合非合理。彼暗与通。及诸群塞。亦复如是。

 ā nán。rǔ yóu wèi míng yí qiè fú chén。zhū huàn huà xiàng。

 阿难。汝犹未明一切浮尘。诸幻化相。

 dāng chù chū shēng。suí chù miè jìn。huàn wàng chēng xiàng。

 当处出生。随处灭尽。幻妄称相。

 qí xìng zhēn wéi miào jué míng tǐ。rú shì nǎi zhì wǔ yīn liù rù。

 其性真爲妙觉明体。如是乃至五阴六入。

 cóng shí èr chù。zhì shí bā jiè。yīn yuán hé hé。xū wàng yǒu shēng。

 从十二处。至十八界。因缘和合。虚妄有生。

 yīn yuán bié lí。xū wàng míng miè。shū bù néng zhī shēng miè qù lái。

 因缘别离。虚妄名灭。殊不能知生灭去来。

 běn rú lái zàng。cháng zhù miào míng。bú dòng zhōu yuán。

 本如来藏。常住妙明。不动周圆。

 miào zhēn rú xìng。xìng zhēn cháng zhōng。

 妙真如性。性真常中。

 qiú yú qù lái mí wù shēng sǐ。liǎo wú suǒ dé。

 求于去来迷悟生死。了无所得。

 ā nán。yún hé wǔ yīn。běn rú lái zàng miào zhēn rú xìng。ā nán。

 阿难。云何五阴。本如来藏妙真如性。阿难。

 pì rú yǒu rén。yǐ qīng jìng mù。guān qíng míng kōng。wéi yī qíng xū。

 譬如有人。以清淨目。观晴明空。唯一晴虚。

 jiǒng wú suǒ yǒu。qí rén wú gù。bú dòng mù jīng。dèng yǐ fā láo。

 迥无所有。其人无故。不动目睛。瞪以发劳。

 zé yú xū kōng bié jiàn kuáng huá。fù yǒu yí qiè kuáng luàn fēi xiàng。

 则于虚空别见狂华。复有一切狂乱非相。

 sè yīn dāng zhī yì fù rú shì。ā nán。shì zhū kuáng huá。fēi cóng kōng lái。

 色阴当知亦复如是。阿难。是诸狂华。非从空来。

 fēi cóng mù chū。rú shì ā nán。ruò kōng lái zhě。jì cóng kōng lái。

 非从目出。如是阿难。若空来者。既从空来。

 huán cóng kōng rù。ruò yǒu chū rù。jí fēi xū kōng。kōng ruò fēi kōng。

 还从空入。若有出入。即非虚空。空若非空。

 zì bù róng qí huá xiāng qǐ miè。rú ā nán tǐ bù róng ā nán。ruò mù chū zhě。

 自不容其华相起灭。如阿难体不容阿难。若目出者。

 jì cóng mù chū。huán cóng mù rù。jí cǐ huá xìng cóng mù chū gù。

 既从目出。还从目入。即此华性从目出故。

 dāng hé yǒu jiàn。ruò yǒu jiàn zhě。qù jì huá kōng。xuán hé jiàn yǎn。

 当合有见。若有见者。去既华空。旋合见眼。

 ruò wú jiàn zhě。chū jì yì kōng。xuán dāng yì yǎn。yòu jiàn huá shí。

 若无见者。出既翳空。旋当翳眼。又见华时。

 mù yīng wú yì。yún hé jīng kōng。hào qīng míng yǎn。

 目应无翳。云何睛空。号清明眼。

 shì gù dāng zhī sè yīn xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 是故当知色阴虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén。shǒu zú yàn ān。bǎi hái tiáo shì。hū rú wàng shēng。

 阿难。譬如有人。手足宴安。百骸调适。忽如忘生。

 xìng wú wéi shùn。qí rén wú gù。yǐ èr shǒu zhǎng。yú kōng xiāng mó。

 性无违顺。其人无故。以二手掌。于空相摩。

 yú èr shǒu zhōng。wàng shēng sè huá lěng rè zhū xiàng。

 于二手中。妄生涩滑冷热诸相。

 shòu yīn dāng zhī yì fù rú shì。ā nán。shì zhū huàn chù。

 受阴当知亦复如是。阿难。是诸幻触。

 bù cóng kōng lái。bù cóng zhǎng chū。rú shì ā nán。ruò kōng lái zhě。

 不从空来。不从掌出。如是阿难。若空来者。

 jì néng chù zhǎng。hé bú chù shēn。bù yīng xū kōng xuàn zé lái chù。

 既能触掌。何不触身。不应虚空选择来触。

 ruò cóng zhǎng chū。yīng fēi dài hé。yòu zhǎng chū gù。

 若从掌出。应非待合。又掌出故。

 hé zé zhǎng zhī。lí zé chù rù。bì wàn gǔ suǐ yīng yì jué zhī rù shí zōng jì。

 合则掌知。离则触入。臂腕骨髓应亦觉知入时踪迹。

 bì yǒu jué xīn。zhī chū zhī rù。zì yǒu yī wù。shēn zhōng wǎng lái。

 必有觉心。知出知入。自有一物。身中往来。

 hé dài hé zhī。yào míng wéi chù。shì gù dāng zhī shòu yīn xū wàng。

 何待合知。要名爲触。是故当知受阴虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén tán shuō zuò méi。kǒu zhōng shuǐ chū。

 阿难。譬如有人谈说酢梅。口中水出。

 sī tà xuán yá。zú xīn suān sè。xiǎng yīn dāng zhī yì fù rú shì。ā nán。

 思蹋悬崖。足心酸涩。想阴当知亦复如是。阿难。

 rú shì zuò shuō。bù cóng méi shēng。fēi cóng kǒu rù。rú shì ā nán。

 如是酢说。不从梅生。非从口入。如是阿难。

 ruò méi shēng zhě。méi hé zì tán。hé dài rén shuō。ruò cóng kǒu rù。

 若梅生者。梅合自谈。何待人说。若从口入。

 zì hé kǒu wén。hé xū dài ěr。ruò dú ěr wén。cǐ shuǐ hé bù ěr zhōng ér chū。

 自合口闻。何须待耳。若独耳闻。此水何不耳中而出。

 sī tà xuán yá。yǔ shuō xiāng lèi。shì gù dāng zhī xiǎng yīn xū wàng。

 思蹋悬崖。与说相类。是故当知想阴虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú pù liú bō làng xiāng xù。qián jì hòu jì bù xiāng yú yuè。

 阿难。譬如瀑流波浪相续。前际后际不相踰越。

 xíng yīn dāng zhī yì fù rú shì。ā nán。rú shì liú xìng。bù yīn kōng shēng。

 行阴当知亦复如是。阿难。如是流性。不因空生。

 bù yīn shuǐ yǒu。yì fēi shuǐ xìng。fēi lí kōng shuǐ。rú shì ā nán。

 不因水有。亦非水性。非离空水。如是阿难。

 ruò yīn kōng shēng。zé zhū shí fāng wú jìn xū kōng。chéng wú jìn liú。

 若因空生。则诸十方无尽虚空。成无尽流。

 shì jiè zì rán jù shòu lún nì。ruò yīn shuǐ yǒu。zé cǐ pù liú xìng yīng fēi shuǐ。

 世界自然俱受沦溺。若因水有。则此瀑流性应非水。

 yǒu suǒ yǒu xiàng。jīn yīng xiàn zài。ruò jí shuǐ xìng。zé chéng qīng shí。

 有所有相。今应现在。若即水性。则澄清时。

 yīng fēi shuǐ tǐ。ruò lí kōng shuǐ。kōng fēi yǒu wài。shuǐ wài wú liú。

 应非水体。若离空水。空非有外。水外无流。

 shì gù dāng zhī xíng yīn xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 是故当知行阴虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén qǔ pín qié píng。sāi qí liǎng kǒng。

 阿难。譬如有人取频伽缾。塞其两孔。

 mǎn zhōng qíng kōng。qiān lǐ yuǎn xíng。yòng xiǎng tā guó。

 满中擎空。千里远行。用饷他国。

 shí yīn dāng zhī yì fù rú shì。ā nán。rú shì xū kōng fēi bǐ fāng lái。

 识阴当知亦复如是。阿难。如是虚空非彼方来。

 fēi cǐ fāng rù。rú shì ā nán。ruò bǐ fāng lái。zé běn píng zhōng jì zhù kōng qù。

 非此方入。如是阿难。若彼方来。则本缾中既贮空去。

 yú běn píng dì。yīng shǎo xū kōng。ruò cǐ fāng rù。kāi kǒng dào píng。

 于本缾地。应少虚空。若此方入。开孔倒缾。

 yīng jiàn kōng chū。shì gù dāng zhī shí yīn xū wàng。

 应见空出。是故当知识阴虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 卷三

 fù cì ā nán。yún hé liù rù。běn rú lái zàng miào zhēn rú xìng。ā nán。

 复次阿难。云何六入。本如来藏妙真如性。阿难。

 jí bǐ mù jīng dèng fā láo zhě。jiān mù yǔ láo。tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 即彼目睛瞪发劳者。兼目与劳。同是菩提瞪发劳相。

 yīn yú míng àn èr zhǒng wàng chén。fā jiàn jū zhōng。xī cǐ chén xiàng。

 因于明暗二种妄尘。发见居中。吸此尘象。

 míng wéi jiàn xìng。cǐ jiàn lí bǐ míng àn èr chén。bì jìng wú tǐ。rú shì ā nán。

 名爲见性。此见离彼明暗二尘。毕竟无体。如是阿难。

 dāng zhī shì jiàn。fēi míng àn lái。fēi yú gēn chū。bù yú kōng shēng。

 当知是见。非明暗来。非于根出。不于空生。

 hé yǐ gù。ruò cóng míng lái。àn jí suí miè。yīng fēi jiàn àn。ruò cóng àn lái。

 何以故。若从明来。暗即随灭。应非见暗。若从暗来。

 míng jí suí miè。yīng wú jiàn míng。ruò cóng gēn shēng。bì wú míng àn。

 明即随灭。应无见明。若从根生。必无明暗。

 rú shì jiàn jīng běn wú zì xìng。ruò yú kōng chū。qián zhǔ chén xiàng。

 如是见精本无自性。若于空出。前瞩尘象。

 guī dāng jiàn gēn。yòu kōng zì guān。hé guān rǔ rù。

 归当见根。又空自观。何关汝入。

 shì gù dāng zhī yǎn rù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 是故当知眼入虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén yǐ liǎng shǒu zhǐ jí sāi qí ěr。ěr gēn láo gù。

 阿难。譬如有人以两手指急塞其耳。耳根劳故。

 tóu zhōng zuò shēng。jiān ěr yǔ láo tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 头中作声。兼耳与劳同是菩提瞪发劳相。

 yīn yú dòng jìng èr zhǒng wàng chén。fā wén jū zhōng。xī cǐ chén xiàng。

 因于动静二种妄尘。发闻居中。吸此尘象。

 míng ting wén xìng。cǐ wén lí bǐ dòng jìng èr chén。bì jìng wú tǐ。

 名听闻性。此闻离彼动静二尘。毕竟无体。

 rú shì ā nán。dāng zhī shì wén。fēi dòng jìng lái。fēi yú gēn chū。

 如是阿难。当知是闻。非动静来。非于根出。

 bù yú kōng shēng。hé yǐ gù。ruò cóng jìng lái。dòng jí suí miè。

 不于空生。何以故。若从静来。动即随灭。

 yīng fēi wén dòng。ruò cóng dòng lái。jìng jí suí miè。yīng wú jué jìng。

 应非闻动。若从动来。静即随灭。应无觉静。

 ruò cóng gēn shēng。bì wú dòng jìng。rú shì wén tǐ。běn wú zì xìng。

 若从根生。必无动静。如是闻体。本无自性。

 ruò yú kōng chū。yǒu wén chéng xìng。jí fēi xū kōng。yòu kōng zì wén。

 若于空出。有闻成性。即非虚空。又空自闻。

 hé guān rǔ rù。shì gù dāng zhī ěr rù xū wàng。

 何关汝入。是故当知耳入虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén jí chù qí bí。chù jiǔ chéng láo。zé yú bí zhōng。

 阿难。譬如有人急畜其鼻。畜久成劳。则于鼻中。

 wén yǒu lěng chù。yīn chù fēn bié tōng sāi xū shí。

 闻有冷触。因触分别通塞虚实。

 rú shì nǎi zhì zhū xiāng chòu qì。jiān bí yǔ láo。tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 如是乃至诸香臭气。兼鼻与劳。同是菩提瞪发劳相。

 yīn yú tōng sāi èr zhǒng wàng chén。fā wén jū zhōng。xī cǐ chén xiàng。

 因于通塞二种妄尘。发闻居中。吸此尘象。

 míng xiù wén xìng。cǐ wén lí bǐ tōng sāi èr chén。bì jìng wú tǐ。

 名嗅闻性。此闻离彼通塞二尘。毕竟无体。

 dāng zhī shì wén fēi tōng sāi lái。fēi yú gēn chū。bù yú kōng shēng。hé yǐ gù。

 当知是闻非通塞来。非于根出。不于空生。何以故。

 ruò cóng tōng lái。sāi zé wén miè。yún hé zhī sāi。rú yīn sāi yǒu。

 若从通来。塞则闻灭。云何知塞。如因塞有。

 tōng zé wú wén。yún hé fā míng xiāng chòu děng chù。ruò cóng gēn shēng。

 通则无闻。云何发明香臭等触。若从根生。

 bì wú tōng sāi。rú shì wén jī。běn wú zì xìng。ruò cóng kōng chū。

 必无通塞。如是闻机。本无自性。若从空出。

 shì wén zì dāng huí xiù rǔ bí。kōng zì yǒu wén。hé guān rǔ rù。

 是闻自当迴嗅汝鼻。空自有闻。何关汝入。

 shì gù dāng zhī bí rù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 是故当知鼻入虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén。yǐ shé shì wěn。shú shì lìng láo。qí rén ruò bìng。

 阿难。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令劳。其人若病。

 zé yǒu kǔ wèi。wú bìng zhī rén。wēi yǒu tián chù。

 则有苦味。无病之人。微有甜触。

 yóu tián yǔ kǔ xiǎn cǐ shé gēn。bú dòng zhī shí。dàn xìng cháng zài。

 由甜与苦显此舌根。不动之时。淡性常在。

 jiān shé yǔ láo。tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 兼舌与劳。同是菩提瞪发劳相。

 yīn tián kǔ dàn èr zhǒng wàng chén。fā zhī jū zhōng。xī cǐ chén xiàng。

 因甜苦淡二种妄尘。发知居中。吸此尘象。

 míng zhī wèi xìng。cǐ zhī wèi xìng。lí bǐ tián kǔ jí dàn èr chén。bì jìng wú tǐ。

 名知味性。此知味性。离彼甜苦及淡二尘。毕竟无体。

 rú shì ā nán。dāng zhī rú shì cháng kǔ dàn zhī。fēi tián kǔ lái。

 如是阿难。当知如是尝苦淡知。非甜苦来。

 fēi yīn dàn yǒu。yòu fēi gēn chū。bù yú kōng shēng。hé yǐ gù。

 非因淡有。又非根出。不于空生。何以故。

 ruò tián kǔ lái。dàn zé zhī miè。yún hé zhī dàn。ruò cóng dàn chū。

 若甜苦来。淡则知灭。云何知淡。若从淡出。

 tián jí zhī wáng。fù yún hé zhī tián kǔ èr xiàng。ruò cóng shé shēng。

 甜即知亡。复云何知甜苦二相。若从舌生。

 bì wú tián dàn jí yǔ kǔ chén。sī zhī wèi gēn。běn wú zì xìng。

 必无甜淡及与苦尘。斯知味根。本无自性。

 ruò cóng kōng chū。xū kōng zì wèi。fēi rǔ kǒu zhī。yòu kōng zì zhī。

 若从空出。虚空自味。非汝口知。又空自知。

 hé guān rǔ rù。shì gù dāng zhī shé rù xū wàng。

 何关汝入。是故当知舌入虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén yǐ yī lěng shǒu chù yú rè shǒu。ruò lěng shì duō。

 阿难。譬如有人以一冷手触于热手。若冷势多。

 rè zhě cóng lěng。ruò rè gōng shèng。lěng zhě chéng rè。

 热者从冷。若热功胜。冷者成热。

 rú shì yǐ cǐ hé jué zhī chù。xiǎn yú lí zhī。shè shì ruò chéng。

 如是以此合觉之触。显于离知。涉势若成。

 yīn yú láo chù。jiān shēn yǔ láo tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 因于劳触。兼身与劳同是菩提瞪发劳相。

 yīn yú lí hé èr zhǒng wàng chén。fā jué jū zhōng。xī cǐ chén xiàng。

 因于离合二种妄尘。发觉居中。吸此尘象。

 míng zhī jué xìng。cǐ zhī jué tǐ。lí bǐ lí hé wéi shùn èr chén。bì jìng wú tǐ。

 名知觉性。此知觉体。离彼离合违顺二尘。毕竟无体。

 rú shì ā nán。dāng zhī shì jué。fēi lí hé lái。fēi wéi shùn yǒu。

 如是阿难。当知是觉。非离合来。非违顺有。

 bù yú gēn chū。yòu fēi kōng shēng。hé yǐ gù。ruò hé shí lái。

 不于根出。又非空生。何以故。若合时来。

 lí dāng yǐ miè。yún hé jué lí。wéi shùn èr xiàng。yì fù rú shì。

 离当已灭。云何觉离。违顺二相。亦复如是。

 ruò cóng gēn chū。bì wú lí hé wéi shùn sì xiàng。zé rǔ shēn zhī。

 若从根出。必无离合违顺四相。则汝身知。

 yuán wú zì xìng。bì yú kōng chū。kōng zì zhī jué。hé guān rǔ rù。

 元无自性。必于空出。空自知觉。何关汝入。

 shì gù dāng zhī shēn rù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 是故当知身入虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。pì rú yǒu rén。láo juàn zé mián。shuì shú biàn wù。lǎn chén sī yì。

 阿难。譬如有人。劳倦则眠。睡熟便寤。览尘斯忆。

 shī yì wéi wàng。shì qí diān dǎo shēng zhù yì miè。xī xí zhōng guī。

 失忆爲忘。是其颠倒生住异灭。吸习中归。

 bù xiāng yú yuè。chēng yì zhī gēn。jiān yì yǔ láo。

 不相踰越。称意知根。兼意与劳。

 tóng shì pú tí dèng fā láo xiàng。

 同是菩提瞪发劳相。

 yīn yú shēng miè èr zhǒng wàng chén。jí zhī jū zhōng。xī cuō nèi chén。

 因于生灭二种妄尘。集知居中。吸撮内尘。

 jiàn wén nì liú。liú bù jí dì。míng jué zhī xìng。cǐ jué zhī xìng。

 见闻逆流。流不及地。名觉知性。此觉知性。

 lí bǐ wù mèi shēng miè èr chén。bì jìng wú tǐ。rú shì ā nán。

 离彼寤寐生灭二尘。毕竟无体。如是阿难。

 dāng zhī rú shì jué zhī zhī gēn。fēi wù mèi lái。fēi shēng miè yǒu。

 当知如是觉知之根。非寤寐来。非生灭有。

 bù yú gēn chū。yì fēi kōng shēng。hé yǐ gù。ruò cóng wù lái。

 不于根出。亦非空生。何以故。若从寤来。

 mèi jí suí miè。jiāng hé wéi mèi。bì shēng shí yǒu。miè jí tóng wú。

 寐即随灭。将何爲寐。必生时有。灭即同无。

 lìng shuí shòu miè。ruò cóng miè yǒu。shēng jí miè wú。shuí zhī shēng zhě。

 令谁受灭。若从灭有。生即灭无。谁知生者。

 ruò cóng gēn chū。wù mèi èr xiàng suí shēn kāi hé。lí sī èr tǐ。

 若从根出。寤寐二相随身开合。离斯二体。

 cǐ jué zhī zhě。tóng yú kōng huá。bì jìng wú xìng。ruò cóng kōng shēng。

 此觉知者。同于空华。毕竟无性。若从空生。

 zì shì kōng zhī。hé guān rǔ rù。shì gù dāng zhī yì rù xū wàng。

 自是空知。何关汝入。是故当知意入虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 fù cì ā nán。yún hé shí èr chù。běn rú lái zàng miào zhēn rú xìng。

 复次阿难。云何十二处。本如来藏妙真如性。

 ā nán。rǔ qiě guān cǐ qí tuó shù lín jí zhū quán chí。yú yì yún hé。

 阿难。汝且观此祇陀树林及诸泉池。于意云何。

 cǐ děng wéi shì sè shēng yǎn jiàn。yǎn shēng sè xiàng。ā nán。

 此等爲是色生眼见。眼生色相。阿难。

 ruò fù yǎn gēn shēng sè xiàng zhě。jiàn kōng fēi sè。sè xìng yīng xiāo。

 若复眼根生色相者。见空非色。色性应销。

 xiāo zé xiǎn fā yí qiè dōu wú。sè xiàng jì wú。shuí míng kōng zhì。

 销则显发一切都无。色相既无。谁明空质。

 kōng yì rú shì。ruò fù sè chén shēng yǎn jiàn zhě。guān kōng fēi sè。

 空亦如是。若复色尘生眼见者。观空非色。

 jiàn jí xiāo wáng。wáng zé dōu wú。shuí míng kōng sè。

 见即销亡。亡则都无。谁明空色。

 shì gù dāng zhī jiàn yǔ sè kōng。jù wú chù suǒ。jí sè yǔ jiàn。

 是故当知见与色空。俱无处所。即色与见。

 èr chù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。ā nán。

 二处虚妄。本非因缘。非自然性。阿难。

 rǔ gèng ting cǐ qí tuó yuán zhōng。shí bàn jī gǔ。zhòng jí zhuàng zhōng。

 汝更听此祇陀园中。食办击鼓。衆集撞钟。

 zhong gǔ yīn shēng qián hòu xiāng xù。yú yì yún hé。

 钟鼓音声前后相续。于意云何。

 cǐ děng wéi shì shēng lái ěr biān。ěr wǎng shēng chù。ā nán。

 此等爲是声来耳边。耳往声处。阿难。

 ruò fù cǐ shēng lái yú ěr biān。rú wǒ qǐ shí shì luó fá chéng。zài qí tuó lín。

 若复此声来于耳边。如我乞食室罗筏城。在祇陀林。

 zé wú yǒu wǒ。cǐ shēng bì lái。ā nán ěr chù。mù lián jiā yè。

 则无有我。此声必来。阿难耳处。目连迦叶。

 yīng bú jù wén。hé kuàng qí zhōng yī qiān èr bǎi wǔ shí shā mén。

 应不俱闻。何况其中一千二百五十沙门。

 yī wén zhong shēng。tóng lái shí chù。ruò fù rǔ ěr。wǎng bǐ shēng biān。

 一闻钟声。同来食处。若复汝耳。往彼声边。

 rú wǒ guī zhù qí tuó lín zhōng。zài shì luó chéng zé wú yǒu wǒ。

 如我归住祇陀林中。在室罗城则无有我。

 rǔ wén gǔ shēng。qí ěr yǐ wǎng jī gǔ zhī chù。zhong shēng qí chū。

 汝闻鼓声。其耳已往击鼓之处。钟声齐出。

 yīng bú jù wén。hé kuàng qí zhōng xiàng mǎ niú yáng zhǒng zhǒng yīn xiǎng。

 应不俱闻。何况其中象马牛羊种种音响。

 ruò wú lái wǎng。yì fù wú wén。shì gù dāng zhī ting yǔ yīn shēng。

 若无来往。亦复无闻。是故当知听与音声。

 jù wú chù suǒ。jí ting yǔ shēng。èr chù xū wàng。

 俱无处所。即听与声。二处虚妄。

 běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 本非因缘。非自然性。

 ā nán。rǔ yòu xiù cǐ lú zhōng zhān tán。cǐ xiāng ruò fù rán yú yī zhū。

 阿难。汝又嗅此鑪中栴檀。此香若复然于一铢。

 shì luó fá chéng sì shí lǐ nèi。tóng shí wén qì。yú yì yún hé。

 室罗筏城四十里内。同时闻气。于意云何。

 cǐ xiāng wéi fù shēng zhān tán mù。shēng yú rǔ bí。wéi shēng yú kōng。

 此香爲复生栴檀木。生于汝鼻。爲生于空。

 ā nán。ruò fù cǐ xiāng shēng yú rǔ bí。chēng bí suǒ shēng。

 阿难。若复此香生于汝鼻。称鼻所生。

 dāng cóng bí chū。bí fēi zhān tán。yún hé bí zhōng yǒu zhān tán qì。

 当从鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀气。

 chēng rǔ wén xiāng。dāng yú bí rù。bí zhōng chū xiāng。shuō wén fēi yì。

 称汝闻香。当于鼻入。鼻中出香。说闻非义。

 ruò shēng yú kōng。kōng xìng cháng héng。xiāng yīng cháng zài。

 若生于空。空性常恒。香应常在。

 hé jiè lú zhōng。ruò cǐ kū mù。ruò shēng yú mù。zé cǐ xiāng zhì。

 何藉鑪中。爇此枯木。若生于木。则此香质。

 yīn ruò chéng yān。ruò bí dé wén。hé méng yān qì。

 因爇成烟。若鼻得闻。合蒙烟气。

 qí yān téng kōng wèi jí yáo yuǎn。sì shí lǐ nèi yún hé yǐ wén。

 其烟腾空未及遥远。四十里内云何已闻。

 shì gù dāng zhī xiāng bí yǔ wén。jù wú chù suǒ。jí xiù yǔ xiāng。

 是故当知香鼻与闻。俱无处所。即嗅与香。

 èr chù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 二处虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。rǔ cháng èr shí。zhòng zhōng chí bō。qí jiàn huò yù。sū lào tí hú。

 阿难。汝常二时。衆中持鉢。其间或遇。酥酪醍醐。

 míng wéi shàng wèi。yú yì yún hé。cǐ wèi wéi fù shēng yú kōng zhōng。

 名爲上味。于意云何。此味爲复生于空中。

 shēng yú shé zhōng。wéi shēng shí zhōng。ā nán。ruò fù cǐ wèi。

 生于舌中。爲生食中。阿难。若复此味。

 shēng yú rǔ shé。zài rǔ kǒu zhōng。zhǐ yǒu yī shé。

 生于汝舌。在汝口中。祇有一舌。

 qí shé ěr shí yǐ chéng sū wèi。yù hēi shí mì。yīng bù tuī yí。ruò bú biàn yí。

 其舌尔时已成酥味。遇黑石蜜。应不推移。若不变移。

 bù míng zhī wèi。ruò biàn yí zhě。shé fēi duō tǐ。yún hé duō wèi。

 不名知味。若变移者。舌非多体。云何多味。

 yī shé zhī zhī。ruò shēng yú shí。shí fēi yǒu shí。yún hé zì zhī。

 一舌之知。若生于食。食非有识。云何自知。

 yòu shí zì zhī。jí tóng tā shí。hé yù yú rǔ。míng wèi zhī zhī。

 又食自知。即同他食。何预于汝。名味之知。

 ruò shēng yú kōng。rǔ dàn xū kōng。dāng zuò hé wèi。

 若生于空。汝噉虚空。当作何味。

 bì qí xū kōng ruò zuò xián wèi。jì xián rǔ shé。yì xián rǔ miàn。

 必其虚空若作咸味。既咸汝舌。亦咸汝面。

 zé cǐ jiè rén tóng yú hǎi yú。jì cháng shòu xián。liǎo bù zhī dàn。

 则此界人同于海鱼。既常受咸。了不知淡。

 ruò bù shí dàn。yì bù jué xián。bì wú suǒ zhī。yún hé míng wèi。

 若不识淡。亦不觉咸。必无所知。云何名味。

 shì gù dāng zhī wèi shé yǔ cháng。jù wú chù suǒ。jí cháng yǔ wèi。

 是故当知味舌与尝。俱无处所。即尝与味。

 èr jù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 二俱虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。rǔ cháng chén zhāo yǐ shǒu mó tóu。yú yì yún hé。cǐ mó suǒ zhī。

 阿难。汝常晨朝以手摩头。于意云何。此摩所知。

 shuí wéi néng chù。néng wéi zài shǒu。wéi fù zài tóu。ruò zài yú shǒu。

 谁爲能触。能爲在手。爲复在头。若在于手。

 tóu zé wú zhī。yún hé chéng chù。ruò zài yú tóu。shǒu zé wú yòng。

 头则无知。云何成触。若在于头。手则无用。

 yún hé míng chù。ruò gè gè yǒu。zé rǔ ā nán。yīng yǒu èr shēn。

 云何名触。若各各有。则汝阿难。应有二身。

 ruò tóu yǔ shǒu yī chù suǒ shēng。zé shǒu yǔ tóu。dāng wéi yī tǐ。

 若头与手一触所生。则手与头。当爲一体。

 ruò yī tǐ zhě。chù zé wú chéng。ruò èr tǐ zhě。chù shuí wéi zài。

 若一体者。触则无成。若二体者。触谁爲在。

 zài néng fēi suǒ。zài suǒ fēi néng。bù yīng xū kōng yǔ rǔ chéng chù。

 在能非所。在所非能。不应虚空与汝成触。

 shì gù dāng zhī jué chù yǔ shēn。jù wú chù suǒ。jí shēn yǔ chù。

 是故当知觉触与身。俱无处所。即身与触。

 èr jù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 二俱虚妄。本非因缘。非自然性。

 ā nán。rǔ cháng yì zhōng。suǒ yuán shàn è。wú jì sān xìng。

 阿难。汝常意中。所缘善恶。无记三性。

 shēng chéng fǎ zé。cǐ fǎ wéi fù jí xīn suǒ shēng。wéi dāng lí xīn。

 生成法则。此法爲复即心所生。爲当离心。

 bié yǒu fāng suǒ。ā nán。ruò jí xīn zhě。fǎ zé fēi chén。fēi xīn suǒ yuán。

 别有方所。阿难。若即心者。法则非尘。非心所缘。

 yún hé chéng chù。ruò lí yú xīn。bié yǒu fāng suǒ。

 云何成处。若离于心。别有方所。

 zé fǎ zì xìng wéi zhī fēi zhī。zhī zé míng xīn。yì rǔ fēi chén。

 则法自性爲知非知。知则名心。异汝非尘。

 tóng tā xīn liàng。jí rǔ jí xīn。yún hé rǔ xīn。gèng èr yú rǔ。ruò fēi zhī zhě。

 同他心量。即汝即心。云何汝心。更二于汝。若非知者。

 cǐ chén jì fēi sè shēng xiāng wèi。lí hé lěng nuǎn。jí xū kōng xiàng。

 此尘既非色声香味。离合冷暖。及虚空相。

 dāng yú hé zài。jīn yú sè kōng。dōu wú biǎo shì。bù yīng rén jiān。

 当于何在。今于色空。都无表示。不应人间。

 gèng yǒu kōng wài。xīn fēi suǒ yuán。chù cóng shuí lì。

 更有空外。心非所缘。处从谁立。

 shì gù dāng zhī fǎ zé yǔ xīn。jù wú chù suǒ。zé yì yǔ fǎ。

 是故当知法则与心。俱无处所。则意与法。

 èr jù xū wàng。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 二俱虚妄。本非因缘。非自然性。

 fù cì ā nán。yún hé shí bā jiè。běn rú lái zàng。miào zhēn rú xìng。

 复次阿难。云何十八界。本如来藏。妙真如性。

 ā nán。rú rǔ suǒ míng。yǎn sè wéi yuán。shēng yú yǎn shí。

 阿难。如汝所明。眼色爲缘。生于眼识。

 cǐ shí wéi fù yīn yǎn suǒ shēng。yǐ yǎn wéi jiè。yīn sè suǒ shēng。

 此识爲复因眼所生。以眼爲界。因色所生。

 yǐ sè wéi jiè。ā nán。ruò yīn yǎn shēng。jì wú sè kōng。wú kě fēn bié。

 以色爲界。阿难。若因眼生。既无色空。无可分别。

 zòng yǒu rǔ shí。yù jiāng hé yòng。rǔ jiàn yòu fēi qīng huáng chì bái。

 纵有汝识。欲将何用。汝见又非青黄赤白。

 wú suǒ biǎo shì。cóng hé lì jiè。ruò yīn sè shēng。kōng wú sè shí。

 无所表示。从何立界。若因色生。空无色时。

 rǔ shí yīng miè。yún hé shí zhī shì xū kōng xìng。ruò sè biàn shí。

 汝识应灭。云何识知是虚空性。若色变时。

 rǔ yì shí qí sè xiàng qiān biàn。rǔ shí bù qiān。jiè cóng hé lì。

 汝亦识其色相迁变。汝识不迁。界从何立。

 cóng biàn zé biàn。jiè xiàng zì wú。bú biàn zé héng。jì cóng sè shēng。

 从变则变。界相自无。不变则恒。既从色生。

 yīng bù shí zhī xū kōng suǒ zài。ruò jiān èr zhǒng。yǎn sè gòng shēng。

 应不识知虚空所在。若兼二种。眼色共生。

 hé zé zhōng lí。lí zé liǎng hé。tǐ xìng zá luàn。yún hé chéng jiè。

 合则中离。离则两合。体性杂乱。云何成界。

 shì gù dāng zhī yǎn sè wéi yuán。shēng yǎn shí jiè。sān chù dōu wú。

 是故当知眼色爲缘。生眼识界。三处都无。

 zé yǎn yǔ sè。jí sè jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 则眼与色。及色界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán。yòu rǔ suǒ míng。ěr shēng wéi yuán。shēng yú ěr shí。

 阿难。又汝所明。耳声爲缘。生于耳识。

 cǐ shí wéi fù yīn ěr suǒ shēng。yǐ ěr wéi jiè。yīn shēng suǒ shēng。

 此识爲复因耳所生。以耳爲界。因声所生。

 yǐ shēng wéi jiè。ā nán。ruò yīn ěr shēng。dòng jìng èr xiàng jì bú xiàn qián。

 以声爲界。阿难。若因耳生。动静二相既不现前。

 gēn bù chéng zhī。bì wú suǒ zhī。zhī shàng wú chéng。shí hé xíng mào。

 根不成知。必无所知。知尚无成。识何形貌。

 ruò qǔ ěr wén。wú dòng jìng gù。wén wú suǒ chéng。yún hé ěr xíng。

 若取耳闻。无动静故。闻无所成。云何耳形。

 zá sè chù chén。míng wéi shí jiè。zé ěr shí jiè。fù cóng shuí lì。

 杂色触尘。名爲识界。则耳识界。复从谁立。

 ruò shēng yú shēng。shí yīn shēng yǒu。zé bù guān wén。

 若生于声。识因声有。则不关闻。

 wú wén zé wáng shēng xiàng suǒ zài。shí cóng shēng shēng。

 无闻则亡声相所在。识从声生。

 hǔ shēng yīn wén ér yǒu shēng xiàng。wén yīng wén shí。bù wén fēi jiè。

 许声因闻而有声相。闻应闻识。不闻非界。

 wén zé tóng shēng。shí yǐ bèi wén。shuí zhī wén shí。ruò wú zhī zhě。

 闻则同声。识已被闻。谁知闻识。若无知者。

 zhōng rú cǎo mù。bù yīng shēng wén zá chéng zhōng jiè。

 终如草木。不应声闻杂成中界。

 jiè wú zhōng wèi。zé nèi wài xiàng。fù cóng hé chéng。

 界无中位。则内外相。复从何成。

 shì gù dāng zhī ěr shēng wéi yuán。shēng ěr shí jiè。sān chù dōu wú。

 是故当知耳声爲缘。生耳识界。三处都无。

 zé ěr yǔ shēng jí shēng jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 则耳与声及声界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán。yòu rǔ suǒ míng。bí xiāng wéi yuán。shēng yú bí shí。

 阿难。又汝所明。鼻香爲缘。生于鼻识。

 cǐ shí wéi fù yīn bí suǒ shēng。yǐ bí wéi jiè。yīn xiāng suǒ shēng。

 此识爲复因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。

 yǐ xiāng wéi jiè。ā nán。ruò yīn bí shēng。zé rǔ xīn zhōng。yǐ hé wéi bí。

 以香爲界。阿难。若因鼻生。则汝心中。以何爲鼻。

 wéi qǔ ròu xíng shuāng zhǎo zhī xiàng。wéi qǔ xiù zhī dòng yáo zhī xìng。

 爲取肉形双爪之相。爲取嗅知动摇之性。

 ruò qǔ ròu xíng。ròu zhì nǎi shēn。shēn zhī jí chù。míng shēn fēi bí。

 若取肉形。肉质乃身。身知即触。名身非鼻。

 míng chù jí chén。bí shàng wú míng。yún hé lì jiè。ruò qǔ xiù zhī。

 名触即尘。鼻尚无名。云何立界。若取嗅知。

 yòu rǔ xīn zhōng yǐ hé wéi zhī。yǐ ròu wéi zhī。zé ròu zhī zhī。

 又汝心中以何爲知。以肉爲知。则肉之知。

 yuán chù fēi bí。yǐ kōng wéi zhī。kōng zé zì zhī。ròu yīng fēi jué。

 元触非鼻。以空爲知。空则自知。肉应非觉。

 rú shì zé yīng xū kōng shì rǔ。rǔ shēn fēi zhī。jīn rì ā nán yīng wú suǒ zài。

 如是则应虚空是汝。汝身非知。今日阿难应无所在。

 yǐ xiāng wéi zhī。zhī zì shǔ xiāng。hé yù yú rǔ。

 以香爲知。知自属香。何预于汝。

 ruò xiāng chòu qì bì shēng rǔ bí。zé bǐ xiāng chòu èr zhǒng liú qì。

 若香臭气必生汝鼻。则彼香臭二种流气。

 bù shēng yī lán。jí zhān tán mù。èr wù bù lái。rǔ zì xiù bí。wéi xiāng wéi chòu。

 不生伊兰。及栴檀木。二物不来。汝自嗅鼻。爲香爲臭。

 chòu zé fēi xiāng。xiāng yīng fēi chòu。ruò xiāng chòu èr jù néng wén zhě。

 臭则非香。香应非臭。若香臭二俱能闻者。

 zé rǔ yī rén yīng yǒu liǎng bí。duì wǒ wèn dào。yǒu èr ā nán。

 则汝一人应有两鼻。对我问道。有二阿难。

 shuí wéi rǔ tǐ。ruò bí shì yī。xiāng chòu wú èr。chòu jì wéi xiāng。

 谁爲汝体。若鼻是一。香臭无二。臭既爲香。

 xiāng fù chéng chòu。èr xìng bù yǒu。jiè cóng shuí lì。ruò yīn xiāng shēng。

 香复成臭。二性不有。界从谁立。若因香生。

 shí yīn xiāng yǒu。rú yǎn yǒu jiàn。bù néng guān yǎn。yīn xiāng yǒu gù。

 识因香有。如眼有见。不能观眼。因香有故。

 yīng bù zhī xiāng。zhī jí fēi shēng。bù zhī fēi shí。xiāng fēi zhī yǒu。

 应不知香。知即非生。不知非识。香非知有。

 xiāng jiè bù chéng。shí bù zhī xiāng。yīn jiè zé fēi cóng xiāng jiàn lì。

 香界不成。识不知香。因界则非从香建立。

 jì wú zhōng jiàn。bù chéng nèi wài。bǐ zhū wén xìng。bì jìng xū wàng。

 既无中间。不成内外。彼诸闻性。毕竟虚妄。

 shì gù dāng zhī bí xiāng wéi yuán。shēng bí shí jiè。sān chù dōu wú。

 是故当知鼻香爲缘。生鼻识界。三处都无。

 zé bí yǔ xiāng。jí xiāng jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 则鼻与香。及香界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán。yòu rǔ suǒ míng。shé wèi wéi yuán。shēng yú shé shí。

 阿难。又汝所明。舌味爲缘。生于舌识。

 cǐ shí wéi fù yīn shé suǒ shēng。yǐ shé wéi jiè。yīn wèi suǒ shēng。

 此识爲复因舌所生。以舌爲界。因味所生。

 yǐ wèi wéi jiè。ā nán。ruò yīn shé shēng。zé zhū shì jiān。gān zhè wū méi。

 以味爲界。阿难。若因舌生。则诸世间。甘蔗乌梅。

 huáng lián shí yán。xì xīn jiāng guì。dōu wú yǒu wèi。rǔ zì cháng shé。

 黄连石盐。细辛薑桂。都无有味。汝自尝舌。

 wéi tián wéi kǔ。ruò shé xìng kǔ。shuí lái cháng shé。shé bú zì cháng。

 爲甜爲苦。若舌性苦。谁来尝舌。舌不自尝。

 shú wéi zhī jué。shé xìng fēi kǔ。wèi zì bù shēng。yún hé lì jiè。

 孰爲知觉。舌性非苦。味自不生。云何立界。

 ruò yīn wèi shēng。shí zì wéi wèi tóng yú shé gēn。yīng bú zì cháng。

 若因味生。识自爲味同于舌根。应不自尝。

 yún hé shí zhī shì wèi fēi wèi。yòu yí qiè wèi fēi yī wù shēng。

 云何识知是味非味。又一切味非一物生。

 wèi jì duō shēng。shí yīng duō tǐ。shí tǐ ruò yī。tǐ bì wèi shēng。

 味既多生。识应多体。识体若一。体必味生。

 xián dàn gān xīn hé hé jù shēng。zhū biàn yì xiàng。tóng wéi yí wèi。

 咸淡甘辛和合俱生。诸变异相。同爲一味。

 yīng wú fēn bié。fēn bié jì wú。zé bù míng shí。

 应无分别。分别既无。则不名识。

 yún hé fù míng shé wèi shí jiè。bù yīng xū kōng shēng rǔ xīn shí。

 云何复名舌味识界。不应虚空生汝心识。

 shé wèi hé hé。jí yú shì zhōng yuán wú zì xìng。yún hé jiè shēng。

 舌味和合。即于是中元无自性。云何界生。

 shì gù dāng zhī shé wèi wéi yuán。shēng shé shí jiè。sān chù dōu wú。

 是故当知舌味爲缘。生舌识界。三处都无。

 zé shé yǔ wèi jí shé jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 则舌与味及舌界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán。yòu rǔ suǒ míng。shēn chù wéi yuán。shēng yú shēn shí。

 阿难。又汝所明。身触爲缘。生于身识。

 cǐ shí wéi fù yīn shēn suǒ shēng。yǐ shēn wéi jiè。yīn chù suǒ shēng。

 此识爲复因身所生。以身爲界。因触所生。

 yǐ chù wéi jiè。ā nán。ruò yīn shēn shēng。bì wú lí hé èr jué guān yuán。

 以触爲界。阿难。若因身生。必无离合二觉观缘。

 shēn hé suǒ shí。ruò yīn chù shēng。bì wú rǔ shēn。

 身何所识。若因触生。必无汝身。

 shuí yǒu fēi shēn zhī hé lí zhě。ā nán。wù bú chù zhī。shēn zhī yǒu chù。

 谁有非身知合离者。阿难。物不触知。身知有触。

 zhī shēn jí chù。zhī chù jí shēn。jí chù fēi shēn。jí shēn fēi chù。

 知身即触。知触即身。即触非身。即身非触。

 shēn chù èr xiàng。yuán wú chù suǒ。hé shēn jí wéi shēn zì tǐ xìng。

 身触二相。元无处所。合身即爲身自体性。

 lí shēn jí shì xū kōng děng xiàng。nèi wài bù chéng。zhōng yún hé lì。

 离身即是虚空等相。内外不成。中云何立。

 zhōng bú fù lì。nèi wài xìng kōng。zé rǔ shí shēng。cóng shuí lì jiè。

 中不复立。内外性空。则汝识生。从谁立界。

 shì gù dāng zhī shēn chù wéi yuán。shēng shēn shí jiè。sān chù dōu wú。

 是故当知身触爲缘。生身识界。三处都无。

 zé shēn yǔ chù jí shēn jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 则身与触及身界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán。yòu rǔ suǒ míng。yì fǎ wéi yuán。shēng yú yì shí。

 阿难。又汝所明。意法爲缘。生于意识。

 cǐ shí wéi fù yīn yì suǒ shēng。yǐ yì wéi jiè。yīn fǎ suǒ shēng。yǐ fǎ wéi jiè。

 此识爲复因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。

 ā nán。ruò yīn yì shēng。yú rǔ yì zhōng。bì yǒu suǒ sī。fā míng rǔ yì。

 阿难。若因意生。于汝意中。必有所思。发明汝意。

 ruò wú qián fǎ。yì wú suǒ shēng。lí yuán wú xíng。shí jiāng hé yòng。

 若无前法。意无所生。离缘无形。识将何用。

 yòu rǔ shí xīn。yǔ zhū sī liàng。jiān liǎo bié xìng。wéi tóng wéi yì。

 又汝识心。与诸思量。兼了别性。爲同爲异。

 tóng yì jí yì。yún hé suǒ shēng。yì yì bù tóng。yīng wú suǒ shí。

 同意即意。云何所生。异意不同。应无所识。

 ruò wú suǒ shí。yún hé yì shēng。ruò yǒu suǒ shí。yún hé shí yì。

 若无所识。云何意生。若有所识。云何识意。

 wéi tóng yǔ yì。èr xìng wú chéng。jiè yún hé lì。ruò yīn fǎ shēng。

 唯同与异。二性无成。界云何立。若因法生。

 shì jiān zhū fǎ。bù lí wǔ chén。rǔ guān sè fǎ。jí zhū shēng fǎ。

 世间诸法。不离五尘。汝观色法。及诸声法。

 xiāng fǎ wèi fǎ。jí yǔ chù fǎ。xiàng zhuàng fēn míng。yǐ duì wǔ gēn。

 香法味法。及与触法。相状分明。以对五根。

 fēi yì suǒ shè。rǔ shí jué dìng。yī yú fǎ shēng。jīn rǔ dì guān。

 非意所摄。汝识决定。依于法生。今汝谛观。

 fǎ fǎ hé zhuàng。ruò lí sè kōng。dòng jìng tōng sāi。hé lí shēng miè。

 法法何状。若离色空。动静通塞。合离生灭。

 yuè cǐ zhū xiàng。zhōng wú suǒ dé。shēng zé sè kōng。

 越此诸相。终无所得。生则色空。

 zhū fǎ děng shēng。miè zé sè kōng。zhū fǎ děng miè。suǒ yīn jì wú。

 诸法等生。灭则色空。诸法等灭。所因既无。

 yīn shēng yǒu shí。zuò hé xíng xiàng。xiàng zhuàng bù yǒu。

 因生有识。作何形相。相状不有。

 jiè yún hé shēng。shì gù dāng zhī yì fǎ wéi yuán。shēng yì shí jiè。

 界云何生。是故当知意法爲缘。生意识界。

 sān chù dōu wú。zé yì yǔ fǎ。jí yì jiè sān。běn fēi yīn yuán。fēi zì rán xìng。

 三处都无。则意与法。及意界三。本非因缘。非自然性。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。rú lái cháng shuō hé hé yīn yuán。

 阿难白佛言。世尊。如来常说和合因缘。

 yí qiè shì jiān zhǒng zhǒng biàn huà。jiē yīn sì dà hé hé fā míng。

 一切世间种种变化。皆因四大和合发明。

 yún hé rú lái yīn yuán zì rán。èr jù pái bìn。wǒ jīn bù zhī sī yì suǒ shǔ。

 云何如来因缘自然。二俱排摈。我今不知斯义所属。

 wéi chuí āi mǐn。kāi shì zhòng shēng。zhōng dào liǎo yì。wú xì lùn fǎ。

 惟垂哀愍。开示衆生。中道了义。无戏论法。

 ěr shí shì zūn。gào ā nán yán。

 尔时世尊。告阿难言。

 rǔ xiān yàn lí shēng wén yuán jué zhū xiǎo chéng fǎ。

 汝先厌离声闻缘觉诸小乘法。

 fā xīn qín qiú wú shàng pú tí。gù wǒ jīn shí wèi rǔ kāi shì dì yī yì dì。

 发心勤求无上菩提。故我今时爲汝开示第一义谛。

 rú hé fù jiāng shì jiān xì lùn。wàng xiǎng yīn yuán。ér zì chán rào。

 如何复将世间戏论。妄想因缘。而自缠绕。

 rǔ suī duō wén。rú shuō yào rén。zhēn yào xiàn qián。bù néng fēn bié。

 汝虽多闻。如说药人。真药现前。不能分别。

 rú lái shuō wéi zhēn kě lián mǐn。rǔ jīn dì ting。

 如来说爲真可怜愍。汝今谛听。

 wú dāng wèi rǔ fēn bié kāi shì。yì lìng dāng lái xiū dà chéng zhě。

 吾当爲汝分别开示。亦令当来修大乘者。

 tōng dá shí xiàng。ā nán mò rán。chéng fó shèng zhǐ。

 通达实相。阿难默然。承佛圣旨。

 ā nán。rú rǔ suǒ yán。sì dà hé hé。fā míng shì jiān zhǒng zhǒng biàn huà。

 阿难。如汝所言。四大和合。发明世间种种变化。

 ā nán。ruò bǐ dà xìng tǐ fēi hé hé。zé bù néng yǔ zhū dà zá hé。

 阿难。若彼大性体非和合。则不能与诸大杂和。

 yóu rú xū kōng。bù hé zhū sè。ruò hé hé zhě。tóng yú biàn huà。

 犹如虚空。不和诸色。若和合者。同于变化。

 shǐ zhōng xiāng chéng。shēng miè xiāng xù。shēng sǐ sǐ shēng。

 始终相成。生灭相续。生死死生。

 shēng shēng sǐ sǐ。rú xuán huǒ lún。wèi yǒu xiū xī。ā nán。

 生生死死。如旋火轮。未有休息。阿难。

 rú shuǐ chéng bīng。bīng huán chéng shuǐ。rǔ guān dì xìng。cū wéi dà dì。

 如水成冰。冰还成水。汝观地性。麤爲大地。

 xì wéi wēi chén。zhì lín xū chén。xī bǐ jí wēi sè biān jì xiàng。

 细爲微尘。至邻虚尘。析彼极微色边际相。

 qī fēn suǒ chéng。gèng xī lín xū。jí shí kōng xìng。ā nán。

 七分所成。更析邻虚。即实空性。阿难。

 ruò cǐ lín xū xī chéng xū kōng。dāng zhī xū kōng chū shēng sè xiàng。

 若此邻虚析成虚空。当知虚空出生色相。

 rǔ jīn wèn yán。yóu hé hé gù。chū shēng shì jiān zhū biàn huà xiàng。

 汝今问言。由和合故。出生世间诸变化相。

 rǔ qiě guān cǐ yī lín xū chén。yòng jǐ xū kōng。hé hé ér yǒu。

 汝且观此一邻虚尘。用几虚空。和合而有。

 bù yīng lín xū。hé chéng lín xū。yòu lín xū chén。xī rù kōng zhě。

 不应邻虚。合成邻虚。又邻虚尘。析入空者。

 yòng jǐ sè xiàng。hé chéng xū kōng。ruò sè hé shí。hé sè fēi kōng。

 用几色相。合成虚空。若色合时。合色非空。

 ruò kōng hé shí。hé kōng fēi sè。sè yóu kě xī。kōng yún hé hé。

 若空合时。合空非色。色犹可析。空云何合。

 rǔ yuán bù zhī rú lái zàng zhōng。xìng sè zhēn kōng。xìng kōng zhēn sè。

 汝元不知如来藏中。性色真空。性空真色。

 qīng jìng běn rán。zhōu biàn fǎ jiè。suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。

 清淨本然。周遍法界。随衆生心。应所知量。

 xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。huò wéi yīn yuán。jí zì rán xìng。

 循业发现。世间无知。惑爲因缘。及自然性。

 jiē shì shí xīn。fēn bié jì duó。dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 皆是识心。分别计度。但有言说。都无实义。

 ā nán。huǒ xìng wú wǒ。jì yú zhū yuán。rǔ guān chéng zhōng wèi shí zhī jiā。

 阿难。火性无我。寄于诸缘。汝观城中未食之家。

 yù chuī cuàn shí。shǒu zhí yáng suì。rì qián qiú huǒ。ā nán。míng hé hé zhě。

 欲炊爨时。手执阳燧。日前求火。阿难。名和合者。

 rú wǒ yǔ rǔ yī qiān èr bǎi wǔ shí bǐ qiū。jīn wéi yī zhòng。zhòng suī wéi yī。

 如我与汝一千二百五十比丘。今爲一衆。衆虽爲一。

 jié qí gēn běn。gè gè yǒu shēn。jiē yǒu suǒ shēng shì zú míng zì。

 诘其根本。各各有身。皆有所生氏族名字。

 rú shè lì fú。pó luó mén zhǒng。yōu lóu pín luó。jiā yè bō zhǒng。

 如舍利弗。婆罗门种。优楼频螺。迦叶波种。

 nǎi zhì ā nán。qú tán zhǒng xìng。ā nán。ruò cǐ huǒ xìng。yīn hé hé yǒu。

 乃至阿难。瞿昙种姓。阿难。若此火性。因和合有。

 bǐ shǒu zhí jìng yú rì qiú huǒ。cǐ huǒ wéi cóng jìng zhōng ér chū。

 彼手执镜于日求火。此火爲从镜中而出。

 wéi cóng ài chū。wéi yú rì lái。ā nán。ruò rì lái zhě。

 爲从艾出。爲于日来。阿难。若日来者。

 zì néng shāo rǔ shǒu zhōng zhī ài。lái chù lín mù jiē yīng shòu fén。

 自能烧汝手中之艾。来处林木皆应受焚。

 ruò jìng zhōng chū。zì néng yú jìng chū rán yú ài。jìng hé bù róng。

 若镜中出。自能于镜出然于艾。镜何不鎔。

 yū rǔ shǒu zhí。shàng wú rè xiàng。yún hé róng pàn。ruò shēng yú ài。

 纡汝手执。尚无热相。云何融泮。若生于艾。

 hé jiè rì jìng guāng míng xiāng jiē。rán hòu huǒ shēng。

 何藉日镜光明相接。然后火生。

 rǔ yòu dì guān jìng yīn shǒu zhí。rì cóng tiān lái。ài běn dì shēng。

 汝又谛观镜因手执。日从天来。艾本地生。

 huǒ cóng hé fāng yóu lì yú cǐ。rì jìng xiāng yuǎn。fēi hé fēi hé。

 火从何方游历于此。日镜相远。非和非合。

 bù yīng huǒ guāng wú cóng zì yǒu。rǔ yóu bù zhī rú lái zàng zhōng。

 不应火光无从自有。汝犹不知如来藏中。

 xìng huǒ zhēn kōng。xìng kōng zhēn huǒ。qīng jìng běn rán。

 性火真空。性空真火。清淨本然。

 zhōu biàn fǎ jiè。suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。ā nán。

 周遍法界。随衆生心。应所知量。阿难。

 dāng zhī shì rén yī chù zhí jìng。yī chù huǒ shēng。biàn fǎ jiè zhí。

 当知世人一处执镜。一处火生。遍法界执。

 mǎn shì jiān qǐ。qǐ biàn shì jiān。níng yǒu fāng suǒ。xún yè fā xiàn。

 满世间起。起遍世间。宁有方所。循业发现。

 shì jiān wú zhī。huò wéi yīn yuán jí zì rán xìng。jiē shì shí xīn fēn bié jì duó。

 世间无知。惑爲因缘及自然性。皆是识心分别计度。

 dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 但有言说。都无实义。

 ā nán。shuǐ xìng bú dìng。liú xī wú héng。

 阿难。水性不定。流息无恒。

 rú shì luó chéng jiā pí luó xiān zhuó jiā luó xiān jí bō tóu mó hē sà duō děng。

 如室罗城迦毗罗仙斫迦罗仙及鉢头摩诃萨多等。

 zhū dà huàn shī。qiú tài yīn jīng。yòng hé huàn yào。shì zhū shī děng。

 诸大幻师。求太阴精。用和幻药。是诸师等。

 yú bái yuè zhòu。shǒu zhí fāng zhū。chéng yuè zhōng shuǐ。

 于白月昼。手执方诸。承月中水。

 cǐ shuǐ wéi fù cóng zhū zhōng chū。kōng zhōng zì yǒu。wéi cóng yuè lái。

 此水爲复从珠中出。空中自有。爲从月来。

 ā nán。ruò cóng yuè lái。shàng néng yuǎn fāng lìng zhū chū shuǐ。

 阿难。若从月来。尚能远方令珠出水。

 suǒ jīng lín mù。jiē yīng tǔ liú。liú zé hé dài fāng zhū suǒ chū。

 所经林木。皆应吐流。流则何待方诸所出。

 bù liú míng shuǐ。fēi cóng yuè jiàng。ruò cóng zhū chū。

 不流明水。非从月降。若从珠出。

 zé cǐ zhū zhōng cháng yīng liú shuǐ。hé dài zhōng xiāo chéng bái yuè zhòu。

 则此珠中常应流水。何待中宵承白月昼。

 ruò cóng kōng shēng。kōng xìng wú biān。shuǐ dāng wú jì。

 若从空生。空性无边。水当无际。

 cóng rén jì tiān。jiē tóng tāo nì。yún hé fù yǒu shuǐ lù kōng xíng。

 从人洎天。皆同滔溺。云何复有水陆空行。

 rǔ gèng dì guān yuè cóng tiān zhì。zhū yīn shǒu chí。chéng zhū shuǐ pán。

 汝更谛观月从天陟。珠因手持。承珠水盘。

 běn rén fū shè。shuǐ cóng hé fāng liú zhù yú cǐ。yuè zhū xiāng yuǎn。

 本人敷设。水从何方流注于此。月珠相远。

 fēi hé fēi hé。bù yīng shuǐ jīng wú cóng zì yǒu。

 非和非合。不应水精无从自有。

 rǔ shàng bù zhī rú lái zàng zhōng。xìng shuǐ zhēn kōng。

 汝尚不知如来藏中。性水真空。

 xìng kōng zhēn shuǐ。qīng jìng běn rán。zhōu biàn fǎ jiè。

 性空真水。清淨本然。周遍法界。

 suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。yī chù zhí zhū。yī chù shuǐ chū。

 随衆生心。应所知量。一处执珠。一处水出。

 biàn fǎ jiè zhí。mǎn fǎ jiè shēng。shēng mǎn shì jiān。níng yǒu fāng suǒ。

 遍法界执。满法界生。生满世间。宁有方所。

 xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。huò wéi yīn yuán。jí zì rán xìng。

 循业发现。世间无知。惑爲因缘。及自然性。

 jiē shì shí xīn。fēn bié jì duó。dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 皆是识心。分别计度。但有言说。都无实义。

 ā nán。fēng xìng wú tǐ。dòng jìng bù cháng。

 阿难。风性无体。动静不常。

 rǔ cháng zhěng yī rù yú dà zhòng。sēng qié lí jiǎo。dòng jí páng rén。

 汝常整衣入于大衆。僧伽梨角。动及傍人。

 zé yǒu wēi fēng fú bǐ rén miàn。cǐ fēng wéi fù chū jiā shā jiǎo。

 则有微风拂彼人面。此风爲复出袈裟角。

 fā yú xū kōng。shēng bǐ rén miàn。ā nán。cǐ fēng ruò fù chū jiā shā jiǎo。

 发于虚空。生彼人面。阿难。此风若复出袈裟角。

 rǔ nǎi pī fēng。qí yī fēi yáo。yīng lí rǔ tǐ。wǒ jīn shuō fǎ。huì zhōng chuí yī。

 汝乃披风。其衣飞摇。应离汝体。我今说法。会中垂衣。

 rǔ kàn wǒ yī。fēng hé suǒ zài。bù yīng yī zhōng yǒu cáng fēng dì。

 汝看我衣。风何所在。不应衣中有藏风地。

 ruò shēng xū kōng。rǔ yī bú dòng。hé yīn wú fú。kōng xìng cháng zhù。

 若生虚空。汝衣不动。何因无拂。空性常住。

 fēng yīng cháng shēng。ruò wú fēng shí。xū kōng dāng miè。

 风应常生。若无风时。虚空当灭。

 miè fēng kě jiàn。miè kōng hé zhuàng。ruò yǒu shēng miè。bù míng xū kōng。

 灭风可见。灭空何状。若有生灭。不名虚空。

 míng wéi xū kōng。yún hé fēng chū。ruò fēng zì shēng bèi fú zhī miàn。

 名爲虚空。云何风出。若风自生被拂之面。

 cóng bǐ miàn shēng。dāng yīng fú rǔ。zì rǔ zhěng yī。yún hé dào fú。

 从彼面生。当应拂汝。自汝整衣。云何倒拂。

 rǔ shěn dì guān。zhěng yī zài rǔ。miàn shǔ bǐ rén。xū kōng jì rán。

 汝审谛观。整衣在汝。面属彼人。虚空寂然。

 bù céng liú dòng。fēng zì shuí fāng gǔ dòng lái cǐ。fēng kōng xìng gé。

 不曾流动。风自谁方鼓动来此。风空性隔。

 fēi hé fēi hé。bù yīng fēng xìng wú cóng zì yǒu。

 非和非合。不应风性无从自有。

 rǔ wǎn bù zhī rú lái zàng zhōng。xìng fēng zhēn kōng。

 汝宛不知如来藏中。性风真空。

 xìng kōng zhēn fēng。qīng jìng běn rán。zhōu biàn fǎ jiè。

 性空真风。清淨本然。周遍法界。

 suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。ā nán。rú rǔ yī rén wēi dòng fú yī。

 随衆生心。应所知量。阿难。如汝一人微动服衣。

 yǒu wēi fēng chū。biàn fǎ jiè fú。mǎn guó tǔ shēng。zhōu biàn shì jiān。

 有微风出。遍法界拂。满国土生。周遍世间。

 níng yǒu fāng suǒ。xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。huò wéi yīn yuán。

 宁有方所。循业发现。世间无知。惑爲因缘。

 jí zì rán xìng。jiē shì shí xīn fēn bié jì duó。dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 及自然性。皆是识心分别计度。但有言说。都无实义。

 ā nán。kōng xìng wú xíng。yīn sè xiǎn fā。rú shì luó chéng。

 阿难。空性无形。因色显发。如室罗城。

 qù hé yáo chù。zhū chà lì zhǒng。jí pó luó mén。pí shě shǒu tuó。

 去河遥处。诸刹利种。及婆罗门。毗舍首陀。

 jiān pō luó duò。zhān tuó luó děng。xīn lì ān jū。záo jǐng qiú shuǐ。

 兼颇罗堕。旃陀罗等。新立安居。凿井求水。

 chū tǔ yī chǐ。yú zhōng zé yǒu yī chǐ xū kōng。rú shì nǎi zhì chū tǔ yī zhàng。

 出土一尺。于中则有一尺虚空。如是乃至出土一丈。

 zhōng jiān huán dé yī zhàng xū kōng。xū kōng qiǎn shēn。

 中间还得一丈虚空。虚空浅深。

 suí chū duō shǎo。cǐ kōng wéi dāng yīn tǔ suǒ chū。yīn záo suǒ yǒu。

 随出多少。此空爲当因土所出。因凿所有。

 wú yīn zì shēng。ā nán。ruò fù cǐ kōng wú yīn zì shēng。wèi záo tǔ qián。

 无因自生。阿难。若复此空无因自生。未凿土前。

 hé bù wú ài。wéi jiàn dà dì。jiǒng wú tōng dá。ruò yīn tǔ chū。

 何不无碍。唯见大地。迥无通达。若因土出。

 zé tǔ chū shí。yīng jiàn kōng rù。ruò tǔ xiān chū。wú kōng rù zhě。

 则土出时。应见空入。若土先出。无空入者。

 yún hé xū kōng yīn tǔ ér chū。ruò wú chū rù。zé yīng kōng tǔ yuán wú yì yīn。

 云何虚空因土而出。若无出入。则应空土元无异因。

 wú yì zé tóng。zé tǔ chū shí。kōng hé bù chū。ruò yīn záo chū。

 无异则同。则土出时。空何不出。若因凿出。

 zé záo chū kōng。yīng fēi chū tǔ。bù yīn záo chū。záo zì chū tǔ。

 则凿出空。应非出土。不因凿出。凿自出土。

 yún hé jiàn kōng。rǔ gèng shěn dì。dì shěn dì guān。záo cóng rén shǒu。

 云何见空。汝更审谛。谛审谛观。凿从人手。

 suí fāng yùn zhuǎn。tǔ yīn dì yí。rú shì xū kōng。yīn hé suǒ chū。

 随方运转。土因地移。如是虚空。因何所出。

 záo kōng xū shí。bù xiāng wéi yòng。fēi hé fēi hé。bù yīng xū kōng。

 凿空虚实。不相爲用。非和非合。不应虚空。

 wú cóng zì chū。ruò cǐ xū kōng xìng yuán zhōu biàn。běn bú dòng yáo。

 无从自出。若此虚空性圆周遍。本不动摇。

 dāng zhī xiàn qián dì shuǐ huǒ fēng。jūn míng wǔ dà。xìng zhēn yuán róng。

 当知现前地水火风。均名五大。性真圆融。

 jiē rú lái zàng。běn wú shēng miè。ā nán。rǔ xīn hūn mí。

 皆如来藏。本无生灭。阿难。汝心昏迷。

 bú wù sì dà yuán rú lái zàng。dāng guān xū kōng。wéi chū wéi rù。

 不悟四大元如来藏。当观虚空。爲出爲入。

 wéi fēi chū rù。rǔ quán bù zhī。rú lái zàng zhōng。xìng jué zhēn kōng。

 爲非出入。汝全不知。如来藏中。性觉真空。

 xìng kōng zhēn jué。qīng jìng běn rán。zhōu biàn fǎ jiè。

 性空真觉。清淨本然。周遍法界。

 suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。ā nán。rú yī jǐng kōng。

 随衆生心。应所知量。阿难。如一井空。

 kōng shēng yī jǐng。shí fāng xū kōng yì fù rú shì。yuán mǎn shí fāng。

 空生一井。十方虚空亦复如是。圆满十方。

 níng yǒu fāng suǒ。xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。

 宁有方所。循业发现。世间无知。

 huò wéi yīn yuán jí zì rán xìng。jiē shì shí xīn。fēn bié jì duó。

 惑爲因缘及自然性。皆是识心。分别计度。

 dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 但有言说。都无实义。

 ā nán。jiàn jué wú zhī。yīn sè kōng yǒu。rú rǔ jīn zhě zài qí tuó lín。

 阿难。见觉无知。因色空有。如汝今者在祇陀林。

 zhāo míng xī hūn。shè jū zhōng xiāo。bái yuè zé guāng。hēi yuè biàn àn。

 朝明夕昏。设居中宵。白月则光。黑月便暗。

 zé míng àn děng。yīn jiàn fēn xī。cǐ jiàn wéi fù yǔ míng àn xiàng。

 则明暗等。因见分析。此见爲复与明暗相。

 bìng tài xū kōng。wéi tóng yī tǐ。wéi fēi yī tǐ。huò tóng fēi tóng。

 并太虚空。爲同一体。爲非一体。或同非同。

 huò yì fēi yì。ā nán。cǐ jiàn ruò fù yǔ míng yǔ àn jí yǔ xū kōng yuán yī tǐ zhě。

 或异非异。阿难。此见若复与明与暗及与虚空元一体者。

 zé míng yǔ àn èr tǐ xiàng wáng。àn shí wú míng。míng shí fēi àn。

 则明与暗二体相亡。暗时无明。明时非暗。

 ruò yǔ àn yī。míng zé jiàn wáng。bì yī yú míng。àn shí dāng miè。

 若与暗一。明则见亡。必一于明。暗时当灭。

 miè zé yún hé jiàn míng jiàn àn。ruò míng àn shū。jiàn wú shēng miè。

 灭则云何见明见暗。若明暗殊。见无生灭。

 yī yún hé chéng。ruò cǐ jiàn jīng。yǔ àn yǔ míng。fēi yī tǐ zhě。

 一云何成。若此见精。与暗与明。非一体者。

 rǔ lí míng àn jí yǔ xū kōng。fēn xī jiàn yuán。zuò hé xíng xiàng。

 汝离明暗及与虚空。分析见元。作何形相。

 lí míng lí àn jí lí xū kōng。shì jiàn yuán tóng guī máo tù jiǎo。

 离明离暗及离虚空。是见元同龟毛兔角。

 míng àn xū kōng。sān shì jù yì。cóng hé lì jiàn。míng àn xiāng bèi。

 明暗虚空。三事俱异。从何立见。明暗相背。

 yún hé huò tóng。lí sān yuán wú。yún hé huò yì。fēn kōng fēn jiàn。

 云何或同。离三元无。云何或异。分空分见。

 běn wú biān pàn。yún hé fēi tóng。jiàn àn jiàn míng。xìng fēi qiān gǎi。

 本无边畔。云何非同。见暗见明。性非迁改。

 yún hé fēi yì。rǔ gèng xì shěn。wēi xì shěn xiáng。shěn dì shěn guān。

 云何非异。汝更细审。微细审详。审谛审观。

 míng cóng tài yáng。àn suí hēi yuè。tōng shǔ xū kōng。yōng guī dà dì。

 明从太阳。暗随黑月。通属虚空。壅归大地。

 rú shì jiàn jīng。yīn hé suǒ chū。jiàn jué kōng wán。fēi hé fēi hé。

 如是见精。因何所出。见觉空顽。非和非合。

 bù yīng jiàn jīng。wú cóng zì chū。ruò jiàn wén zhī。xìng yuán zhōu biàn。

 不应见精。无从自出。若见闻知。性圆周遍。

 běn bú dòng yáo。dāng zhī wú biān bú dòng xū kōng。

 本不动摇。当知无边不动虚空。

 bìng qí dòng yáo dì shuǐ huǒ fēng。jūn míng liù dà。xìng zhēn yuán róng。

 并其动摇地水火风。均名六大。性真圆融。

 jiē rú lái zàng。běn wú shēng miè。ā nán。rǔ xìng chén lún。

 皆如来藏。本无生灭。阿难。汝性沉沦。

 bú wù rǔ zhī jiàn wén jué zhī。běn rú lái zàng。

 不悟汝之见闻觉知。本如来藏。

 rǔ dāng guān cǐ jiàn wén jué zhī。wéi shēng wéi miè。wéi tóng wéi yì。

 汝当观此见闻觉知。爲生爲灭。爲同爲异。

 wéi fēi shēng miè。wéi fēi tóng yì。rǔ céng bù zhī rú lái zàng zhōng。

 爲非生灭。爲非同异。汝曾不知如来藏中。

 xìng jiàn jué míng。jué jīng míng jiàn。qīng jìng běn rán。zhōu biàn fǎ jiè。

 性见觉明。觉精明见。清淨本然。周遍法界。

 suí zhòng shēng xīn。yìng suǒ zhī liàng。rú yī jiàn gēn。jiàn zhōu fǎ jiè。

 随衆生心。应所知量。如一见根。见周法界。

 ting xiù cháng chù。jué chù jué zhī。miào dé yíng rán。biàn zhōu fǎ jiè。

 听嗅尝触。觉触觉知。妙德莹然。遍周法界。

 yuán mǎn shí xū。níng yǒu fāng suǒ。xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。

 圆满十虚。宁有方所。循业发现。世间无知。

 huò wéi yīn yuán jí zì rán xìng。jiē shì shí xīn fēn bié jì duó。

 惑爲因缘及自然性。皆是识心分别计度。

 dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 但有言说。都无实义。

 ā nán。shí xìng wú yuán。yīn yú liù zhǒng gēn chén wàng chū。

 阿难。识性无源。因于六种根尘妄出。

 rǔ jīn biàn guān cǐ huì shèng zhòng。yòng mù xún lì。qí mù zhōu shì。

 汝今遍观此会圣衆。用目循历。其目周视。

 dàn rú jìng zhōng。wú bié fēn xī。rǔ shí yú zhōng cì dì biāo zhǐ。

 但如镜中。无别分析。汝识于中次第标指。

 cǐ shì wén shū。cǐ fù lóu nà。cǐ mù jiān lián。cǐ xū pú tí。cǐ shè lì fú。

 此是文殊。此富楼那。此目犍连。此须菩提。此舍利弗。

 cǐ shí liǎo zhī。wéi shēng yú jiàn。wéi shēng yú xiàng。wéi shēng xū kōng。

 此识了知。爲生于见。爲生于相。爲生虚空。

 wéi wú suǒ yīn。tū rán ér chū。ā nán。ruò rǔ shí xìng shēng yú jiàn zhōng。

 爲无所因。突然而出。阿难。若汝识性生于见中。

 rú wú míng àn jí yǔ sè kōng。sì zhǒng bì wú。yuán wú rǔ jiàn。

 如无明暗及与色空。四种必无。元无汝见。

 jiàn xìng shàng wú。cóng hé fā shí。ruò rǔ shí xìng shēng yú xiàng zhòng。

 见性尚无。从何发识。若汝识性生于相中。

 bù cóng jiàn shēng。jì bú jiàn míng。yì bú jiàn àn。míng àn bù zhǔ。

 不从见生。既不见明。亦不见暗。明暗不瞩。

 jí wú sè kōng。bǐ xiàng shàng wú。shí cóng hé fā。ruò shēng yú kōng。

 即无色空。彼相尚无。识从何发。若生于空。

 fēi xiàng fēi jiàn。fēi jiàn wú biàn。zì bù néng zhī míng àn sè kōng。

 非相非见。非见无辨。自不能知明暗色空。

 fēi xiàng miè yuán。jiàn wén jué zhī。wú chù ān lì。chù cǐ èr fēi。

 非相灭缘。见闻觉知。无处安立。处此二非。

 kōng zé tóng wú。yǒu fēi tóng wù。zòng fā rǔ shí。yù hé fēn bié。

 空则同无。有非同物。纵发汝识。欲何分别。

 ruò wú suǒ yīn。tū rán ér chū。hé bú rì zhōng。bié shí míng yuè。

 若无所因。突然而出。何不日中。别识明月。

 rǔ gèng xì xiáng。wēi xì xiáng shěn。jiàn tuō rǔ jīng。xiāng tuī qián jìng。

 汝更细详。微细详审。见托汝睛。相推前境。

 kě zhuàng chéng yǒu。bù xiāng chéng wú。rú shì shí yuán。

 可状成有。不相成无。如是识缘。

 yīn hé suǒ chū。shí dòng jiàn chéng。fēi hé fēi hé。wén ting jué zhī。

 因何所出。识动见澄。非和非合。闻听觉知。

 yì fù rú shì。bù yīng shí yuán。wú cóng zì chū。ruò cǐ shí xīn běn wú suǒ cóng。

 亦复如是。不应识缘。无从自出。若此识心本无所从。

 dāng zhī liǎo bié jiàn wén jué zhī。yuán mǎn zhàn rán。xìng fēi cóng suǒ。

 当知了别见闻觉知。圆满湛然。性非从所。

 jiān bǐ xū kōng dì shuǐ huǒ fēng。jūn míng qī dà。xìng zhēn yuán róng。

 兼彼虚空地水火风。均名七大。性真圆融。

 jiē rú lái zàng。běn wú shēng miè。ā nán。rǔ xīn cū fú。

 皆如来藏。本无生灭。阿难。汝心麤浮。

 bú wù jiàn wén fā míng liǎo zhī。běn rú lái zàng。

 不悟见闻发明了知。本如来藏。

 rǔ yīng guān cǐ liù chù shí xīn。wéi tóng wéi yì。wéi kōng wéi yǒu。

 汝应观此六处识心。爲同爲异。爲空爲有。

 wéi fēi tóng yì。wéi fēi kōng yǒu。rǔ yuán bù zhī rú lái zàng zhōng。

 爲非同异。爲非空有。汝元不知如来藏中。

 xìng shí míng zhī。jué míng zhēn shí。miào jué zhàn rán。biàn zhōu fǎ jiè。

 性识明知。觉明真识。妙觉湛然。遍周法界。

 hán tǔ shí xū。níng yǒu fāng suǒ。xún yè fā xiàn。shì jiān wú zhī。

 含吐十虚。宁有方所。循业发现。世间无知。

 huò wéi yīn yuán。jí zì rán xìng。jiē shì shí xīn fēn bié jì duó。

 惑爲因缘。及自然性。皆是识心分别计度。

 dàn yǒu yán shuō。dōu wú shí yì。

 但有言说。都无实义。

 ěr shí ā nán。jí zhū dà zhòng。méng fó rú lái wēi miào kāi shì。

 尔时阿难。及诸大衆。蒙佛如来微妙开示。

 shēn xīn tāng rán。dé wú guà ài。shì zhū dà zhòng。gè gè zì zhī。

 身心荡然。得无罣碍。是诸大衆。各各自知。

 xīn biàn shí fāng。jiàn shí fāng kōng。rú guān shǒu zhōng suǒ chí yè wù。

 心遍十方。见十方空。如观手中所持叶物。

 yí qiè shì jiān zhū suǒ yǒu wù。jiē jí pú tí miào míng yuán xīn。

 一切世间诸所有物。皆即菩提妙明元心。

 xīn jīng biàn yuán。hán guǒ shí fāng。fǎn guān fù mǔ suǒ shēng zhī shēn。

 心精遍圆。含裹十方。反观父母所生之身。

 yóu bǐ shí fāng xū kōng zhī zhōng。chuī yī wēi chén。ruò cún ruò wáng。

 犹彼十方虚空之中。吹一微尘。若存若亡。

 rú zhàn jù hǎi liú yī fú ōu。qǐ miè wú cóng。liǎo rán zì zhī huò běn miào xīn。

 如湛巨海流一浮沤。起灭无从。了然自知获本妙心。

 cháng zhù bú miè。lǐ fó hé zhǎng。dé wèi céng yǒu。

 常住不灭。礼佛合掌。得未曾有。

 yú rú lái qián。shuō jì zàn fó。

 于如来前。说偈赞佛。

 miàozhànzǒngchíbùdòngzūn shǒuléngyánwángshìxīyǒu

 妙湛总持不动尊 首楞严王世希有

 xiāowǒyìjiédiāndǎoxiǎng bùlìsēngqíhuòfǎshēn

 销我亿劫颠倒想 不历僧祇获法身

 yuànjīndeguǒchéngbǎowáng háidùrúshìhéngshāzhòng

 愿今得果成宝王 还度如是恒沙众

 jiāngcǐshēnxīnfèngchénchà shìzémíngwéibàofóēn

 将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩

 fúqǐngshìzūnwéizhèngmíng wǔzhuóèshìshìxiānrù

 伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入

 rúyīzhòngshēngwèichéngfó zhōngbùyúcǐqǔníhuán

 如一众生未成佛 终不于此取泥洹

 dàxióngdàlìdàcíbēi xīgèngshěnchúwēixìhuò

 大雄大力大慈悲 希更审除微细惑

 lìngwǒzǎodēngwúshàngjué yúshífāngjièzuòdàochǎng

 令我早登无上觉 于十方界坐道场

 shùnruòduōxìngkěxiāowáng shuòjiāluoxīnwúdòngzhuǎn

 舜若多性可销亡 烁迦啰心无动转

 卷四

 ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。zài dà zhòng zhōng。jí cóng zuò qǐ。

 尔时富楼那弥多罗尼子。在大衆中。即从座起。

 piān tǎn yòu jiān。yòu xī zhuó dì。hé zhǎng gōng jìng ér bái fó yán。

 偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。

 dà wēi dé shì zūn。shàn wèi zhòng shēng。fū yǎn rú lái dì yī yì dì。

 大威德世尊。善爲衆生。敷演如来第一义谛。

 shì zūn cháng tuī shuō fǎ rén zhōng。wǒ wéi dì yī。

 世尊常推说法人中。我爲第一。

 jīn wén rú lái wēi miào fǎ yīn。yóu rú lóng rén。yú bǎi bù wài。

 今闻如来微妙法音。犹如聋人。逾百步外。

 líng yú wén ruì。běn suǒ bú jiàn。hé kuàng dé wén。fó suī xuān míng。

 聆于蚊蚋。本所不见。何况得闻。佛虽宣明。

 lìng wǒ chú huò。jīn yóu wèi xiáng sī yì jiū jìng wú yí huò dì。shì zūn。

 令我除惑。今犹未详斯义究竟无疑惑地。世尊。

 rú ā nán bèi。suī zé kāi wù。xí lòu wèi chú。

 如阿难辈。虽则开悟。习漏未除。

 wǒ děng huì zhōng dēng wú lòu zhě。suī jìn zhū lòu。

 我等会中登无漏者。虽尽诸漏。

 jīn wén rú lái suǒ shuō fǎ yīn。shàng yū yí huǐ。shì zūn。

 今闻如来所说法音。尚纡疑悔。世尊。

 ruò fù shì jiān yí qiè gēn chén yīn chù jiè děng。

 若复世间一切根尘阴处界等。

 jiē rú lái zàng qīng jìng běn rán。

 皆如来藏清淨本然。

 yún hé hū shēng shān hé dà dì zhū yǒu wéi xiàng。cì dì qiān liú。

 云何忽生山河大地诸有爲相。次第迁流。

 zhōng ér fù shǐ。yòu rú lái shuō dì shuǐ huǒ fēng běn xìng yuán róng。

 终而复始。又如来说地水火风本性圆融。

 zhōu biàn fǎ jiè。zhàn rán cháng zhù。shì zūn。ruò dì xìng biàn。

 周遍法界。湛然常住。世尊。若地性遍。

 yún hé róng shuǐ。shuǐ xìng zhōu biàn。huǒ zé bù shēng。

 云何容水。水性周遍。火则不生。

 fù yún hé míng shuǐ huǒ èr xìng jù biàn xū kōng。bù xiāng líng miè。

 复云何明水火二性俱遍虚空。不相陵灭。

 shì zūn。dì xìng zhàng ài。kōng xìng xū tōng。

 世尊。地性障碍。空性虚通。

 yún hé èr jù zhōu biàn fǎ jiè。ér wǒ bù zhī shì yì yōu wǎng。

 云何二俱周遍法界。而我不知是义攸往。

 wéi yuàn rú lái。xuān liú dà cí。kāi wǒ mí yún。jí zhū dà zhòng。

 惟愿如来。宣流大慈。开我迷云。及诸大衆。

 zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。qīn kě rú lái。wú shàng cí huì。

 作是语已。五体投地。钦渴如来。无上慈诲。

 ěr shí shì zūn gào fù lóu nà。jí zhū huì zhōng lòu jìn wú xué zhū ā luó hàn。

 尔时世尊告富楼那。及诸会中漏尽无学诸阿罗汉。

 rú lái jīn rì。pǔ wèi cǐ huì。xuān shèng yì zhōng。zhēn shèng yì xìng。

 如来今日。普爲此会。宣胜义中。真胜义性。

 lìng rǔ huì zhōng dìng xìng shēng wén。jí zhū yí qiè wèi dé èr kōng。

 令汝会中定性声闻。及诸一切未得二空。

 huí xiàng shàng chéng ā luó hàn děng。jiē huò yī chéng jì miè chǎng dì。

 迴向上乘阿罗汉等。皆获一乘寂灭场地。

 zhēn ā liàn ruò。zhèng xiū xíng chù。rǔ jīn dì ting。

 真阿练若。正修行处。汝今谛听。

 dāng wèi rǔ shuō fù lóu nà děng。qīn fó fǎ yīn。mò rán chéng ting。

 当爲汝说富楼那等。钦佛法音。默然承听。

 fó yán。fù lóu nà。rú rǔ suǒ yán。qīng jìng běn rán。

 佛言。富楼那。如汝所言。清淨本然。

 yún hé hū shēng shān hé dà dì。rǔ cháng bù wén rú lái xuān shuō。

 云何忽生山河大地。汝常不闻如来宣说。

 xìng jué miào míng。běn jué míng miào。fù lóu nà yán。wéi rán。

 性觉妙明。本觉明妙。富楼那言。唯然。

 shì zūn。wǒ cháng wén fó xuān shuō sī yì。fó yán。rǔ chēng jué míng。

 世尊。我常闻佛宣说斯义。佛言。汝称觉明。

 wéi fù xìng míng。chēng míng wéi jué。wéi jué bù míng。

 爲复性明。称名爲觉。爲觉不明。

 chēng wéi míng jué。fù lóu nà yán。ruò cǐ bù míng míng wéi jué zhě。

 称爲明觉。富楼那言。若此不明名爲觉者。

 zé wú suǒ míng。fó yán。ruò wú suǒ míng。zé wú míng jué。

 则无所明。佛言。若无所明。则无明觉。

 yǒu suǒ fēi jué。wú suǒ fēi míng。wú míng yòu fēi jué zhàn míng xìng。

 有所非觉。无所非明。无明又非觉湛明性。

 xìng jué bì míng。wàng wéi míng jué。jué fēi suǒ míng。

 性觉必明。妄爲明觉。觉非所明。

 yīn míng lì suǒ。suǒ jì wàng lì。shēng rǔ wàng néng。wú tóng yì zhōng。

 因明立所。所既妄立。生汝妄能。无同异中。

 chì rán chéng yì。yì bǐ suǒ yì。yīn yì lì tóng。tóng yì fā míng。

 炽然成异。异彼所异。因异立同。同异发明。

 yīn cǐ fù lì wú tóng wú yì。rú shì rǎo luàn。xiāng dài shēng láo。

 因此复立无同无异。如是扰乱。相待生劳。

 láo jiǔ fā chén。zì xiāng hùn zhuó。yóu shì yǐn qǐ chén láo fán nǎo。

 劳久发尘。自相浑浊。由是引起尘劳烦恼。

 qǐ wéi shì jiè。jìng chéng xū kōng。xū kōng wéi tóng。shì jiè wéi yì。

 起爲世界。静成虚空。虚空爲同。世界爲异。

 bǐ wú tóng yì。zhēn yǒu wéi fǎ。

 彼无同异。真有爲法。

 jué míng kōng mèi。xiāng dài chéng yáo。gù yǒu fēng lún zhí chí shì jiè。

 觉明空昧。相待成摇。故有风轮执持世界。

 yīn kōng shēng yáo。jiān míng lì ài。bǐ jīn bǎo zhě。míng jué lì jiān。

 因空生摇。坚明立碍。彼金宝者。明觉立坚。

 gù yǒu jīn lún bǎo chí guó tǔ。jiān jué bǎo chéng。yáo míng fēng chū。

 故有金轮保持国土。坚觉宝成。摇明风出。

 fēng jīn xiāng mó。gù yǒu huǒ guāng wéi biàn huà xìng。

 风金相摩。故有火光爲变化性。

 bǎo míng shēng rùn。huǒ guāng shàng zhēng。

 宝明生润。火光上蒸。

 gù yǒu shuǐ lún hán shí fāng jiè。huǒ téng shuǐ jiàng。jiāo fā lì jiān。

 故有水轮含十方界。火腾水降。交发立坚。

 shī wéi jù hǎi。gān wéi zhōu tān。yǐ shì yì gù。bǐ dà hǎi zhōng。

 湿爲巨海。乾爲洲潬。以是义故。彼大海中。

 huǒ guāng cháng qǐ。bǐ zhōu tān zhōng。jiāng hé cháng zhù。

 火光常起。彼洲潬中。江河常注。

 shuǐ shì liè huǒ。jié wéi gāo shān。shì gù shān shí jī zé chéng yàn。

 水势劣火。结爲高山。是故山石击则成焰。

 róng zé chéng shuǐ。tǔ shì liè shuǐ。chōu wéi cǎo mù。

 融则成水。土势劣水。抽爲草木。

 shì gù lín sǒu yù shāo chéng tǔ。yīn jiǎo chéng shuǐ。

 是故林薮遇烧成土。因绞成水。

 jiāo wàng fā shēng。dì xiāng wéi zhǒng。yǐ shì yīn yuán。shì jiè xiāng xù。

 交妄发生。递相爲种。以是因缘。世界相续。

 fù cì fù lóu nà。míng wàng fēi tā。jué míng wéi jiù。suǒ wàng jì lì。

 复次富楼那。明妄非他。觉明爲咎。所妄既立。

 míng lǐ bù yú。yǐ shì yīn yuán。ting bù chū shēng。jiàn bù chāo sè。

 明理不踰。以是因缘。听不出声。见不超色。

 sè xiāng wèi chù liù wàng chéng jiù。yóu shì fēn kāi jiàn jué wén zhī。

 色香味触六妄成就。由是分开见觉闻知。

 tóng yè xiāng chán。hé lí chéng huà。jiàn míng sè fā。

 同业相缠。合离成化。见明色发。

 míng jiàn xiǎng chéng。yì jiàn chéng zēng。tóng xiǎng chéng ài。

 明见想成。异见成憎。同想成爱。

 liú ài wéi zhǒng。nà xiǎng wéi tāi。jiāo gòu fā shēng。xī yǐn tóng yè。

 流爱爲种。纳想爲胎。交遘发生。吸引同业。

 gù yǒu yīn yuán。shēng jié luó lán。è pú tán děng。

 故有因缘。生羯罗蓝。遏蒲昙等。

 tāi luǎn shī huà suí qí suǒ yìng。luǎn wéi xiǎng shēng。tāi yīn qíng yǒu。

 胎卵湿化随其所应。卵唯想生。胎因情有。

 shī yǐ hé gǎn。huà yǐ lí yìng。qíng xiǎng hé lí。gèng xiāng biàn yì。

 湿以合感。化以离应。情想合离。更相变易。

 suǒ yǒu shòu yè。zhú qí fēi shěn。yǐ shì yīn yuán。zhòng shēng xiāng xù。

 所有受业。逐其飞沉。以是因缘。衆生相续。

 fù lóu nà。xiǎng ài tóng jié。ài bù néng lí。

 富楼那。想爱同结。爱不能离。

 zé zhū shì jiān fù mǔ zǐ sūn xiāng shēng bú duàn。

 则诸世间父母子孙相生不断。

 shì děng zé yǐ yù tān wéi běn。tān ài tóng zī。tān bù néng zhǐ。

 是等则以欲贪爲本。贪爱同滋。贪不能止。

 zé zhū shì jiān luǎn huà shī tāi。suí lì qiáng ruò。dì xiāng tūn shí。

 则诸世间卵化湿胎。随力强弱。递相吞食。

 shì děng zé yǐ shā tān wéi běn。yǐ rén shí yáng。yáng sǐ wéi rén。

 是等则以杀贪爲本。以人食羊。羊死爲人。

 rén sǐ wéi yáng。rú shì nǎi zhì shí shēng zhī lèi。sǐ sǐ shēng shēng。

 人死爲羊。如是乃至十生之类。死死生生。

 hù lái xiāng dàn。è yè jù shēng。qióng wèi lái jì。

 互来相啖。恶业俱生。穷未来际。

 shì děng zé yǐ dào tān wéi běn。rǔ fù wǒ mìng。wǒ huán rǔ zhài。

 是等则以盗贪爲本。汝负我命。我还汝债。

 yǐ shì yīn yuán。jīng bǎi qiān jié。cháng zài shēng sǐ。rǔ ài wǒ xīn。

 以是因缘。经百千劫。常在生死。汝爱我心。

 wǒ lián rǔ sè。yǐ shì yīn yuán。jīng bǎi qiān jié。cháng zài chán fù。

 我怜汝色。以是因缘。经百千劫。常在缠缚。

 wéi shā dào yín。sān wéi gēn běn。yǐ shì yīn yuán。yè guǒ xiāng xù。

 唯杀盗婬。三爲根本。以是因缘。业果相续。

 fù lóu nà。rú shì sān zhǒng。diān dǎo xiāng xù。

 富楼那。如是三种。颠倒相续。

 jiē shì jué míng míng liǎo zhī xìng。yīn liǎo fā xiàng。

 皆是觉明明了知性。因了发相。

 cóng wàng jiàn shēng。shān hé dà dì zhū yǒu wéi xiàng。cì dì qiān liú。

 从妄见生。山河大地诸有爲相。次第迁流。

 yīn cǐ xū wàng。zhōng ér fù shǐ。

 因此虚妄。终而复始。

 fù lóu nà yán。ruò cǐ miào jué běn miào jué míng。

 富楼那言。若此妙觉本妙觉明。

 yǔ rú lái xīn bù zēng bù jiǎn。wú zhuàng hū shēng shān hé dà dì。

 与如来心不增不减。无状忽生山河大地。

 zhū yǒu wéi xiàng。rú lái jīn dé miào kōng míng jué。

 诸有爲相。如来今得妙空明觉。

 shān hé dà dì yǒu wéi xí lòu。hé dāng fù shēng。fó gào fù lóu nà。

 山河大地有爲习漏。何当复生。佛告富楼那。

 pì rú mí rén。yú yī jù luò。huò nán wéi běi。cǐ mí wéi fù yīn mí ér yǒu。

 譬如迷人。于一聚落。惑南爲北。此迷爲复因迷而有。

 yīn wù suǒ chū。fù lóu nà yán。rú shì mí rén。yì bù yīn mí。

 因悟所出。富楼那言。如是迷人。亦不因迷。

 yòu bù yīn wù。hé yǐ gù。mí běn wú gēn。yún hé yīn mí wù fēi shēng mí。

 又不因悟。何以故。迷本无根。云何因迷悟非生迷。

 yún hé yīn wù。fó yán。bǐ zhī mí rén。zhèng zài mí shí。

 云何因悟。佛言。彼之迷人。正在迷时。

 shū yǒu wù rén zhǐ shì lìng wù。fù lóu nà。yú yì yún hé。cǐ rén zòng mí。

 倏有悟人指示令悟。富楼那。于意云何。此人纵迷。

 yú cǐ jù luò。gēng shēng mí fǒu。fǒu yě。shì zūn。fù lóu nà。

 于此聚落。更生迷不。不也。世尊。富楼那。

 shí fāng rú lái。yì fù rú shì。cǐ mí wú běn。xìng bì jìng kōng。

 十方如来。亦复如是。此迷无本。性毕竟空。

 xī běn wú mí。sì yǒu mí jué jué mí mí miè。jué bù shēng mí。

 昔本无迷。似有迷觉觉迷迷灭。觉不生迷。

 yì rú yì rén。jiàn kōng zhōng huá。yì bìng ruò chú。huá yú kōng miè。

 亦如翳人。见空中华。翳病若除。华于空灭。

 hū yǒu yú rén。yú bǐ kōng huá suǒ miè kòng dì。dài huá gēng shēng。

 忽有愚人。于彼空华所灭空地。待华更生。

 rǔ guān shì rén。wéi yú wéi huì。fù lóu nà yán。kōng yuán wú huá。

 汝观是人。爲愚爲慧。富楼那言。空元无华。

 wàng jiàn shēng miè。jiàn huá miè kōng。yǐ shì diān dǎo。

 妄见生灭。见华灭空。已是颠倒。

 chì lìng gèng chū。sī shí kuáng chī。yún hé gēng míng rú shì kuáng rén。

 敕令更出。斯实狂痴。云何更名如是狂人。

 wéi yú wéi huì。fó yán。rú rǔ suǒ jiě。

 爲愚爲慧。佛言。如汝所解。

 yún hé wèn yán zhū fó rú lái miào jué míng kōng。

 云何问言诸佛如来妙觉明空。

 hé dāng gèng chū shān hé dà dì。yòu rú jīn kuàng zá yú jīng jīn。

 何当更出山河大地。又如金矿杂于精金。

 qí jīn yī chún。gèng bù chéng zá。rú mù chéng huī。bù chóng wéi mù。

 其金一纯。更不成杂。如木成灰。不重爲木。

 zhū fó rú lái pú tí niè pán。yì fù rú shì。

 诸佛如来菩提涅槃。亦复如是。

 fù lóu nà。yòu rǔ wèn yán dì shuǐ huǒ fēng。běn xìng yuán róng。

 富楼那。又汝问言地水火风。本性圆融。

 zhōu biàn fǎ jiè。yí shuǐ huǒ xìng bù xiāng líng miè。

 周遍法界。疑水火性不相陵灭。

 yòu zhǐ xū kōng jí zhū dà dì。jù biàn fǎ jiè。bù hé xiāng róng。

 又徵虚空及诸大地。俱遍法界。不合相容。

 fù lóu nà。pì rú xū kōng。tǐ fēi qún xiàng。ér bú jù bǐ zhū xiàng fā huī。

 富楼那。譬如虚空。体非群相。而不拒彼诸相发挥。

 suǒ yǐ zhě hé。fù lóu nà。bǐ tài xū kōng。rì zhào zé míng。

 所以者何。富楼那。彼太虚空。日照则明。

 yún tún zé àn。fēng yáo zé dòng。jì chéng zé qīng。qì níng zé zhuó。

 云屯则暗。风摇则动。霁澄则清。气凝则浊。

 tǔ jī chéng mái。shuǐ chéng chéng yìng。yú yì yún hé。

 土积成霾。水澄成映。于意云何。

 rú shì shū fāng zhū yǒu wéi xiàng wéi yīn bǐ shēng。wéi fù kōng yǒu。

 如是殊方诸有爲相爲因彼生。爲复空有。

 ruò bǐ suǒ shēng。fù lóu nà。qiě rì zhào shí。jì shì rì míng。

 若彼所生。富楼那。且日照时。既是日明。

 shí fāng shì jiè。tóng wéi rì sè。yún hé kōng zhōng。gèng jiàn yuán rì。

 十方世界。同爲日色。云何空中。更见圆日。

 ruò shì kōng míng。kōng yīng zì zhào。yún hé zhōng xiāo。yún wù zhī shí。

 若是空明。空应自照。云何中宵。云雾之时。

 bù shēng guāng yào。dāng zhī shì míng。fēi rì fēi kōng。bú yì kōng rì。

 不生光耀。当知是明。非日非空。不异空日。

 guān xiàng yuán wàng。wú kě zhǐ chén。yóu yāo kōng huá。

 观相元妄。无可指陈。犹邀空华。

 jié wéi kōng guǒ。yún hé jié qí xiāng líng miè yì。guān xìng yuán zhēn。

 结爲空果。云何诘其相陵灭义。观性元真。

 wéi miào jué míng。miào jué míng xīn。xiān fēi shuǐ huǒ。

 唯妙觉明。妙觉明心。先非水火。

 yún hé fù wèn bù xiāng róng zhě。zhēn miào jué míng yì fù rú shì。

 云何复问不相容者。真妙觉明亦复如是。

 rǔ yǐ kōng míng。zé yǒu kōng xiàn。dì shuǐ huǒ fēng gè gè fā míng。

 汝以空明。则有空现。地水火风各各发明。

 zé gè gè xiàn。ruò jù fā míng。zé yǒu jù xiàn。yún hé jù xiàn。fù lóu nà。

 则各各现。若俱发明。则有俱现。云何俱现。富楼那。

 rú yī shuǐ zhōng。xiàn yú rì yǐng。liǎng rén tóng guān shuǐ zhōng zhī rì。

 如一水中。现于日影。两人同观水中之日。

 dōng xī gè xíng。zé gè yǒu rì suí èr rén qù。yī dōng yī xī xiān wú zhǔn dì。

 东西各行。则各有日随二人去。一东一西先无准的。

 bù yīng nán yán cǐ rì shì yī。yún hé gè xíng。gè rì jì shuāng。

 不应难言此日是一。云何各行。各日既双。

 yún hé xiàn yī。wǎn zhuǎn xū wàng。wú kě píng jù。fù lóu nà。

 云何现一。宛转虚妄。无可凭据。富楼那。

 rǔ yǐ sè kōng xiāng qīng xiāng duó yú rú lái zàng。

 汝以色空相倾相夺于如来藏。

 ér rú lái zàng suí wéi sè kōng。zhōu biàn fǎ jiè。shì gù yú zhōng。

 而如来藏随爲色空。周遍法界。是故于中。

 fēng dòng。kōng chéng。rì míng。yún àn。zhòng shēng mí mèn。

 风动。空澄。日明。云暗。衆生迷闷。

 bèi jué hé chén。gù fā chén láo。yǒu shì jiān xiāng。

 背觉合尘。故发尘劳。有世间相。

 wǒ yǐ miào míng bú miè bù shēng。hé rú lái zàng。

 我以妙明不灭不生。合如来藏。

 ér rú lái zàng wéi miào jué míng。yuán zhào fǎ jiè。shì gù yú zhōng。

 而如来藏唯妙觉明。圆照法界。是故于中。

 yī wéi wú liàng。wú liàng wéi yī。xiǎo zhōng xiàn dà。

 一爲无量。无量爲一。小中现大。

 dà zhōng xiàn xiǎo。bú dòng dào chǎng。biàn shí fāng jiè。

 大中现小。不动道场。遍十方界。

 shēn hán shí fāng wú jìn xū kōng。yú yī máo duān。xiàn bǎo wáng chà。

 身含十方无尽虚空。于一毛端。现宝王刹。

 zuò wēi chén lǐ。zhuǎn dà fǎ lún。miè chén hé jué。

 坐微尘里。转大法轮。灭尘合觉。

 gù fā zhēn rú miào jué míng xìng。ér rú lái zàng běn miào yuán xīn。

 故发真如妙觉明性。而如来藏本妙圆心。

 fēi xīn fēi kōng。fēi dì fēi shuǐ。fēi fēng fēi huǒ。fēi yǎn。

 非心非空。非地非水。非风非火。非眼。

 fēi ěr bí shé shēn yì。fēi sè。fēi shēng xiāng wèi chù fǎ。fēi yǎn shí jiè。

 非耳鼻舌身意。非色。非声香味触法。非眼识界。

 rú shì nǎi zhì fēi yì shí jiè。fēi míng wú míng。míng wú míng jìn。

 如是乃至非意识界。非明无明。明无明尽。

 rú shì nǎi zhì fēi lǎo fēi sǐ。fēi lǎo sǐ jìn。fēi kǔ fēi jí。fēi miè fēi dào。

 如是乃至非老非死。非老死尽。非苦非集。非灭非道。

 fēi zhì fēi děi。fēi tán nà。fēi shī luó。fēi pí lí yē。fēi chàn tí。fēi chán nà。

 非智非得。非檀那。非尸罗。非毗梨耶。非羼提。非禅那。

 fēi bō lá rě。 fēi bō luó mì duō。rú shì nǎi zhì fēi dá tà ā jié。fēi ā luó hē。

 非般剌若。 非波罗密多。如是乃至非怛闼阿竭。非阿罗诃。

 sān yē sān pú。fēi dà niè pán。fēi cháng。fēi lè。fēi wǒ。fēi jìng。

 三耶三菩。非大涅槃。非常。非乐。非我。非淨。

 yǐ shì jù fēi shì chū shì gù。jí rú lái zàng yuán míng xīn miào。

 以是俱非世出世故。即如来藏元明心妙。

 jí xīn jí kōng。jí dì jí shuǐ。jí fēng jí huǒ。jí yǎn。jí ěr bí shé shēn yì。

 即心即空。即地即水。即风即火。即眼。即耳鼻舌身意。

 jí sè。jí shēng xiāng wèi chù fǎ。jí yǎn shí jiè。rú shì nǎi zhì jí yì shí jiè。

 即色。即声香味触法。即眼识界。如是乃至即意识界。

 jí míng wú míng。míng wú míng jìn。rú shì nǎi zhì jí lǎo jí sǐ。jí lǎo sǐ jìn。

 即明无明。明无明尽。如是乃至即老即死。即老死尽。

 jí kǔ jí jí。jí miè jí dào。jí zhì jí dé。jí tán nà。jí shī luó。jí pí lí yē。

 即苦即集。即灭即道。即智即得。即檀那。即尸罗。即毗梨耶。

 jí chàn tí。jí chán nà。jí bō lá rě。jí bō luó mì duō。

 即羼提。即禅那。即般剌若。即波罗密多。

 rú shì nǎi zhì jí dá tà ā jié。jí ā luó hē。sān yē sān pú。jí dà niè pán。

 如是乃至即怛闼阿竭。即阿罗诃。三耶三菩。即大涅槃。

 jí cháng jí lè。jí wǒ jí jìng。yǐ shì jù jí shì chū shì gù。

 即常即乐。即我即淨。以是俱即世出世故。

 jí rú lái zàng miào míng xīn yuán。lí jí lí fēi。shì jí fēi jí。

 即如来藏妙明心元。离即离非。是即非即。

 rú hé shì jiān sān yǒu zhòng shēng。jí chū shì jiān shēng wén yuán jué。

 如何世间三有衆生。及出世间声闻缘觉。

 yǐ suǒ zhī xīn。cè duó rú lái wú shàng pú tí。yòng shì yǔ yán。

 以所知心。测度如来无上菩提。用世语言。

 rù fó zhī jiàn。pì rú qín sè kōng hóu pí pá。suī yǒu miào yīn。

 入佛知见。譬如琴瑟箜篌琵琶。虽有妙音。

 ruò wú miào zhǐ。zhōng bù néng fā。rǔ yǔ zhòng shēng。yì fù rú shì。

 若无妙指。终不能发。汝与衆生。亦复如是。

 bǎo jué zhēn xīn gè gè yuán mǎn。rú wǒ àn zhǐ。hǎi yìn fā guāng。

 宝觉真心各各圆满。如我按指。海印发光。

 rǔ zàn ju xīn。chén láo xiān qǐ。yóu bù qín qiú wú shàng jué dào。

 汝暂举心。尘劳先起。由不勤求无上觉道。

 ài niàn xiǎo chéng。dé shǎo wéi zú。

 爱念小乘。得少爲足。

 fù lóu nà yán。wǒ yǔ rú lái bǎo jué yuán míng zhēn miào jìng xīn。

 富楼那言。我与如来宝觉圆明真妙淨心。

 wú èr yuán mǎn。ér wǒ xī zāo wú shǐ wàng xiǎng。jiǔ zài lún huí。

 无二圆满。而我昔遭无始妄想。久在轮迴。

 jīn dé shèng chéng。yóu wèi jiū jìng。shì zūn。zhū wàng yí qiè yuán miè。

 今得圣乘。犹未究竟。世尊。诸妄一切圆灭。

 dú miào zhēn cháng。gǎn wèn rú lái。yí qiè zhòng shēng hé yīn yǒu wàng。

 独妙真常。敢问如来。一切衆生何因有妄。

 zì bì miào míng。shòu cǐ lún nì。

 自蔽妙明。受此沦溺。

 fó gào fù lóu nà。rǔ suī chú yí。yú huò wèi jìn。

 佛告富楼那。汝虽除疑。馀惑未尽。

 wú yǐ shì jiān xiàn qián zhū shì。jīn fù wèn rǔ。

 吾以世间现前诸事。今复问汝。

 rǔ qǐ bù wén shì luó chéng zhōng。yǎn ruò dá duō。hū yú chén zhāo。

 汝岂不闻室罗城中。演若达多。忽于晨朝。

 yǐ jìng zhào miàn。ài jìng zhōng tóu。méi mù kě jiàn。

 以镜照面。爱镜中头。眉目可见。

 tiàn zé jǐ tóu bú jiàn miàn mù。yǐ wéi chī mèi。wú zhuàng kuáng zǒu。

 瞋责己头不见面目。以爲魑魅。无状狂走。

 yú yì yún hé。cǐ rén hé yīn wú gù kuáng zǒu。fù lóu nà yán。

 于意云何。此人何因无故狂走。富楼那言。

 shì rén xīn kuáng。gèng wú tā gù。fó yán。

 是人心狂。更无他故。佛言。

 miào jué míng yuán běn yuán míng miào。jì chēng wéi wàng。

 妙觉明圆本圆明妙。既称爲妄。

 yún hé yǒu yīn。ruò yǒu suǒ yīn。yún hé míng wàng。

 云何有因。若有所因。云何名妄。

 zì zhū wàng xiǎng zhǎn zhuǎn xiāng yīn。cóng mí jī mí。yǐ lì chén jié。

 自诸妄想展转相因。从迷积迷。以历尘劫。

 suī fó fā míng。yóu bù néng fǎn。rú shì mí yīn。yīn mí zì yǒu。

 虽佛发明。犹不能返。如是迷因。因迷自有。

 shí mí wú yīn。wàng wú suǒ yī。shàng wú yǒu shēng。yù hé wéi miè。

 识迷无因。妄无所依。尚无有生。欲何爲灭。

 dé pú tí zhě。rú wù shí rén shuō mèng zhōng shì。xīn zòng jīng míng。

 得菩提者。如寤时人说梦中事。心纵精明。

 yù hé yīn yuán qǔ mèng zhōng wù。kuàng fù wú yīn。běn wú suǒ yǒu。

 欲何因缘取梦中物。况复无因。本无所有。

 rú bǐ chéng zhōng yǎn ruò dá duō。qǐ yǒu yīn yuán。zì bù tóu zǒu。

 如彼城中演若达多。岂有因缘。自怖头走。

 hū rán kuáng xiē。tóu fēi wài dé。zòng wèi xiē kuáng。yì hé yí shī。

 忽然狂歇。头非外得。纵未歇狂。亦何遗失。

 fù lóu nà。wàng xìng rú shì。yīn hé wéi zài。

 富楼那。妄性如是。因何爲在。

 rǔ dàn bù suí fēn bié shì jiān yè guǒ zhòng shēng。sān zhǒng xiāng xù。

 汝但不随分别世间业果衆生。三种相续。

 sān yuán duàn gù。sān yīn bù shēng。

 三缘断故。三因不生。

 zé rǔ xīn zhōng yǎn ruò dá duō kuáng xìng zì xiē。xiē jí pú tí。

 则汝心中演若达多狂性自歇。歇即菩提。

 shèng jìng míng xīn。běn zhōu fǎ jiè。bù cóng rén dé。

 胜淨明心。本周法界。不从人得。

 hé jiè qú láo kěn qǐng xiū zhèng。pì rú yǒu rén yú zì yī zhōng。

 何藉劬劳肯綮修证。譬如有人于自衣中。

 jì rú yì zhū。bú zì jué zhī。qióng lù tā fāng。qǐ shí chí zǒu。

 繫如意珠。不自觉知。穷露他方。乞食驰走。

 suī shí pín qióng。zhū bù céng shī。hū yǒu zhì zhě zhǐ shì qí zhū。

 虽实贫穷。珠不曾失。忽有智者指示其珠。

 suǒ yuàn cóng xīn。zhì dà ráo fù。fāng wù shén zhū。fēi cóng wài dé。

 所愿从心。致大饶富。方悟神珠。非从外得。

 jí shí ā nán。zài dà zhòng zhōng。dǐng lǐ fó zú。qǐ lì bái fó。

 即时阿难。在大衆中。顶礼佛足。起立白佛。

 shì zūn xiàn shuō shā dào yín yè。sān yuán duàn gù。sān yīn bù shēng。

 世尊现说杀盗婬业。三缘断故。三因不生。

 xīn zhōng dá duō kuáng xìng zì xiē。xiē jí pú tí。bù cóng rén dé。

 心中达多狂性自歇。歇即菩提。不从人得。

 sī zé yīn yuán jiǎo rán míng bái。yún hé rú lái dùn qì yīn yuán。

 斯则因缘皎然明白。云何如来顿弃因缘。

 wǒ cóng yīn yuán。xīn dé kāi wù。shì zūn。

 我从因缘。心得开悟。世尊。

 cǐ yì hé dú wǒ děng nián shào yǒu xué shēng wén。jīn cǐ huì zhōng。

 此义何独我等年少有学声闻。今此会中。

 dà mù jiān lián。jí shè lì fú。xū pú tí děng。cóng lǎo fàn zhì。

 大目犍连。及舍利弗。须菩提等。从老梵志。

 wén fó yīn yuán。fā xīn kāi wù。dé chéng wú lòu。

 闻佛因缘。发心开悟。得成无漏。

 jīn shuō pú tí bù cóng yīn yuán。zé wáng shě chéng jū shě lí děng。

 今说菩提不从因缘。则王舍城拘舍梨等。

 suǒ shuō zì rán。chéng dì yī yì。wéi chuí dà bēi。kāi fā mí mèn。

 所说自然。成第一义。惟垂大悲。开发迷闷。

 fó gào ā nán。jí rú chéng zhōng yǎn ruò dá duō。

 佛告阿难。即如城中演若达多。

 kuáng xìng yīn yuán ruò dé chú miè。zé bù kuáng xìng。zì rán ér chū。

 狂性因缘若得除灭。则不狂性。自然而出。

 yīn yuán zì rán。lǐ qióng yú shì。ā nán。yǎn ruò dá duō。tóu běn zì rán。

 因缘自然。理穷于是。阿难。演若达多。头本自然。

 běn zì qí rán。wú rán fēi zì。hé yīn yuán gù。bù tóu kuáng zǒu。

 本自其然。无然非自。何因缘故。怖头狂走。

 ruò zì rán tóu。yīn yuán gù kuáng。hé bú zì rán。yīn yuán gù shī。

 若自然头。因缘故狂。何不自然。因缘故失。

 běn tóu bù shī。kuáng bù wàng chū。céng wú biàn yì。hé jiè yīn yuán。

 本头不失。狂怖妄出。曾无变易。何藉因缘。

 běn kuáng zì rán。běn yǒu kuáng bù。wèi kuáng zhī jì。

 本狂自然。本有狂怖。未狂之际。

 kuáng hé suǒ qián。bù kuáng zì rán。tóu běn wú wàng。

 狂何所潜。不狂自然。头本无妄。

 hé wéi kuáng zǒu。ruò wù běn tóu。shí zhī kuáng zǒu。yīn yuán zì rán。

 何爲狂走。若悟本头。识知狂走。因缘自然。

 jù wéi xì lùn。shì gù wǒ yán sān yuán duàn gù。jí pú tí xīn。

 俱爲戏论。是故我言三缘断故。即菩提心。

 pú tí xīn shēng。shēng miè xīn miè。cǐ dàn shēng miè。miè shēng jù jìn。

 菩提心生。生灭心灭。此但生灭。灭生俱尽。

 wú gōng yòng dào。ruò yǒu zì rán。rú shì zé míng zì rán xīn shēng。

 无功用道。若有自然。如是则明自然心生。

 shēng miè xīn miè。cǐ yì shēng miè。wú shēng miè zhě。míng wéi zì rán。

 生灭心灭。此亦生灭。无生灭者。名爲自然。

 yóu rú shì jiān zhū xiàng zá hé。chéng yī tǐ zhě。míng hé hé xìng。

 犹如世间诸相杂和。成一体者。名和合性。

 fēi hé hé zhě chēng běn rán xìng。běn rán fēi rán。hé hé fēi hé。

 非和合者称本然性。本然非然。和合非合。

 hé rán jù lí。lí hé jù fēi。cǐ jù fāng míng wú xì lùn fǎ。pú tí niè pán。

 合然俱离。离合俱非。此句方名无戏论法。菩提涅槃。

 shàng zài yáo yuǎn。fēi rǔ lì jié xīn qín xiū zhèng。

 尚在遥远。非汝历劫辛勤修证。

 suī fù yì chí shí fāng rú lái shí èr bù jīng。qīng jìng miào lǐ rú héng hé shā。

 虽复忆持十方如来十二部经。清淨妙理如恒河沙。

 qí yì xì lùn。rǔ suī tán shuō yīn yuán zì rán。jué dìng míng liào。

 祇益戏论。汝虽谈说因缘自然。决定明了。

 rén jiān chēng rǔ。duō wén dì yī。yǐ cǐ jī jié duō wén xūn xí。

 人间称汝。多闻第一。以此积劫多闻熏习。

 bù néng miǎn lí mó dēng qié nàn。hé xū dài wǒ fó dǐng shén zhòu。

 不能免离摩登伽难。何须待我佛顶神咒。

 mó dēng qié xīn yín huǒ dùn xiē。dé ā nuó hán。yú wǒ fǎ zhōng。

 摩登伽心婬火顿歇。得阿那含。于我法中。

 chéng jīng jìn lín。ài hé gān kū。lìng rǔ jiě tuō。shì gù ā nán。

 成精进林。爱河乾枯。令汝解脱。是故阿难。

 rǔ suī lì jié yì chí rú lái mì mì miào yǎn。bù rú yī rì xiū wú lòu yè。

 汝虽历劫忆持如来秘密妙严。不如一日修无漏业。

 yuǎn lí shì jiān zēng ài èr kǔ。rú mó dēng qié sù wéi yín nǚ。

 远离世间憎爱二苦。如摩登伽宿爲婬女。

 yóu shén zhòu lì xiāo qí ài yù。fǎ zhōng jīn míng xìng bǐ qiū ní。

 由神咒力销其爱欲。法中今名性比丘尼。

 yǔ luó hóu mǔ yē shū tuó luó。tóng wù sù yīn。zhī lì shì yīn。

 与罗侯母耶输陀罗。同悟宿因。知历世因。

 tān ài wéi kǔ。yī niàn xūn xiū wú lòu shàn gù。huò dé chū chán。

 贪爱爲苦。一念熏修无漏善故。或得出缠。

 huò méng shòu jì。rú hé zì qī。shàng liú guān ting。

 或蒙授记。如何自欺。尚留观听。

 ā nán jí zhū dà zhòng。wén fó shì huì。yí huò xiāo chú。

 阿难及诸大衆。闻佛示诲。疑惑销除。

 xīn wù shí xiàng。shēn yì qīng ān。dé wèi céng yǒu。chóng fù bēi lèi。

 心悟实相。身意轻安。得未曾有。重复悲泪。

 dǐng lǐ fó zú。cháng guì hé zhǎng。ér bái fó yán。wú shàng dà bēi。

 顶礼佛足。长跪合掌。而白佛言。无上大悲。

 qīng jìng bǎo wáng。shàn kāi wǒ xīn。néng yǐ rú shì zhǒng zhǒng yīn yuán。

 清淨宝王。善开我心。能以如是种种因缘。

 fāng biàn tí jiǎng。yǐn zhū shěn míng。chū yú kǔ hǎi。shì zūn。

 方便提奖。引诸沉冥。出于苦海。世尊。

 wǒ jīn suī chéng rú shì fǎ yīn。zhī rú lái zàng miào jué míng xīn。

 我今虽承如是法音。知如来藏妙觉明心。

 biàn shí fāng jiè。hán yù rú lái shí fāng guó tǔ。

 遍十方界。含育如来十方国土。

 qīng jìng bǎo yǎn miào jué wáng chà。rú lái fù zé duō wén wú gōng。

 清淨宝严妙觉王刹。如来复责多闻无功。

 bù dǎi xiū xí。wǒ jīn yóu rú lǚ bó zhī rén。

 不逮修习。我今犹如旅泊之人。

 hū méng tiān wáng cì yǔ huá wū。suī huò dà zhái。yào yīn mén rù。

 忽蒙天王赐与华屋。虽获大宅。要因门入。

 wéi yuàn rú lái bù shě dà bēi。shì wǒ zài huì zhū méng àn zhě。

 惟愿如来不捨大悲。示我在会诸蒙暗者。

 juān shě xiǎo chéng。bì huò rú lái wú yú niè pán。běn fā xīn lù。

 捐捨小乘。毕获如来无馀涅槃。本发心路。

 lìng yǒu xué zhě cóng hé shè fú chóu xī pān yuán。dé tuó luó ní。

 令有学者从何摄伏畴昔攀缘。得陀罗尼。

 rù fó zhī jiàn。zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。zài huì yì xīn zhù fó cí zhǐ。

 入佛知见。作是语已。五体投地。在会一心伫佛慈旨。

 ěr shí shì zūn āi mǐn huì zhōng。yuán jué shēng wén yú pú tí xīn wèi zì zài zhě。

 尔时世尊哀愍会中。缘觉声闻于菩提心未自在者。

 jí wèi dāng lái fó miè dù hòu。mò fǎ zhòng shēng fā pú tí xīn。

 及爲当来佛灭度后。末法衆生发菩提心。

 kāi wú shàng chéng miào xiū xíng lù。xuān shì ā nán jí zhū dà zhòng。

 开无上乘妙修行路。宣示阿难及诸大衆。

 rǔ děng jué dìng fā pú tí xīn。yú fó rú lái miào sān mó tí。

 汝等决定发菩提心。于佛如来妙三摩提。

 bù shēng pí juàn。yīng dāng xiān míng fā jué chū xīn èr jué dìng yì。

 不生疲倦。应当先明发觉初心二决定义。

 yún hé chū xīn èr yì jué dìng。

 云何初心二义决定。

 ā nán。dì yī yì zhě。rǔ děng ruò yù juān shě shēng wén。

 阿难。第一义者。汝等若欲捐捨声闻。

 xiū pú sà chéng。rù fó zhī jiàn。yīng dāng shěn guān yīn dì fā xīn。

 修菩萨乘。入佛知见。应当审观因地发心。

 yǔ guǒ dì jué wéi tóng wéi yì。ā nán。ruò yú yīn dì。

 与果地觉爲同爲异。阿难。若于因地。

 yǐ shēng miè xīn wéi běn xiū yīn。ér qiú fó chéng bù shēng bú miè。

 以生灭心爲本修因。而求佛乘不生不灭。

 wú yǒu shì chù。yǐ shì yì gù。rǔ dāng zhào míng zhū qì shì jiān kě zuò zhī fǎ。

 无有是处。以是义故。汝当照明诸器世间可作之法。

 jiē cóng biàn miè。ā nán。rǔ guān shì jiān kě zuò zhī fǎ。shuí wéi bú huài。

 皆从变灭。阿难。汝观世间可作之法。谁爲不坏。

 rán zhōng bù wén làn huì xū kōng。hé yǐ gù。kōng fēi kě zuò。

 然终不闻烂坏虚空。何以故。空非可作。

 yóu shì shǐ zhōng wú huì miè gù。zé rǔ shēn zhōng jiān xiàng wéi dì。

 由是始终无坏灭故。则汝身中坚相爲地。

 rùn shī wéi shuǐ。nuǎn chù wéi huǒ。dòng yáo wéi fēng。yóu cǐ sì chán。

 润湿爲水。暖触爲火。动摇爲风。由此四缠。

 fēn rǔ zhàn yuán miào jué míng xīn。wéi shì wéi ting。wéi jué wéi chá。

 分汝湛圆妙觉明心。爲视爲听。爲觉爲察。

 cóng shǐ rù zhōng。wǔ dié hùn zhuó。yún hé wéi zhuó。ā nán。

 从始入终。五迭浑浊。云何爲浊。阿难。

 pì rú qīng shuǐ。qīng jié běn rán。jí bǐ chén tǔ huī shā zhī lún。

 譬如清水。清洁本然。即彼尘土灰沙之伦。

 běn zhì liú ài。èr tǐ fǎ ěr。xìng bù xiāng xún。

 本质留碍。二体法尔。性不相循。

 yǒu shì jiān rén qǔ bǐ tǔ chén。tóu yú jìng shuǐ。tǔ shī liú ài。

 有世间人取彼土尘。投于淨水。土失留碍。

 shuǐ wáng qīng jié。róng mào gǔ rán。míng zhī wéi zhuó。

 水亡清洁。容貌汩然。名之爲浊。

 rǔ zhuó wǔ chóng。yì fù rú shì。

 汝浊五重。亦复如是。

 ā nán。rǔ jiàn xū kōng biàn shí fāng jiè。kōng jiàn bù fēn。

 阿难。汝见虚空遍十方界。空见不分。

 yǒu kòng wú tǐ。yǒu jiàn wú jué。xiāng zhì wàng chéng。shì dì yī chóng。

 有空无体。有见无觉。相织妄成。是第一重。

 míng wéi jié zhuó。rǔ shēn xiàn tuán sì dà wéi tǐ。

 名爲劫浊。汝身现抟四大爲体。

 jiàn wén jué zhī yōng lìng liú ài。shuǐ huǒ fēng tǔ xuán lìng jué zhī。

 见闻觉知壅令留碍。水火风土旋令觉知。

 xiāng zhì wàng chéng。shì dì èr chóng。míng wéi jiàn zhuó。

 相织妄成。是第二重。名爲见浊。

 yòu rǔ xīn zhōng yì shí sòng xí。xìng fā zhī jiàn。róng xiàn liù chén。

 又汝心中忆识诵习。性发知见。容现六尘。

 lí chén wú xiàng。lí jué wú xìng。xiāng zhì wàng chéng。shì dì sān chóng。

 离尘无相。离觉无性。相织妄成。是第三重。

 míng fán nǎo zhuó。yòu rǔ zhāo xī shēng miè bù tíng。

 名烦恼浊。又汝朝夕生灭不停。

 zhī jiàn měi yù liú yú shì jiān。yè yùn měi cháng qiān yú guó tǔ。

 知见每欲留于世间。业运每常迁于国土。

 xiāng zhì wàng chéng。shì dì sì chóng。míng zhòng shēng zhuó。

 相织妄成。是第四重。名衆生浊。

 rǔ děng jiàn wén yuán wú yì xìng。zhòng chén gé yuè。

 汝等见闻元无异性。衆尘隔越。

 wú zhuàng yì shēng。xìng zhōng xiāng zhī。yòng zhōng xiāng bèi。

 无状异生。性中相知。用中相背。

 tóng yì shī zhǔn。xiāng zhì wàng chéng。shì dì wǔ chóng。

 同异失准。相织妄成。是第五重。

 míng wéi mìng zhuó。

 名爲命浊。

 ā nán。rǔ jīn yù lìng jiàn wén jué zhī。yuǎn qì rú lái cháng lè wǒ jìng。

 阿难。汝今欲令见闻觉知。远契如来常乐我淨。

 yīng dāng xiān zé sǐ shēng gēn běn。yī bù shēng miè yuán zhàn xìng chéng。

 应当先择死生根本。依不生灭圆湛性成。

 yǐ zhàn xuán qí xū wàng miè shēng。fú huán yuán jué。

 以湛旋其虚妄灭生。伏还元觉。

 dé yuán míng jué wú shēng miè xìng。wéi yīn dì xīn。

 得元明觉无生灭性。爲因地心。

 rán hòu yuán chéng guǒ dì xiū zhèng。rú chéng zhuó shuǐ。

 然后圆成果地修证。如澄浊水。

 zhù yú jìng qì。jìng shēn bú dòng。shā tǔ zì shěn。qīng shuǐ xiàn qián。

 贮于静器。静深不动。沙土自沉。清水现前。

 míng wéi chū fú kè chén fán nǎo。qù ní chún shuǐ。

 名爲初伏客尘烦恼。去泥纯水。

 míng wéi yǒng duàn gēn běn wú míng。míng xiàng jīng chún。

 名爲永断根本无明。明相精纯。

 yí qiè biàn xiàn bù wéi fán nǎo。jiē hé niè pán qīng jìng miào dé。

 一切变现不爲烦恼。皆合涅槃清淨妙德。

 dì èr yì zhě。rǔ děng bì yù fā pú tí xīn。yú pú sà chéng。

 第二义者。汝等必欲发菩提心。于菩萨乘。

 shēng dà yǒng měng。jué dìng qì juān zhū yǒu wéi xiàng。

 生大勇猛。决定弃捐诸有爲相。

 yīng dāng shěn xiáng fán nǎo gēn běn。cǐ wú shǐ lái fā yè rùn shēng。

 应当审详烦恼根本。此无始来发业润生。

 shuí zuò shuí shòu。

 谁作谁受。

 ā nán。rǔ xiū pú tí。ruò bù shěn guān fán nǎo gēn běn。

 阿难。汝修菩提。若不审观烦恼根本。

 zé bù néng zhī xū wàng gēn chén hé chù diān dǎo。chù shàng bù zhī。

 则不能知虚妄根尘何处颠倒。处尚不知。

 yún hé xiáng fú。qǔ rú lái wèi。ā nán。

 云何降伏。取如来位。阿难。

 rǔ guān shì jiān jiě jié zhī rén bú jiàn suǒ jié。yún hé zhī jiě。

 汝观世间解结之人不见所结。云何知解。

 bù wén xū kōng bèi rǔ huī liè。hé yǐ gù。kōng wú xíng xiàng。

 不闻虚空被汝隳裂。何以故。空无形相。

 wú jié jiě gù。zé rǔ xiàn qián yǎn ěr bí shé jí yǔ shēn xīn。liù wéi zéi méi。

 无结解故。则汝现前眼耳鼻舌及与身心。六爲贼媒。

 zì jié jiā bǎo。yóu cǐ wú shǐ zhòng shēng shì jiè shēng chán fù gù。

 自劫家宝。由此无始衆生世界生缠缚故。

 yú qì shì jiān bù néng chāo yuè。

 于器世间不能超越。

 ā nán。yún hé míng wéi zhòng shēng shì jiè。shì wéi qiān liú。

 阿难。云何名爲衆生世界。世爲迁流。

 jiè wéi fāng wèi。rǔ jīn dāng zhī dōng xī nán běi。dōng nán xī nán。

 界爲方位。汝今当知东西南北。东南西南。

 dōng běi xī běi。shàng xià wéi jiè。guò qù wèi lái xiàn zài wéi shì。

 东北西北。上下爲界。过去未来现在爲世。

 fāng wèi yǒu shí。liú shù yǒu sān。yí qiè zhòng shēng zhì wàng xiāng chéng。

 方位有十。流数有三。一切衆生织妄相成。

 shēn zhōng mào qiān。shì jiè xiāng shè。ér cǐ jiè xìng shè suī shí fāng。

 身中贸迁。世界相涉。而此界性设虽十方。

 dìng wèi kě míng。shì jiān qí mù dōng xī nán běi。shàng xià wú wèi。

 定位可明。世间祇目东西南北。上下无位。

 zhōng wú dìng fāng。sì shù bì míng。yǔ shì xiāng shè。sān sì sì sān。

 中无定方。四数必明。与世相涉。三四四三。

 wǎn zhuǎn shí èr。liú biàn sān dié。yī shí bǎi qiān。zǒng kuò shǐ zhōng。

 宛转十二。流变三迭。一十百千。总括始终。

 liù gēn zhī zhōng。gè gè gōng dé yǒu qiān èr bǎi。

 六根之中。各各功德有千二百。

 ā nán。rǔ fù yú zhōng kè dìng yōu liè。rú yǎn guān jiàn。

 阿难。汝复于中克定优劣。如眼观见。

 hòu àn qián míng。qián fāng quán míng。hòu fāng quán àn。

 后暗前明。前方全明。后方全暗。

 zuǒ yòu páng guān。sān fēn zhī èr。tǒng lùn suǒ zuò。gōng dé bù quán。

 左右旁观。三分之二。统论所作。功德不全。

 sān fēn yán gōng。yī fēn wú dé。dāng zhī yǎn wéi bā bǎi gōng dé。

 三分言功。一分无德。当知眼唯八百功德。

 rú ěr zhōu ting。shí fāng wú yí。dòng ruò ěr yáo。jìng wú biān jì。

 如耳周听。十方无遗。动若迩遥。静无边际。

 dāng zhī ěr gēn yuán mǎn yī qiān èr bǎi gōng dé。rú bí xiù wén。

 当知耳根圆满一千二百功德。如鼻嗅闻。

 tōng chū rù xī。yǒu chū yǒu rù。ér què zhōng jiāo。yàn yú bí gēn。

 通出入息。有出有入。而阙中交。验于鼻根。

 sān fēn què yī。dāng zhī bí wéi bā bǎi gōng dé。

 三分阙一。当知鼻唯八百功德。

 rú shé xuān yáng jìn zhū shì jiān chū shì jiān zhì。yán yǒu fāng fēn。

 如舌宣扬尽诸世间出世间智。言有方分。

 lǐ wú qióng jìn。dāng zhī shé gēn yuán mǎn yī qiān èr bǎi gōng dé。

 理无穷尽。当知舌根圆满一千二百功德。

 rú shēn jué chù。shí yú wéi shùn。hé shí néng jué。lí zhōng bù zhī。

 如身觉触。识于违顺。合时能觉。离中不知。

 lí yī hé shuāng。yàn yú shēn gēn。sān fēn què yī。

 离一合双。验于身根。三分阙一。

 dāng zhī shēn wéi bā bǎi gōng dé。

 当知身唯八百功德。

 rú yì mò róng shí fāng sān shì yí qiè shì jiān chū shì jiān fǎ。

 如意默容十方三世一切世间出世间法。

 wéi shèng yǔ fán。wú bù bāo róng。jìn qí yá jì。

 唯圣与凡。无不包容。尽其涯际。

 dāng zhī yì gēn yuán mǎn yī qiān èr bǎi gōng dé。

 当知意根圆满一千二百功德。

 ā nán。rǔ jīn yù nì shēng sǐ yù liú。fǎn qióng liú gēn。zhì bù shēng miè。

 阿难。汝今欲逆生死欲流。返穷流根。至不生灭。

 dāng yàn cǐ děng liù shòu yòng gēn。shuí hé shuí lí。shuí shēn shuí qiǎn。

 当验此等六受用根。谁合谁离。谁深谁浅。

 shuí wéi yuán tōng。shuí bù yuán mǎn。ruò néng yú cǐ wù yuán tōng gēn。

 谁爲圆通。谁不圆满。若能于此悟圆通根。

 nì bǐ wú shǐ zhì wàng yè liú。dé xún yuán tōng。yǔ bù yuán gēn。

 逆彼无始织妄业流。得循圆通。与不圆根。

 rì jié xiāng bèi。wǒ jīn bèi xiǎn liù zhàn yuán míng。běn suǒ gōng dé。

 日劫相倍。我今备显六湛圆明。本所功德。

 shù liàng rú shì。suí rǔ xiáng zé qí kě rù zhě。wú dāng fā míng。

 数量如是。随汝详择其可入者。吾当发明。

 lìng rǔ zēng jìn。shí fāng rú lái yú shí bā jiè。yī yī xiū xíng。

 令汝增进。十方如来于十八界。一一修行。

 jiē dé yuán mǎn wú shàng pú tí。yú qí zhōng jiān。yì wú yōu liè。

 皆得圆满无上菩提。于其中间。亦无优劣。

 dàn rǔ xià liè。wèi néng yú zhōng yuán zì zài huì。gù wǒ xuān yáng。

 但汝下劣。未能于中圆自在慧。故我宣扬。

 lìng rǔ dàn yú yī mén shēn rù。rù yī wú wàng。bǐ liù zhī gēn。yī shí qīng jìng。

 令汝但于一门深入。入一无妄。彼六知根。一时清淨。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。yún hé nì liú shēn rù yī mén。

 阿难白佛言。世尊。云何逆流深入一门。

 néng lìng liù gēn yī shí qīng jìng。fó gào ā nán。rǔ jīn yǐ dé xū tuó huán guǒ。

 能令六根一时清淨。佛告阿难。汝今已得须陀洹果。

 yǐ miè sān jiè zhòng shēng shì jiān jiàn suǒ duàn huò。

 已灭三界衆生世间见所断惑。

 rán yóu wèi zhī gēn zhōng jī shēng wú shǐ xū xí。bǐ xí yào yīn xiū suǒ duàn dé。

 然犹未知根中积生无始虚习。彼习要因修所断得。

 hé kuàng cǐ zhōng shēng zhù yì miè fēn jì tóu shù。

 何况此中生住异灭分剂头数。

 jīn rǔ qiě guān xiàn qián liù gēn。wéi yī wéi liù。ā nán。ruò yán yī zhě。

 今汝且观现前六根。爲一爲六。阿难。若言一者。

 ěr hé bú jiàn。mù hé bù wén。tóu xī bù lǚ。zú xī wú yǔ。

 耳何不见。目何不闻。头奚不履。足奚无语。

 ruò cǐ liù gēn jué dìng chéng liù。rú wǒ jīn huì。

 若此六根决定成六。如我今会。

 yǔ rǔ xuān yáng wēi miào fǎ mén。rǔ zhī liù gēn。shuí lái lǐng shòu。

 与汝宣扬微妙法门。汝之六根。谁来领受。

 ā nán yán。wǒ yòng ěr wén。fó yán。rǔ ěr zì wén。hé guān shēn kǒu。

 阿难言。我用耳闻。佛言。汝耳自闻。何关身口。

 kǒu lái wèn yì。shēn qǐ qīn chéng。shì gù yīng zhī。fēi yī zhōng liù。

 口来问义。身起钦承。是故应知。非一终六。

 fēi liù zhōng yī。zhōng bù rǔ gēn yuán yī yuán liù。ā nán。

 非六终一。终不汝根元一元六。阿难。

 dāng zhī shì gēn fēi yī fēi liù。yóu wú shǐ lái。diān dǎo lún tì。

 当知是根非一非六。由无始来。颠倒沦替。

 gù yú yuán zhàn。yī liù yì shēng。rǔ xū tuó huán suī dé liù xiāo。

 故于圆湛。一六义生。汝须陀洹虽得六销。

 yóu wèi wáng yī。rú tài xū kōng。cān hé qún qì。yóu qì xíng yì。

 犹未亡一。如太虚空。参合群器。由器形异。

 míng zhī yì kōng。chú qì guān kōng。shuō kōng wéi yī。bǐ tài xū kōng。

 名之异空。除器观空。说空爲一。彼太虚空。

 yún hé wéi rǔ chéng tóng bù tóng。hé kuàng gēng míng shì yī fēi yī。

 云何爲汝成同不同。何况更名是一非一。

 zé rǔ liǎo zhī liù shòu yòng gēn。yì fù rú shì。

 则汝了知六受用根。亦复如是。

 yóu míng àn děng èr zhǒng xiàng xíng。yú miào yuán zhōng。

 由明暗等二种相形。于妙圆中。

 nián zhàn fā jiàn。jiàn jīng yìng sè。jié sè chéng gēn。

 黏湛发见。见精映色。结色成根。

 gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。yīn míng yǎn tǐ rú pú táo duǒ。

 根元目爲清淨四大。因名眼体如葡萄朵。

 fú gēn sì chén。liú yì bēn sè。yóu dòng jìng děng èr zhǒng xiàng jī。

 浮根四尘。流逸奔色。由动静等二种相击。

 yú miào yuán zhōng。nián zhàn fā ting。ting jīng yìng shēng。

 于妙圆中。黏湛发听。听精映声。

 juǎn shēng chéng gēn。gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。

 卷声成根。根元目爲清淨四大。

 yīn míng ěr tǐ rú xīn juǎn yè。fú gēn sì chén liú yì bēn shēng。

 因名耳体如新卷叶。浮根四尘流逸奔声。

 yóu tōng sāi děng èr zhǒng xiāng fā。yú miào yuán zhōng。

 由通塞等二种相发。于妙圆中。

 nián zhàn fā xiù。xiù jīng yìng xiāng。nà xiāng chéng gēn。

 黏湛发嗅。嗅精映香。纳香成根。

 gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。yīn míng bí tǐ rú shuāng chuí zhǎo。

 根元目爲清淨四大。因名鼻体如双垂爪。

 fú gēn sì chén liú yì bēn xiāng。yóu tián biàn děng èr zhǒng xiāng cān。

 浮根四尘流逸奔香。由恬变等二种相参。

 yú miào yuán zhōng。nián zhàn fā cháng。cháng jīng yìng wèi。

 于妙圆中。黏湛发尝。尝精映味。

 jiǎo wèi chéng gēn。gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。yīn míng shé tǐ。

 绞味成根。根元目爲清淨四大。因名舌体。

 rú chū yǎn yuè。fú gēn sì chén liú yì bēn wèi。

 如初偃月。浮根四尘流逸奔味。

 yóu lí hé děng èr zhǒng xiāng mó。yú miào yuán zhōng。nián zhàn fā jué。

 由离合等二种相摩。于妙圆中。黏湛发觉。

 jué jīng yìng chù。tuán chù chéng gēn。gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。

 觉精映触。抟触成根。根元目爲清淨四大。

 yīn míng shēn tǐ rú yāo gǔ sǎng。fú gēn sì chén liú yì bēn chù。

 因名身体如腰鼓颡。浮根四尘流逸奔触。

 yóu shēng miè děng èr zhǒng xiāng xù。yú miào yuán zhōng。

 由生灭等二种相续。于妙圆中。

 nián zhàn fā zhī。zhī jīng yìng fǎ。lǎn fǎ chéng gēn。

 黏湛发知。知精映法。揽法成根。

 gēn yuán mù wéi qīng jìng sì dà。yīn míng yì si rú yōu shì jiàn。

 根元目爲清淨四大。因名意思如幽室见。

 fú gēn sì chén liú yì bēn fǎ。

 浮根四尘流逸奔法。

 ā nán。rú shì liù gēn yóu bǐ jué míng。yǒu míng míng jué。

 阿难。如是六根由彼觉明。有明明觉。

 shī bǐ jīng liǎo。nián wàng fā guāng。shì yǐ rǔ jīn lí àn lí míng。

 失彼精了。黏妄发光。是以汝今离暗离明。

 wú yǒu jiàn tǐ。lí dòng lí jìng。yuán wú ting zhì。wú tōng wú sāi。

 无有见体。离动离静。元无听质。无通无塞。

 xiù xìng bù shēng。fēi biàn fēi tián。cháng wú suǒ chū。bù lí bù hé。

 嗅性不生。非变非恬。尝无所出。不离不合。

 jué chù běn wú。wú miè wú shēng。liǎo zhī ān jì。

 觉触本无。无灭无生。了知安寄。

 rǔ dàn bù xún dòng jìng。hé lí。tián biàn。tōng sāi。shēng miè。

 汝但不循动静。合离。恬变。通塞。生灭。

 míng àn。rú shì shí èr zhū yǒu wéi xiàng。suí bá yī gēn。tuō nián nèi fú。

 明暗。如是十二诸有爲相。随拔一根。脱黏内伏。

 fú guī yuán zhēn fā běn míng yào。yào xìng fā míng。

 伏归元真发本明耀。耀性发明。

 zhū yú wǔ nián yīng bá yuán tuō。bù yóu qián chén suǒ qǐ zhī jiàn。

 诸馀五黏应拔圆脱。不由前尘所起知见。

 míng bù xún gēn。jì gēn míng fā。yóu shì liù gēn hù xiāng wéi yòng。

 明不循根。寄根明发。由是六根互相爲用。

 ā nán。rǔ qǐ bù zhī jīn cǐ huì zhōng。ā nà lǜ tuó wú mù ér jiàn。

 阿难。汝岂不知今此会中。阿那律陀无目而见。

 bá nàn tuó lóng wú ěr ér ting。qíng qié shén nǚ fēi bí wén xiāng。

 跋难陀龙无耳而听。殑伽神女非鼻闻香。

 jiāo fàn bō tí。yì shé zhī wèi。shùn ruò duō shén wú shēn jué chù。

 骄梵鉢提。异舌知味。舜若多神无身觉触。

 rú lái guāng zhōng。yìng lìng zàn xiàn。jì wéi fēng zhì。qí tǐ yuán wú。

 如来光中。映令暂现。既爲风质。其体元无。

 zhū miè jìn dìng dé jì shēng wén。rú cǐ huì zhōng。

 诸灭尽定得寂声闻。如此会中。

 mó hē jiā yè jiǔ miè yì gēn。yuán míng liào zhī。bù yīn xīn niàn。

 摩诃迦叶久灭意根。圆明了知。不因心念。

 ā nán。jīn rǔ zhū gēn ruò yuán bá yǐ。nèi yíng fā guāng。

 阿难。今汝诸根若圆拔已。内莹发光。

 rú shì fú chén jí qì shì jiān zhū biàn huà xiàng rú tāng xiāo bīng。

 如是浮尘及器世间诸变化相如汤销冰。

 yìng niàn huà chéng wú shàng zhī jué。ā nán。rú bǐ shì rén jù jiàn yú yǎn。

 应念化成无上知觉。阿难。如彼世人聚见于眼。

 ruò lìng jí hé。àn xiàng xiàn qián。liù gēn àn rán。tóu zú xiāng lèi。

 若令急合。暗相现前。六根黯然。头足相类。

 bǐ rén yǐ shǒu xún tǐ wài rào。bǐ suī bú jiàn。tóu zú yī biàn。

 彼人以手循体外绕。彼虽不见。头足一辨。

 zhī jué shì tóng。yuán jiàn yīn míng。àn chéng wú jiàn。bù míng zì fā。

 知觉是同。缘见因明。暗成无见。不明自发。

 zé zhū àn xiàng yǒng bù néng hūn。gēn chén jì xiāo。

 则诸暗相永不能昏。根尘既销。

 yún hé jué míng。bù chéng yuán miào。

 云何觉明。不成圆妙。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。rú fó shuō yán yīn dì jué xīn。

 阿难白佛言。世尊。如佛说言因地觉心。

 yù qiú cháng zhù。yào yǔ guǒ wèi míng mù xiāng yìng。shì zūn。

 欲求常住。要与果位名目相应。世尊。

 rú guǒ wèi zhōng。pú tí niè pán。zhēn rú fó xìng。yǎn mó luó shí。

 如果位中。菩提涅槃。真如佛性。菴摩罗识。

 kōng rú lái zàng。dà yuán jìng zhì。shì qī zhǒng míng。

 空如来藏。大圆镜智。是七种名。

 chēng wèi suī bié。qīng jìng yuán mǎn。tǐ xìng jiān níng。

 称谓虽别。清淨圆满。体性坚凝。

 rú jīn gāng wáng cháng zhù bú huì。ruò cǐ jiàn ting。

 如金刚王常住不坏。若此见听。

 lí yú míng àn dòng jìng tōng sāi。bì jìng wú tǐ。yóu rú niàn xīn。

 离于明暗动静通塞。毕竟无体。犹如念心。

 lí yú qián chén。běn wú suǒ yǒu。yún hé jiāng cǐ bì jìng duàn miè。

 离于前尘。本无所有。云何将此毕竟断灭。

 yǐ wéi xiū yīn。yù huò rú lái qī cháng zhù guǒ。shì zūn。ruò lí míng àn。

 以爲修因。欲获如来七常住果。世尊。若离明暗。

 jiàn bì jìng kōng。rú wú qián chén。niàn zì xìng miè。jìn tuì xún huán。

 见毕竟空。如无前尘。念自性灭。进退循环。

 wēi xì tuī qiú。běn wú wǒ xīn。jí wǒ xīn suǒ。jiāng shuí lì yīn。

 微细推求。本无我心。及我心所。将谁立因。

 qiú wú shàng jué。rú lái xiān shuō zhàn jīng yuán cháng。

 求无上觉。如来先说湛精圆常。

 wéi yuè chéng yán。zhōng chéng xì lùn。yún hé rú lái zhēn shí yǔ zhě。

 违越诚言。终成戏论。云何如来真实语者。

 wéi chuí dà cí。kāi wǒ méng xī。

 惟垂大慈。开我蒙悕。

 fó gào ā nán。rǔ xué duō wén。wèi jìn zhū lòu。

 佛告阿难。汝学多闻。未尽诸漏。

 xīn zhōng tú zhī diān dǎo suǒ yīn。zhēn dǎo xiàn qián。shí wèi néng shí。

 心中徒知颠倒所因。真倒现前。实未能识。

 kǒng rǔ chéng xīn yóu wèi xìn fú。wú jīn shì jiāng chén sú zhū shì。

 恐汝诚心犹未信伏。吾今试将尘俗诸事。

 dāng chú rǔ yí。jí shí rú lái chì luó hóu luó。jī zhōng yī shēng。

 当除汝疑。即时如来敕罗侯罗。击锺一声。

 wèn ā nán yán。rǔ jīn wén fǒu。ā nán dà zhòng。jù yán wǒ wén。

 问阿难言。汝今闻不。阿难大衆。俱言我闻。

 zhōng xiē wú shēng。fó yòu wèn yán。rǔ jīn wén fǒu。

 锺歇无声。佛又问言。汝今闻不。

 ā nán dà zhòng jù yán bù wén。shí luó hóu luó。yòu jī yī shēng。

 阿难大衆俱言不闻。时罗侯罗。又击一声。

 fó yòu wèn yán。rǔ jīn wén fǒu。ā nán dà zhòng yòu yán jù wén。

 佛又问言。汝今闻不。阿难大衆又言俱闻。

 fó wèn ā nán。rǔ yún hé wén。yún hé bù wén。

 佛问阿难。汝云何闻。云何不闻。

 ā nán dà zhòng jù bái fó yán。zhong shēng ruò jī。zé wǒ dé wén。

 阿难大衆俱白佛言。钟声若击。则我得闻。

 jī jiǔ shēng xiāo。yīn xiǎng shuāng jué。zé míng wú wén。

 击久声销。音响双绝。则名无闻。

 rú lái yòu chì luó hóu jī zhōng。wèn ā nán yán。rǔ jīn shēng fǒu。

 如来又敕罗侯击锺。问阿难言。汝今声不。

 ā nán dà zhòng jù yán yǒu shēng。shǎo xuàn shēng xiāo。

 阿难大衆俱言有声。少选声销。

 fó yòu wèn yán。ěr jīn shēng fǒu。ā nán dà zhòng dá yán wú shēng。

 佛又问言。尔今声不。阿难大衆答言无声。

 yǒu qǐng。luó hóu gèng lái zhuàng zhōng。fó yòu wèn yán。

 有顷。罗侯更来撞锺。佛又问言。

 ěr jīn shēng fǒu。ā nán dà zhòng。jù yán yǒu shēng。fó wèn ā nán。

 尔今声不。阿难大衆。俱言有声。佛问阿难。

 rǔ yún hé shēng。yún hé wú shēng。ā nán dà zhòng。jù bái fó yán。

 汝云何声。云何无声。阿难大衆。俱白佛言。

 zhong shēng ruò jī。zé míng yǒu shēng。jī jiǔ shēng xiāo。

 钟声若击。则名有声。击久声销。

 yīn xiǎng shuāng jué。zé míng wú shēng。fó yǔ ā nán。jí zhū dà zhòng。

 音响双绝。则名无声。佛语阿难。及诸大衆。

 rǔ jīn yún hé zì yǔ jiǎo luàn。dà zhòng ā nán。jù shí wèn fó。

 汝今云何自语矫乱。大衆阿难。俱时问佛。

 wǒ jīn yún hé míng wéi jiǎo luàn。fó yán。wǒ wèn rǔ wén。

 我今云何名爲矫乱。佛言。我问汝闻。

 rǔ zé yán wén。yòu wèn rǔ shēng。rǔ zé yán shēng。wéi wén yǔ shēng。

 汝则言闻。又问汝声。汝则言声。唯闻与声。

 bào dá wú dìng。rú shì yún hé bù míng jiǎo luàn。ā nán。

 报答无定。如是云何不名矫乱。阿难。

 shēng xiāo wú xiǎng。rǔ shuō wú wén。ruò shí wú wén。

 声销无响。汝说无闻。若实无闻。

 wén xìng yǐ miè。tóng yú kū mù。zhōng shēng gèng jī。rǔ yún hé zhī。

 闻性已灭。同于枯木。钟声更击。汝云何知。

 zhī yǒu zhī wú。zì shì shēng chén。huò wú huò yǒu。

 知有知无。自是声尘。或无或有。

 qǐ bǐ wén xìng wéi rǔ yǒu wú。wén shí yún wú。shuí zhī wú zhě。

 岂彼闻性爲汝有无。闻实云无。谁知无者。

 shì gù ā nán。shēng yú wén zhōng。zì yǒu shēng miè。

 是故阿难。声于闻中。自有生灭。

 fēi wéi rǔ wén shēng shēng shēng miè。lìng rǔ wén xìng wéi yǒu wéi wú。

 非爲汝闻声生声灭。令汝闻性爲有爲无。

 rǔ shàng diān dǎo。huò shēng wéi wén。hé guài hūn mí。

 汝尚颠倒。惑声爲闻。何怪昏迷。

 yǐ cháng wéi duàn。zhōng bù yīng yán。lí zhū dòng jìng bì sāi kāi tōng。

 以常爲断。终不应言。离诸动静闭塞开通。

 shuō wén wú xìng。rú zhòng shuì rén mián shú chuáng zhěn。

 说闻无性。如重睡人眠熟床枕。

 qí jiā yǒu rén yú bǐ shuì shí。dǎo liàn chōng mǐ。qí rén mèng zhōng。

 其家有人于彼睡时。擣练舂米。其人梦中。

 wén chōng dǎo shēng bié zuò tā wù。huò wéi jī gǔ。

 闻舂擣声别作他物。或爲击鼓。

 huò wéi zhuàng zhōng。jí yú mèng shí。zì guài qí zhōng wéi mù shí xiǎng。

 或爲撞锺。即于梦时。自怪其锺爲木石响。

 yú shí hū wù。chuán zhī chǔ yīn。zì gào jiā rén。wǒ zhèng mèng shí。

 于时忽寤。遄知杵音。自告家人。我正梦时。

 huò cǐ chōng yīn jiāng wéi gǔ xiǎng。ā nán。shì rén mèng zhōng。

 惑此舂音将爲鼓响。阿难。是人梦中。

 qǐ yì jìng yáo kāi bì tōng sāi。qí xíng suī mèi。wén xìng bù hūn。

 岂忆静摇开闭通塞。其形虽寐。闻性不昏。

 zòng rǔ xíng xiāo mìng guāng qiān xiè。cǐ xìng yún hé wéi rǔ xiāo miè。

 纵汝形销命光迁谢。此性云何爲汝销灭。

 yǐ zhū zhòng shēng cóng wú shǐ lái。xún zhū sè shēng。

 以诸衆生从无始来。循诸色声。

 zhú niàn liú zhuǎn。céng bù kāi wù xìng jìng miào cháng。

 逐念流转。曾不开悟性淨妙常。

 bù xún suǒ cháng。zhú zhū shēng miè。yóu shì shēng shēng zá rǎn liú zhuǎn。

 不循所常。逐诸生灭。由是生生杂染流转。

 ruò qì shēng miè。shǒu yú zhēn cháng。cháng guāng xiàn qián。

 若弃生灭。守于真常。常光现前。

 gēn chén shí xīn yìng shí xiāo luò。xiǎng xiàng wéi chén。

 根尘识心应时销落。想相爲尘。

 shí qíng wéi gòu。èr jù yuǎn lí。zé rǔ fǎ yǎn yìng shí qīng míng。

 识情爲垢。二俱远离。则汝法眼应时清明。

 yún hé bù chéng wú shàng zhī jué。

 云何不成无上知觉。

 卷五

 ā nán bái fó yán。shì zūn。rú lái suī shuō dì èr yì mén。

 阿难白佛言。世尊。如来虽说第二义门。

 jīn guān shì jiān jiě jié zhī rén。ruò bù zhī qí suǒ jié zhī yuán。

 今观世间解结之人。若不知其所结之元。

 wǒ xìn shì rén zhōng bù néng jiě。shì zūn。wǒ jí huì zhōng yǒu xué shēng wén。

 我信是人终不能解。世尊。我及会中有学声闻。

 yì fù rú shì。cóng wú shǐ jì。yǔ zhū wú míng jù miè jù shēng。

 亦复如是。从无始际。与诸无明俱灭俱生。

 suī dé rú shì duō wén shàn gēn。míng wéi chū jiā。yóu gé rì nuè。

 虽得如是多闻善根。名爲出家。犹隔日疟。

 wéi yuàn dà cí。āi mǐn lún nì。jīn rì shēn xīn。yún hé shì jié。

 惟愿大慈。哀愍沦溺。今日身心。云何是结。

 cóng hé míng jiě。yì lìng wèi lái kǔ nàn zhòng shēng。dé miǎn lún huí。

 从何名解。亦令未来苦难衆生。得免轮迴。

 bú luò sān yǒu。zuò shì yǔ yǐ。pǔ jí dà zhòng wǔ tǐ tóu dì。

 不落三有。作是语已。普及大衆五体投地。

 yǔ lèi qiào chéng。zhù fó rú lái wú shàng kāi shì。

 雨泪翘诚。伫佛如来无上开示。

 ěr shí shì zūn lián mǐn ā nán。jí zhū huì zhōng zhū yǒu xué zhě。

 尔时世尊怜愍阿难。及诸会中诸有学者。

 yì wèi wèi lái yí qiè zhòng shēng。wéi chū shì yīn。zuò jiāng lái yǎn。

 亦爲未来一切衆生。爲出世因。作将来眼。

 yǐ yán fú tán zǐ jīn guāng shǒu。mó ā nán dǐng。jí shí shí fāng pǔ fó shì jiè。

 以阎浮檀紫金光手。摩阿难顶。即时十方普佛世界。

 liù zhǒng zhèn dòng。wēi chén rú lái zhù shì jiè zhě。gè yǒu bǎo guāng。

 六种震动。微尘如来住世界者。各有宝光。

 cóng qí dǐng chū。qí guāng tóng shí yú bǐ shì jiè。lái qí tuó lín。

 从其顶出。其光同时于彼世界。来祇陀林。

 guàn rú lái dǐng。shì zhū dà zhòng。dé wèi céng yǒu。yú shì ā nán。

 灌如来顶。是诸大衆。得未曾有。于是阿难。

 jí zhū dà zhòng。jù wén shí fāng wēi chén rú lái。yì kǒu tóng yīn。

 及诸大衆。俱闻十方微尘如来。异口同音。

 gào ā nán yán。shàn zāi ā nán。rǔ yù shí zhī jù shēng wú míng。

 告阿难言。善哉阿难。汝欲识知俱生无明。

 shǐ rǔ lún zhuǎn shēng sǐ jié gēn。wéi rǔ liù gēn。gèng wú tā wù。

 使汝轮转生死结根。唯汝六根。更无他物。

 rǔ fù yù zhī wú shàng pú tí。lìng rǔ sù zhèng ān lè jiě tuō jì jìng miào cháng。

 汝复欲知无上菩提。令汝速证安乐解脱寂静妙常。

 yì rǔ liù gēn。gèng fēi tā wù。ā nán suī wén rú shì fǎ yīn。

 亦汝六根。更非他物。阿难虽闻如是法音。

 xīn yóu wèi míng。qí shǒu bái fó。yún hé lìng wǒ shēng sǐ lún huí。

 心犹未明。稽首白佛。云何令我生死轮迴。

 ān lè miào cháng。tóng shì liù gēn。gèng fēi tā wù。fó gào ā nán。

 安乐妙常。同是六根。更非他物。佛告阿难。

 gēn chén tóng yuán。fù tuō wú èr。shí xìng xū wàng。yóu rú kōng huá。

 根尘同源。缚脱无二。识性虚妄。犹如空华。

 ā nán。yóu chén fā zhī。yīn gēn yǒu xiàng。xiàng jiàn wú xìng。

 阿难。由尘发知。因根有相。相见无性。

 tóng yú jiāo lú。shì gù rǔ jīn zhī jiàn lì zhī。jí wú míng běn。zhī jiàn wú jiàn。

 同于交芦。是故汝今知见立知。即无明本。知见无见。

 sī jí niè pán wú lòu zhēn jìng。yún hé shì zhōng gèng róng tā wù。

 斯即涅槃无漏真淨。云何是中更容他物。

 ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì ér shuō jì yán。

 尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

 zhēn xìng yǒu wéi kōng。wú wéi wú qǐ miè

 真性有爲空。无爲无起灭

 yán wàng xiǎn zhū zhēn。yóu fēi zhēn fēi zhēn

 言妄显诸真。犹非真非真

 zhōng jiān wú shí xìng。jié jiě tóng suǒ yīn

 中间无实性。结解同所因

 rǔ guān jiāo zhōng xìng。mí huì jí wú míng

 汝观交中性。迷晦即无明

 jiě jié yīn cì dì。gēn xuàn zé yuán tōng

 解结因次第。根选择圆通

 tuó nà wēi xì shí。zhēn fēi zhēn kǒng mí

 陀那微细识。真非真恐迷

 zì xīn qǔ zì xīn。bù qǔ wú fēi huàn

 自心取自心。不取无非幻

 huàn fǎ yún hé lì。jīn gāng wáng bǎo jué

 幻法云何立。金刚王宝觉

 dàn zhǐ chāo wú xué。shí fāng bó qié fàn

 弹指超无学。十方薄伽梵

 yuán shēng gù rú huàn。bù shí rú kōng huá

 缘生故如幻。不实如空华

 wàng zhēn tóng èr wàng。yún hé jiàn suǒ jiàn

 妄真同二妄。云何见所见

 shì gù ruò jiāo lú。shèng fán wú èr lù

 是故若交芦。圣凡无二路

 kōng yǒu èr jù fēi。fā míng biàn jiě tuō

 空有二俱非。发明便解脱

 liù jiě yī yì wáng。rù liú chéng zhèng jué

 六解一亦亡。入流成正觉

 xí qì chéng pù liú。wǒ cháng bù kāi yǎn

 习气成瀑流。我常不开演

 fēi huàn chéng huàn fǎ。fēi huàn shàng bù shēng

 非幻成幻法。非幻尚不生

 shì míng miào lián huá。rú huàn sān mó tí

 是名妙莲华。如幻三摩提

 cǐ ā pí dá mó。yí lù niè pán mén

 此阿毗达磨。一路涅槃门

 yú shì ā nán。jí zhū dà zhòng。wén fó rú lái wú shàng cí huì。

 于是阿难。及诸大衆。闻佛如来无上慈诲。

 qí yè qié tuó。zá róu jīng yíng。miào lǐ qīng chè。xīn mù kāi míng。

 祇夜伽陀。杂糅精莹。妙理清彻。心目开明。

 tàn wèi céng yǒu。ā nán hé zhǎng。dǐng lǐ bái fó。

 歎未曾有。阿难合掌。顶礼白佛。

 wǒ jīn wén fó wú zhē dà bēi。xìng jìng miào cháng zhēn shí fǎ jù。

 我今闻佛无遮大悲。性淨妙常真实法句。

 xīn yóu wèi dá liù jiě yī wáng。shū jié lún cì。wéi chuí dà cí。

 心犹未达六解一亡。舒结伦次。惟垂大慈。

 zài mǐn sī huì jí yǔ jiāng lái。shī yǐ fǎ yīn。xǐ dí shěn gòu。

 再愍斯会及与将来。施以法音。洗涤沉垢。

 jí shí rú lái yú shī zǐ zuò。zhěng niè pán sēng。liǎn sēng qié lí。

 即时如来于师子座。整涅槃僧。敛僧伽梨。

 lǎn qī bǎo jǐ。yǐn shǒu yú jǐ。qǔ jié bō luó tiān suǒ fèng huá jīn。

 揽七宝几。引手于几。取劫波罗天所奉华巾。

 yú dà zhòng qián。wǎn chéng yī jié。shì ā nán yán。cǐ míng hé děng。

 于大衆前。绾成一结。示阿难言。此名何等。

 ā nán dà zhòng jù bái fó yán。cǐ míng wéi jié。yú shì rú lái wǎn dié huá jīn。

 阿难大衆俱白佛言。此名爲结。于是如来绾迭华巾。

 yòu chéng yī jié。chóng wèn ā nán。cǐ míng hé děng。ā nán dà zhòng。

 又成一结。重问阿难。此名何等。阿难大衆。

 yòu bái fó yán。cǐ yì míng jié。rú shì lún cì wǎn dié huá jīn。

 又白佛言。此亦名结。如是伦次绾迭华巾。

 zǒng chéng liù jié。yī yī jié chéng。jiē qǔ shǒu zhōng suǒ chéng zhī jié。

 总成六结。一一结成。皆取手中所成之结。

 chí wèn ā nán。cǐ míng hé děng。ā nán dà zhòng。yì fù rú shì cì dì zhòu fó。

 持问阿难。此名何等。阿难大衆。亦复如是次第詶佛。

 cǐ míng wéi jié。fó gào ā nán。wǒ chū wǎn jīn。rǔ míng wéi jié。

 此名爲结。佛告阿难。我初绾巾。汝名爲结。

 cǐ dié huá jīn xiān shí yī tiáo。dì èr dì sān。yún hé rǔ cáo fù míng wéi jié。

 此迭华巾先实一条。第二第三。云何汝曹复名爲结。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。cǐ bǎo dié huá jī jì chéng jīn。suī běn yī tǐ。

 阿难白佛言。世尊。此宝迭华缉绩成巾。虽本一体。

 rú wǒ sī wéi。rú lái yī wǎn。dé yī jié míng。ruò bǎi wǎn chéng。

 如我思惟。如来一绾。得一结名。若百绾成。

 zhōng míng bǎi jié。hé kuàng cǐ jīn zhǐ yǒu liù jié。zhōng bú zhì qī。

 终名百结。何况此巾祇有六结。终不至七。

 yì bù tíng wǔ。yún hé rú lái zhǐ hǔ chū shí。dì èr dì sān。bù míng wéi jié。

 亦不停五。云何如来祇许初时。第二第三。不名爲结。

 fó gào ā nán。cǐ bǎo huá jīn。rǔ zhī cǐ jīn yuán zhǐ yī tiáo。

 佛告阿难。此宝华巾。汝知此巾元止一条。

 wǒ liù wǎn shí。míng yǒu liù jié。rǔ shěn guān chá。jīn tǐ shì tóng。

 我六绾时。名有六结。汝审观察。巾体是同。

 yīn jié yǒu yì。yú yì yún hé。chū wǎn jié chéng。míng wéi dì yī。

 因结有异。于意云何。初绾结成。名爲第一。

 rú shì nǎi zhì dì liù jié shēng。wú jīn yù jiāng dì liù jié míng。chéng dì yī fǒu。

 如是乃至第六结生。吾今欲将第六结名。成第一不。

 fǒu yě。shì zūn。liù jié ruò cún。sī dì liù míng。zhōng fēi dì yī。

 不也。世尊。六结若存。斯第六名。终非第一。

 zòng wǒ lì shēng jìn qí míng biàn。rú hé lìng shì liù jié luàn míng。

 纵我历生尽其明辩。如何令是六结乱名。

 fó yán。rú shì。liù jié bù tóng。xún gù běn yīn。yī jīn suǒ zào。

 佛言。如是。六结不同。循顾本因。一巾所造。

 lìng qí zá luàn。zhōng bù dé chéng。zé rǔ liù gēn。yì fù rú shì。

 令其杂乱。终不得成。则汝六根。亦复如是。

 bì jìng tóng zhōng。shēng bì jìng yì。fó gào ā nán。

 毕竟同中。生毕竟异。佛告阿难。

 rǔ bì xián cǐ liù jié bù chéng。yuàn lè yī chéng。fù yún hé dé。ā nán yán。

 汝必嫌此六结不成。愿乐一成。复云何得。阿难言。

 cǐ jié ruò cún。shì fēi fēng qǐ。yú zhōng zì shēng cǐ jié fēi bǐ。bǐ jié fēi cǐ。

 此结若存。是非锋起。于中自生此结非彼。彼结非此。

 rú lái jīn rì ruò zǒng jiě chú。jié ruò bù shēng。zé wú bǐ cǐ。

 如来今日若总解除。结若不生。则无彼此。

 shàng bù míng yī。liù yún hé chéng。fó yán。liù jiě yī wáng。yì fù rú shì。

 尚不名一。六云何成。佛言。六解一亡。亦复如是。

 yóu rǔ wú shǐ xīn xìng kuáng luàn。zhī jiàn wàng fā。fā wàng bù xī。

 由汝无始心性狂乱。知见妄发。发妄不息。

 láo jiàn fā chén。rú láo mù jīng。zé yǒu kuáng huá yú zhàn jīng míng。

 劳见发尘。如劳目睛。则有狂华于湛精明。

 wú yīn luàn qǐ。yí qiè shì jiān shān hé dà dì。shēng sǐ niè pán。

 无因乱起。一切世间山河大地。生死涅槃。

 jiē jí kuáng láo diān dǎo huá xiàng。ā nán yán。cǐ láo tóng jié。

 皆即狂劳颠倒华相。阿难言。此劳同结。

 yún hé jiě chú。rú lái yǐ shǒu。jiāng suǒ jié jīn piān chè qí zuǒ。

 云何解除。如来以手。将所结巾偏掣其左。

 wèn ā nán yán。rú shì jiě fǒu。fǒu yě。shì zūn。

 问阿难言。如是解不。不也。世尊。

 xuán fù yǐ shǒu piān qiān yòu biān。yòu wèn ā nán。rú shì jiě fǒu。

 旋复以手偏牵右边。又问阿难。如是解不。

 fǒu yě。shì zūn。fó gào ā nán。wú jīn yǐ shǒu zuǒ yòu gè qiān。

 不也。世尊。佛告阿难。吾今以手左右各牵。

 jìng bù néng jiě。rǔ shè fāng biàn。yún hé jiě chéng。ā nán bái fó yán。

 竟不能解。汝设方便。云何解成。阿难白佛言。

 shì zūn。dāng yú jié xīn。jiě jí fēn sàn。fó gào ā nán。rú shì rú shì。

 世尊。当于结心。解即分散。佛告阿难。如是如是。

 ruò yù chú jié。dāng yú jié xīn。ā nán。wǒ shuō fó fǎ。

 若欲除结。当于结心。阿难。我说佛法。

 cóng yīn yuán shēng。fēi qǔ shì jiān hé hé cū xiàng。

 从因缘生。非取世间和合麤相。

 rú lái fā míng shì chū shì fǎ。zhī qí běn yīn。suí suǒ yuán chū。

 如来发明世出世法。知其本因。随所缘出。

 rú shì nǎi zhì héng shā jiè wài yī dī zhī yǔ。yì zhī tóu shù。

 如是乃至恒沙界外一滴之雨。亦知头数。

 xiàn qián zhǒng zhǒng。sōng zhí jí qǔ。hú bái wū xuán。jiē liǎo yuán yóu。

 现前种种。松直棘曲。鹄白乌玄。皆了元由。

 shì gù ā nán。suí rǔ xīn zhōng xuàn zé liù gēn。gēn jié ruò chú。

 是故阿难。随汝心中选择六根。根结若除。

 chén xiàng zì miè。zhū wàng xiāo wáng。bù zhēn hé dài。ā nán。

 尘相自灭。诸妄销亡。不真何待。阿难。

 wú jīn wèn rǔ。cǐ jié bō luó jīn liù jié xiàn qián。tóng shí jiě yíng。

 吾今问汝。此劫波罗巾六结现前。同时解萦。

 dé tóng chú fǒu。fǒu yě。shì zūn。shì jié běn yǐ cì dì wǎn shēng。

 得同除不。不也。世尊。是结本以次第绾生。

 jīn rì dāng xū cì dì ér jiě。liù jié tóng tǐ。jié bù tóng shí。zé jié jiě shí。

 今日当须次第而解。六结同体。结不同时。则结解时。

 yún hé tóng chú。fó yán。liù gēn jiě chú yì fù rú shì。cǐ gēn chū jiě。

 云何同除。佛言。六根解除亦复如是。此根初解。

 xiān dé rén kōng。kōng xìng yuán míng。chéng fǎ jiě tuō。jiě tuō fǎ yǐ。

 先得人空。空性圆明。成法解脱。解脱法已。

 jù kōng bù shēng。shì míng pú sà cóng sān mó dì。dé wú shēng rěn。

 俱空不生。是名菩萨从三摩地。得无生忍。

 ā nán jí zhū dà zhòng。méng fó kāi shì。huì jué yuán tōng。

 阿难及诸大衆。蒙佛开示。慧觉圆通。

 dé wú yí huò。yī shí hé zhǎng。dǐng lǐ shuāng zú。ér bái fó yán。

 得无疑惑。一时合掌。顶礼双足。而白佛言。

 wǒ děng jīn rì shēn xīn jiǎo rán。kuài dé wú ài。suī fù wù zhī yī liù wáng yì。

 我等今日身心皎然。快得无碍。虽复悟知一六亡义。

 rán yóu wèi dá yuán tōng běn gēn。shì zūn。wǒ bèi piāo líng。

 然犹未达圆通本根。世尊。我辈飘零。

 jī jié gū lù。hé xīn hé lǜ。yù fó tiān lún。rú shī rǔ ér。hū yù cí mǔ。

 积劫孤露。何心何虑。预佛天伦。如失乳儿。忽遇慈母。

 ruò fù yīn cǐ jì huì dào chéng。suǒ dé mì yán。huán tóng běn wù。

 若复因此际会道成。所得密言。还同本悟。

 zé yǔ wèi wén wú yǒu chà bié。wéi chuí dà bēi。huì wǒ mì yán。

 则与未闻无有差别。惟垂大悲。惠我秘严。

 chéng jiù rú lái zuì hòu kāi shì。zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。

 成就如来最后开示。作是语已。五体投地。

 tuì cáng mì jī。jì fó míng shòu。ěr shí shì zūn。pǔ gào zhòng zhōng。

 退藏密机。冀佛冥授。尔时世尊。普告衆中。

 zhū dà pú sà。jí zhū lòu jìn。dà ā luó hàn。rǔ děng pú sà。jí ā luó hàn。

 诸大菩萨。及诸漏尽。大阿罗汉。汝等菩萨。及阿罗汉。

 shēng wǒ fǎ zhōng。dé chéng wú xué。wú jīn wèn rǔ。zuì chū fā xīn。

 生我法中。得成无学。吾今问汝。最初发心。

 wù shí bā jiè。shuí wéi yuán tōng。cóng hé fāng biàn。rù sān mó dì。

 悟十八界。谁爲圆通。从何方便。入三摩地。

 jiāo chén nà wǔ bǐ qiū。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 憍陈那五比丘。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ zài lù yuàn。jí yú jī yuán。guān jiàn rú lái。zuì chū chéng dào。

 我在鹿苑。及于鸡园。观见如来。最初成道。

 yú fó yīn shēng。wù míng sì dì。fó wèn bǐ qiū。wǒ chū chēng jiě。

 于佛音声。悟明四谛。佛问比丘。我初称解。

 rú lái yìn wǒ。míng ā ruò duō。miào yīn mì yuán。wǒ yú yīn shēng。

 如来印我。名阿若多。妙音密圆。我于音声。

 dé ā luó hàn。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。yīn shēng wéi shàng。

 得阿罗汉。佛问圆通。如我所证。音声爲上。

 yōu bō ní shā tuó。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 优波尼沙陀。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ yì guān fó。zuì chū chéng dào。guān bú jìng xiàng。shēng dà yàn lí。

 我亦观佛。最初成道。观不淨相。生大厌离。

 wù zhū sè xìng。yǐ cóng bú jìng。bái gǔ wēi chén。guī yú xū kōng。

 悟诸色性。以从不淨。白骨微尘。归于虚空。

 kōng sè èr wú。chéng wú xué dào。rú lái yìn wǒ。míng ní shā tuó。

 空色二无。成无学道。如来印我。名尼沙陀。

 chén sè jì jìn。miào sè mì yuán。wǒ cóng sè xiàng。dé ā luó hàn。

 尘色既尽。妙色密圆。我从色相。得阿罗汉。

 fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。sè yīn wéi shàng。

 佛问圆通。如我所证。色因爲上。

 xiāng yǎn tóng zǐ。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。

 香严童子。即从座起。顶礼佛足而白佛言。

 wǒ wén rú lái。jiào wǒ dì guān zhū yǒu wéi xiàng。wǒ shí cí fó。

 我闻如来。教我谛观诸有爲相。我时辞佛。

 yàn huì qīng zhāi。jiàn zhū bǐ qiū。shāo shěn shuǐ xiāng。xiāng qì jì rán。

 宴晦清斋。见诸比丘。烧沉水香。香气寂然。

 lái rù bí zhōng。wǒ guān cǐ qì。fēi mù fēi kōng。fēi yān fēi huǒ。

 来入鼻中。我观此气。非木非空。非烟非火。

 qù wú suǒ zhuó。lái wú suǒ cóng。yóu shì yì xiāo。fā míng wú lòu。

 去无所著。来无所从。由是意销。发明无漏。

 rú lái yìn wǒ。dé xiāng yǎn hào。chén qì shū miè。miào xiāng mì yuán。

 如来印我。得香严号。尘气倏灭。妙香密圆。

 wǒ cóng xiāng yǎn。dé ā luó hàn。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。

 我从香严。得阿罗汉。佛问圆通。如我所证。

 xiāng yǎn wéi shàng。yào wáng yào shàng èr fǎ wáng zǐ。

 香严爲上。药王药上二法王子。

 bìng zài huì zhōng。wǔ bǎi fàn tiān。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。

 并在会中。五百梵天。即从座起。顶礼佛足。

 ér bái fó yán。wǒ wú shǐ jié。wéi shì liáng yǐ。

 而白佛言。我无始劫。爲世良医。

 kǒu zhōng cháng cǐ suō pó shì jiè。cǎo mù jīn shí。

 口中尝此娑婆世界。草木金石。

 míng shù fán yǒu shí wàn bā qiān。rú shì xī zhī。kǔ zuò xián dàn。

 名数凡有十万八千。如是悉知。苦酢咸淡。

 gān xīn děng wèi。bìng zhū hé hé。jù shēng biàn yì。shì lěng shì rè。

 甘辛等味。并诸和合。俱生变异。是冷是热。

 yǒu dú wú dú。xī néng biàn zhī。chéng shì rú lái。liǎo zhī wèi xìng。

 有毒无毒。悉能遍知。承事如来。了知味性。

 fēi kōng fēi yǒu。fēi jí shēn xīn。fēi lí shēn xīn。fēn bié wèi yīn。

 非空非有。非即身心。非离身心。分别味因。

 cóng shì kāi wù。méng fó rú lái。yìn wǒ kūn jì。

 从是开悟。蒙佛如来。印我昆季。

 yào wáng yào shàng èr pú sà míng。jīn yú huì zhōng。wéi fǎ wáng zǐ。

 药王药上二菩萨名。今于会中。爲法王子。

 yīn wèi jué míng。wèi dēng pú sà。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。

 因味觉明。位登菩萨。佛问圆通。如我所证。

 wèi yīn wéi shàng。bá tuó pó luó。bìng qí tóng bàn。shí liù kāi shì。

 味因爲上。跋陀婆罗。并其同伴。十六开士。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ děng xiān yú wēi yīn wáng fó。

 即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我等先于威音王佛。

 wén fǎ chū jiā。yú yù sēng shí。suí lì rù shì。hū wù shuǐ yīn。

 闻法出家。于浴僧时。随例入室。忽悟水因。

 jì bù xǐ chén。yì bù xǐ tǐ。zhōng jiān ān rán。dé wú suǒ yǒu。

 既不洗尘。亦不洗体。中间安然。得无所有。

 sù xí wú wàng。nǎi zhì jīn shí。cóng fó chū jiā。lìng dé wú xué。

 宿习无忘。乃至今时。从佛出家。令得无学。

 bǐ fó míng wǒ。bá tuó pó luó。miào chù xuān míng。chéng fó zǐ zhù。

 彼佛名我。跋陀婆罗。妙触宣明。成佛子住。

 fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。chù yīn wéi shàng。mó hē jiā yè。

 佛问圆通。如我所证。触因爲上。摩诃迦叶。

 jí zǐ jīn guāng bǐ qiū ní děng。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 及紫金光比丘尼等。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ yú wǎng jié。yú cǐ jiè zhōng。yǒu fó chū shì。míng rì yuè dēng。

 我于往劫。于此界中。有佛出世。名日月灯。

 wǒ dé qīn jìn。wén fǎ xiū xué。fó miè dù hòu。gōng yǎng shè lì。

 我得亲近。闻法修学。佛灭度后。供养舍利。

 rán dēng xù míng。yǐ zǐ guāng jīn。tu fó xíng xiàng。zì ěr yǐ lái。

 然灯续明。以紫光金。涂佛形像。自尔已来。

 shì shì shēng shēng。shēn cháng yuán mǎn zǐ jīn guāng jù。

 世世生生。身常圆满紫金光聚。

 cǐ zǐ jīn guāng bǐ qiū ní děng。jí wǒ juàn shǔ。tóng shí fā xīn。

 此紫金光比丘尼等。即我眷属。同时发心。

 wǒ guān shì jiān liù chén biàn huì。wéi yǐ kōng jì xiū yú miè jìn。

 我观世间六尘变坏。唯以空寂修于灭尽。

 shēn xīn nǎi néng。dù bǎi qiān jié。yóu rú dàn zhǐ。wǒ yǐ kōng fǎ。

 身心乃能。度百千劫。犹如弹指。我以空法。

 chéng ā luó hàn。shì zūn shuō wǒ。tóu tuó wéi zuì。miào fǎ kāi míng。

 成阿罗汉。世尊说我。头陀爲最。妙法开明。

 xiāo miè zhū lòu。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。fǎ yīn wéi shàng。

 销灭诸漏。佛问圆通。如我所证。法因爲上。

 ā nà lǜ tuó。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ chū chū jiā。

 阿那律陀。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我初出家。

 cháng lè shuì mián。rú lái hē wǒ。wéi chù sheng lèi。wǒ wén fó hē。

 常乐睡眠。如来诃我。爲畜生类。我闻佛诃。

 tí qì zì zé。qī rì bù mián。shī qí shuāng mù。shì zūn shì wǒ。

 啼泣自责。七日不眠。失其双目。世尊示我。

 lè jiàn zhào míng。jīn gāng sān mèi。wǒ bù yīn yǎn。guān jiàn shí fāng。

 乐见照明。金刚三昧。我不因眼。观见十方。

 jīng zhēn dòng rán。rú guān zhǎng guǒ。rú lái yìn wǒ。chéng ā luó hàn。

 精真洞然。如观掌果。如来印我。成阿罗汉。

 fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。xuán jiàn xún yuán。sī wéi dì yī。

 佛问圆通。如我所证。旋见循元。斯爲第一。

 zhōu lì pán tè jiā。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。

 周利槃特迦。即从座起。顶礼佛足而白佛言。

 wǒ què sòng chí。wú duō wén xìng。zuì chū zhí fó。wén fǎ chū jiā。

 我阙诵持。无多闻性。最初值佛。闻法出家。

 yì chí rú lái。yī jù qié tuó。yú yī bǎi rì。dé qián yí hòu。dé hòu yí qián。

 忆持如来。一句伽陀。于一百日。得前遗后。得后遗前。

 fó mǐn wǒ yú。jiào wǒ ān jū。tiáo chū rù xī。wǒ shí guān xī。

 佛愍我愚。教我安居。调出入息。我时观息。

 wēi xì qióng jìn。shēng zhù yì miè。zhū xíng chà nà。qí xīn huò rán。

 微细穷尽。生住异灭。诸行刹那。其心豁然。

 dé dà wú ài。nǎi zhì lòu jìn。chéng ā luó hàn。zhù fó zuò xià。

 得大无碍。乃至漏尽。成阿罗汉。住佛座下。

 yìn chéng wú xué。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。fǎn xī xún kōng。

 印成无学。佛问圆通。如我所证。反息循空。

 sī wéi dì yī。jiāo fàn bō tí。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 斯爲第一。憍梵鉢提。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ yǒu kǒu yè。yú guò qù jié。qīng nòng shā mén。shì shì shēng shēng。

 我有口业。于过去劫。轻弄沙门。世世生生。

 yǒu niú hē bìng。rú lái shì wǒ。yí wèi qīng jìng。xīn dì fǎ mén。

 有牛呵病。如来示我。一味清淨。心地法门。

 wǒ dé miè xīn。rù sān mó dì。guān wèi zhī zhī。fēi tǐ fēi wù。

 我得灭心。入三摩地。观味之知。非体非物。

 yìng niàn dé chāo。shì jiān zhū lòu。nèi tuō shēn xīn。wài yí shì jiè。

 应念得超。世间诸漏。内脱身心。外遗世界。

 yuǎn lí sān yǒu。rú niǎo chū lóng。lí gòu xiāo chén。fǎ yǎn qīng jìng。

 远离三有。如鸟出笼。离垢销尘。法眼清淨。

 chéng ā luó hàn。rú lái qīn yìn。dēng wú xué dào。fó wèn yuán tōng。

 成阿罗汉。如来亲印。登无学道。佛问圆通。

 rú wǒ suǒ zhèng。huán wèi xuán zhī。sī wéi dì yī。bì líng qié pó cuō。

 如我所证。还味旋知。斯爲第一。毕陵伽婆蹉。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。wǒ chū fā xīn。cóng fó rù dào。

 即从座起。顶礼佛足而白佛言。我初发心。从佛入道。

 shù wén rú lái。shuō zhū shì jiān。bù kě lè shì。qǐ shí chéng zhōng。

 数闻如来。说诸世间。不可乐事。乞食城中。

 xīn si fǎ mén。bù jué lù zhōng。dú cì shāng zú。jǔ shēn téng tòng。

 心思法门。不觉路中。毒刺伤足。举身疼痛。

 wǒ niàn yǒu zhī。zhī cǐ shēn tòng。suī jué jué tòng。jué qīng jìng xīn。

 我念有知。知此深痛。虽觉觉痛。觉清淨心。

 wú tòng tòng jué。wǒ yòu sī wéi。rú shì yì shēn。níng yǒu shuāng jué。

 无痛痛觉。我又思惟。如是一身。宁有双觉。

 shè niàn wèi jiǔ。shēn xīn hū kōng。sān qī rì zhōng。zhū lòu xū jìn。

 摄念未久。身心忽空。三七日中。诸漏虚尽。

 chéng ā luó hàn。dé qīn yìn jì。fā míng wú xué。fó wèn yuán tōng。

 成阿罗汉。得亲印记。发明无学。佛问圆通。

 rú wǒ suǒ zhèng。chún jué yí shēn。sī wéi dì yī。xū pú tí。

 如我所证。纯觉遗身。斯爲第一。须菩提。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ kuàng jié lái。

 即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我旷劫来。

 xīn dé wú ài。zì yì shòu shēng。rú héng hé shā。chū zài mǔ tāi。

 心得无碍。自忆受生。如恒河沙。初在母胎。

 jí zhī kōng jì。rú shì nǎi zhì。shí fāng chéng kōng。yì lìng zhòng shēng。

 即知空寂。如是乃至。十方成空。亦令衆生。

 zhèng dé kòng xìng。méng rú lái fā。xìng jué zhēn kōng。

 证得空性。蒙如来发。性觉真空。

 kōng xìng yuán míng。dé ā luó hàn。dùn rù rú lái。bǎo míng kōng hǎi。

 空性圆明。得阿罗汉。顿入如来。宝明空海。

 tóng fó zhī jiàn。yìn chéng wú xué。jiě tuō xìng kōng。wǒ wéi wú shàng。

 同佛知见。印成无学。解脱性空。我爲无上。

 fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。zhū xiàng rù fēi。fēi suǒ fēi jìn。

 佛问圆通。如我所证。诸相入非。非所非尽。

 xuán fǎ guī wú。sī wéi dì yī。shè lì fú。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。

 旋法归无。斯爲第一。舍利弗。即从座起。顶礼佛足。

 ér bái fó yán。wǒ kuàng jié lái。xīn jiàn qīng jìng。rú shì shòu shēng。

 而白佛言。我旷劫来。心见清淨。如是受生。

 rú héng hé shā。shì chū shì jiān。zhǒng zhǒng biàn huà。yī jiàn zé tōng。

 如恒河沙。世出世间。种种变化。一见则通。

 huò wú zhàng ài。wǒ yú zhōng lù。féng jiā yè bō。xiōng dì xiāng zhú。

 获无障碍。我于中路。逢迦叶波。兄弟相逐。

 xuān shuō yīn yuán。wù xīn wú jì。cóng fó chū jiā。jiàn jué míng yuán。

 宣说因缘。悟心无际。从佛出家。见觉明圆。

 dé dà wú wèi。chéng ā luó hàn。wéi fó zhǎng zǐ。cóng fó kǒu shēng。

 得大无畏。成阿罗汉。爲佛长子。从佛口生。

 cóng fǎ huà shēng。fó wèn yuán tōng。rú wǒ suǒ zhèng。xīn jiàn fā guāng。

 从法化生。佛问圆通。如我所证。心见发光。

 guāng jí zhī jiàn。sī wéi dì yī。pǔ xián pú sà。jí cóng zuò qǐ。

 光极知见。斯爲第一。普贤菩萨。即从座起。

 dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ yǐ céng yǔ héng shā rú lái。

 顶礼佛足。而白佛言。我已曾与恒沙如来。

 wéi fǎ wáng zǐ。shí fāng rú lái。jiào qí dì zǐ pú sà gēn zhě。

 爲法王子。十方如来。教其弟子菩萨根者。

 xiū pǔ xián xíng。cóng wǒ lì míng。shì zūn。wǒ yòng xīn wén。

 修普贤行。从我立名。世尊。我用心闻。

 fēn bié zhòng shēng。suǒ yǒu zhī jiàn。ruò yú tā fāng héng shā jiè wài。

 分别衆生。所有知见。若于他方恒沙界外。

 yǒu yī zhòng shēng。xīn zhōng fā míng pǔ xián xíng zhě。wǒ yú ěr shí。

 有一衆生。心中发明普贤行者。我于尔时。

 chéng liù yá xiàng。fēn shēn bǎi qiān。jiē zhì qí chù。zòng bǐ zhàng shēn。

 乘六牙象。分身百千。皆至其处。纵彼障深。

 wèi dé jiàn wǒ。wǒ yǔ qí rén。àn zhōng mó dǐng。yōng hù ān wèi。

 未得见我。我与其人。暗中摩顶。拥护安慰。

 lìng qí chéng jiù。fó wèn yuán tōng。wǒ shuō běn yīn。xīn wén fā míng。

 令其成就。佛问圆通。我说本因。心闻发明。

 fēn bié zì zài。sī wéi dì yī。sūn tuó luó nán tuó。jí cóng zuò qǐ。

 分别自在。斯爲第一。孙陀罗难陀。即从座起。

 dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ chū chū jiā。cóng fó rù dào。suī jù jiè lǜ。

 顶礼佛足。而白佛言。我初出家。从佛入道。虽具戒律。

 yú sān mó dì。xīn cháng sàn dòng。wèi huò wú lòu。shì zūn jiào wǒ。

 于三摩地。心常散动。未获无漏。世尊教我。

 jí jū zhǐ luó。guān bí duān bái。wǒ chū dì guān。jīng sān qī rì。

 及拘絺罗。观鼻端白。我初谛观。经三七日。

 jiàn bí zhōng qì。chū rù rú yān。shēn xīn nèi míng。yuán dòng shì jiè。

 见鼻中气。出入如烟。身心内明。圆洞世界。

 biàn chéng xū jìng。yóu rú liú lí。yān xiàng jiàn xiāo。bí xī chéng bái。

 遍成虚淨。犹如琉璃。烟相渐销。鼻息成白。

 xīn kāi lòu jìn。zhū chū rù xī。huà wéi guāng míng。zhào shí fāng jiè。

 心开漏尽。诸出入息。化爲光明。照十方界。

 dé ā luó hàn。shì zūn jì wǒ。dāng dé pú tí。fó wèn yuán tōng。

 得阿罗汉。世尊记我。当得菩提。佛问圆通。

 wǒ yǐ xiāo xī。xī jiǔ fā míng。míng yuán miè lòu。sī wéi dì yī。

 我以销息。息久发明。明圆灭漏。斯爲第一。

 fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。

 富楼那弥多罗尼子。即从座起。顶礼佛足而白佛言。

 wǒ kuàng jié lái。biàn cái wú ài。xuān shuō kǔ kōng。shēn dá shí xiàng。

 我旷劫来。辩才无碍。宣说苦空。深达实相。

 rú shì nǎi zhì。héng shā rú lái。mì mì fǎ mén。wǒ yú zhòng zhōng。

 如是乃至。恒沙如来。秘密法门。我于衆中。

 wēi miào kāi shì。dé wú suǒ wèi。shì zūn zhī wǒ yǒu dà biàn cái。

 微妙开示。得无所畏。世尊知我有大辩才。

 yǐ yīn shēng lún。jiào wǒ fā yáng。wǒ yú fó qián zhù fó zhuǎn lún。

 以音声轮。教我发扬。我于佛前助佛转轮。

 yīn shī zǐ hǒu。chéng ā luó hàn。shì zūn yìn wǒ。shuō fǎ wú shàng。

 因师子吼。成阿罗汉。世尊印我。说法无上。

 fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ fǎ yīn。xiáng fú mó yuàn。xiāo miè zhū lòu。

 佛问圆通。我以法音。降伏魔怨。销灭诸漏。

 sī wéi dì yī。yōu bō lí。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。

 斯爲第一。优波离。即从座起。顶礼佛足而白佛言。

 wǒ qīn suí fó yú chéng chū jiā。qīn guān rú lái。liù nián qín kǔ。

 我亲随佛踰城出家。亲观如来。六年勤苦。

 qīn jiàn rú lái xiáng fú zhū mó。zhì zhū wài dào。jiě tuō shì jiān。

 亲见如来降伏诸魔。制诸外道。解脱世间。

 tān yù zhū lòu。chéng fó jiào jiè。rú shì nǎi zhì。sān qiān wēi yí。

 贪欲诸漏。承佛教戒。如是乃至。三千威仪。

 bā wàn wēi xì。xìng yè zhē yè。xī jiē qīng jìng。shēn xīn jì miè。

 八万微细。性业遮业。悉皆清淨。身心寂灭。

 chéng ā luó hàn。wǒ shì rú lái zhòng zhōng gāng jì。qīn yìn wǒ xīn。

 成阿罗汉。我是如来衆中纲纪。亲印我心。

 chí jiè xiū shēn。zhòng tuī wéi shàng。fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ zhí shēn。

 持戒修身。衆推爲上。佛问圆通。我以执身。

 shēn dé zì zài。cì dì zhí xīn。xīn dé tōng dá。rán hòu shēn xīn yí qiè tōng lì。

 身得自在。次第执心。心得通达。然后身心一切通利。

 sī wéi dì yī。dà mù jiān lián。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 斯爲第一。大目犍连。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ chū yú lù qǐ shí。féng yù yōu lóu pín luó。qié yē nà tí。sān jiā yè bō。

 我初于路乞食。逢遇优楼频螺。伽耶那提。三迦叶波。

 xuān shuō rú lái。yīn yuán shēn yì。wǒ dùn fā xīn。dé dà tōng dá。

 宣说如来。因缘深义。我顿发心。得大通达。

 rú lái huì wǒ。jiā shā zhuó shēn。xū fà zì luò。wǒ yóu shí fāng。

 如来惠我。袈裟著身。鬚髮自落。我游十方。

 dé wú guà ài。shén tōng fā míng。tuī wéi wú shàng。chéng ā luó hàn。

 得无罣碍。神通发明。推爲无上。成阿罗汉。

 níng wéi shì zūn。shí fāng rú lái。tàn wǒ shén lì。yuán míng qīng jìng。

 宁唯世尊。十方如来。歎我神力。圆明清淨。

 zì zài wú wèi。fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ xuán zhàn。xīn guāng fā xuān。

 自在无畏。佛问圆通。我以旋湛。心光发宣。

 rú chéng zhuó liú。jiǔ chéng qīng yíng。sī wéi dì yī。wū chú sè mó。

 如澄浊流。久成清莹。斯爲第一。乌刍瑟摩。

 yú rú lái qián。hé zhǎng dǐng lǐ fó zhī shuāng zú。ér bái fó yán。

 于如来前。合掌顶礼佛之双足。而白佛言。

 wǒ cháng xiān yì。jiǔ yuǎn jié qián。xìng duō tān yù。yǒu fó chū shì。

 我常先忆。久远劫前。性多贪欲。有佛出世。

 míng yuē kōng wáng。shuō duō yín rén。chéng měng huǒ jù。

 名曰空王。说多婬人。成猛火聚。

 jiào wǒ biàn guān。bǎi hái sì zhī。zhū lěng nuǎn qì。shén guāng nèi níng。

 教我遍观。百骸四肢。诸冷暖气。神光内凝。

 huà duō yín xīn。chéng zhì huì huǒ。cóng shì zhū fó。jiē hū zhào wǒ。

 化多婬心。成智慧火。从是诸佛。皆呼召我。

 míng wéi huǒ tóu。wǒ yǐ huǒ guāng sān mèi lì gù。chéng ā luó hàn。

 名爲火头。我以火光三昧力故。成阿罗汉。

 xīn fā dà yuàn。zhū fó chéng dào。wǒ wéi lì shì。qīn fú mó yuàn。

 心发大愿。诸佛成道。我爲力士。亲伏魔怨。

 fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ dì guān shēn xīn nuǎn chù。wú ài liú tōng。

 佛问圆通。我以谛观身心暖触。无碍流通。

 zhū lòu jì xiāo。shēng dà bǎo yàn。dēng wú shàng jué。sī wéi dì yī。

 诸漏既销。生大宝焰。登无上觉。斯爲第一。

 chí dì pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 持地菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ niàn wǎng xī。pǔ guāng rú lái。chū xiàn yú shì。wǒ wéi bǐ qiū。

 我念往昔。普光如来。出现于世。我爲比丘。

 cháng yú yí qiè yào lù jīn kǒu。tián dì xiǎn ài。yǒu bù rú fǎ。

 常于一切要路津口。田地险隘。有不如法。

 fáng sǔn chē mǎ。wǒ jiē píng tián。huò zuò qiáo liáng。huò fù shā tǔ。

 妨损车马。我皆平填。或作桥梁。或负沙土。

 rú shì qín kǔ。jīng wú liàng fó。chū xiàn yú shì。huò yǒu zhòng shēng。

 如是勤苦。经无量佛。出现于世。或有衆生。

 yú huán huì chù。yào rén qíng wù。wǒ xiān wéi qíng。zhì qí suǒ yì。

 于闤闠处。要人擎物。我先爲擎。至其所诣。

 fàng wù jí xíng。bù qǔ qí zhí。pí shě fú fó。xiàn zài shì shí。

 放物即行。不取其直。毗舍浮佛。现在世时。

 shì duō jī huāng。wǒ wéi fù rén。wú wèn yuǎn jìn。wéi qǔ yī qián。

 世多饥荒。我爲负人。无问远近。唯取一钱。

 huò yǒu chē niú。bèi yú ní nì。wǒ yǒu shén lì。wèi qí tuī lún。

 或有车牛。被于泥溺。我有神力。爲其推轮。

 bá qí kǔ nǎo。shí guó dà wáng。yán fó shè zhāi。wǒ yú ěr shí。

 拔其苦恼。时国大王。延佛设斋。我于尔时。

 píng dì dài fó。pí shě rú lái。mó dǐng wèi wǒ。dāng píng xīn dì。

 平地待佛。毗舍如来。摩顶谓我。当平心地。

 zé shì jiè dì。yí qiè jiē píng。wǒ jí xīn kāi。jiàn shēn wēi chén。

 则世界地。一切皆平。我即心开。见身微尘。

 yǔ zào shì jiè。suǒ yǒu wēi chén。děng wú chà bié。wēi chén zì xìng。

 与造世界。所有微尘。等无差别。微尘自性。

 bù xiāng chù mó。nǎi zhì dāo bīng。yì wú suǒ chù。wǒ yú fǎ xìng。

 不相触摩。乃至刀兵。亦无所触。我于法性。

 wù wú shēng rěn。chéng ā luó hàn。huí xīn jīn rù pú sà wèi zhōng。

 悟无生忍。成阿罗汉。迴心今入菩萨位中。

 wén zhū rú lái。xuān miào lián huá。fó zhī jiàn dì。wǒ xiān zhèng míng。

 闻诸如来。宣妙莲华。佛知见地。我先证明。

 ér wéi shàng shǒu。fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ dì guān。

 而爲上首。佛问圆通。我以谛观。

 shēn jiè èr chén。děng wú chà bié。běn rú lái zàng。xū wàng fā chén。

 身界二尘。等无差别。本如来藏。虚妄发尘。

 chén xiāo zhì yuán。chéng wú shàng dào。sī wéi dì yī。yuè guāng tóng zǐ。

 尘销智圆。成无上道。斯爲第一。月光童子。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ yì wǎng xī。

 即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我忆往昔。

 héng hé shā jié。yǒu fó chū shì。míng wéi shuǐ tiān。jiào zhū pú sà。

 恒河沙劫。有佛出世。名爲水天。教诸菩萨。

 xiū xí shuǐ guān。rù sān mó dì。guān yú shēn zhōng。shuǐ xìng wú duó。

 修习水观。入三摩地。观于身中。水性无夺。

 chū cóng tì tuò。rú shì qióng jìn。jīn yè jīng xuè。dà xiǎo biàn lì。

 初从涕唾。如是穷尽。津液精血。大小便利。

 shēn zhōng xuán fù。shuǐ xìng yì tóng。jiàn shuǐ shēn zhōng。

 身中旋复。水性一同。见水身中。

 yǔ shì jiè wài。fú chuáng wáng chà。zhū xiāng shuǐ hǎi。děng wú chà bié。

 与世界外。浮幢王刹。诸香水海。等无差别。

 wǒ yú shì shí。chū chéng cǐ guān。dàn jiàn qí shuǐ。wèi dé wú shēn。

 我于是时。初成此观。但见其水。未得无身。

 dāng wèi bǐ qiū。shì zhōng ān chán。wǒ yǒu dì zǐ。kuī chuāng guān shì。

 当爲比丘。室中安禅。我有弟子。窥窗观室。

 wéi jiàn qīng shuǐ。biàn zài shì zhōng。liǎo wú suǒ jiàn。tóng zhì wú zhī。

 唯见清水。遍在室中。了无所见。童稚无知。

 qǔ yī wǎ lì。tóu yú shuǐ nèi。jī shuǐ zuò shēng。gù pàn ér qù。

 取一瓦砾。投于水内。激水作声。顾盼而去。

 wǒ chū dìng hòu。dùn jué xīn tòng。rú shè lì fú。zāo wéi hài guǐ。

 我出定后。顿觉心痛。如舍利弗。遭违害鬼。

 wǒ zì sī wéi。jīn wǒ yǐ dé ā luó hàn dào。jiǔ lí bìng yuán。yún hé jīn rì。

 我自思惟。今我已得阿罗汉道。久离病缘。云何今日。

 hū shēng xīn tòng。jiāng wú tuì shī。ěr shí tóng zǐ。jié lái wǒ qián。

 忽生心痛。将无退失。尔时童子。捷来我前。

 shuō rú shàng shì。wǒ jí gào yán。rǔ gèng jiàn shuǐ。kě jí kāi mén。

 说如上事。我即告言。汝更见水。可即开门。

 rù cǐ shuǐ zhōng。chú qù wǎ lì。tóng zǐ fèng jiào。hòu rù dìng shí。

 入此水中。除去瓦砾。童子奉教。后入定时。

 huán fù jiàn shuǐ。wǎ lì wǎn rán。kāi mén chú chū。wǒ hòu chū dìng。

 还复见水。瓦砾宛然。开门除出。我后出定。

 shēn zhì rú chū。féng wú liàng fó。

 身质如初。逢无量佛。

 rú shì zhì yú shān hǎi zì zài tōng wáng rú lái。fāng dé wáng shēn。

 如是至于山海自在通王如来。方得亡身。

 yǔ shí fāng jiè。zhū xiāng shuǐ hǎi。xìng hé zhēn kōng。wú èr wú bié。

 与十方界。诸香水海。性合真空。无二无别。

 jīn yú rú lái。dé tóng zhēn míng。yù pú sà huì。fó wèn yuán tōng。

 今于如来。得童真名。预菩萨会。佛问圆通。

 wǒ yǐ shuǐ xìng。yí wèi liú tōng。dé wú shēng rěn。yuán mǎn pú tí。

 我以水性。一味流通。得无生忍。圆满菩提。

 sī wéi dì yī。liú lí guāng fǎ wáng zǐ。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú ér bái fó yán。

 斯爲第一。琉璃光法王子。即从座起。顶礼佛足而白佛言。

 wǒ yì wǎng xī jīng héng shā jié。yǒu fó chū shì。míng wú liàng shēng。

 我忆往昔经恒沙劫。有佛出世。名无量声。

 kāi shì pú sà。běn jué miào míng。guān cǐ shì jiè jí zhòng shēng shēn。

 开示菩萨。本觉妙明。观此世界及衆生身。

 jiē shì wàng yuán fēng lì suǒ zhuǎn。wǒ yú ěr shí。guān jiè ān lì。

 皆是妄缘风力所转。我于尔时。观界安立。

 guān shì dòng shí。guān shēn dòng zhǐ。guān xīn dòng niàn。

 观世动时。观身动止。观心动念。

 zhū dòng wú èr。děng wú chà bié。wǒ shí jué liǎo。cǐ qún dòng xìng。

 诸动无二。等无差别。我时觉了。此群动性。

 lái wú suǒ cóng。qù wú suǒ zhì。shí fāng wēi chén。diān dǎo zhòng shēng。

 来无所从。去无所至。十方微尘。颠倒衆生。

 tóng yī xū wàng。rú shì nǎi zhì。sān qiān dà qiān。yī shì jiè nèi。

 同一虚妄。如是乃至。三千大千。一世界内。

 suǒ yǒu zhòng shēng。rú yī qì zhōng。zhù bǎi wén ruì。jiū jiū luàn míng。

 所有衆生。如一器中。贮百蚊蚋。啾啾乱鸣。

 yú fēn cun zhōng。gǔ fā kuáng nao。féng fó wèi jǐ。dé wú shēng rěn。

 于分寸中。鼓发狂闹。逢佛未几。得无生忍。

 ěr shí xīn kāi。nǎi jiàn dōng fāng。bú dòng fó guó。wéi fǎ wáng zǐ。

 尔时心开。乃见东方。不动佛国。爲法王子。

 shì shí fāng fó。shēn xīn fā guāng。dòng chè wú ài。fó wèn yuán tōng。

 事十方佛。身心发光。洞彻无碍。佛问圆通。

 wǒ yǐ guān chá。fēng lì wú yī。wù pú tí xīn。rù sān mó dì。

 我以观察。风力无依。悟菩提心。入三摩地。

 hé shí fāng fó。chuán yī miào xīn。sī wéi dì yī。xū kōng zàng pú sà。

 合十方佛。传一妙心。斯爲第一。虚空藏菩萨。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ yú rú lái。dìng guāng fó suǒ。

 即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我于如来。定光佛所。

 dé wú biān shēn。ěr shí shǒu zhí。sì dà bǎo zhū。zhào míng shí fāng。

 得无边身。尔时手执。四大宝珠。照明十方。

 wēi chén fó chà。huà chéng xū kōng。yòu yú zì xīn。xiàn dà yuán jìng。

 微尘佛刹。化成虚空。又于自心。现大圆镜。

 nèi fàng shí zhǒng wēi miào bǎo guāng。liú guàn shí fāng jìn xū kōng jì。

 内放十种微妙宝光。流灌十方尽虚空际。

 zhū chuáng wáng chà。lái rù jìng nèi。shè rù wǒ shēn。shēn tóng xū kōng。

 诸幢王刹。来入镜内。涉入我身。身同虚空。

 bù xiāng fáng ài。shēn néng shàn rù wēi chén guó tǔ。guǎng zuò fó shì。

 不相妨碍。身能善入微尘国土。广作佛事。

 dé dà suí shùn。cǐ dà shén lì。yóu wǒ dì guān。sì dà wú yī。

 得大随顺。此大神力。由我谛观。四大无依。

 wàng xiǎng shēng miè。xū kōng wú èr。fó guó běn tóng。

 妄想生灭。虚空无二。佛国本同。

 yú tóng fā míng。dé wú shēng rěn。fó wèn yuán tōng。

 于同发明。得无生忍。佛问圆通。

 wǒ yǐ guān chá xū kōng wú biān。rù sān mó dì。miào lì yuán míng。

 我以观察虚空无边。入三摩地。妙力圆明。

 sī wéi dì yī。mí lè pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 斯爲第一。弥勒菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ yì wǎng xī。jīng wēi chén jié。yǒu fó chū shì。míng rì yuè dēng míng。

 我忆往昔。经微尘劫。有佛出世。名日月灯明。

 wǒ cóng bǐ fó。ér dé chū jiā。xīn zhòng shì míng。hǎo yóu zú xìng。

 我从彼佛。而得出家。心重世名。好游族姓。

 ěr shí shì zūn。jiào wǒ xiū xí。wéi xīn shí dìng。rù sān mó dì。

 尔时世尊。教我修习。唯心识定。入三摩地。

 lì jié yǐ lái。yǐ cǐ sān mèi。shì héng shā fó。qiú shì míng xīn。

 历劫已来。以此三昧。事恒沙佛。求世名心。

 xiē miè wú yǒu。zhì rán dēng fó。chū xiàn yú shì。wǒ nǎi dé chéng。

 歇灭无有。至然灯佛。出现于世。我乃得成。

 wú shàng miào yuán。shí xīn sān mèi。nǎi zhì jìn kōng rú lái guó tǔ。

 无上妙圆。识心三昧。乃至尽空如来国土。

 jìng huì yǒu wú。jiē shì wǒ xīn。biàn huà suǒ xiàn。shì zūn。

 淨秽有无。皆是我心。变化所现。世尊。

 wǒ liǎo rú shì。wéi xīn shí gù。shí xìng liú chū。wú liàng rú lái。

 我了如是。唯心识故。识性流出。无量如来。

 jīn dé shòu jì。cì bǔ fó chù。fó wèn yuán tōng。wǒ yǐ dì guān。

 今得授记。次补佛处。佛问圆通。我以谛观。

 shí fāng wéi shí。shí xīn yuán míng。rù yuán chéng shí。yuǎn lí yī tā。

 十方唯识。识心圆明。入圆成实。远离依他。

 jí biàn jì zhí。dé wú shēng rěn。sī wéi dì yī。dà shì zhì fǎ wáng zǐ。

 及遍计执。得无生忍。斯爲第一。大势至法王子。

 yǔ qí tóng lún。wǔ shí èr pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。

 与其同伦。五十二菩萨。即从座起。顶礼佛足。

 ér bái fó yán。wǒ yì wǎng xī héng hé shā jié。yǒu fó chū shì。

 而白佛言。我忆往昔恒河沙劫。有佛出世。

 míng wú liàng guāng。shí èr rú lái。xiāng jì yī jié。qí zuì hòu fó。

 名无量光。十二如来。相继一劫。其最后佛。

 míng chāo rì yuè guāng。bǐ fó jiào wǒ。niàn fó sān mèi。pì rú yǒu rén。

 名超日月光。彼佛教我。念佛三昧。譬如有人。

 yī zhuān wéi yì。yī rén zhuān wàng。rú shì èr rén。ruò féng bù féng。

 一专爲忆。一人专忘。如是二人。若逢不逢。

 huò jiàn fēi jiàn。èr rén xiāng yì。èr yì niàn shēn。rú shì nǎi zhì。

 或见非见。二人相忆。二忆念深。如是乃至。

 cóng shēng zhì shēng。tóng yú xíng yǐng。bù xiāng guāi yì。

 从生至生。同于形影。不相乖异。

 shí fāng rú lái。lián niàn zhòng shēng。rú mǔ yì zǐ。ruò zǐ táo shì。

 十方如来。怜念衆生。如母忆子。若子逃逝。

 suī yì hé wéi。zǐ ruò yì mǔ。rú mǔ yì shí。mǔ zǐ lì shēng。

 虽忆何爲。子若忆母。如母忆时。母子历生。

 bù xiāng wéi yuǎn。ruò zhòng shēng xīn。yì fó niàn fó。xiàn qián dāng lái。

 不相违远。若衆生心。忆佛念佛。现前当来。

 bì dìng jiàn fó。qù fó bù yuǎn。bù jiǎ fāng biàn。zì dé xīn kāi。

 必定见佛。去佛不远。不假方便。自得心开。

 rú rǎn xiāng rén。shēn yǒu xiāng qì。cǐ zé míng yuē。xiāng guāng zhuāng yán。

 如染香人。身有香气。此则名曰。香光庄严。

 wǒ běn yīn dì。yǐ niàn fó xīn。rù wú shēng rěn。jīn yú cǐ jiè。

 我本因地。以念佛心。入无生忍。今于此界。

 shè niàn fó rén。guī yú jìng tǔ。fó wèn yuán tōng。wǒ wú xuàn zé。

 摄念佛人。归于淨土。佛问圆通。我无选择。

 dōu shè liù gēn。jìng niàn xiāng jì。dé sān mó dì。sī wéi dì yī。

 都摄六根。淨念相继。得三摩地。斯爲第一。

 卷六

 ěr shí guān shì yīn pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。

 shì zūn。yì niàn wǒ xī。wú shù héng hé shā jié。yú shí yǒu fó。

 世尊。忆念我昔。无数恒河沙劫。于时有佛。

 chū xiàn yú shì。míng guān shì yīn。wǒ yú bǐ fó。fā pú tí xīn。

 出现于世。名观世音。我于彼佛。发菩提心。

 bǐ fó jiào wǒ。cóng wén sī xiū。rù sān mó dì。chū yú wén zhōng。

 彼佛教我。从闻思修。入三摩地。初于闻中。

 rù liú wáng suǒ。suǒ rù jì jì。dòng jìng èr xiàng。liǎo rán bù shēng。

 入流亡所。所入既寂。动静二相。了然不生。

 rú shì jiàn zēng。wén suǒ wén jìn。jìn wén bú zhù。jué suǒ jué kōng。

 如是渐增。闻所闻尽。尽闻不住。觉所觉空。

 kōng jué jí yuán。kōng suǒ kōng miè。shēng miè jì miè。jì miè xiàn qián。

 空觉极圆。空所空灭。生灭既灭。寂灭现前。

 hū rán chāo yuè。shì chū shì jiān。shí fāng yuán míng。huò èr shū shèng。

 忽然超越。世出世间。十方圆明。获二殊胜。

 yī zhě。shàng hé shí fāng zhū fó。běn miào jué xīn。yǔ fó rú lái。

 一者。上合十方诸佛。本妙觉心。与佛如来。

 tóng yī cí lì。èr zhě。xià hé shí fāng yí qiè。liù dào zhòng shēng。

 同一慈力。二者。下合十方一切。六道衆生。

 yǔ zhū zhòng shēng。tóng yī bēi yǎng。

 与诸衆生。同一悲仰。

 shì zūn。yóu wǒ gōng yǎng guān yīn rú lái。méng bǐ rú lái。

 世尊。由我供养观音如来。蒙彼如来。

 shòu wǒ rú huàn。wén xūn wén xiū。jīn gāng sān mèi。yǔ fó rú lái。

 授我如幻。闻熏闻修。金刚三昧。与佛如来。

 tóng cí lì gù。lìng wǒ shēn chéng sān shí èr yìng。rù zhū guó tǔ。

 同慈力故。令我身成三十二应。入诸国土。

 shì zūn。ruò zhū pú sà。rù sān mó dì。jìn xiū wú lòu。shèng jiě xiàn yuán。

 世尊。若诸菩萨。入三摩地。进修无漏。胜解现圆。

 wǒ xiàn fó shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí jiě tuō。ruò zhū yǒu xué。

 我现佛身。而爲说法。令其解脱。若诸有学。

 jì jìng miào míng。shèng miào xiàn yuán。wǒ yú bǐ qián。

 寂静妙明。胜妙现圆。我于彼前。

 xiàn dú jué shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí jiě tuō。ruò zhū yǒu xué。

 现独觉身。而爲说法。令其解脱。若诸有学。

 duàn shí èr yuán。yuán duàn shèng xìng。shèng miào xiàn yuán。

 断十二缘。缘断胜性。胜妙现圆。

 wǒ yú bǐ qián。xiàn yuán jué shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí jiě tuō。

 我于彼前。现缘觉身。而爲说法。令其解脱。

 ruò zhū yǒu xué。dé sì dì kōng。xiū dào rù miè。shèng xìng xiàn yuán。

 若诸有学。得四谛空。修道入灭。胜性现圆。

 wǒ yú bǐ qián。xiàn shēng wén shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí jiě tuō。

 我于彼前。现声闻身。而爲说法。令其解脱。

 ruò zhū zhòng shēng。yù xīn míng wù。bú fàn yù chén。

 若诸衆生。欲心明悟。不犯欲尘。

 yù shēn qīng jìng。wǒ yú bǐ qián。xiàn fàn wáng shēn。ér wèi shuō fǎ。

 欲身清淨。我于彼前。现梵王身。而爲说法。

 lìng qí jiě tuō。ruò zhū zhòng shēng。yù wéi tiān zhǔ。tǒng lǐng zhū tiān。

 令其解脱。若诸衆生。欲爲天主。统领诸天。

 wǒ yú bǐ qián。xiàn dì shì shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 我于彼前。现帝释身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。yù shēn zì zài。yóu xíng shí fāng。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。欲身自在。游行十方。我于彼前。

 xiàn zì zài tiān shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现自在天身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。yù shēn zì zài。fēi xíng xū kōng。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。欲身自在。飞行虚空。我于彼前。

 xiàn dà zì zài tiān shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现大自在天身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。ài tǒng guǐ shén。jiù hù guó tǔ。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。爱统鬼神。救护国土。我于彼前。

 xiàn tiān dà jiāng jūn shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现天大将军身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。ài tǒng shì jiè。bǎo hù zhòng shēng。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。爱统世界。保护衆生。我于彼前。

 xiàn sì tiān wáng shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现四天王身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。ài shēng tiān gōng。qū shǐ guǐ shén。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。爱生天宫。驱使鬼神。我于彼前。

 xiàn sì tiān wáng guó tài zǐ shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现四天王国太子身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。lè wéi rén wáng。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。乐爲人王。我于彼前。

 xiàn rén wáng shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现人王身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。ài zhǔ zú xìng。shì jiān tuī ràng。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。爱主族姓。世间推让。我于彼前。

 xiàn zhǎng zhě shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 现长者身。而爲说法。令其成就。

 ruò zhū zhòng shēng。ài tán míng yán。qīng jìng zì jū。wǒ yú bǐ qián。

 若诸衆生。爱谈名言。清淨自居。我于彼前。

 xiàn jū shì shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò zhū zhòng shēng。

 现居士身。而爲说法。令其成就。若诸衆生。

 ài zhì guó tǔ。pōu duàn bāng yì。wǒ yú bǐ qián。xiàn zǎi guān shēn。

 爱治国土。剖断邦邑。我于彼前。现宰官身。

 ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò zhū zhòng shēng。ài zhū shù shù。

 而爲说法。令其成就。若诸衆生。爱诸数术。

 shè wèi zì jū。wǒ yú bǐ qián。xiàn pó luó mén shēn。ér wèi shuō fǎ。

 摄卫自居。我于彼前。现婆罗门身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò yǒu nán zǐ。hǎo xué chū jiā。chí zhū jiè lǜ。

 令其成就。若有男子。好学出家。持诸戒律。

 wǒ yú bǐ qián。xiàn bǐ qiū shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 我于彼前。现比丘身。而爲说法。令其成就。

 ruò yǒu nǚ rén。hǎo xué chū jiā。chí zhū jìn jiè。wǒ yú bǐ qián。

 若有女人。好学出家。持诸禁戒。我于彼前。

 xiàn bǐ qiū ní shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò yǒu nán zǐ。

 现比丘尼身。而爲说法。令其成就。若有男子。

 lè chí wǔ jiè。wǒ yú bǐ qián。xiàn yōu pó sāi shēn。ér wèi shuō fǎ。

 乐持五戒。我于彼前。现优婆塞身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò yǒu nǚ zǐ。wǔ jiè zì jū。wǒ yú bǐ qián。

 令其成就。若有女子。五戒自居。我于彼前。

 xiàn yōu pó yí shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò yǒu nǚ rén。

 现优婆夷身。而爲说法。令其成就。若有女人。

 nèi zhèng lì shēn。yǐ xiū jiā guó。wǒ yú bǐ qián。xiàn nǚ zhǔ shēn。

 内政立身。以修家国。我于彼前。现女主身。

 jí guó fū rén。mìng fù dà jiā。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。

 及国夫人。命妇大家。而爲说法。令其成就。

 ruò yǒu zhòng shēng。bú huì nán gēn。wǒ yú bǐ qián。xiàn tóng nán shēn。

 若有衆生。不坏男根。我于彼前。现童男身。

 ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò yǒu chù nǚ。ài lè chù shēn。

 而爲说法。令其成就。若有处女。爱乐处身。

 bú qiú qīn bào。wǒ yú bǐ qián。xiàn tóng nǚ shēn。ér wèi shuō fǎ。

 不求侵暴。我于彼前。现童女身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò yǒu zhū tiān。lè chū tiān lún。wǒ xiàn tiān shēn。

 令其成就。若有诸天。乐出天伦。我现天身。

 ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò yǒu zhū lóng。lè chū lóng lún。

 而爲说法。令其成就。若有诸龙。乐出龙伦。

 wǒ xiàn lóng shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò yǒu yào chā。

 我现龙身。而爲说法。令其成就。若有药叉。

 lè dù běn lún。wǒ yú bǐ qián。xiàn yào chā shēn。ér wèi shuō fǎ。

 乐度本伦。我于彼前。现药叉身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò qián tà pó。lè tuō qí lún。wǒ yú bǐ qián。

 令其成就。若乾闼婆。乐脱其伦。我于彼前。

 xiàn qián tà pó shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò ā xiū luó。

 现乾闼婆身。而爲说法。令其成就。若阿修罗。

 lè tuō qí lún。wǒ yú bǐ qián。xiàn ā xiū luó shēn。ér wèi shuō fǎ。

 乐脱其伦。我于彼前。现阿修罗身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò jǐn nà luó。lè tuō qí lún。wǒ yú bǐ qián。

 令其成就。若紧那罗。乐脱其伦。我于彼前。

 xiàn jǐn nà luó shēn。ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò mó hū luó qié。

 现紧那罗身。而爲说法。令其成就。若摩呼罗伽。

 lè tuō qí lún。wǒ yú bǐ qián。xiàn mó hū luó qié shēn。ér wèi shuō fǎ。

 乐脱其伦。我于彼前。现摩呼罗伽身。而爲说法。

 lìng qí chéng jiù。ruò zhū zhòng shēng。lè rén xiū rén。wǒ xiàn rén shēn。

 令其成就。若诸衆生。乐人修人。我现人身。

 ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。ruò zhū fēi rén。yǒu xíng wú xíng。

 而爲说法。令其成就。若诸非人。有形无形。

 yǒu xiǎng wú xiǎng。lè dù qí lún。wǒ yú bǐ qián。jiē xiàn qí shēn。

 有想无想。乐度其伦。我于彼前。皆现其身。

 ér wèi shuō fǎ。lìng qí chéng jiù。shì míng miào jìng。sān shí èr yìng。

 而爲说法。令其成就。是名妙淨。三十二应。

 rù guó tǔ shēn。jiē yǐ sān mèi。wén xūn wén xiū。

 入国土身。皆以三昧。闻熏闻修。

 wú zuò miào lì。zì zài chéng jiù。

 无作妙力。自在成就。

 shì zūn。wǒ fù yǐ cǐ。wén xūn wén xiū。jīn gāng sān mèi。

 世尊。我复以此。闻熏闻修。金刚三昧。

 wú zuò miào lì。yǔ zhū shí fāng sān shì。liù dào yí qiè zhòng shēng。

 无作妙力。与诸十方三世。六道一切衆生。

 tóng bēi yǎng gù。lìng zhū zhòng shēng。yú wǒ shēn xīn。

 同悲仰故。令诸衆生。于我身心。

 huò shí sì zhǒng。wú wèi gōng dé。yī zhě。yóu wǒ bú zì guān yīn。

 获十四种。无畏功德。一者。由我不自观音。

 yǐ guān guān zhě。lìng bǐ shí fāng kǔ nǎo zhòng shēng。guān qí yīn shēng。

 以观观者。令彼十方苦恼衆生。观其音声。

 jí dé jiě tuō。èr zhě。zhī jiàn xuán fù。lìng zhū zhòng shēng。

 即得解脱。二者。知见旋复。令诸衆生。

 shè rù dà huǒ。huǒ bù néng shāo。sān zhě。guān ting xuán fù。

 设入大火。火不能烧。三者。观听旋复。

 lìng zhū zhòng shēng。dà shuǐ suǒ piāo。shuǐ bù néng nì。sì zhě。

 令诸衆生。大水所漂。水不能溺。四者。

 duàn miè wàng xiǎng。xīn wú shā hài。lìng zhū zhòng shēng。

 断灭妄想。心无杀害。令诸衆生。

 rù zhū guǐ guó。guǐ bù néng hài。wǔ zhě。xūn wén chéng wén。

 入诸鬼国。鬼不能害。五者。熏闻成闻。

 liù gēn xiāo fù。tóng yú shēng ting。néng lìng zhòng shēng。

 六根销复。同于声听。能令衆生。

 lín dāng bèi hài。dāo duàn duàn huì。shǐ qí bīng gē。yóu rú gē shuǐ。

 临当被害。刀段段坏。使其兵戈。犹如割水。

 yì rú chuī guāng。xìng wú yáo dòng。liù zhě。wén xūn jīng míng。

 亦如吹光。性无摇动。六者。闻熏精明。

 míng biàn fǎ jiè。zé zhū yōu àn。xìng bù néng quán。

 明遍法界。则诸幽暗。性不能全。

 néng lìng zhòng shēng。yào chā。luó chà。jiū pán chá guǐ。jí pí shě zhē。

 能令衆生。药叉。罗刹。鸠槃茶鬼。及毗舍遮。

 fù dān nà děng。suī jìn qí páng。mù bù néng shì。qī zhě。

 富单那等。虽近其旁。目不能视。七者。

 yīn xìng yuán xiāo。guān ting fǎn rù。lí zhū chén wàng。

 音性圆销。观听返入。离诸尘妄。

 néng lìng zhòng shēng。jìn jì jiā suǒ。suǒ bù néng zhuó。bā zhě。

 能令衆生。禁繫枷锁。所不能著。八者。

 miè yīn yuán wén。biàn shēng cí lì。néng lìng zhòng shēng。

 灭音圆闻。遍生慈力。能令衆生。

 jīng guò xiǎn lù。zéi bù néng jié。jiǔ zhě。xūn wén lí chén。sè suǒ bù jié。

 经过险路。贼不能劫。九者。熏闻离尘。色所不劫。

 néng lìng yí qiè duō yín zhòng shēng。yuǎn lí tān yù。shí zhě。

 能令一切多婬衆生。远离贪欲。十者。

 chún yīn wú chén。gēn jìng yuán róng。wú duì suǒ duì。

 纯音无尘。根境圆融。无对所对。

 néng lìng yí qiè fèn hèn zhòng shēng。lí zhū tiàn huì。shí yī zhě。

 能令一切忿恨衆生。离诸瞋恚。十一者。

 xiāo chén xuán míng。fǎ jiè shēn xīn。yóu rú liú lí。lǎng chè wú ài。

 销尘旋明。法界身心。犹如琉璃。朗彻无碍。

 néng lìng yí qiè。hūn dùn xìng zhàng。zhū ā diān jiā。yǒng lí chī àn。

 能令一切。昏钝性障。诸阿颠迦。永离痴暗。

 shí èr zhě。róng xíng fù wén。bú dòng dào chǎng。shè rù shì jiān。

 十二者。融形复闻。不动道场。涉入世间。

 bú huì shì jiè。néng biàn shí fāng。gōng yǎng wēi chén zhū fó rú lái。

 不坏世界。能遍十方。供养微尘诸佛如来。

 gè gè fó biān。wéi fǎ wáng zǐ。néng lìng fǎ jiè。wú zǐ zhòng shēng。

 各各佛边。爲法王子。能令法界。无子衆生。

 yù qiú nán zhě。dàn shēng fú dé zhì huì zhī nán。shí sān zhě。

 欲求男者。诞生福德智慧之男。十三者。

 liù gēn yuán tōng。míng zhào wú èr。hán shí fāng jiè。lì dà yuán jìng。

 六根圆通。明照无二。含十方界。立大圆镜。

 kōng rú lái zàng。chéng shùn shí fāng。wēi chén rú lái。mì mì fǎ mén。

 空如来藏。承顺十方。微尘如来。秘密法门。

 shòu lǐng wú shī。néng lìng fǎ jiè wú zǐ zhòng shēng。yù qiú nǚ zhě。

 受领无失。能令法界无子衆生。欲求女者。

 dàn shēng duān zhèng。fú dé。róu shùn。zhòng rén ài jìng。

 诞生端正。福德。柔顺。衆人爱敬。

 yǒu xiàng zhī nǚ。shí sì zhě。cǐ sān qiān dà qiān shì jiè。bǎi yì rì yuè。

 有相之女。十四者。此三千大千世界。百亿日月。

 xiàn zhù shì jiān。zhū fǎ wáng zǐ。yǒu liù shí èr héng hé shā shù。

 现住世间。诸法王子。有六十二恒河沙数。

 xiū fǎ chuí fàn。jiào huà zhòng shēng。suí shùn zhòng shēng。

 修法垂范。教化衆生。随顺衆生。

 fāng biàn zhì huì。gè gè bù tóng。yóu wǒ suǒ dé。yuán tōng běn gēn。

 方便智慧。各各不同。由我所得。圆通本根。

 fā miào ěr mén。rán hòu shēn xīn。wēi miào hán róng。zhōu biàn fǎ jiè。

 发妙耳门。然后身心。微妙含容。周遍法界。

 néng lìng zhòng shēng。chí wǒ míng hào。

 能令衆生。持我名号。

 yǔ bǐ gòng chí liù shí èr héng hé shā zhū fǎ wáng zǐ。èr rén fú dé。

 与彼共持六十二恒河沙诸法王子。二人福德。

 zhèng děng wú yì。shì zūn。wǒ yī míng hào。

 正等无异。世尊。我一名号。

 yǔ bǐ zhòng duō míng hào wú yì。yóu wǒ xiū xí。dé zhēn yuán tōng。

 与彼衆多名号无异。由我修习。得真圆通。

 shì míng shí sì shī wú wèi lì。fú bèi zhòng shēng。

 是名十四施无畏力。福备衆生。

 shì zūn。wǒ yòu huò shì yuán tōng。xiū zhèng wú shàng dào gù。

 世尊。我又获是圆通。修证无上道故。

 yòu néng shàn huò sì bù sī yì wú zuò miào dé。yī zhě。yóu wǒ chū huò。

 又能善获四不思议无作妙德。一者。由我初获。

 miào miào wén xīn。xīn jīng yí wén。jiàn wén jué zhī。bù néng fēn gé。

 妙妙闻心。心精遗闻。见闻觉知。不能分隔。

 chéng yī yuán róng。qīng jìng bǎo jué。gù wǒ néng xiàn。

 成一圆融。清淨宝觉。故我能现。

 zhòng duō miào róng。néng shuō wú biān。mì mì shén zhòu。

 衆多妙容。能说无边。秘密神咒。

 qí zhōng huò xiàn。yī shǒu sān shǒu。wǔ shǒu qī shǒu。

 其中或现。一首三首。五首七首。

 jiǔ shǒu shí yī shǒu。rú shì nǎi zhì。yī bǎi bā shǒu。qiān shǒu wàn shǒu。

 九首十一首。如是乃至。一百八首。千首万首。

 bā wàn sì qiān。shuò jiā luó shǒu。èr bì sì bì。liù bì bā bì。shí bì shí èr bì。

 八万四千。烁迦罗首。二臂四臂。六臂八臂。十臂十二臂。

 shí sì shí liù。shí bā èr shí。zhì èr shí sì。rú shì nǎi zhì。yī bǎi bā bì。

 十四十六。十八二十。至二十四。如是乃至。一百八臂。

 qiān bì wàn bì。bā wàn sì qiān。mǔ tuó luó bì。èr mù sān mù。

 千臂万臂。八万四千。母陀罗臂。二目三目。

 sì mù jiǔ mù。rú shì nǎi zhì。yī bǎi bā mù。qiān mù wàn mù。

 四目九目。如是乃至。一百八目。千目万目。

 bā wàn sì qiān。qīng jìng bǎo mù。huò cí huò wēi。huò dìng huò huì。

 八万四千。清淨宝目。或慈或威。或定或慧。

 jiù hù zhòng shēng。dé dà zì zài。èr zhě。yóu wǒ wén sī。

 救护衆生。得大自在。二者。由我闻思。

 tuō chū liù chén。rú shēng dù yuán。bù néng wéi ài。gù wǒ miào néng。

 脱出六尘。如声度垣。不能爲碍。故我妙能。

 xiàn yī yī xíng。sòng yī yī zhòu。qí xíng qí zhòu。néng yǐ wú wèi。

 现一一形。诵一一咒。其形其咒。能以无畏。

 shī zhū zhòng shēng。shì gù shí fāng。wēi chén guó tǔ。

 施诸衆生。是故十方。微尘国土。

 jiē míng wǒ wèi shī wú wèi zhě。sān zhě。yóu wǒ xiū xí。

 皆名我爲施无畏者。三者。由我修习。

 běn miào yuán tōng。qīng jìng běn gēn。suǒ yóu shì jiè。

 本妙圆通。清淨本根。所游世界。

 jiē lìng zhòng shēng。shě shēn zhēn bǎo。qiú wǒ āi mǐn。sì zhě。

 皆令衆生。捨身珍宝。求我哀愍。四者。

 wǒ dé fó xīn。zhèng yú jiū jìng。néng yǐ zhēn bǎo。

 我得佛心。证于究竟。能以珍宝。

 zhǒng zhǒng gòng yǎng。shí fāng rú lái。páng jí fǎ jiè。

 种种供养。十方如来。傍及法界。

 liù dào zhòng shēng。qiú qī dé qī。qiú zǐ dé zǐ。qiú sān mèi dé sān mèi。

 六道衆生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。

 qiú cháng shòu dé cháng shòu。rú shì nǎi zhì。

 求长寿得长寿。如是乃至。

 qiú dà niè pán dé dà niè pán。fó wèn yuán tōng。wǒ cóng ěr mén。

 求大涅槃得大涅槃。佛问圆通。我从耳门。

 yuán zhào sān mèi。yuán xīn zì zài。yīn rù liú xiàng。dé sān mó dì。

 圆照三昧。缘心自在。因入流相。得三摩地。

 chéng jiù pú tí。sī wéi dì yī。shì zūn。bǐ fó rú lái。tàn wǒ shàn dé。

 成就菩提。斯爲第一。世尊。彼佛如来。歎我善得。

 yuán tōng fǎ mén。yú dà huì zhōng。shòu jì wǒ wéi guān shì yīn hào。

 圆通法门。于大会中。授记我爲观世音号。

 yóu wǒ guān ting。shí fāng yuán míng。gù guān yīn míng。biàn shí fāng jiè。

 由我观听。十方圆明。故观音名。遍十方界。

 ěr shí。shì zūn。yú shī zǐ zuò。cóng qí wǔ tǐ。tóng fàng bǎo guāng。

 尔时。世尊。于师子座。从其五体。同放宝光。

 yuǎn guàn shí fāng。wēi chén rú lái jí fǎ wáng zǐ。zhū pú sà dǐng。

 远灌十方。微尘如来及法王子。诸菩萨顶。

 bǐ zhū rú lái。yì yú wǔ tǐ。tóng fàng bǎo guāng。cóng wēi chén fāng。

 彼诸如来。亦于五体。同放宝光。从微尘方。

 lái guàn fó dǐng。bìng guàn huì zhōng。zhū dà pú sà jí ā luó hàn。

 来灌佛顶。并灌会中。诸大菩萨及阿罗汉。

 lín mù chí zhǎo。jiē yǎn fǎ yīn。jiāo guāng xiāng luó。rú bǎo sī wǎng。

 林木池沼。皆演法音。交光相罗。如宝丝网。

 shì zhū dà zhòng。dé wèi céng yǒu。yí qiè pǔ huò jīn gāng sān mèi。

 是诸大衆。得未曾有。一切普获金刚三昧。

 jí shí tiān yǔ bǎi bǎo lián huá。qīng huáng chì bái。jiàn cuò fēn róu。

 即时天雨百宝莲华。青黄赤白。间错纷糅。

 shí fāng xū kōng。chéng qī bǎo sè。cǐ suō pó jiè。dà dì shān hé。

 十方虚空。成七宝色。此娑婆界。大地山河。

 jù shí bú xiàn。wéi jiàn shí fāng。wēi chén guó tǔ。hé chéng yī jiè。

 俱时不现。唯见十方。微尘国土。合成一界。

 fàn bei yǒng gē。zì rán fū zòu。yú shì rú lái。gào wén shū shī lì fǎ wáng zǐ。

 梵呗咏歌。自然敷奏。于是如来。告文殊师利法王子。

 rǔ jīn guān cǐ èr shí wǔ wú xué zhū dà pú sà jí ā luó hàn。

 汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉。

 gè shuō zuì chū chéng dào fāng biàn。jiē yán xiū xí zhēn shí yuán tōng。

 各说最初成道方便。皆言修习真实圆通。

 bǐ děng xiū xíng。shí wú yōu liè。qián hòu chà bié。

 彼等修行。实无优劣。前后差别。

 wǒ jīn yù lìng ā nán kāi wù。èr shí wǔ xíng。shuí dāng qí gēn。

 我今欲令阿难开悟。二十五行。谁当其根。

 jiān wǒ miè hòu。cǐ jiè zhòng shēng。rù pú sà chéng。qiú wú shàng dào。

 兼我灭后。此界衆生。入菩萨乘。求无上道。

 hé fāng biàn mén。dé yì chéng jiù。wén shū shī lì fǎ wáng zǐ。

 何方便门。得易成就。文殊师利法王子。

 fèng fó cí zhǐ。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。

 奉佛慈旨。即从座起。顶礼佛足。

 chéng fó wēi shén。shuō jì duì fó。

 承佛威神。说偈对佛。

 juéhǎixìngchéngyuán yuánchéngjuéyuánmiào

 觉海性澄圆 圆澄觉元妙

 yuánmíngzhàoshēngsuǒ suǒlìzhàoxìngwáng

 元明照生所 所立照性亡

 míwàngyǒuxūkōng yīkōnglìshìjiè

 迷妄有虚空 依空立世界

 xiǎngchéngchéngguótǔ zhījuénǎizhòngshēng

 想澄成国土 知觉乃众生

 kōngshēngdàjuézhōng rúhǎiyīōufā

 空生大觉中 如海一沤发

 yǒulòuwēichénguó jiēcóngkōngsuǒshēng

 有漏微尘国 皆从空所生

 ōumièkōngběnwú kuàngfùzhūsānyǒu

 沤灭空本无 况复诸三有

 guīyuánxìngwúèr fāngbiànyǒuduōmén

 归元性无二 方便有多门

 shèngxìngwúbùtōng shùnnìjiēfāngbiàn

 圣性无不通 顺逆皆方便

 chūxīnrùsānmèi chísùbùtónglún

 初心入三昧 迟速不同伦

 sèxiǎngjiéchéngchén jīnglebùnéngchè

 色想结成尘 精了不能彻

 rúhébùmíngchè yúshìhuòyuántōng

 如何不明彻 于是获圆通

 yīnshēngzáyǔyán dànyīmíngjùwèi

 音声杂语言 但伊名句味

 yīfēihányīqiè yúnhéhuòyuántōng

 一非含一切 云何获圆通

 xiāngyǐhézhōngzhī lízéyuánwúyǒu

 香以合中知 离则元无有

 bùhéngqísuǒjué yúnhéhuòyuántōng

 不恒其所觉 云何获圆通

 wèixìngfēiběnrán yàoyǐwèishíyǒu

 味性非本然 要以味时有

 qíjuébùhéngyī yúnhéhuòyuántōng

 其觉不恒一 云何获圆通

 chùyǐsuǒchùmíng wúsuǒbùmíngchù

 触以所触明 无所不明触

 hélíxìngfēidìng yúnhéhuòyuántōng

 合离性非定 云何获圆通

 fǎchēngwéinèichén píngchénbìyǒusuǒ

 法称为内尘 凭尘必有所

 néngsuǒfēibiànshè yúnhéhuòyuántōng

 能所非遍涉 云何获圆通

 jiànxìngsuīdòngrán míngqiánbùmínghòu

 见性虽洞然 明前不明后

 sìwéikuīyībàn yúnhéhuòyuántōng

 四维亏一半 云何获圆通

 bíxīchūrùtōng xiànqiánwújiāoqì

 鼻息出入通 现前无交气

 zhīlífěishèrù yúnhéhuòyuántōng

 支离匪涉入 云何获圆通

 shéfēirùwúduān yīnwèishēngjuéle

 舌非入无端 因味生觉了

 wèiwánglewúyǒu yúnhéhuòyuántōng

 味亡了无有 云何获圆通

 shēnyǔsuǒchùtóng gèfēiyuánjuéguān

 身与所触同 各非圆觉观

 yáliàngbùmínghuì yúnhéhuòyuántōng

 涯量不冥会 云何获圆通

 zhīgēnzáluànsī zhànlezhōngwújiàn

 知根杂乱思 湛了终无见

 xiǎngniànbùkětuō yúnhéhuòyuántōng

 想念不可脱 云何获圆通

 shíjiànzásānhé jiéběnchēngfēixiàng

 识见杂三和 诘本称非相

 zìtǐxiānwúdìng yúnhéhuòyuántōng

 自体先无定 云何获圆通

 xīnwéndòngshífāng shēngyúdàyīnlì

 心闻洞十方 生于大因力

 chūxīnbùnéngrù yúnhéhuòyuántōng

 初心不能入 云何获圆通

 bíxiǎngběnquánjī zhǐlìngshèxīnzhù

 鼻想本权机 只令摄心住

 zhùchéngxīnsuǒzhù yúnhéhuòyuántōng

 住成心所住 云何获圆通

 shuōfǎnòngyīnwén kāiwùxiānchéngzhě

 说法弄音文 开悟先成者

 míngjùfēiwúlòu yúnhéhuòyuántōng

 名句非无漏 云何获圆通

 chífàndànshùshēn fēishēnwúsuǒshù

 持犯但束身 非身无所束

 yuánfēibiànyīqiè yúnhéhuòyuántōng

 元非遍一切 云何获圆通

 shéntōngběnsùyīn héguānfǎfēnbié

 神通本宿因 何关法分别

 niànyuánfēilíwù yúnhéhuòyuántōng

 念缘非离物 云何获圆通

 ruòyǐdìxìngguān jiānàifēitōngdá

 若以地性观 坚碍非通达

 yǒuwéifēishèngxìng yúnhéhuòyuántōng

 有为非圣性 云何获圆通

 ruòyǐshuǐxìngguān xiǎngniànfēizhēnshí

 若以水性观 想念非真实

 rúrúfēijuéguān yúnhéhuòyuántōng

 如如非觉观 云何获圆通

 ruòyǐhuǒxìngguān yànyǒufēizhēnlí

 若以火性观 厌有非真离

 fēichūxīnfāngbiàn yúnhéhuòyuántōng

 非初心方便 云何获圆通

 ruòyǐfēngxìngguān dòngjìfēiwúduì

 若以风性观 动寂非无对

 duìfēiwúshàngjué yúnhéhuòyuántōng

 对非无上觉 云何获圆通

 ruòyǐkōngxìngguān hūndùnxiānfēijué

 若以空性观 昏钝先非觉

 wújuéyìpútí yúnhéhuòyuántōng

 无觉异菩提 云何获圆通

 ruòyǐshíxìngguān guānshífēichángzhù

 若以识性观 观识非常住

 cúnxīnnǎixūwàng yúnhéhuòyuántōng

 存心乃虚妄 云何获圆通

 zhūxíngshìwúcháng niànxìngwúshēngmiè

 诸行是无常 念性无生灭

 yīnguǒjīnshūgǎn yúnhéhuòyuántōng

 因果今殊感 云何获圆通

 wǒjīnbáishìzūn fóchūsuōpójiè

 我今白世尊 佛出娑婆界

 cǐfāngzhēnjiàotǐ qīngjìngzàiyīnwén

 此方真教体 清净在音闻

 yùqǔsānmótí shíyǐwénzhōngrù

 欲取三摩提 实以闻中入

 líkǔdejiětuō liángzāiguānshìyīn

 离苦得解脱 良哉观世音

 yúhéngshājiézhōng rùwēichénfóguó

 于恒沙劫中 入微尘佛国

 dédàzìzàilì wúwèishīzhòngshēng

 得大自在力 无畏施众生

 miàoyīnguānshìyīn fànyīnhǎicháoyīn

 妙音观世音 梵音海潮音

 jiùshìxīānníng chūshìhuòchángzhù

 救世悉安宁 出世获常住

 wǒjīnqǐrúlái rúguānyīnsuǒshuō

 我今启如来 如观音所说

 pìrúrénjìngjū shífāngjùjīgǔ

 譬如人静居 十方俱击鼓

 shíchùyīshíwén cǐzéyuánzhēnshí

 十处一时闻 此则圆真实

 mùfēiguānzhàngwài kǒubíyìfùrán

 目非观障外 口鼻亦复然

 shēnyǐhéfāngzhī xīnniànfēnwúxù

 身以合方知 心念纷无绪

 géyuántīngyīnxiǎng xiáěrjùkěwén

 隔垣听音响 遐迩俱可闻

 wǔgēnsuǒbùqí shìzétōngzhēnshí

 五根所不齐 是则通真实

 yīnshēngxìngdòngjìng wénzhōngwéiyǒuwú

 音声性动静 闻中为有无

 wúshēnghàowúwén fēishíwénwúxìng

 无声号无闻 非实闻无性

 shēngwújìwúmiè shēngyǒuyìfēishēng

 声无既无灭 声有亦非生

 shēngmièèryuánlí shìzéchángzhēnshí

 生灭二圆离 是则常真实

 zònglìngzàimèngxiǎng bùwèibùsīwú

 纵令在梦想 不为不思无

 juéguānchūsīwéi shēnxīnbùnéngjí

 觉观出思惟 身心不能及

 jīncǐsuōpóguó shēnglùndexuānmíng

 今此娑婆国 声论得宣明

 zhòngshēngmíběnwén xúnshēnggùliúzhuǎn

 众生迷本闻 循声故流转

 ānánzòngqiángjì bùmiǎnluòxiésī

 阿难纵强记 不免落邪思

 qǐfēisuísuǒlún xuánliúhuòwúwàng

 岂非随所沦 旋流获无妄

 ānánrǔdìtīng wǒchéngfówēilì

 阿难汝谛听 我承佛威力

 xuānshuōjīngāngwáng rúhuànbùsīyì

 宣说金刚王 如幻不思议

 fómǔzhēnsānmèi rǔwénwēichénfó

 佛母真三昧 汝闻微尘佛

 yīqièmìmìmén yùlòubùxiānchú

 一切秘密门 欲漏不先除

 chùwénchéngguòwù jiāngwénchífófó

 畜闻成过误 将闻持佛佛

 hébùzìwénwén wénfēizìránshēng

 何不自闻闻 闻非自然生

 yīnshēngyǒumíngzì xuánwényǔshēngtuō

 因声有名字 旋闻与声脱

 néngtuōyùshéimíng yīgēnjìfǎnyuán

 能脱欲谁名 一根既返源

 liùgēnchéngjiětuō jiànwénrúhuànyì

 六根成解脱 见闻如幻翳

 sānjièruòkōnghuā wénfùyìgēnchú

 三界若空花 闻复翳根除

 chénxiāojuéyuánjìng jìngjíguāngtōngdá

 尘销觉圆净 净极光通达

 jìzhàohánxūkōng quèláiguānshìjiān

 寂照含虚空 却来观世间

 yóurúmèngzhōngshì módēnggāzàimèng

 犹如梦中事 摩登伽在梦

 shéinéngliúrǔxíng rúshìqiǎohuànshī

 谁能留汝形 如世巧幻师

 huànzuòzhūnánnǚ suījiànzhūgēndòng

 幻作诸男女 虽见诸根动

 yàoyǐyījīchōu xījīguījìrán

 要以一机抽 息机归寂然

 zhūhuànchéngwúxìng liùgēnyìrúshì

 诸幻成无性 六根亦如是

 yuányīyījīngmíng fēnchéngliùhéhé

 元依一精明 分成六和合

 yīchùchéngxiūfù liùyòngjiēbùchéng

 一处成休复 六用皆不成

 chéngòuyīngniànxiāo chéngyuánmíngjìngmiào

 尘垢应念销 成圆明净妙

 yúchénshàngzhūxué míngjíjírúlái

 余尘尚诸学 明极即如来

 dàzhòngjíānán xuánrǔdǎowénjī

 大众及阿难 旋汝倒闻机

 fǎnwénwénzìxìng xìngchéngwúshàngdào

 反闻闻自性 性成无上道

 yuántōngshírúshì cǐshìwēichénfó

 圆通实如是 此是微尘佛

 yīlùnièpánmén guòqùzhūrúlái

 一路涅槃门 过去诸如来

 sīményǐchéngjiù xiànzàizhūpúsà

 斯门已成就 现在诸菩萨

 jīngèrùyuánmíng wèiláixiūxuérén

 今各入圆明 未来修学人

 dāngyīrúshìfǎ wǒyìcóngzhōngzhèng

 当依如是法 我亦从中证

 fēiwéiguānshìyīn chéngrúfóshìzūn

 非惟观世音 诚如佛世尊

 xúnwǒzhūfāngbiàn yǐjiùzhūmòjié

 询我诸方便 以救诸末劫

 qiúchūshìjiānrén chéngjiùnièpánxīn

 求出世间人 成就涅槃心

 guānshìyīnwéizuì zìyúzhūfāngbiàn

 观世音为最 自余诸方便

 jiēshìfówēishén jíshìshèchénláo

 皆是佛威神 即事舍尘劳

 fēishìchángxiūxué qiǎnshēntóngshuōfǎ

 非是长修学 浅深同说法

 dǐnglǐrúláicáng wúlòubùsīyì

 顶礼如来藏 无漏不思议

 yuànjiābèiwèilái yúcǐménwúhuò

 愿加被未来 于此门无惑

 fāngbiànyìchéngjiù kānyǐjiàoānán

 方便易成就 堪以教阿难

 jímòjiéchénlún dànyǐcǐgēnxiū

 及末劫沉沦 但以此根修

 yuántōngchāoyúzhě zhēnshíxīnrúshì

 圆通超余者 真实心如是

 yú shì ā nán。jí zhū dà zhòng。shēn xīn liǎo rán。dé dà kāi shì。

 于是阿难。及诸大众。身心了然。得大开示。

 guān fó pú tí。jí dà niè pán。yóu rú yǒu rén。yīn shì yuǎn yóu。

 观佛菩提。及大涅槃。犹如有人。因事远游。

 wèi dé guī huán。míng liào qí jiā。suǒ guī dào lù。pǔ huì dà zhòng。

 未得归还。明了其家。所归道路。普会大衆。

 tiān lóng bā bù。yǒu xué èr chéng。jí zhū yí qiè。xīn fā xīn pú sà。

 天龙八部。有学二乘。及诸一切。新发心菩萨。

 qí shù fán yǒu shí héng hé shā。jiē dé běn xīn。yuǎn chén lí gòu。

 其数凡有十恒河沙。皆得本心。远尘离垢。

 huò fǎ yǎn jìng。xìng bǐ qiū ní。wén shuō jì yǐ。chéng ā luó hàn。

 获法眼淨。性比丘尼。闻说偈已。成阿罗汉。

 wú liàng zhòng shēng。

 无量衆生。

 jiē fā wú děng děng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

 ā nán zhěng yī fu。yú dà zhòng zhōng。hé zhǎng dǐng lǐ。xīn jì yuán míng。

 阿难整衣服。于大衆中。合掌顶礼。心迹圆明。

 bēi xīn jiāo jí。yù yì wèi lái zhū zhòng shēng gù。qí shǒu bái fó。

 悲欣交集。欲益未来诸衆生故。稽首白佛。

 dà bēi shì zūn。wǒ jīn yǐ wù。chéng fó fǎ mén。shì zhōng xiū xíng。

 大悲世尊。我今已悟。成佛法门。是中修行。

 dé wú yí huò。cháng wén rú lái。shuō rú shì yán。zì wèi dé dù。

 得无疑惑。常闻如来。说如是言。自未得度。

 xiān dù rén zhě。pú sà fā xīn。zì jué yǐ yuán。néng jué tā zhě。

 先度人者。菩萨发心。自觉已圆。能觉他者。

 rú lái yìng shì。wǒ suī wèi dù。yuàn dù mò jié。yí qiè zhòng shēng。

 如来应世。我虽未度。愿度末劫。一切衆生。

 shì zūn。cǐ zhū zhòng shēng。qù fó jiàn yuǎn。xié shī shuō fǎ。

 世尊。此诸衆生。去佛渐远。邪师说法。

 rú héng hé shā。yù shè qí xīn。rù sān mó dì。yún hé lìng qí ān lì dào chǎng。

 如恒河沙。欲摄其心。入三摩地。云何令其安立道场。

 yuǎn zhū mó shì。yú pú tí xīn。dé wú tuì qū。

 远诸魔事。于菩提心。得无退屈。

 ěr shí shì zūn。yú dà zhòng zhōng。chēng zàn ā nán。shàn zāi shàn zāi。

 尔时世尊。于大衆中。称讚阿难。善哉善哉。

 rú rǔ suǒ wèn。ān lì dào chǎng。jiù hù zhòng shēng。mò jié chén nì。

 如汝所问。安立道场。救护衆生。末劫沉溺。

 rǔ jīn dì ting。dāng wèi rǔ shuō。ā nán dà zhòng。wéi rán fèng jiào。

 汝今谛听。当爲汝说。阿难大衆。唯然奉教。

 fó gào ā nán。rǔ cháng wén wǒ pí nài yē zhōng。xuān shuō xiū xíng。

 佛告阿难。汝常闻我毗奈耶中。宣说修行。

 sān jué dìng yì。suǒ wèi。shè xīn wéi jiè。yīn jiè shēng dìng。

 三决定义。所谓。摄心爲戒。因戒生定。

 yīn dìng fā huì。shì zé míng wéi。sān wú lòu xué。ā nán。yún hé shè xīn。

 因定发慧。是则名爲。三无漏学。阿难。云何摄心。

 wǒ míng wéi jiè。ruò zhū shì jiè。liù dào zhòng shēng。qí xīn bù yín。

 我名爲戒。若诸世界。六道衆生。其心不婬。

 zé bù suí qí shēng sǐ xiāng xù。rǔ xiū sān mèi。běn chū chén láo。

 则不随其生死相续。汝修三昧。本出尘劳。

 yín xīn bù chú。chén bù kě chū。zòng yǒu duō zhì。chán dìng xiàn qián。

 婬心不除。尘不可出。纵有多智。禅定现前。

 rú bú duàn yín。bì luò mó dào。shàng pǐn mó wáng。zhōng pǐn mó mín。

 如不断婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。

 xià pǐn mó nǚ。bǐ děng zhū mó。yì yǒu tú zhòng。gè gè zì wèi。

 下品魔女。彼等诸魔。亦有徒衆。各各自谓。

 chéng wú shàng dào。wǒ miè dù hòu。mò fǎ zhī zhōng。duō cǐ mó mín。

 成无上道。我灭度后。末法之中。多此魔民。

 chì shèng shì jiān。guǎng xíng tān yín。wéi shàn zhī shí。

 炽盛世间。广行贪婬。爲善知识。

 lìng zhū zhòng shēng。luò ài jiàn kēng。shī pú tí lù。rǔ jiào shì rén。

 令诸衆生。落爱见坑。失菩提路。汝教世人。

 xiū sān mó dì。xiān duàn xīn yín。shì míng rú lái。xiān fó shì zūn。

 修三摩地。先断心婬。是名如来。先佛世尊。

 dì yī jué dìng。qīng jìng míng huì。shì gù ā nán。ruò bú duàn yín。

 第一决定。清淨明诲。是故阿难。若不断婬。

 xiū chán dìng zhě。rú zhēng shā shí。yù qí chéng fàn。jīng bǎi qiān jié。

 修禅定者。如蒸沙石。欲其成饭。经百千劫。

 zhǐ míng rè shā。hé yǐ gù。cǐ fēi fàn běn。shā shí chéng gù。

 祇名热沙。何以故。此非饭本。沙石成故。

 rǔ yǐ yín shēn。qiú fó miào guǒ。zòng dé miào wù。jiē shì yín gēn。

 汝以婬身。求佛妙果。纵得妙悟。皆是婬根。

 gēn běn chéng yín。lún zhuǎn sān tú。bì bù néng chū。rú lái niè pán。

 根本成婬。轮转三涂。必不能出。如来涅槃。

 hé lù xiū zhèng。bì shǐ yín jī。shēn xīn jù duàn。duàn xìng yì wú。

 何路修证。必使婬机。身心俱断。断性亦无。

 yú fó pú tí。sī kě xī jì。rú wǒ cǐ shuō。míng wéi fó shuō。

 于佛菩提。斯可希冀。如我此说。名爲佛说。

 bù rú cǐ shuō。jí bō xún shuō。

 不如此说。即波旬说。

 ā nán。yòu zhū shì jiè。liù dào zhòng shēng。qí xīn bù shā。

 阿难。又诸世界。六道衆生。其心不杀。

 zé bù suí qí shēng sǐ xiāng xù。rǔ xiū sān mèi。běn chū chén láo。

 则不随其生死相续。汝修三昧。本出尘劳。

 shā xīn bù chú。chén bù kě chū。zòng yǒu duō zhì。chán dìng xiàn qián。

 杀心不除。尘不可出。纵有多智。禅定现前。

 rú bú duàn shā。bì luò shén dào。shàng pǐn zhī rén。wéi dà lì guǐ。

 如不断杀。必落神道。上品之人。爲大力鬼。

 zhōng pǐn zé wéi fēi xíng yè chā。zhū guǐ shuài děng。

 中品则爲飞行夜叉。诸鬼帅等。

 xià pǐn dāng wéi dì xíng luó chà。bǐ zhū guǐ shén。yì yǒu tú zhòng。

 下品当爲地行罗刹。彼诸鬼神。亦有徒衆。

 gè gè zì wèi。chéng wú shàng dào。wǒ miè dù hòu。mò fǎ zhī zhōng。

 各各自谓。成无上道。我灭度后。末法之中。

 duō cǐ guǐ shén。chì shèng shì jiān。zì yán shí ròu dé pú tí lù。ā nán。

 多此鬼神。炽盛世间。自言食肉得菩提路。阿难。

 wǒ lìng bǐ qiū。shí wǔ jìng ròu。cǐ ròu jiē wǒ shén lì huà shēng。

 我令比丘。食五淨肉。此肉皆我神力化生。

 běn wú mìng gēn。rǔ pó luó mén。dì duō zhēng shī。jiā yǐ shā shí。

 本无命根。汝婆罗门。地多蒸湿。加以沙石。

 cǎo cài bù shēng。wǒ yǐ dà bēi shén lì suǒ jiā。yīn dà cí bēi。

 草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。

 jiǎ míng wéi ròu。rǔ dé qí wèi。nài hé rú lái miè dù zhī hòu。

 假名爲肉。汝得其味。奈何如来灭度之后。

 shí zhòng shēng ròu。míng wéi shì zǐ。rǔ děng dāng zhī。shì shí ròu rén。

 食衆生肉。名爲释子。汝等当知。是食肉人。

 zòng dé xīn kāi。sì sān mó dì。jiē dà luó chà。

 纵得心开。似三摩地。皆大罗刹。

 bào zhōng bì shěn shēng sǐ kǔ hǎi。fēi fó dì zǐ。rú shì zhī rén。

 报终必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。

 xiāng shā xiāng tūn。xiāng shí wèi yǐ。yún hé shì rén dé chū sān jiè。

 相杀相吞。相食未已。云何是人得出三界。

 rǔ jiào shì rén。xiū sān mó dì。cì duàn shā shēng。shì míng rú lái。

 汝教世人。修三摩地。次断杀生。是名如来。

 xiān fó shì zūn。dì èr jué dìng。qīng jìng míng huì。shì gù ā nán。

 先佛世尊。第二决定。清淨明诲。是故阿难。

 ruò bú duàn shā。xiū chán dìng zhě。pì rú yǒu rén。zì sāi qí ěr。

 若不断杀。修禅定者。譬如有人。自塞其耳。

 gāo shēng dà jiào。qiú rén bù wén。cǐ děng míng wéi yù yǐn mí lù。

 高声大叫。求人不闻。此等名爲欲隐弥露。

 qīng jìng bǐ qiū。jí zhū pú sà。yú qí lù xíng。bú tà shēng cǎo。

 清淨比丘。及诸菩萨。于歧路行。不蹋生草。

 kuàng yǐ shǒu bá。yún hé dà bēi。qǔ zhū zhòng shēng。

 况以手拔。云何大悲。取诸衆生。

 xuè ròu chōng shí。ruò zhū bǐ qiū。bù fú dōng fāng。sī mián juàn bó。

 血肉充食。若诸比丘。不服东方。丝绵绢帛。

 jí shì cǐ tǔ。xuē lǚ qiú cuì。rǔ lào tí hú。rú shì bǐ qiū。yú shì zhēn tuō。

 及是此土。靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。于世真脱。

 chóu huán sù zhài。bù yóu sān jiè。hé yǐ gù。fú qí shēn fèn。

 酬还宿债。不游三界。何以故。服其身分。

 jiē wéi bǐ yuán。rú rén shí qí dì zhōng bǎi gǔ。zú bù lí dì。bì shǐ shēn xīn。

 皆爲彼缘。如人食其地中百穀。足不离地。必使身心。

 yú zhū zhòng shēng。ruò shēn shēn fèn。shēn xīn èr tú。bù fú bù shí。

 于诸衆生。若身身分。身心二涂。不服不食。

 wǒ shuō shì rén zhēn jiě tuō zhě。rú wǒ cǐ shuō。míng wéi fó shuō。

 我说是人真解脱者。如我此说。名爲佛说。

 bù rú cǐ shuō。jí bō xún shuō。

 不如此说。即波旬说。

 ā nán。yòu fù shì jiè。liù dào zhòng shēng。qí xīn bù tōu。

 阿难。又复世界。六道衆生。其心不偷。

 zé bù suí qí shēng sǐ xiāng xù。rǔ xiū sān mèi。běn chū chén láo。

 则不随其生死相续。汝修三昧。本出尘劳。

 tōu xīn bù chú。chén bù kě chū。zòng yǒu duō zhì。chán dìng xiàn qián。

 偷心不除。尘不可出。纵有多智。禅定现前。

 rú bú duàn tōu。bì luò xié dào。shàng pǐn jīng ling。zhōng pǐn yāo mèi。

 如不断偷。必落邪道。上品精灵。中品妖魅。

 xià pǐn xié rén。zhū mèi suǒ zhuó。bǐ děng qún xié。yì yǒu tú zhòng。

 下品邪人。诸魅所著。彼等群邪。亦有徒衆。

 gè gè zì wèi。chéng wú shàng dào。wǒ miè dù hòu。mò fǎ zhī zhōng。

 各各自谓。成无上道。我灭度后。末法之中。

 duō cǐ yāo xié。chì shèng shì jiān。qián nì jiān qī。chēng shàn zhī shí。

 多此妖邪。炽盛世间。潜匿奸欺。称善知识。

 gè zì wèi yǐ。dé shàng rén fǎ。yòu huò wú shí。kǒng lìng shī xīn。

 各自谓已。得上人法。诱惑无识。恐令失心。

 suǒ guò zhī chù。qí jiā hào sǎn。wǒ jiào bǐ qiū。xún fāng qǐ shí。

 所过之处。其家耗散。我教比丘。循方乞食。

 lìng qí shě tān。chéng pú tí dào。zhū bǐ qiū děng。bú zì shú shí。

 令其捨贪。成菩提道。诸比丘等。不自熟食。

 jì yú cán shēng。lǚ bó sān jiè。shì yī wǎng huán。qù yǐ wú fǎn。

 寄于残生。旅泊三界。示一往还。去已无返。

 yún hé zéi rén。jiǎ wǒ yī fu。bì fàn rú lái。zào zhǒng zhǒng yè。

 云何贼人。假我衣服。裨贩如来。造种种业。

 jiē yán fó fǎ。què fēi chū jiā。jù jiè bǐ qiū。wéi xiǎo chéng dào。

 皆言佛法。却非出家。具戒比丘。爲小乘道。

 yóu shì yí wù。wú liàng zhòng shēng。duò wú jiàn yù。ruò wǒ miè hòu。

 由是疑误。无量衆生。堕无间狱。若我灭后。

 qí yǒu bǐ qiū。fā xīn jué dìng。xiū sān mó dì。

 其有比丘。发心决定。修三摩地。

 néng yú rú lái xíng xiàng zhī qián。shēn rán yī dēng。shāo yī zhǐ jié。

 能于如来形像之前。身然一灯。烧一指节。

 jí yú shēn shàng。ruò yī xiāng zhù。wǒ shuō shì rén wú shǐ sù zhài。

 及于身上。爇一香炷。我说是人无始宿债。

 yī shí chóu bì。cháng yī shì jiān。yǒng tuō zhū lòu。

 一时酬毕。长揖世间。永脱诸漏。

 suī wèi jí míng wú shàng jué lù。shì rén yú fǎ。yǐ jué dìng xīn。

 虽未即明无上觉路。是人于法。已决定心。

 ruò bù wéi cǐ。shě shēn wēi yīn。zòng chéng wú wéi。bì huán shēng rén。

 若不爲此。捨身微因。纵成无爲。必还生人。

 chóu qí sù zhài。rú wǒ mǎ mài。zhèng děng wú yì。rǔ jiào shì rén。

 酬其宿债。如我马麦。正等无异。汝教世人。

 xiū sān mó dì。hòu duàn tōu dào。shì míng rú lái。xiān fó shì zūn。

 修三摩地。后断偷盗。是名如来。先佛世尊。

 dì sān jué dìng。qīng jìng míng huì。shì gù。ā nán。ruò bú duàn tōu。

 第三决定。清淨明诲。是故。阿难。若不断偷。

 xiū chán dìng zhě。pì rú yǒu rén。shuǐ guàn lòu zhī。yù qiú qí mǎn。

 修禅定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其满。

 zòng jīng chén jié。zhōng wú píng fù。ruò zhū bǐ qiū。yī bō zhī yú。

 纵经尘劫。终无平复。若诸比丘。衣鉢之馀。

 fēn cun bú xù。qǐ shí yú fēn。shī è zhòng shēng。yú dà jí huì。

 分寸不蓄。乞食馀分。施饿衆生。于大集会。

 hé zhǎng lǐ zhòng。yǒu rén chuí lì。tóng yú chēng zàn。bì shǐ shēn xīn。

 合掌礼衆。有人捶詈。同于称讚。必使身心。

 èr jù juān shě。shēn ròu gǔ xuè。yǔ zhòng shēng gòng。bù jiāng rú lái。

 二俱捐捨。身肉骨血。与衆生共。不将如来。

 bù liǎo yì shuō。huí wéi jǐ jiě。yǐ wù chū xué。fó yìn shì rén。dé zhēn sān mèi。

 不了义说。迴爲己解。以误初学。佛印是人。得真三昧。

 rú wǒ suǒ shuō。míng wéi fó shuō。bù rú cǐ shuō。jí bō xún shuō。

 如我所说。名爲佛说。不如此说。即波旬说。

 ā nán。rú shì shì jiè。liù dào zhòng shēng。suī zé shēn xīn。

 阿难。如是世界。六道衆生。虽则身心。

 wú shā dào yín。sān xíng yǐ yuán。ruò dà wàng yǔ。jí sān mó dì。

 无杀盗婬。三行已圆。若大妄语。即三摩地。

 bù dé qīng jìng。chéng ài jiàn mó。shī rú lái zhǒng。suǒ wèi。

 不得清淨。成爱见魔。失如来种。所谓。

 wèi dé wèi dé。wèi zhèng yán zhèng。huò qiú shì jiān zūn shèng dì yī。

 未得谓得。未证言证。或求世间尊胜第一。

 wèi qián rén yán。wǒ jīn yǐ dé xū tuó huán guǒ。sī tuó hán guǒ。

 谓前人言。我今已得须陀洹果。斯陀含果。

 ā nà hán guǒ。ā luó hàn dào。pì zhī fó chéng。shí dì。dì qián。

 阿那含果。阿罗汉道。辟支佛乘。十地。地前。

 zhū wèi pú sà。qiú bǐ lǐ chàn。tān qí gòng yǎng。shì yī diān jiā。

 诸位菩萨。求彼礼忏。贪其供养。是一颠迦。

 xiāo miè fó zhǒng。rú rén yǐ dāo。duàn duō luó mù。fó jì shì rén。

 销灭佛种。如人以刀。断多罗木。佛记是人。

 yǒng yǔn shàn gēn。wú fù zhī jiàn。shěn sān kǔ hǎi。bù chéng sān mèi。

 永殒善根。无复知见。沉三苦海。不成三昧。

 wǒ miè dù hòu。chì zhū pú sà。jí ā luó hàn。

 我灭度后。敕诸菩萨。及阿罗汉。

 yìng shēn shēng bǐ mò fǎ zhī zhōng。zuò zhǒng zhǒng xíng。

 应身生彼末法之中。作种种形。

 dù zhū lún zhuǎn。huò zuò shā mén。bái yī jū shì。rén wáng。zǎi guān。

 度诸轮转。或作沙门。白衣居士。人王。宰官。

 tóng nán。tóng nǚ。rú shì nǎi zhì yín nǚ guǎ fù。jiān tōu tú fàn。

 童男。童女。如是乃至婬女寡妇。奸偷屠贩。

 yǔ qí tóng shì。chēng zàn fó chéng。lìng qí shēn xīn。rù sān mó dì。

 与其同事。称讚佛乘。令其身心。入三摩地。

 zhōng bú zì yán。wǒ zhēn pú sà。zhēn ā luó hàn。xiè fó mì yīn。

 终不自言。我真菩萨。真阿罗汉。泄佛密因。

 qīng yán mò xué。wéi chú mìng zhōng。yīn yǒu yí fù。yún hé shì rén。

 轻言末学。唯除命终。阴有遗付。云何是人。

 huò luàn zhòng shēng。chéng dà wàng yǔ。rǔ jiào shì rén。xiū sān mó dì。

 惑乱衆生。成大妄语。汝教世人。修三摩地。

 hòu fù duàn chú。zhū dà wàng yǔ。shì míng rú lái。xiān fó shì zūn。

 后复断除。诸大妄语。是名如来。先佛世尊。

 dì sì jué dìng。qīng jìng míng huì。shì gù ā nán。

 第四决定。清淨明诲。是故阿难。

 ruò bú duàn qí dà wàng yǔ zhě。rú kè rén fèn。wéi zhān tán xíng。

 若不断其大妄语者。如刻人粪。爲栴檀形。

 yù qiú xiāng qì。wú yǒu shì chù。wǒ jiào bǐ qiū。zhí xīn dào chǎng。

 欲求香气。无有是处。我教比丘。直心道场。

 yú sì wēi yí。yí qiè xíng zhōng。shàng wú xū jiǎ。yún hé zì chēng。

 于四威仪。一切行中。尚无虚假。云何自称。

 dé shàng rén fǎ。pì rú qióng rén。wàng hào dì wáng。zì qǔ zhū miè。

 得上人法。譬如穷人。妄号帝王。自取诛灭。

 kuàng fù fǎ wáng。rú hé wàng qiè。yīn dì bù zhēn。guǒ zhāo yū qū。

 况复法王。如何妄窃。因地不真。果招迂曲。

 qiú fó pú tí。rú shì qí rén。yù shuí chéng jiù。ruò zhū bǐ qiū。

 求佛菩提。如噬脐人。欲谁成就。若诸比丘。

 xīn rú zhí xián。yí qiè zhēn shí。rù sān mó dì。yǒng wú mó shì。

 心如直弦。一切真实。入三摩地。永无魔事。

 wǒ yìn shì rén。chéng jiù pú sà。wú shàng zhī jué。rú wǒ suǒ shuō。

 我印是人。成就菩萨。无上知觉。如我所说。

 míng wéi fó shuō。bù rú cǐ shuō。jí bō xún shuō。

 名爲佛说。不如此说。即波旬说。

 卷七

 ā nán。rǔ wèn shè xīn。wǒ jīn xiān shuō。rù sān mó dì。xiū xué miào mén。

 阿难。汝问摄心。我今先说。入三摩地。修学妙门。

 qiú pú sà dào。yào xiān chí cǐ sì zhǒng lǜ yí。jiǎo rú bīng shuāng。

 求菩萨道。要先持此四种律仪。皎如冰霜。

 zì bù néng shēng yí qiè zhī yè。xīn sān kǒu sì。shēng bì wú yīn。ā nán。

 自不能生一切枝叶。心三口四。生必无因。阿难。

 rú shì sì shì。ruò bù yí shī。xīn shàng bù yuán。sè xiāng wèi chù。

 如是四事。若不遗失。心尚不缘。色香味触。

 yí qiè mó shì。yún hé fā shēng。ruò yǒu sù xí。bù néng miè chú。

 一切魔事。云何发生。若有宿习。不能灭除。

 rǔ jiào shì rén。yì xīn sòng wǒ。fó dǐng guāng míng。mó hē sà dá duō。

 汝教是人。一心诵我。佛顶光明。摩诃萨怛多。

 bān dá luo。wú shàng shén zhòu。sī shì rú lái。wú jiàn dǐng xiàng。

 般怛囉。无上神咒。斯是如来。无见顶相。

 wú wéi xīn fó。cóng dǐng fā huī。zuò bǎo lián huá。suǒ shuō shén zhòu。

 无爲心佛。从顶发辉。坐宝莲华。所说神咒。

 qiě rǔ sù shì。yǔ mó dēng qié。lì jié yīn yuán。ēn ài xí qì。fēi shì yì shēng。

 且汝宿世。与摩登伽。历劫因缘。恩爱习气。非是一生。

 jí yǔ yī jié。wǒ yī xuān yáng。ài xīn yǒng tuō。chéng ā luó hàn。

 及与一劫。我一宣扬。爱心永脱。成阿罗汉。

 bǐ shàng yín nǚ。wú xīn xiū xíng。shén lì míng zī。sù zhèng wú xué。

 彼尚婬女。无心修行。神力冥资。速证无学。

 yún hé rǔ děng。zài huì shēng wén。qiú zuì shàng chéng。

 云何汝等。在会声闻。求最上乘。

 jué dìng chéng fó。pì rú yǐ chén。yáng yú shùn fēng。yǒu hé jiān xiǎn。

 决定成佛。譬如以尘。扬于顺风。有何艰险。

 ruò yǒu mò shì。yù zuò dào chǎng。xiān chí bǐ qiū。qīng jìng jìn jiè。

 若有末世。欲坐道场。先持比丘。清淨禁戒。

 yào dāng xuàn zé jiè qīng jìng zhě。dì yī shā mén。yǐ wéi qí shī。

 要当选择戒清淨者。第一沙门。以爲其师。

 ruò qí bú yù zhēn qīng jìng sēng。rǔ jiè lǜ yí。bì bù chéng jiù。

 若其不遇真清淨僧。汝戒律仪。必不成就。

 jiè chéng yǐ hòu。zhuó xīn jìng yī。rán xiāng xián jū。

 戒成已后。著新淨衣。然香閒居。

 sòng cǐ xīn fó suǒ shuō shén zhòu。yī bǎi bā biàn。rán hòu jié jiè。

 诵此心佛所说神咒。一百八遍。然后结界。

 jiàn lì dào chǎng。qiú yú shí fāng。xiàn zhù guó tǔ。wú shàng rú lái。

 建立道场。求于十方。现住国土。无上如来。

 fàng dà bēi guāng。lái guàn qí dǐng。ā nán。rú shì mò shì。qīng jìng bǐ qiū。

 放大悲光。来灌其顶。阿难。如是末世。清淨比丘。

 ruò bǐ qiū ní。bái yī tán yuè。xīn miè tān yín。chí fó jìng jiè。

 若比丘尼。白衣檀越。心灭贪婬。持佛淨戒。

 yú dào chǎng zhōng。fā pú sà yuàn。chū rù zǎo yù。liù shí xíng dào。

 于道场中。发菩萨愿。出入澡浴。六时行道。

 rú shì bú mèi。jīng sān qī rì。wǒ zì xiàn shēn。zhì qí rén qián。

 如是不寐。经三七日。我自现身。至其人前。

 mó dǐng ān wèi。lìng qí kāi wù。

 摩顶安慰。令其开悟。

 ā nán bái fó yán。shì zūn。wǒ méng rú lái wú shàng bēi huì。xīn yǐ kāi wù。

 阿难白佛言。世尊。我蒙如来无上悲诲。心已开悟。

 zì zhī xiū zhèng。wú xué dào chéng。mò fǎ xiū xíng。jiàn lì dào chǎng。

 自知修证。无学道成。末法修行。建立道场。

 yún hé jié jiè。hé fó shì zūn。qīng jìng guǐ zé。

 云何结界。合佛世尊。清淨轨则。

 fó gào ā nán。ruò mò shì rén。yuàn lì dào chǎng。xiān qǔ xuě shān。

 佛告阿难。若末世人。愿立道场。先取雪山。

 dà lì bái niú。shí qí shān zhōng féi nì xiāng cǎo。

 大力白牛。食其山中肥腻香草。

 cǐ niú wéi yǐn xuě shān qīng shuǐ。qí fèn wēi xì。kě qǔ qí fèn。

 此牛唯饮雪山清水。其粪微细。可取其粪。

 hé hé zhān tán。yǐ ní qí dì。ruò fēi xuě shān。qí niú chòu huì。

 和合栴檀。以泥其地。若非雪山。其牛臭秽。

 bù kān tu dì。bié yú píng yuán。chuān qù dì pí。wǔ chǐ yǐ xià。

 不堪涂地。别于平原。穿去地皮。五尺已下。

 qǔ qí huáng tǔ。hé shàng zhān tán。shěn shuǐ。sū hé。xūn lù。yù jīn。

 取其黄土。和上栴檀。沉水。苏合。薰陆。郁金。

 bái jiāo。qīng mù。líng líng。gān sōng。jí jī shé xiāng。yǐ cǐ shí zhǒng。

 白胶。青木。零陵。甘松。及鸡舌香。以此十种。

 xì luó wéi fěn。hé tǔ chéng ní。yǐ tu chǎng dì。fāng yuán zhàng liù。

 细罗爲粉。合土成泥。以涂场地。方圆丈六。

 wéi bā jiǎo tán。tán xīn zhì yī jīn yín tóng mù。suǒ zào lián huá。

 爲八角坛。坛心置一金银铜木。所造莲华。

 huá zhōng ān bō。bō zhōng xiān chéng bā yuè lù shuǐ。

 华中安鉢。鉢中先盛八月露水。

 shuǐ zhōng suí ān suǒ yǒu huá yè。qǔ bā yuán jìng。gè ān qí fāng。

 水中随安所有华叶。取八圆镜。各安其方。

 wéi rào huá bō。jìng wài jiàn lì shí liù lián huá。shí liù xiāng lú。

 围绕华鉢。镜外建立十六莲华。十六香鑪。

 jiàn huá pū shè。zhuāng yǎn xiāng lú。chún shāo shěn shuǐ。

 间华铺设。庄严香鑪。纯烧沉水。

 wú lìng jiàn huǒ。qǔ bái niú rǔ。zhì shí liù qì。rǔ wéi jiān bǐng。

 无令见火。取白牛乳。置十六器。乳爲煎饼。

 bìng zhū shā táng。yóu bǐng。rǔ mí。sū hé。mì jiāng。chún sū。chún mì。

 并诸砂糖。油饼。乳糜。苏合。蜜薑。纯酥。纯蜜。

 yú lián huá wài。gè gè shí liù。wéi rào huá wài。yǐ fèng zhū fó。

 于莲华外。各各十六。围绕华外。以奉诸佛。

 jí dà pú sà。měi yǐ shí shí。ruò zài zhōng yè。qǔ mì bàn shēng。

 及大菩萨。每以食时。若在中夜。取蜜半升。

 yòng sū sān hé。tán qián bié ān yī xiǎo huǒ lú。yǐ dōu lóu pó xiāng。

 用酥三合。坛前别安一小火炉。以兜楼婆香。

 jiān qǔ xiāng shuǐ。mù yù qí tàn。rán lìng měng chì。tóu shì sū mì。

 煎取香水。沐浴其炭。然令猛炽。投是酥蜜。

 yú yán lú nèi。shāo lìng yān jìn。xiǎng fó pú sà。lìng qí sì wài。

 于炎炉内。烧令烟尽。享佛菩萨。令其四外。

 biàn xuán fān huá。yú tán shì zhōng。sì bì fū shè shí fāng rú lái。

 遍悬幡华。于坛室中。四壁敷设十方如来。

 jí zhū pú sà。suǒ yǒu xíng xiàng。yīng yú dāng yáng。zhāng lú shě nà。

 及诸菩萨。所有形像。应于当阳。张卢舍那。

 shì jiā。mí lè。ā chù。mí tuó。zhū dà biàn huà。guān yīn xíng xiàng。

 释迦。弥勒。阿閦。弥陀。诸大变化。观音形像。

 jiān jīn gāng zàng。ān qí zuǒ yòu。dì shì。fàn wáng。wū chú sè mó。

 兼金刚藏。安其左右。帝释。梵王。乌刍瑟摩。

 bìng lán dì jiā。zhū jūn chá lì。yǔ pí jù zhī。sì tiān wáng děng。

 并蓝地迦。诸军茶利。与毗俱胝。四天王等。

 pín nà yè jiā。zhāng yú mén cè。zuǒ yòu ān zhì。

 频那夜迦。张于门侧。左右安置。

 yòu qǔ bā jìng fù xuán xū kōng。yǔ tán chǎng zhōng。suǒ ān zhī jìng。

 又取八镜覆悬虚空。与坛场中。所安之镜。

 fāng miàn xiāng duì。shǐ qí xíng yǐng。chóng chóng xiāng shè。

 方面相对。使其形影。重重相涉。

 yú chū qī zhōng。zhì chéng dǐng lǐ。shí fāng rú lái。zhū dà pú sà。

 于初七中。至诚顶礼。十方如来。诸大菩萨。

 ā luó hàn hào。héng yú liù shí。sòng zhòu wéi tán。zhì xīn xíng dào。

 阿罗汉号。恒于六时。诵咒围坛。至心行道。

 yī shí cháng xíng。yī bǎi bā biàn。dì èr qī zhōng。yí xiàng zhuān xīn。

 一时常行。一百八遍。第二七中。一向专心。

 fā pú sà yuàn。xīn wú jiàn duàn。wǒ pí nài yē。xiān yǒu yuàn jiào。

 发菩萨愿。心无间断。我毗奈耶。先有愿教。

 dì sān qī zhōng。yú shí èr shí。yí xiàng chí fó。bān dá luo zhòu。

 第三七中。于十二时。一向持佛。般怛囉咒。

 zhì dì qī rì。shí fāng rú lái。yī shí chū xiàn。jìng jiāo guāng chù。

 至第七日。十方如来。一时出现。镜交光处。

 chéng fó mó dǐng。jí yú dào chǎng。xiū sān mó dì。néng lìng rú shì。

 承佛摩顶。即于道场。修三摩地。能令如是。

 mò shì xiū xué。shēn xīn míng jìng。yóu rú liú lí。ā nán。ruò cǐ bǐ qiū。

 末世修学。身心明淨。犹如琉璃。阿难。若此比丘。

 běn shòu jiè shī。jí tóng huì zhōng。shí bǐ qiū děng。

 本受戒师。及同会中。十比丘等。

 qí zhōng yǒu yī bù qīng jìng zhě。rú shì dào chǎng duō bù chéng jiù。

 其中有一不清淨者。如是道场多不成就。

 cóng sān qī hòu。duān zuò ān jū。jīng yī bǎi rì。yǒu lì gēn zhě。

 从三七后。端坐安居。经一百日。有利根者。

 bù qǐ yú zuò。dé xū tuó huán。zòng qí shēn xīn。shèng guǒ wèi chéng。

 不起于座。得须陀洹。纵其身心。圣果未成。

 jué dìng zì zhī。chéng fó bú miù。rǔ wèn dào chǎng。jiàn lì rú shì。

 决定自知。成佛不谬。汝问道场。建立如是。

 ā nán dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。zì wǒ chū jiā。shì fó jiāo ài。

 阿难顶礼佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍爱。

 qiú duō wén gù。wèi zhèng wú wéi。zāo bǐ fàn tiān。xié shù suǒ jìn。

 求多闻故。未证无爲。遭彼梵天。邪术所禁。

 xīn suī míng liào。lì bú zì yóu。lài yù wén shū。lìng wǒ jiě tuō。

 心虽明了。力不自由。赖遇文殊。令我解脱。

 suī méng rú lái。fó dǐng shén zhòu。míng huò qí lì。shàng wèi qīn wén。

 虽蒙如来。佛顶神咒。冥获其力。尚未亲闻。

 wéi yuàn dà cí。chóng wèi xuān shuō。bēi jiù cǐ huì。zhū xiū xíng bèi。

 惟愿大慈。重爲宣说。悲救此会。诸修行辈。

 mò jí dāng lái。zài lún huí zhě。chéng fó mì yīn。shēn yì jiě tuō。

 末及当来。在轮迴者。承佛密音。身意解脱。

 yú shí huì zhōng。yí qiè dà zhòng。pǔ jiē zuò lǐ。

 于时会中。一切大衆。普皆作礼。

 zhù wén rú lái mì mì zhāng jù。ěr shí shì zūn。cóng ròu jì zhōng。

 伫闻如来秘密章句。尔时世尊。从肉髻中。

 yǒng bǎi bǎo guāng。guāng zhōng yǒng chū。qiān yè bǎo lián。

 涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。

 yǒu huà rú lái。zuò bǎo huá zhōng。dǐng fàng shí dào。

 有化如来。坐宝华中。顶放十道。

 bǎi bǎo guāng míng。yī yī guāng míng。jiē biàn shì xiàn。shí héng hé shā。

 百宝光明。一一光明。皆遍示现。十恒河沙。

 jīn gāng mì jì。qíng shān chí chǔ。biàn xū kōng jiè。dà zhòng yǎng guān。

 金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大衆仰观。

 wèi ài jiān bào。qiú fó āi yòu。yì xīn ting fó。wú jiàn dǐng xiàng。

 畏爱兼抱。求佛哀祐。一心听佛。无见顶相。

 fàng guāng rú lái。xuān shuō shén zhòu。

 放光如来。宣说神咒。

 (第一会)

 ná mó sà dá tuō sū qié duō yē ā luó hē dì sān miǎo sān pú tuó xiě。

 南无萨怛他苏伽多耶阿罗诃帝三藐三菩陀写。

 sà dá tuō fó tuó jù zhī sè ní shān。ná mó sà pó bó tuó bó dì sà duō pí bì。

 萨怛他佛陀俱胝瑟尼钐。南无萨婆勃陀勃地萨跢鞞弊。

 ná mó sà duō nán sān miǎo sān pú tuó jù zhī nán。

 南无萨多南三藐三菩陀俱知南。

 suō shě là pó jiā sēng qié nán。ná mó lú jī ā luó hàn duō nán。

 娑舍囉婆迦僧伽喃。南无卢鸡阿罗汉跢喃。

 ná mó sū lú duō bō nuó nán。ná mó suō jié lì tuó qié mí nán。

 南无苏卢多波那喃。南无娑羯唎陀伽弥喃。

 ná mó lú jī sān miǎo qié duō nán。sān miǎo qié bō là dǐ bō duō nuó nán。

 南无卢鸡三藐伽跢喃。三藐伽波囉底波多那喃。

 ná mó tí pó lí sè nǎn。ná mó xī tuó yē pí dì yē tuó là lí sè nǎn。

 南无提婆离瑟赧。南无悉陀耶毗地耶陀囉离瑟赧。

 shě bō nú jiē là hē suō hē suō là mó tuō nán。ná mó bá là hē mó ní。

 舍波奴揭囉诃娑诃娑囉摩他喃。南无跋囉诃摩尼。

 ná mó yīn tuó là yē。ná mó pó qié pó dì。lú tuó là yē。wū mó bō dì。

 南无因陀囉耶。南无婆伽婆帝。嚧陀囉耶。乌摩般帝。

 suō xī yè yē。ná mó pó qié pó dì。nuó là yě nú yē。

 娑醯夜耶。南无婆伽婆帝。那囉野拏耶。

 pán zhē mó hē sān mù tuó là。ná mó xī jié lì duō yē。

 槃遮摩诃三慕陀囉。南无悉羯唎多耶。

 ná mó pó qié pó dì。mó hē jiā luó yē。dì lì bō là nuó qié là。

 南无婆伽婆帝。摩诃迦罗耶。地唎般剌那伽囉。

 pí tuó là bō nú jiā là yē。ā dì mù dì。shī mó shě nà ní pó xī ní。

 毗陀囉波拏迦囉耶。阿地目帝。尸摩舍那泥婆悉泥。

 mó dá lì qié nú。ná mó xī jié lì duō yē。ná mó pó qié pó dì。

 摩怛唎伽拏。南无悉羯唎多耶。南无婆伽婆帝。

 duō tuō qié duō jù là yē。ná mó bō tóu mó jù là yē。

 多他伽跢俱囉耶。南无般头摩俱囉耶。

 ná mó bá shé là jù là yē。ná mó mó ní jù là yē。ná mó qié shé jù là yē。

 南无跋闍罗俱囉耶。南无摩尼俱囉耶。南无伽闍俱囉耶。

 ná mó pó qié pó dì。dì lì chá。shū là xī nà。bō là hē là nú là shé yē。

 南无婆伽婆帝。帝唎茶。输囉西那。波囉诃囉拏囉闍耶。

 duō tuō qié duō yē。ná mó pó qié pó dì。ná mó ā mí duō pó yē。

 跢他伽多耶。南无婆伽婆帝。南无阿弥多婆耶。

 duō tuō qié duō yē。ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

 哆他伽多耶。阿囉诃帝。三藐三菩陀耶。

 ná mó pó qié pó dì。ā chú pí yē。duō tuō qié duō yē。ā là hē dì。

 南无婆伽婆帝。阿刍鞞耶。跢他伽多耶。阿囉诃帝。

 sān miǎo sān pú tuó yē。ná mó pó qié pó dì。pí shā shé yē。

 三藐三菩陀耶。南无婆伽婆帝。鞞沙闍耶。

 jù lú fèi zhù lì yē。bō là pó là shé yē。duō tuō qié duō yē。

 俱卢吠柱唎耶。般囉婆囉闍耶。跢他伽多耶。

 ná mó pó qié pó dì。sān bǔ shī bì duō。sà lián nài là。là shé yē。

 南无婆伽婆帝。三补师毖多。萨怜捺囉。剌闍耶。

 duō tuō qié duō yē。ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

 跢他伽多耶。阿囉诃帝。三藐三菩陀耶。

 ná mó pó qié pó dì。shě jī yě。mǔ nuó yè。duō tuō qié duō yē。

 南无婆伽婆帝。舍鸡野。母那曳。跢他伽多耶。

 ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。ná mó pó qié pó dì。

 阿囉诃帝。三藐三菩陀耶。南无婆伽婆帝。

 là dá nuó jī dū là shé yē。duō tuō qié duō yē。ā là hē dì。

 剌怛那鸡都囉闍耶。跢他伽多耶。阿囉诃帝。

 sān miǎo sān pú tuó yē。dì piáo ná mó sà jié lì duō。

 三藐三菩陀耶。帝瓢南无萨羯唎多。

 yì tán pó qié pó duō。sà dá tuō qié dū sè ní shān。sà dá duō bō dá lán。

 翳昙婆伽婆多。萨怛他伽都瑟尼钐。萨怛多般怛蓝。

 ná mó ā pó là shì dān。bō là dì yáng qí là。sà là pó bù duō jiē là hē。

 南无阿婆囉视耽。般囉帝扬歧囉。萨囉婆部多揭囉诃。

 ní jiē là hē jié jiā là hē ní。bá là bì dì yē chì tuó nǐ。ā jiā là mì lì zhù。

 尼揭囉诃羯迦囉诃尼。跋囉毖地耶叱陀你。阿迦囉蜜唎柱。

 bō lì dá là yē níng jiē lì。sà là pó pán tuó nuó mù chā ní。

 般唎怛囉耶儜揭唎。萨囉婆槃陀那目叉尼。

 sà là pó tū sè zhā。tū xī fá bō nà nǐ fá là ní。zhě dū là shī dì nán。

 萨囉婆突瑟吒。突悉乏般那你伐囉尼。赭都囉失帝南。

 jié là hē suō hē sà là ruò shé。pí duō bēng suō nuó jié lì。

 羯囉诃娑诃萨囉若闍。毗多崩娑那羯唎。

 ā sè zhà bīng shě dì nán。nuó chā chà dá là ruò shé。

 阿瑟吒冰舍帝南。那叉刹怛囉若闍。

 bō là sà tuó nuó jié lì。ā sè zhā nán。mó hē jiē là hē ruò shé。

 波囉萨陀那羯唎。阿瑟吒南。摩诃揭囉诃若闍。

 pí duō bēng sà nuó jié lì。sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé。

 毗多崩萨那羯唎。萨婆舍都嚧你婆囉若闍。

 hū lán tū xī fá nán zhē nuó shě ní。bì shā shě xī dá là。

 呼蓝突悉乏难遮那舍尼。毖沙舍悉怛囉。

 ā jí ní wū tuó jiā là ruò shé。ā bō là shì duō jù là。

 阿吉尼乌陀迦囉若闍。阿般囉视多具囉。

 mó hē bō là zhàn chí。mó hē dié duō。mó hē dì shé。

 摩诃般囉战持。百摩诃迭多。摩诃帝闍。

 mó hē shuì duō shé pó là。mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ。

 摩诃税多闍婆囉。摩诃跋囉槃陀囉婆悉你。

 ā lì yē duō là。pí lì jù zhī。shì pó pí shé yē。bá shé là mó lǐ dǐ。

 阿唎耶多囉。毗唎俱知。誓婆毗闍耶。跋闍囉摩礼底。

 pí shě lú duō。bó téng wǎng jiā。bá shé là zhì hē nuó ā zhē。

 毗舍嚧多。勃腾罔迦。跋闍囉制喝那阿遮。

 mó là zhì pó bō là zhì duō。bá shé là shàn chí。pí shě là zhē。

 摩囉制婆般囉质多。跋闍囉擅持。毗舍囉遮。

 shàn duō shě pí tí pó bǔ shì duō。sū mó lú bō。mó hē shuì duō。

 扇多舍鞞提婆补视多。苏摩嚧波。摩诃税多。

 ā lì yē duō là。mó hē pó là ā bō là。bá shé là shāng jié là zhì pó。

 阿唎耶多囉。摩诃婆囉阿般囉。跋闍囉商羯囉制婆。

 bá shé là jù mó lì。jù lán tuó lì。bá shé là hē sà duō zhē。

 跋闍囉俱摩唎。俱蓝陀唎。跋闍囉喝萨多遮。

 pí dì yē qián zhē nuó mó lì jiā。kū sū mǔ pó jié là duō nuó。

 毗地耶乾遮那摩唎迦。啒苏母婆羯囉跢那。

 pí lú zhē nà jù lì yē。yè là tù sè ní shān。pí zhé lán pó mó ní zhē。

 鞞嚧遮那俱唎耶。夜囉菟瑟尼钐。毗折蓝婆摩尼遮。

 bá shé là jiā nà jiā bō là pó。lú shé nuó bá shé là dùn zhì zhē。

 跋闍囉迦那迦波囉婆。嚧闍那跋闍囉顿稚遮。

 shuì duō zhē jiā mó là。shà shē shī bō là pó。yì dì yí dì。

 税多遮迦摩囉。刹奢尸波囉婆。翳帝夷帝。

 mǔ tuó là jié nú。suō pí là chàn。jué fàn dū。yìn tù nà mō mō xiě。

 母陀囉羯拏。娑鞞囉忏。掘梵都。印兔那么么写。

 (第二会)

 wū xīn。lì sè jiē nú。bō là shě xī duō。sà dá tuō qié dū sè ní shān。

 乌昕。唎瑟揭拏。般剌舍悉多。萨怛他伽都瑟尼钐。

 hǔ xīn。dū lú yōng。zhān pó nuó。hǔ xīn。dū lú yōng。xī dān pó nuó。

 虎昕。都嚧雍。瞻婆那。虎昕。都嚧雍。悉耽婆那。

 hǔ xīn。dū lú yōng。bō luó sè dì yē sān bān chā nú jié là。hǔ xīn。

 虎昕。都嚧雍。波罗瑟地耶三般叉拏羯囉。虎昕。

 dū lú yōng。sà pó yào chā hē là shā suō。jiē là hē ruò shé。

 都嚧雍。萨婆药叉喝囉刹娑。揭囉诃若闍。

 pí téng bēng sà nuó jié là。hǔ xīn。dū lú yōng。zhě dū là shī dǐ nán。

 毗腾崩萨那羯囉。虎昕。都嚧雍。者都囉尸底南。

 jiē là hē suō hē sà là nán。pí téng bēng sà nuó là。hǔ xīn。dū lú yōng。

 揭囉诃娑诃萨囉南。毗腾崩萨那囉。虎昕。都嚧雍。

 là chā。pó qié fàn。sà dá tuō qié dū sè ní shān。bō là diǎn shé jí lì。

 囉叉。婆伽梵。萨怛他伽都瑟尼钐。波囉点闍吉唎。

 mó hē suō hē sà là。bó shù suō hē sà là shì lì shā。

 摩诃娑诃萨囉。勃树娑诃萨囉室唎沙。

 jù zhī suō hē sà ní dì lì。ā bì tí shì pó lì duō。zhā zhā yīng jiā。

 俱知娑诃萨泥帝口隶。阿弊提视婆唎多。吒吒甖迦。

 mó hē bá shé lú tuó là。dì lì pú pó nuó。màn chá là。wū xīn。

 摩诃跋闍嚧陀囉。帝唎菩婆那。曼茶囉。乌昕。

 suō xī dì bó pó dū。mō mō。yìn tù nà mō mō xiě。

 娑悉帝薄婆都。么么。印兔那么么写。

 (第三会)

 là shé pó yè。zhǔ là bá yè。ā qí ní pó yè。wū tuó jiā pó yè。

 囉闍婆夜。主囉跋夜。阿祇尼婆夜。乌陀迦婆夜。

 pí shā pó yè。shě sà duō là pó yè。pó là zhuó jié là pó yè。

 毗沙婆夜。舍萨多囉婆夜。婆囉斫羯囉婆夜。

 tū sè chā pó yè。ā shě nǐ pó yè。ā jiā là mì lì zhù pó yè。

 突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。阿迦囉密唎柱婆夜。

 tuó là ní bù mí jiàn bō qié bō tuó pó yè。wū là jiā pó duō pó yè。

 陀囉尼部弥剑波伽波陀婆夜。乌囉迦婆多婆夜。

 là shé tán chá pó yè。nuó qié pó yè。pí tiáo dá pó yè。

 剌闍坛茶婆夜。那伽婆夜。毗条怛婆夜。

 sū bō là nú pó yè。yào chā jiē là hē。là chā sī jiē là hē。

 苏波囉拏婆夜。药叉揭囉诃。囉叉私揭囉诃。

 bì lì duō jiē là hē。pí shě zhē jiē là hē。bù duō jiē là hē。

 毕唎多揭囉诃。毗舍遮揭囉诃。部多揭囉诃。

 jiū pán chá jiē là hē。bǔ dān nuó jiē là hē。jiā zhā bǔ dān nuó jiē là hē。

 鸠槃茶揭囉诃。百补丹那揭囉诃。迦吒补丹那揭囉诃。

 xī qián dù jiē là hē。ā bō xī mó là jiē là hē。wū tán mó tuó jiē là hē。

 悉乾度揭囉诃。阿播悉摩囉揭囉诃。乌檀摩陀揭囉诃。

 chē yè jiē là hē。xī lì pó dì jiē là hē。shè duō hē lì nán。jiē pó hē lì nán。

 车夜揭囉诃。醯唎婆帝揭囉诃。社多诃唎南。揭婆诃唎南。

 lú dì là hē lì nán。máng suō hē lì nán。mí tuó hē lì nán。

 嚧地囉诃唎南。忙娑诃唎南。谜陀诃唎南。

 mó shé hē lì nán。shé duō hē lì nǚ。shì bǐ duō hē lì nán。

 摩闍诃唎南。闍多诃唎女。视比多诃唎南。

 pí duō hē lì nán。pó duō hē lì nán。ā shū zhē hē lī nǚ。

 毗多诃唎南。婆多诃唎南。阿输遮诃唎女。

 zhì duō hē lì nǚ。dì shān sà pí shān。sà pó jiē là hē nán。

 质多诃唎女。帝钐萨鞞钐。萨婆揭囉诃南。

 pí tuó yē shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。bō lì bá là zhě jiā qì lì dān。

 毗陀耶闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。波唎跋囉者迦讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。chá yǎn ní qì lì dān。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。茶演尼讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。mó hē bō shū bō dá yè。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。摩诃般输般怛夜。

 lú tuó là qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

 嚧陀囉讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。

 nuó là yè nú qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

 那囉夜拏讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。

 dá duǒ qié lú chá xī qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

 怛埵伽嚧茶西讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。

 mó hē jiā là mó dá lì qié nú qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。

 摩诃迦囉摩怛唎伽拏讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。

 jī là yè mí。jiā bō lì jiā qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。

 鸡囉夜弥。迦波唎迦讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。

 jī là yè mí。dū yè jié là mó dù jié là。sà pó là tuō suō dá nuó qì lì dān。

 鸡囉夜弥。闍夜羯囉摩度羯囉。萨婆囉他娑达那讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。zhě duō là pó qí nǐ qì lì dān。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。赭咄囉婆耆你讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。pí lī yáng qì lì zhī。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。毗唎羊讫唎知。

 nán tuó jī shā là qié nú bō dì。suǒ xī yè qì lì dān。

 难陀鸡沙囉伽拏般帝。索醯夜讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí 。jī là yè mí。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。

 nuó jiē nuó shě là pó nú qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。

 那揭那舍囉婆拏讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。

 jī là yè mí。ā luó hàn qì lì dān pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

 鸡囉夜弥。阿罗汉讫唎担毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。

 pí duō là qié qì lì dān。pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。

 毗多囉伽讫唎担。毗陀夜闍瞋陀夜弥。

 jī là yè mí bá shé là bō nǐ。jù xī yè jù xī yè。jiā dì bō dì qì lì dān。

 鸡囉夜弥跋闍囉波你。具醯夜具醯夜。迦地般帝讫唎担。

 pí tuó yè shé chēn tuó yè mí。jī là yè mí。là chā wǎng。

 毗陀夜闍瞋陀夜弥。鸡囉夜弥。囉叉罔。

 pó qié fàn。yìn tù nà mō mō xiě。

 婆伽梵。印兔那么么写。

 (第四会)

 pó qié fàn。sà dá duō bō dá là。ná mó cuì dū dì。ā xī duō nuó là là jiā。

 婆伽梵。萨怛多般怛囉。南无粹都帝。阿悉多那囉剌迦。

 bō là pó xī pǔ zhā。pí jiā sà dá duō bō dì lì。shí fó là shí fó là。

 波囉婆悉普吒。毗迦萨怛多鉢帝唎。什佛囉什佛囉。

 tuó là tuó là。pín tuó là pín tuó là chēn tuó chēn tuó。hǔ xīn。hǔ xīn。

 陀囉陀囉。频陀囉频陀囉瞋陀瞋陀。虎昕。虎昕。

 pàn zhā。pàn zhā pàn zhā pàn zhā pàn zhā。suō hē。xī xī pàn。

 泮吒。泮吒泮吒泮吒泮吒。娑诃。醯醯泮。

 ā móu jiā yē pàn。ā bō là tí hē duō pàn。pó là bō là tuó pàn。

 阿牟迦耶泮。阿波囉提诃多泮。婆囉波囉陀泮。

 ā sù là pí tuó là bō jiā pàn。sà pó tí pí bì pàn。sà pó nuó qié bì pàn 。

 阿素囉毗陀囉波迦泮。萨婆提鞞弊泮。萨婆那伽弊泮。

 sà pó yào chā bì pàn。sà pó qián tà pó bì pàn。sà pó bǔ dān nuó bì pàn。

 萨婆药叉弊泮。萨婆乾闼婆弊泮。萨婆补丹那弊泮。

 jiā zhā bǔ dān nuó bì pàn。sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn。

 迦吒补丹那弊泮。萨婆突狼枳帝弊泮。

 sà pó tū sè bǐ lí qì sè dì bì pàn。sà pó shí pó lì bì pàn。

 萨婆突涩比口犂讫瑟帝弊泮。萨婆什婆利弊泮。

 sà pó ā bō xī mó lí bì pàn。sà pó shě là pó nú bì pàn。

 百萨婆阿播悉摩口黎弊泮。萨婆舍囉婆拏弊泮。

 sà pó dì dì jī bì pàn。sà pó dá mó tuó jì bì pàn。

 萨婆地帝鸡弊泮。萨婆怛摩陀继弊泮。

 sà pó pí tuó yē là shì zhē lí bì pàn。shé yè jié là mó dù jié là。

 萨婆毗陀耶囉誓遮口犂弊泮。闍夜羯囉摩度羯囉。

 sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn。pí dì yè zhē lì bì pàn。

 萨婆囉他娑陀鸡弊泮。毗地夜遮唎弊泮。

 zhě dū là fù qí nǐ bì pàn。bá shé là jù mó lì。pí tuó yè là shì bì pàn。

 者都囉缚耆你弊泮。跋闍囉俱摩唎。毗陀夜囉誓弊泮。

 mó hē bō là dīng yáng ài qí lì bì pàn。bá shé là shāng jié là yè。

 摩诃波囉丁羊乂耆唎弊泮。跋闍囉商羯囉夜。

 bō là zhàng qí là shé yē pàn。mó hē jiā là yè。mó hē mò dá lì jiā nú。

 波囉丈耆囉闍耶泮。摩诃迦囉夜。摩诃末怛唎迦拏。

 ná mó suō jié lì duō yè pàn。bì sè nú bì yè pàn。bó là hē móu ní yè pàn。

 南无娑羯唎多夜泮。毖瑟拏婢曳泮。勃囉诃牟尼曳泮。

 ā qí ní yè pàn。mó hē jié lì yè pàn。jié là tán chí yè pàn。miè dá lì yè pàn。

 阿耆尼曳泮。摩诃羯唎曳泮。羯囉檀迟曳泮。蔑怛唎曳泮。

 lào dá lì yè pàn。zhē wén chá yè pàn。jié luó là dá lì yè pàn。

 唠怛唎曳泮。遮文茶曳泮。羯逻囉怛唎曳泮。

 jiā bō lì yè pàn。ā dì mù zhì duō jiā shī mó shě nuó。pó sī nǐ yè pàn。

 迦般唎曳泮。阿地目质多迦尸摩舍那。婆私你曳泮。

 yǎn jí zhì。sà duǒ pó xiě。mō mō yìn tù nà mō mō xiě。

 演吉质。萨埵婆写。么么印兔那么么写。

 (第五会)

 tū sè zhā zhì duō。ā mò dá lì zhì duō。wū shé hē là。qié pó hē là。

 突瑟吒质多。阿末怛唎质多。乌闍诃囉。伽婆诃囉。

 lú dì là hē là。pó suō hē là。mó shé hē là。shé duō hē là。

 嚧地囉诃囉。婆娑诃囉。摩闍诃囉。闍多诃囉。

 shì bì duō hē là。bá luè yè hē là。qián tuó hē là。bù shǐ bō hē là。

 视毖多诃囉。跋略夜诃囉。乾陀诃囉。布史波诃囉。

 pō là hē là。pó xiě hē là。bō bō zhì duō。tū sè zhā zhì duō。

 颇囉诃囉。婆写诃囉。般波质多。突瑟吒质多。

 lào tuó là zhì duō。yào chā jiē là hē。là shā suō jiē là hē。

 唠陀囉质多。药叉揭囉诃。囉刹娑揭囉诃。

 bì lì duō jiē là hē。pí shě zhē jiē là hē。bù duō jiē là hē。

 闭隶多揭囉诃。毗舍遮揭囉诃。部多揭囉诃。

 jiū pán chá jiē là hē。xī qián tuó jiē là hē。wū dá mó tuó jiē là hē。

 鸠槃茶揭囉诃。悉乾陀揭囉诃。乌怛摩陀揭囉诃。

 chē yè jiē là hē。ā bō sà mó là jiē là hē。zhái qū gé chá qí ní jiē là hē。

 车夜揭囉诃。阿播萨摩囉揭囉诃。宅袪革茶耆尼揭囉诃。

 lī fó dì jiē là hē。shé mí jiā jiē là hē。shě jù ní jiē là hē。

 唎佛帝揭囉诃。闍弥迦揭囉诃。舍俱尼揭囉诃。

 mǔ tuó là nán dì jiā jiē là hē。ā lán pó jiē là hē。qián dù bō ní jiē là hē。

 姥陀囉难地迦揭囉诃。阿蓝婆揭囉诃。乾度波尼揭囉诃。

 shí fá là yān jiā xī jiā。zhuì dì yào jiā。dá lì dì yào jiā。zhě tū tuō jiā。

 什伐囉堙迦醯迦。坠帝药迦。怛隶帝药迦。者突託迦。

 ní tí shí fá là bì shān mó shí fá là。báo dǐ jiā。bí dǐ jiā。shì lì sè mì jiā。

 昵提什伐囉毖钐摩什伐囉。薄底迦。鼻底迦。室隶瑟密迦。

 suō nǐ bō dì jiā。sà pó shí fá là。shì lú jí dì。mò tuó pí dá lú zhì jiàn。

 娑你般帝迦。萨婆什伐囉。室嚧吉帝。末陀鞞达嚧制剑。

 ā qǐ lú qián。mù qiè lú qián。jié lì tū lú qián。jiē là hē jié lán。

 阿绮嚧钳。目佉嚧钳。羯唎突嚧钳。揭囉诃羯蓝。

 jié nú shū lán。dàn duō shū lán。qì lì yè shū lán。mò mō shū lán。

 羯拏输蓝。惮多输蓝。迄唎夜输蓝。末么输蓝。

 bá lì shì pó shū lán。bì lì sè zhā shū lán。wū tuó là shū lán。

 跋唎室婆输蓝。毖栗瑟吒输蓝。乌陀囉输蓝。

 jié zhī shū lán。bá xī dì shū lán。wū lú shū lán。cháng qié shū lán。

 羯知输蓝。跋悉帝输蓝。邬嚧输蓝。常伽输蓝。

 hē xī duō shū lán。bá tuó shū lán。suō fáng àng qié bō là zhàng qié shū lán。

 喝悉多输蓝。跋陀输蓝。娑房盎伽般囉丈伽输蓝。

 bù duō bì duō chá。chá qí ní shí pó là。

 部多毖跢茶。茶耆尼什婆囉。

 tuó tū lú jiā jiàn duō lú jí zhī pó lù duō pí。sà bō lú hē líng qié。

 陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗。萨般嚧诃凌伽。

 shū shā dá là suō nuó jié là。pí shā yù jiā。ā qí ní wū tuó jiā。

 百输沙怛囉娑那羯囉。毗沙喻迦。阿耆尼乌陀迦。

 mò là pí là jiàn duō là。ā jiā là mì lì duō dá liǎn bù jiā。dì lì là zhā。

 末囉鞞囉建跢囉。阿迦囉密唎咄怛敛部迦。地栗剌吒。

 bì lì sè zhì jiā。sà pó nuó jù là。sì yǐn qié bì jiē là lì yào chā dá là chú。

 毖唎瑟质迦。萨婆那俱囉。肆引伽弊揭囉唎药叉怛囉刍。

 mò là shì fèi dì shān suō pí shān。xī dá duō bō dá là。

 末囉视吠帝钐娑鞞钐。悉怛多鉢怛囉。

 mó hē bá shé lú sè ní shān。mó hē bō lài zhàng qí lán。

 摩诃跋闍嚧瑟尼钐。摩诃般赖丈耆蓝。

 yè bō tū tuó shě yù shé nuó。biàn dá lì nú。pí tuó yē pán tán jiā lú mí。

 夜波突陀舍喻闍那。辫怛隶拏。毗陀耶槃昙迦嚧弥。

 dì shū pán tán jiā lú mí。bō là pí tuó pán tán jiā lú mí。duō zhí tuō。

 帝殊槃昙迦嚧弥。般囉毗陀槃昙迦嚧弥。跢姪他。

 ǎn。ā nuó lì。pí shě tí。pí là bá shé là tuó lì。pán tuó pán tuó nǐ。

 唵。阿那隶。毗舍提。鞞囉跋闍囉陀唎。槃陀槃陀你。

 bá shé là bàng ní pàn。hǔ xīn dū lú wōng pàn。suō pó hē。

 跋闍囉谤尼泮。虎昕都嚧瓮泮。莎婆诃。

 ā nán。shì fó dǐng guāng jù。xī dá duō bān dá luo。mì mì qié tuó。

 阿难。是佛顶光聚。悉怛多般怛囉。秘密伽陀。

 wēi miào zhāng jù。chū shēng shí fāng。yí qiè zhū fó。shí fāng rú lái。

 微妙章句。出生十方。一切诸佛。十方如来。

 yīn cǐ zhòu xīn。dé chéng wú shàng zhèng biàn zhī jué。shí fāng rú lái。

 因此咒心。得成无上正遍知觉。十方如来。

 zhí cǐ zhòu xīn。xiáng fú zhū mó。zhì zhū wài dào。shí fāng rú lái。

 执此咒心。降伏诸魔。制诸外道。十方如来。

 chéng cǐ zhòu xīn。zuò bǎo lián huá。yìng wēi chén guó。shí fāng rú lái。

 乘此咒心。坐宝莲华。应微尘国。十方如来。

 hán cǐ zhòu xīn。yú wēi chén guó。zhuǎn dà fǎ lún。shí fāng rú lái。

 含此咒心。于微尘国。转大法轮。十方如来。

 chí cǐ zhòu xīn。néng yú shí fāng。mó dǐng shòu jì。zì guǒ wèi chéng。

 持此咒心。能于十方。摩顶授记。自果未成。

 yì yú shí fāng。méng fó shòu jì。shí fāng rú lái。yī cǐ zhòu xīn。

 亦于十方。蒙佛授记。十方如来。依此咒心。

 néng yú shí fāng。bá jì qún kǔ。suǒ wèi dì yù。è guǐ。chù shēng。

 能于十方。拔济群苦。所谓地狱。饿鬼。畜生。

 máng lóng yīn yǎ。yuàn zēng huì kǔ。ài bié lí kǔ。qiú bù dé kǔ。

 盲聋瘖哑。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。

 wǔ yīn chì shèng。dà xiǎo zhū hèng。tóng shí jiě tuō。zéi nàn bīng nàn。

 五阴炽盛。大小诸横。同时解脱。贼难兵难。

 wáng nàn yù nàn。fēng huǒ shuǐ nàn。jī kě pín qióng。yìng niàn xiāo sàn。

 王难狱难。风火水难。饥渴贫穷。应念销散。

 shí fāng rú lái。suí cǐ zhòu xīn。néng yú shí fāng。shì shàn zhī shí。

 十方如来。随此咒心。能于十方。事善知识。

 sì wēi yí zhōng。gōng yǎng rú yì。héng shā rú lái。huì zhōng tuī wéi。

 四威仪中。供养如意。恒沙如来。会中推爲。

 dà fǎ wáng zǐ。shí fāng rú lái。xíng cǐ zhòu xīn。néng yú shí fāng。

 大法王子。十方如来。行此咒心。能于十方。

 shè shòu qīn yīn。lìng zhū xiǎo chéng。wén mì mì zàng。

 摄受亲因。令诸小乘。闻秘密藏。

 bù shēng jīng bù。shí fāng rú lái。sòng cǐ zhòu xīn。chéng wú shàng jué。

 不生惊怖。十方如来。诵此咒心。成无上觉。

 zuò pú tí shù。rù dà niè pán。shí fāng rú lái。chuán cǐ zhòu xīn。

 坐菩提树。入大涅槃。十方如来。传此咒心。

 yú miè dù hòu。fù fó fǎ shì。jiū jìng zhù chí。yǎn jìng jiè lǜ。

 于灭度后。付佛法事。究竟住持。严淨戒律。

 xī dé qīng jìng。ruò wǒ shuō shì fó dǐng guāng jù。bān dá luo zhòu。

 悉得清淨。若我说是佛顶光聚。般怛囉咒。

 cóng dàn zhì mù。yīn shēng xiāng lián。zì jù zhōng jiàn。yì bù chóng dié。

 从旦至暮。音声相联。字句中间。亦不重迭。

 jīng héng shā jié。zhōng bù néng jìn。yì shuō cǐ zhòu。míng rú lái dǐng。

 经恒沙劫。终不能尽。亦说此咒。名如来顶。

 rǔ děng yǒu xué。wèi jìn lún huí。fā xīn zhì chéng。qǔ ā luó hàn。

 汝等有学。未尽轮迴。发心至诚。取阿罗汉。

 bù chí cǐ zhòu。ér zuò dào chǎng。lìng qí shēn xīn。

 不持此咒。而坐道场。令其身心。

 yuǎn zhū mó shì。wú yǒu shì chù。

 远诸魔事。无有是处。

 ā nán。ruò zhū shì jiè。suí suǒ guó tǔ。suǒ yǒu zhòng shēng。

 阿难。若诸世界。随所国土。所有衆生。

 suí guó suǒ shēng。huà pí bèi yè。zhǐ sù bái dié。shū xiě cǐ zhòu。

 随国所生。桦皮贝叶。纸素白氎。书写此咒。

 zhù yú xiāng náng。shì rén xīn hūn。wèi néng sòng yì。

 贮于香囊。是人心昏。未能诵忆。

 huò dài shēn shàng。huò shū zhái zhōng。dāng zhī shì rén。

 或带身上。或书宅中。当知是人。

 jìn qí shēng nián。yí qiè zhū dú。suǒ bù néng hài。

 尽其生年。一切诸毒。所不能害。

 ā nán。wǒ jīn wèi rǔ。gèng shuō cǐ zhòu。jiù hù shì jiān。dé dà wú wèi。

 阿难。我今爲汝。更说此咒。救护世间。得大无畏。

 chéng jiù zhòng shēng。chū shì jiān zhì。ruò wǒ miè hòu。

 成就衆生。出世间智。若我灭后。

 mò shì zhòng shēng。yǒu néng zì sòng。ruò jiào tā sòng。

 末世衆生。有能自诵。若教他诵。

 dāng zhī rú shì sòng chí zhòng shēng。huǒ bù néng shāo。

 当知如是诵持衆生。火不能烧。

 shuǐ bù néng nì。dà dú xiǎo dú。suǒ bù néng hài。

 水不能溺。大毒小毒。所不能害。

 rú shì nǎi zhì tiān lóng guǐ shén。jīng qí mó mèi。suǒ yǒu è zhòu。

 如是乃至天龙鬼神。精祇魔魅。所有恶咒。

 jiē bù néng zhuó。xīn dé zhèng shòu。yí qiè zhòu zǔ。yàn gǔ dú yào。

 皆不能著。心得正受。一切咒诅。厌蛊毒药。

 jīn dú yín dú。cǎo mù chóng shé。wàn wù dú qì。rù cǐ rén kǒu。

 金毒银毒。草木虫蛇。万物毒气。入此人口。

 chéng gān lù wèi。yí qiè è xīng。bìng zhū guǐ shén。chěn xīn dú rén。

 成甘露味。一切恶星。并诸鬼神。碜心毒人。

 yú rú shì rén。bù néng qǐ è。pín nà yè jiā。zhū è guǐ wáng。

 于如是人。不能起恶。频那夜迦。诸恶鬼王。

 bìng qí juàn shǔ。jiē lǐng shēn ēn。cháng jiā shǒu hù。

 并其眷属。皆领深恩。常加守护。

 ā nán dāng zhī。shì zhòu cháng yǒu bā wàn sì qiān nuō yóu tuō。

 阿难当知。是咒常有八万四千那由他。

 héng hé shā jù zhī。jīn gāng zàng wáng pú sà zhǒng zú。

 恒河沙俱胝。金刚藏王菩萨种族。

 yī yī jiē yǒu zhū jīn gāng zhòng。ér wéi juàn shǔ。zhòu yè suí shì。

 一一皆有诸金刚衆。而爲眷属。昼夜随侍。

 shè yǒu zhòng shēng。yú sàn luàn xīn。fēi sān mó dì。xīn yì kǒu chí。

 设有衆生。于散乱心。非三摩地。心忆口持。

 shì jīn gāng wáng。cháng suí cóng bǐ zhū shàn nán zǐ。

 是金刚王。常随从彼诸善男子。

 hé kuàng jué dìng pú tí xīn zhě。cǐ zhū jīn gāng pú sà zàng wáng。

 何况决定菩提心者。此诸金刚菩萨藏王。

 jīng xīn yīn sù。fā bǐ shén shí。shì rén yìng shí。xīn néng jì yì。

 精心阴速。发彼神识。是人应时。心能记忆。

 bā wàn sì qiān héng hé shā jié。zhōu biàn liǎo zhī。dé wú yí huò。

 八万四千恒河沙劫。周遍了知。得无疑惑。

 cóng dì yī jié。nǎi zhì hòu shēn。shēng shēng bù shēng。yào chā luó chà。

 从第一劫。乃至后身。生生不生。药叉罗刹。

 jí fù dān nà。jiā zhā fù dān nà。jiū pán chá。pí shě zhē děng。

 及富单那。迦吒富单那。鸠槃茶。毗舍遮等。

 bìng zhū è guǐ。yǒu xíng wú xíng。yǒu xiǎng wú xiǎng。rú shì è chù。

 并诸饿鬼。有形无形。有想无想。如是恶处。

 shì shàn nán zǐ。ruò dú ruò sòng。ruò shū ruò xiě。ruò dài ruò cáng。

 是善男子。若读若诵。若书若写。若带若藏。

 zhū sè gòng yǎng。jié jié bù shēng。pín qióng xià jiàn。bù kě lè chù。

 诸色供养。劫劫不生。贫穷下贱。不可乐处。

 cǐ zhū zhòng shēng。zòng qí zì shēn。bù zuò fú yè。shí fāng rú lái。

 此诸衆生。纵其自身。不作福业。十方如来。

 suǒ yǒu gōng dé。xī yǔ cǐ rén。

 所有功德。悉与此人。

 yóu shì dé yú héng hé shā ā sēng qí bù kě shuō bù kě shuō jié。

 由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫。

 cháng yǔ zhū fó tóng shēng yī chù。wú liàng gōng dé。rú è chā jù。

 常与诸佛同生一处。无量功德。如恶叉聚。

 tóng chù xūn xiū。yǒng wú fēn sàn。shì gù néng lìng pò jiè zhī rén。

 同处熏修。永无分散。是故能令破戒之人。

 jiè gēn qīng jìng。wèi dé jiè zhě。lìng qí dé jiè。wèi jīng jìn zhě。

 戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精进者。

 lìng dé jīng jìn。wú zhì huì zhě。lìng dé zhì huì。bù qīng jìng zhě。

 令得精进。无智慧者。令得智慧。不清淨者。

 sù dé qīng jìng。bù chí zhāi jiè。zì chéng zhāi jiè。

 速得清淨。不持斋戒。自成斋戒。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。chí cǐ zhòu shí。shè fàn jìn jiè。yú wèi shòu shí。

 阿难。是善男子。持此咒时。设犯禁戒。于未受时。

 chí zhòu zhī hòu。zhòng pò jiè zuì。wú wèn qīng zhòng。yī shí xiāo miè。

 持咒之后。衆破戒罪。无问轻重。一时销灭。

 zòng jīng yǐn jiǔ。shí dàn wǔ xīn。zhǒng zhǒng bú jìng。yí qiè zhū fó。

 纵经饮酒。食啖五辛。种种不淨。一切诸佛。

 pú sà jīn gāng。tiān xiān guǐ shén。bù jiāng wéi guò。shè zhuó bú jìng。

 菩萨金刚。天仙鬼神。不将爲过。设著不淨。

 pò bì yī fu。yì xíng yī zhù。xī tóng qīng jìng。zòng bú zuò tán。

 破弊衣服。一行一住。悉同清淨。纵不作坛。

 bú rù dào chǎng。yì bù xíng dào。sòng chí cǐ zhòu。huán tóng rù tán。

 不入道场。亦不行道。诵持此咒。还同入坛。

 xíng dào gōng dé。wú yǒu yì yě。ruò zào wǔ nì。wú jiàn zhòng zuì。

 行道功德。无有异也。若造五逆。无间重罪。

 jí zhū bǐ qiū bǐ qiū ní。sì qì bā qì。sòng cǐ zhòu yǐ。rú shì zhòng yè。

 及诸比丘比丘尼。四弃八弃。诵此咒已。如是重业。

 yóu rú měng fēng。chuī sàn shā jù。xī jiē miè chú。gèng wú háo fà。

 犹如猛风。吹散沙聚。悉皆灭除。更无毫髮。

 ā nán。ruò yǒu zhòng shēng。cóng wú liàng wú shù jié lái。

 阿难。若有衆生。从无量无数劫来。

 suǒ yǒu yí qiè qīng zhòng zuì zhàng。cóng qián shì lái。wèi jí chàn huǐ。

 所有一切轻重罪障。从前世来。未及忏悔。

 ruò néng dú sòng。shū xiě cǐ zhòu。shēn shàng dài chí。ruò ān zhù chù。

 若能读诵。书写此咒。身上带持。若安住处。

 zhuāng zhái yuán guǎn。rú shì jī yè。yóu tāng xiāo xuě。bù jiǔ jiē dé。

 庄宅园馆。如是积业。犹汤销雪。不久皆得。

 wù wú shēng rěn。fù cì ā nán。ruò yǒu nǚ rén。wèi shēng nán nǚ。

 悟无生忍。复次阿难。若有女人。未生男女。

 yù qiú yùn zhě。ruò néng zhì xīn yì niàn sī zhòu。

 欲求孕者。若能至心忆念斯咒。

 huò néng shēn shàng dài cǐ xī dá duō bān dá luo zhě。

 或能身上带此悉怛多般怛囉者。

 biàn shēng fú dé zhì huì nán nǚ。qiú cháng mìng zhě。jí dé cháng mìng。

 便生福德智慧男女。求长命者。即得长命。

 yù qiú guǒ bào。sù yuán mǎn zhě。sù dé yuán mǎn。shēn mìng sè lì。

 欲求果报。速圆满者。速得圆满。身命色力。

 yì fù rú shì。mìng zhōng zhī hòu。suí yuàn wǎng shēng shí fāng guó tǔ。

 亦复如是。命终之后。随愿往生十方国土。

 bì dìng bù shēng biān dì xià jiàn。hé kuàng zá xíng。

 必定不生边地下贱。何况杂形。

 ā nán。ruò zhū guó tǔ。zhōu xiàn jù luò。jī huāng yì lì。huò fù dāo bīng。

 阿难。若诸国土。州县聚落。饥荒疫疠。或复刀兵。

 zéi nàn dòu zhèng。jiān yú yí qiè。è nàn zhī dì。xiě cǐ shén zhòu。

 贼难鬬诤。兼馀一切。厄难之地。写此神咒。

 ān chéng sì mén。bìng zhū zhī tí。huò tuō shé shàng。lìng qí guó tǔ。

 安城四门。并诸支提。或脱闍上。令其国土。

 suǒ yǒu zhòng shēng。fèng yíng sī zhòu。lǐ bài gōng jìng。

 所有衆生。奉迎斯咒。礼拜恭敬。

 yì xīn gōng yǎng。lìng qí rén mín。gè gè shēn pèi。

 一心供养。令其人民。各各身佩。

 huò gè gè ān suǒ jū zhái dì。yí qiè zāi è。xī jiē xiāo miè。ā nán。

 或各各安所居宅地。一切灾厄。悉皆销灭。阿难。

 zài zài chù chù。guó tǔ zhòng shēng。suí yǒu cǐ zhòu。tiān lóng huān xǐ。

 在在处处。国土衆生。随有此咒。天龙欢喜。

 fēng yǔ shùn shí。wǔ gǔ fēng yīn。zhào shù ān lè。yì fù néng zhèn。

 风雨顺时。五穀丰殷。兆庶安乐。亦复能镇。

 yí qiè è xīng。suí fāng biàn guài。zāi zhàng bù qǐ。rén wú hèng yāo。

 一切恶星。随方变怪。灾障不起。人无横夭。

 niǔ xiè jiā suǒ。bù zhuó qí shēn。zhòu yè ān mián。cháng wú è mèng。

 杻械枷锁。不著其身。昼夜安眠。常无恶梦。

 ā nán。shì suō pó jiè。yǒu bā wàn sì qiān。zāi biàn è xīng。

 阿难。是娑婆界。有八万四千。灾变恶星。

 èr shí bā dà è xīng。ér wéi shàng shǒu。fù yǒu bā dà è xīng。

 二十八大恶星。而爲上首。复有八大恶星。

 yǐ wéi qí zhǔ。zuò zhǒng zhǒng xíng。chū xiàn shì shí。

 以爲其主。作种种形。出现世时。

 néng shēng zhòng shēng zhǒng zhǒng zāi yì。yǒu cǐ zhòu dì。

 能生衆生种种灾异。有此咒地。

 xī jiē xiāo miè。shí èr yóu xún。chéng jié jiè dì。zhū è zāi xiáng。

 悉皆销灭。十二由旬。成结界地。诸恶灾祥。

 yǒng bù néng rù。shì gù rú lái。xuān shì cǐ zhòu。yú wèi lái shì。

 永不能入。是故如来。宣示此咒。于未来世。

 bǎo hù chū xué。zhū xiū xíng zhě。rù sān mó tí。shēn xīn tài rán。

 保护初学。诸修行者。入三摩提。身心泰然。

 dé dà ān wěn。gèng wú yí qiè。zhū mó guǐ shén。jí wú shǐ lái。

 得大安隐。更无一切。诸魔鬼神。及无始来。

 yuān hèng sù yāng。jiù yè chén zhài。lái xiāng nǎo hài。

 冤横宿殃。旧业陈债。来相恼害。

 rǔ jí zhòng zhōng。zhū yǒu xué rén。jí wèi lái shì。zhū xiū xíng zhě。

 汝及衆中。诸有学人。及未来世。诸修行者。

 yī wǒ tán chǎng。rú fǎ chí jiè。suǒ shòu jiè zhǔ。féng qīng jìng sēng。

 依我坛场。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。

 chí cǐ zhòu xīn。bù shēng yí huǐ。shì shàn nán zǐ。yú cǐ fù mǔ。

 持此咒心。不生疑悔。是善男子。于此父母。

 suǒ shēng zhī shēn。bù dé xīn tōng shí fāng rú lái。biàn wéi wàng yǔ。

 所生之身。不得心通十方如来。便爲妄语。

 shuō shì yǔ yǐ。huì zhōng wú liàng bǎi qiān jīn gāng。yī shí fó qián。

 说是语已。会中无量百千金刚。一时佛前。

 hé zhǎng dǐng lǐ。ér bái fó yán。rú fó suǒ shuō。wǒ dāng chéng xīn。

 合掌顶礼。而白佛言。如佛所说。我当诚心。

 bǎo hù rú shì xiū pú tí zhě。ěr shí fàn wáng。bìng tiān dì shì。

 保护如是修菩提者。尔时梵王。并天帝释。

 sì tiān dà wáng。yì yú fó qián。tóng shí dǐng lǐ。ér bái fó yán。

 四天大王。亦于佛前。同时顶礼。而白佛言。

 shěn yǒu rú shì。xiū xué shàn rén。wǒ dāng jìn xīn。zhì chéng bǎo hù。

 审有如是。修学善人。我当尽心。至诚保护。

 lìng qí yì shēng。suǒ zuò rú yuàn。fù yǒu wú liàng。yào chā dà jiāng。

 令其一生。所作如愿。复有无量。药叉大将。

 zhū luó chà wáng。fù dān nà wáng。jiū pán chá wáng。pí shě zhē wáng。

 诸罗刹王。富单那王。鸠槃茶王。毗舍遮王。

 pín nà yè jiā。zhū dà guǐ wáng。jí zhū guǐ shuài。yì yú fó qián。

 频那夜迦。诸大鬼王。及诸鬼帅。亦于佛前。

 hé zhǎng dǐng lǐ。wǒ yì shì yuàn。hù chí shì rén。lìng pú tí xīn。

 合掌顶礼。我亦誓愿。护持是人。令菩提心。

 sù dé yuán mǎn。fù yǒu wú liàng。rì yuè tiān zǐ。fēng shī。yǔ shī。

 速得圆满。复有无量。日月天子。风师。雨师。

 yún shī。léi shī。bìng diàn bó děng。nián suì xún guān。

 云师。雷师。并电伯等。年岁巡官。

 zhū xīng juàn shǔ。yì yú huì zhōng。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。

 诸星眷属。亦于会中。顶礼佛足。而白佛言。

 wǒ yì bǎo hù shì xiū xíng rén。ān lì dào chǎng。dé wú suǒ wèi。

 我亦保护是修行人。安立道场。得无所畏。

 fù yǒu wú liàng。shān shén hǎi shén。yí qiè tǔ dì。shuǐ lù kōng xíng。

 复有无量。山神海神。一切土地。水陆空行。

 wàn wù jīng qí。bìng fēng shén wáng。wú sè jiè tiān。yú rú lái qián。

 万物精祇。并风神王。无色界天。于如来前。

 tóng shí qí shǒu。ér bái fó yán。wǒ yì bǎo hù shì xiū xíng rén。

 同时稽首。而白佛言。我亦保护是修行人。

 dé chéng pú tí。yǒng wú mó shì。ěr shí。bā wàn sì qiān nuō yóu tuō。

 得成菩提。永无魔事。尔时。八万四千那由他。

 héng hé shā jù zhī。jīn gāng zàng wáng pú sà。zài dà huì zhōng。

 恒河沙俱胝。金刚藏王菩萨。在大会中。

 jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。shì zūn。rú wǒ děng bèi。

 即从座起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。如我等辈。

 suǒ xiū gōng yè。jiǔ chéng pú tí。bù qǔ niè pán。cháng suí cǐ zhòu。

 所修功业。久成菩提。不取涅槃。常随此咒。

 jiù hù mò shì。xiū sān mó dì。zhèng xiū xíng zhě。shì zūn。

 救护末世。修三摩地。正修行者。世尊。

 rú shì xiū xīn。qiú zhèng dìng rén。ruò zài dào chǎng。jí yú jīng xíng。

 如是修心。求正定人。若在道场。及馀经行。

 nǎi zhì sàn xīn。yóu xì jù luò。wǒ děng tú zhòng。cháng dāng suí cóng。

 乃至散心。游戏聚落。我等徒衆。常当随从。

 shì wèi cǐ rén。zòng lìng mó wáng。dà zì zài tiān。qiú qí fāng biàn。

 侍卫此人。纵令魔王。大自在天。求其方便。

 zhōng bù kě dé。zhū xiǎo guǐ shén。qù cǐ shàn rén。shí yóu xún wài。

 终不可得。诸小鬼神。去此善人。十由旬外。

 chú bǐ fā xīn。lè xiū chán zhě。shì zūn。rú shì è mó。ruò mó juàn shǔ。

 除彼发心。乐修禅者。世尊。如是恶魔。若魔眷属。

 yù lái qīn rǎo。shì shàn rén zhě。wǒ yǐ bǎo chǔ。yǔn suì qí shǒu。

 欲来侵扰。是善人者。我以宝杵。殒碎其首。

 yóu rú wēi chén。héng lìng cǐ rén。suǒ zuò rú yuàn。

 犹如微尘。恒令此人。所作如愿。

 ā nán jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。wǒ bèi yú dùn。

 阿难即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我辈愚钝。

 hǎo wéi duō wén。yú zhū lòu xīn。wèi qiú chū lí。méng fó cí huì。

 好爲多闻。于诸漏心。未求出离。蒙佛慈诲。

 dé zhèng xūn xiū。shēn xīn kuài rán。huò dà ráo yì。shì zūn。

 得正熏修。身心快然。获大饶益。世尊。

 rú shì xiū zhèng。fó sān mó tí。wèi dào niè pán。

 如是修证。佛三摩提。未到涅槃。

 yún hé míng wéi qián huì zhī dì。sì shí sì xīn。zhì hé jiàn cì。

 云何名爲乾慧之地。四十四心。至何渐次。

 dé xiū xíng mù。yì hé fāng suǒ。míng rù dì zhōng。

 得修行目。诣何方所。名入地中。

 yún hé míng wéi děng jué pú sà。zuò shì yǔ yǐ。wǔ tǐ tóu dì。

 云何名爲等觉菩萨。作是语已。五体投地。

 dà zhòng yì xīn。zhù fó cí yīn。dèng méng zhān yǎng。ěr shí shì zūn。

 大衆一心。伫佛慈音。瞪瞢瞻仰。尔时世尊。

 zàn ā nán yán。shàn zāi shàn zāi。rǔ děng nǎi néng。pǔ wèi dà zhòng。

 赞阿难言。善哉善哉。汝等乃能。普爲大衆。

 jí zhū mò shì。yí qiè zhòng shēng。xiū sān mó tí。qiú dà chéng zhě。

 及诸末世。一切衆生。修三摩提。求大乘者。

 cóng yú fán fū。zhōng dà niè pán。xuán shì wú shàng zhèng xiū xíng lù。

 从于凡夫。终大涅槃。悬示无上正修行路。

 rǔ jīn dì tīng。dāng wèi rǔ shuō。ā nán dà zhòng。

 汝今谛听。当爲汝说。阿难大衆。

 hé zhǎng kū xīn。mò rán shòu jiào。

 合掌刳心。默然受教。

 fó yán。ā nán dāng zhī。miào xìng yuán míng。lí zhū míng xiàng。

 佛言。阿难当知。妙性圆明。离诸名相。

 běn lái wú yǒu。shì jiè zhòng shēng。yīn wàng yǒu shēng。

 本来无有。世界衆生。因妄有生。

 yīn shēng yǒu miè。shēng miè míng wàng。miè wàng míng zhēn。

 因生有灭。生灭名妄。灭妄名真。

 shì chēng rú lái。wú shàng pú tí。jí dà niè pán。èr zhuǎn yī hào。

 是称如来。无上菩提。及大涅槃。二转依号。

 ā nán。rǔ jīn yù xiū。zhēn sān mó dì。zhí yì rú lái dà niè pán zhě。

 阿难。汝今欲修。真三摩地。直诣如来大涅槃者。

 xiān dāng shí cǐ zhòng shēng shì jiè。èr diān dǎo yīn。diān dǎo bù shēng。

 先当识此衆生世界。二颠倒因。颠倒不生。

 sī zé rú lái zhēn sān mó dì。ā nán。yún hé míng wéi zhòng shēng diān dǎo。

 斯则如来真三摩地。阿难。云何名爲衆生颠倒。

 ā nán。yóu xìng míng xīn。xìng míng yuán gù。yīn míng fā xìng。

 阿难。由性明心。性明圆故。因明发性。

 xìng wàng jiàn shēng。cóng bì jìng wú。chéng jiū jìng yǒu。

 性妄见生。从毕竟无。成究竟有。

 cǐ yǒu suǒ yǒu。fēi yīn suǒ yīn。zhù suǒ zhù xiàng。liǎo wú gēn běn。

 此有所有。非因所因。住所住相。了无根本。

 běn cǐ wú zhù。jiàn lì shì jiè。jí zhū zhòng shēng。mí běn yuán míng。

 本此无住。建立世界。及诸衆生。迷本圆明。

 shì shēng xū wàng。wàng xìng wú tǐ。fēi yǒu suǒ yī。jiāng yù fù zhēn。

 是生虚妄。妄性无体。非有所依。将欲复真。

 yù zhēn yǐ fēi。zhēn zhēn rú xìng。fēi zhēn qiú fù。wǎn chéng fēi xiàng。

 欲真已非。真真如性。非真求复。宛成非相。

 fēi shēng fēi zhù。fēi xīn fēi fǎ。zhǎn zhuǎn fā shēng。shēng lì fā míng。

 非生非住。非心非法。展转发生。生力发明。

 xūn yǐ chéng yè。tóng yè xiāng gǎn。yīn yǒu gǎn yè。

 熏以成业。同业相感。因有感业。

 xiāng miè xiāng shēng。yóu shì gù yǒu zhòng shēng diān dǎo。

 相灭相生。由是故有衆生颠倒。

 ā nán。yún hé míng wéi shì jiè diān dǎo。shì yǒu suǒ yǒu。

 阿难。云何名爲世界颠倒。是有所有。

 fēn duàn wàng shēng。yīn cǐ jiè lì。fēi yīn suǒ yīn。wú zhù suǒ zhù。

 分段妄生。因此界立。非因所因。无住所住。

 qiān liú bú zhù。yīn cǐ shì chéng。sān shì sì fāng。hé hé xiāng shè。

 迁流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。

 biàn huà zhòng shēng。chéng shí èr lèi。shì gù shì jiè。

 变化衆生。成十二类。是故世界。

 yīn dòng yǒu shēng。yīn shēng yǒu sè。yīn sè yǒu xiāng。

 因动有声。因声有色。因色有香。

 yīn xiāng yǒu chù。yīn chù yǒu wèi。yīn wèi zhī fǎ。liù luàn wàng xiǎng。

 因香有触。因触有味。因味知法。六乱妄想。

 chéng yè xìng gù。shí èr qū fēn。yóu cǐ lún zhuǎn。shì gù shì jiān。

 成业性故。十二区分。由此轮转。是故世间。

 shēng xiāng wèi chù。qióng shí èr biàn。wéi yī xuán fù。

 声香味触。穷十二变。爲一旋复。

 chéng cǐ lún zhuǎn。diān dǎo xiàng gù。shì yǒu shì jiè。

 乘此轮转。颠倒相故。是有世界。

 luǎn shēng tāi shēng。shī shēng huà shēng。yǒu sè wú sè。

 卵生胎生。湿生化生。有色无色。

 yǒu xiǎng wú xiǎng。ruò fēi yǒu sè。ruò fēi wú sè。ruò fēi yǒu xiǎng。

 有想无想。若非有色。若非无色。若非有想。

 ruò fēi wú xiǎng。ā nán。yóu yīn shì jiè。xū wàng lún huí。

 若非无想。阿难。由因世界。虚妄轮迴。

 dòng diān dǎo gù。hé hé qì chéng。bā wàn sì qiān。fēi shěn luàn xiǎng。

 动颠倒故。和合气成。八万四千。飞沉乱想。

 rú shì gù yǒu。luǎn jié luó lán。liú zhuǎn guó tǔ。yú niǎo guī shé。

 如是故有。卵羯逻蓝。流转国土。鱼鸟龟蛇。

 qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。zá rǎn lún huí。yù diān dǎo gù。

 其类充塞。由因世界。杂染轮迴。欲颠倒故。

 hé hé zī chéng。bā wàn sì qiān。héng shù luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。

 和合滋成。八万四千。横竖乱想。如是故有。

 tāi è pú tán。liú zhuǎn guó tǔ。rén chù lóng xiān。qí lèi chōng sè。

 胎遏蒲昙。流转国土。人畜龙仙。其类充塞。

 yóu yīn shì jiè。zhí zhuó lún huí。qù diān dǎo gù。hé hé nuǎn chéng。

 由因世界。执著轮迴。趣颠倒故。和合暖成。

 bā wàn sì qiān。fān fù luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。shī xiàng bì shī。

 八万四千。翻覆乱想。如是故有。湿相蔽尸。

 liú zhuǎn guó tǔ。hán chǔn rú dòng。qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。

 流转国土。含蠢蠕动。其类充塞。由因世界。

 biàn yì lún huí。jiǎ diān dǎo gù。hé hé chù chéng。bā wàn sì qiān。

 变易轮迴。假颠倒故。和合触成。八万四千。

 xīn gù luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。huà xiàng jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。

 新故乱想。如是故有。化相羯南。流转国土。

 zhuǎn tuì fēi xíng。qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。liú ài lún huí。

 转蜕飞行。其类充塞。由因世界。留碍轮迴。

 zhàng diān dǎo gù。hé hé zhuó chéng。bā wàn sì qiān。

 障颠倒故。和合著成。八万四千。

 jīng yào luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。sè xiàng jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。

 精耀乱想。如是故有。色相羯南。流转国土。

 xiū jiù jīng míng。qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。xiāo sàn lún huí。

 休咎精明。其类充塞。由因世界。销散轮迴。

 huò diān dǎo gù。hé hé àn chéng。bā wàn sì qiān。yīn yǐn luàn xiǎng。

 惑颠倒故。和合暗成。八万四千。阴隐乱想。

 rú shì gù yǒu。wú sè jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。kōng sàn xiāo chén。

 如是故有。无色羯南。流转国土。空散销沉。

 qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。wǎng xiàng lún huí。yǐng diān dǎo gù。

 其类充塞。由因世界。罔象轮迴。影颠倒故。

 hé hé yì chéng。bā wàn sì qiān。qián jié luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。

 和合忆成。八万四千。潜结乱想。如是故有。

 xiǎng xiàng jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。shén guǐ jīng líng。qí lèi chōng sè。

 想相羯南。流转国土。神鬼精灵。其类充塞。

 yóu yīn shì jiè。yú dùn lún huí。chī diān dǎo gù。hé hé wán chéng。

 由因世界。愚钝轮迴。痴颠倒故。和合顽成。

 bā wàn sì qiān。kū gǎo luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。wú xiǎng jié nán。

 八万四千。枯藁乱想。如是故有。无想羯南。

 liú zhuǎn guó tǔ。jīng shén huà wéi。tǔ mù jīn shí。qí lèi chōng sè。

 流转国土。精神化爲。土木金石。其类充塞。

 yóu yīn shì jiè。xiāng dài lún huí。wěi diān dǎo gù。hé hé rǎn chéng。

 由因世界。相待轮迴。僞颠倒故。和合染成。

 bā wàn sì qiān。yīn yī luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。fēi yǒu sè xiàng。

 八万四千。因依乱想。如是故有。非有色相。

 chéng sè jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。zhū shuǐ mǔ děng。yǐ xiā wéi mù。

 成色羯南。流转国土。诸水母等。以虾爲目。

 qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。xiāng yǐn lún huí。xìng diān dǎo gù。

 其类充塞。由因世界。相引轮迴。性颠倒故。

 hé hé zhòu chéng。bā wàn sì qiān。hū zhào luàn xiǎng。yóu shì gù yǒu。

 和合咒成。八万四千。呼召乱想。由是故有。

 fēi wú sè xiàng。wú sè jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。zhòu zǔ yàn shēng。

 非无色相。无色羯南。流转国土。咒诅厌生。

 qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。hé wàng lún huí。wǎng diān dǎo gù。

 其类充塞。由因世界。合妄轮迴。罔颠倒故。

 hé hé yì chéng。bā wàn sì qiān。huí hù luàn xiǎng。rú shì gù yǒu。

 和合异成。八万四千。迴互乱想。如是故有。

 fēi yǒu xiǎng xiàng。chéng xiǎng jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。bǐ pú lú děng。

 非有想相。成想羯南。流转国土。彼蒲卢等。

 yì zhì xiàng chéng。qí lèi chōng sè。yóu yīn shì jiè。yuàn hài lún huí。

 异质相成。其类充塞。由因世界。怨害轮迴。

 shā diān dǎo gù。hé hé guài chéng。bā wàn sì qiān。shí fù mǔ xiǎng。

 杀颠倒故。和合怪成。八万四千。食父母想。

 rú shì gù yǒu。fēi wú xiǎng xiàng。wú xiǎng jié nán。liú zhuǎn guó tǔ。

 如是故有。非无想相。无想羯南。流转国土。

 rú tǔ xiāo děng。fù kuài wéi ér。jí pò jìng niǎo。yǐ dú shù guǒ。

 如土枭等。附块爲儿。及破镜鸟。以毒树果。

 bào wéi qí zǐ。zǐ chéng fù mǔ。jiē zāo qí shí。qí lèi chōng sè。

 抱爲其子。子成父母。皆遭其食。其类充塞。

 shì míng zhòng shēng shí èr zhǒng lèi。

 是名众生十二种类。

 卷八

 ā nán。rú shì zhòng shēng。yī yī lèi zhōng。yì gè gè jù shí èr diān dǎo。

 阿难。如是衆生。一一类中。亦各各具十二颠倒。

 yóu rú niē mù。luàn huá fā shēng。diān dǎo miào yuán。zhēn jìng míng xīn。

 犹如捏目。乱华发生。颠倒妙圆。真淨明心。

 jù zú rú sī。xū wàng luàn xiǎng。rǔ jīn xiū zhèng。fó sān mó tí。

 具足如斯。虚妄乱想。汝今修证。佛三摩提。

 yú shì běn yīn。yuán suǒ luàn xiǎng。lì sān jiàn cì。fāng dé chú miè。

 于是本因。元所乱想。立三渐次。方得除灭。

 rú jìng qì zhōng。chú qù dú mì。yǐ zhū tāng shuǐ。bìng zá huī xiāng。

 如淨器中。除去毒蜜。以诸汤水。并杂灰香。

 xǐ dí qí qì。hòu zhù gān lù。yún hé míng wéi sān zhǒng jiàn cì。

 洗涤其器。后贮甘露。云何名爲三种渐次。

 yī zhě xiū xí。chú qí zhù yīn。èr zhě zhēn xiū。kū qí zhèng xìng。

 一者修习。除其助因。二者真修。刳其正性。

 sān zhě zēng jìn。wéi qí xiàn yè。yún hé zhù yīn。ā nán。rú shì shì jiè。

 三者增进。违其现业。云何助因。阿难。如是世界。

 shí èr lèi shēng。bù néng zì quán。yī sì shí zhù。suǒ wèi。duàn shí。

 十二类生。不能自全。依四食住。所谓。段食。

 chù shí。sī shí。shí shí。shì gù fó shuō。yí qiè zhòng shēng。

 触食。思食。识食。是故佛说。一切衆生。

 jiē yī shí zhù。ā nán。yí qiè zhòng shēng。shí gān gù shēng。shí dú gù sǐ。

 皆依食住。阿难。一切衆生。食甘故生。食毒故死。

 shì zhū zhòng shēng。qiú sān mó tí。dāng duàn shì jiān。wǔ zhǒng xīn cài。

 是诸衆生。求三摩提。当断世间。五种辛菜。

 shì wǔ zhǒng xīn。shú shí fā yín。shēng dàn zēng huì。rú shì shì jiè。

 是五种辛。熟食发婬。生啖增恚。如是世界。

 shí xīn zhī rén。zòng néng xuān shuō。shí èr bù jīng。shí fāng tiān xiān。

 食辛之人。纵能宣说。十二部经。十方天仙。

 xián qí chòu huì。xián jiē yuǎn lí。zhū è guǐ děng。yīn bǐ shí cì。

 嫌其臭秽。咸皆远离。诸饿鬼等。因彼食次。

 shì qí chún wěn。cháng yǔ guǐ zhù。fú dé rì xiāo。cháng wú lì yì。

 舐其唇吻。常与鬼住。福德日消。长无利益。

 shì shí xīn rén。xiū sān mó dì。pú sà。tiān xiān。shí fāng shàn shén。

 是食辛人。修三摩地。菩萨。天仙。十方善神。

 bù lái shǒu hù。dà lì mó wáng。dé qí fāng biàn。xiàn zuò fó shēn。

 不来守护。大力魔王。得其方便。现作佛身。

 lái wèi shuō fǎ。fēi huǐ jìn jiè。zàn yín nù chī。

 来爲说法。非毁禁戒。赞婬怒痴。

 mìng zhōng zì wéi mó wáng juàn shǔ。shòu mó fú jìn。duò wú jiàn yù。

 命终自爲魔王眷属。受魔福尽。堕无间狱。

 ā nán。xiū pú tí zhě。yǒng duàn wǔ xīn。shì zé míng wéi。

 阿难。修菩提者。永断五辛。是则名爲。

 dì yī zēng jìn。xiū xíng jiàn cì。

 第一增进。修行渐次。

 yún hé zhèng xìng。ā nán。rú shì zhòng shēng。rù sān mó dì。

 云何正性。阿难。如是衆生。入三摩地。

 yào xiān yǎn chí qīng jìng jiè lǜ。yǒng duàn yín xīn。bù cān jiǔ ròu。

 要先严持清淨戒律。永断婬心。不餐酒肉。

 yǐ huǒ jìng shí。wú dàn shēng qì。ā nán。shì xiū xíng rén。ruò bú duàn yín。

 以火淨食。无啖生气。阿难。是修行人。若不断婬。

 jí yǔ shā shēng。chū sān jiè zhě。wú yǒu shì chù。dāng guān yín yù。

 及与杀生。出三界者。无有是处。当观婬欲。

 yóu rú dú shé。rú jiàn yuàn zéi。xiān chí shēng wén。sì qì bā qì。

 犹如毒蛇。如见怨贼。先持声闻。四弃八弃。

 zhí shēn bú dòng。hòu xíng pú sà qīng jìng lǜ yí。zhí xīn bù qǐ。

 执身不动。后行菩萨清淨律仪。执心不起。

 jìn jiè chéng jiù。zé yú shì jiān。yǒng wú xiāng shēng xiāng shā zhī yè。

 禁戒成就。则于世间。永无相生相杀之业。

 tōu jié bù xíng。wú xiāng fù lèi。yì yú shì jiān。bù huán sù zhài。

 偷劫不行。无相负累。亦于世间。不还宿债。

 shì qīng jìng rén。xiū sān mó dì。fù mǔ ròu shēn。bù xū tiān yǎn。

 是清淨人。修三摩地。父母肉身。不须天眼。

 zì rán guān jiàn。shí fāng shì jiè。dǔ fó wén fǎ。qīn fèng shèng zhǐ。

 自然观见。十方世界。睹佛闻法。亲奉圣旨。

 dé dà shén tōng。yóu shí fāng jiè。sù mìng qīng jìng。dé wú jiān xiǎn。

 得大神通。游十方界。宿命清淨。得无艰险。

 shì zé míng wéi。dì èr zēng jìn。xiū xíng jiàn cì。

 是则名爲。第二增进。修行渐次。

 yún hé xiàn yè。ā nán。rú shì qīng jìng。chí jìn jiè rén。xīn wú tān yín。

 云何现业。阿难。如是清淨。持禁戒人。心无贪婬。

 yú wài liù chén。bù duō liú yì。yīn bù liú yì。xuán yuán zì guī。

 于外六尘。不多流逸。因不流逸。旋元自归。

 chén jì bù yuán。gēn wú suǒ ǒu。fǎn liú quán yī。liù yòng bù xíng。

 尘既不缘。根无所偶。反流全一。六用不行。

 shí fāng guó tǔ。jiǎo rán qīng jìng。pì rú liú lí。nèi xuán míng yuè。

 十方国土。皎然清淨。譬如琉璃。内悬明月。

 shēn xīn kuài rán。miào yuán píng děng。huò dà ān wěn。yí qiè rú lái。

 身心快然。妙圆平等。获大安隐。一切如来。

 mì yuán jìng miào。jiē xiàn qí zhōng。shì rén jí huò。wú shēng fǎ rěn。

 密圆淨妙。皆现其中。是人即获。无生法忍。

 cóng shì jiàn xiū。suí suǒ fā xíng。ān lì shèng wèi。shì zé míng wéi。

 从是渐修。随所发行。安立圣位。是则名爲。

 dì sān zēng jìn。xiū xíng jiàn cì。

 第三增进。修行渐次。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。yù ài gān kū。gēn jìng bù ǒu。xiàn qián cán zhì。

 阿难。是善男子。欲爱乾枯。根境不偶。现前残质。

 bú fù xù shēng。zhí xīn xū míng。chún shì zhì huì。huì xìng míng yuán。

 不复续生。执心虚明。纯是智慧。慧性明圆。

 yíng shí fāng jiè。qián yǒu qí huì。míng qián huì dì。yù xí chū gān。

 蓥十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲习初乾。

 wèi yǔ rú lái fǎ liú shuǐ jiē。jí yǐ cǐ xīn。zhōng zhōng liú rù。

 未与如来法流水接。即以此心。中中流入。

 yuán miào kāi fū。cóng zhēn miào yuán。chóng fā zhēn miào。

 圆妙开敷。从真妙圆。重发真妙。

 miào xìn cháng zhù。yí qiè wàng xiǎng。miè jìn wú yú。zhōng dào chún zhēn。

 妙信常住。一切妄想。灭尽无馀。中道纯真。

 míng xìn xīn zhù。zhēn xìn míng liào。yí qiè yuán tōng。yīn chù jiè sān。

 名信心住。真信明了。一切圆通。阴处界三。

 bù néng wéi ài。rú shì nǎi zhì。guò qù。wèi lái。wú shù jié zhōng。

 不能爲碍。如是乃至。过去。未来。无数劫中。

 shě shēn shòu shēn。yí qiè xí qì。jiē xiàn zài qián。shì shàn nán zǐ。

 捨身受身。一切习气。皆现在前。是善男子。

 jiē néng yì niàn。dé wú yí wàng。míng niàn xīn zhù。miào yuán chún zhēn。

 皆能忆念。得无遗忘。名念心住。妙圆纯真。

 zhēn jīng fā huà。wú shǐ xí qì。tōng yī jīng míng。wéi yǐ jīng míng。

 真精发化。无始习气。通一精明。唯以精明。

 jìn qù zhēn jìng。míng jīng jìn xīn。xīn jīng xiàn qián。chún yǐ zhì huì。

 进趣真淨。名精进心。心精现前。纯以智慧。

 míng huì xīn zhù。zhí chí zhì míng。zhōu biàn jì zhàn。jì miào cháng níng。

 名慧心住。执持智明。周遍寂湛。寂妙常凝。

 míng dìng xīn zhù。dìng guāng fā míng。míng xìng shēn rù。wéi jìn wú tuì。

 名定心住。定光发明。明性深入。唯进无退。

 míng bú tuì xīn。xīn jìn ān rán。bǎo chí bù shī。shí fāng rú lái。

 名不退心。心进安然。保持不失。十方如来。

 qì fēn jiāo jiē。míng hù fǎ xīn。jué míng bǎo chí。néng yǐ miào lì。

 气分交接。名护法心。觉明保持。能以妙力。

 huí fó cí guāng。xiàng fó ān zhù。yóu rú shuāng jìng。

 迴佛慈光。向佛安住。犹如双镜。

 guāng míng xiāng duì。qí zhōng miào yǐng。chóng chóng xiāng rù。

 光明相对。其中妙影。重重相入。

 míng huí xiàng xīn。xīn guāng mì huí。huò fó cháng níng。

 名迴向心。心光密迴。获佛常凝。

 wú shàng miào jìng。ān zhù wú wéi。dé wú yí shī。míng jiè xīn zhù。

 无上妙淨。安住无爲。得无遗失。名戒心住。

 zhù jiè zì zài。néng yóu shí fāng。suǒ qù suí yuàn。míng yuàn xīn zhù。

 住戒自在。能游十方。所去随愿。名愿心住。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。yǐ zhēn fāng biàn。fā cǐ shí xīn。xīn jīng fā huī。

 阿难。是善男子。以真方便。发此十心。心精发晖。

 shí yòng shè rù。yuán chéng yì xīn。míng fā xīn zhù。xīn zhōng fā míng。

 十用涉入。圆成一心。名发心住。心中发明。

 rú jìng liú lí。nèi xiàn jīng jīn。yǐ qián miào xīn。lǚ yǐ chéng de。

 如淨琉璃。内现精金。以前妙心。履以成地。

 míng zhì dì zhù。xīn dì shè zhī。jù dé míng liào。yóu lǚ shí fāng。

 名治地住。心地涉知。俱得明了。游履十方。

 dé wú liú ài。míng xiū xíng zhù。xíng yǔ fó tóng。shòu fó qì fēn。

 得无留碍。名修行住。行与佛同。受佛气分。

 rú zhōng yīn shēn。zì qiú fù mǔ。yīn xìn míng tōng。rù rú lái zhǒng。

 如中阴身。自求父母。阴信冥通。入如来种。

 míng shēng guì zhù。jì yóu dào tāi。qīn fèng jué yìn。rú tāi yǐ chéng。

 名生贵住。既游道胎。亲奉觉胤。如胎已成。

 rén xiàng bù quē。míng fāng biàn jù zú zhù。róng mào rú fó。

 人相不缺。名方便具足住。容貌如佛。

 xīn xiàng yì tóng。míng zhèng xīn zhù。shēn xīn hé chéng。

 心相亦同。名正心住。身心合成。

 rì yì zēng zhǎng。míng bú tuì zhù。shí shēn ling xiàng。yī shí jù zú。

 日益增长。名不退住。十身灵相。一时具足。

 míng tóng zhēn zhù。xíng chéng chū tāi。qīn wéi fó zǐ。míng fǎ wáng zǐ zhù。

 名童真住。形成出胎。亲爲佛子。名法王子住。

 biǎo yǐ chéng rén。rú guó dà wáng。yǐ zhū guó shì。fēn wěi tài zǐ。

 表以成人。如国大王。以诸国事。分委太子。

 bǐ chà lì wáng。shì zǐ zhǎng chéng。chén liè guàn dǐng。míng guàn dǐng zhù。

 彼刹利王。世子长成。陈列灌顶。名灌顶住。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。chéng fó zǐ yǐ。jù zú wú liàng。rú lái miào dé。

 阿难。是善男子。成佛子已。具足无量。如来妙德。

 shí fāng suí shùn。míng huan xǐ xíng。shàn néng lì yì。yí qiè zhòng shēng。

 十方随顺。名欢喜行。善能利益。一切衆生。

 míng ráo yì xíng。zì jué jué tā。dé wú wéi jù。míng wú tiàn hèn xíng。

 名饶益行。自觉觉他。得无违拒。名无瞋恨行。

 zhǒng lèi chū shēng。qióng wèi lái jì。sān shì píng děng。shí fāng tōng dá。

 种类出生。穷未来际。三世平等。十方通达。

 míng wú jìn xíng。yí qiè hé tóng。zhǒng zhǒng fǎ mén。dé wú chà wù。

 名无尽行。一切合同。种种法门。得无差误。

 míng lí chī luàn xíng。zé yú tóng zhōng。xiǎn xiàn qún yì。yī yī yì xiàng。

 名离痴乱行。则于同中。显现群异。一一异相。

 gè gè jiàn tóng。míng shàn xiàn xíng。rú shì nǎi zhì shí fāng xū kōng。

 各各见同。名善现行。如是乃至十方虚空。

 mǎn zú wēi chén。yī yī chén zhōng。xiàn shí fāng jiè。xiàn chén xiàn jiè。

 满足微尘。一一尘中。现十方界。现尘现界。

 bù xiāng liú ài。míng wú zhuó xíng。zhǒng zhǒng xiàn qián。

 不相留碍。名无著行。种种现前。

 xián shì dì yī bō luó mì duō。míng zūn zhòng xíng。rú shì yuán róng。

 咸是第一波罗密多。名尊重行。如是圆融。

 néng chéng shí fāng。zhū fó guǐ zé。míng shàn fǎ xíng。yī yī jiē shì。

 能成十方。诸佛轨则。名善法行。一一皆是。

 qīng jìng wú lòu。yī zhēn wú wéi。xìng běn rán gù。míng zhēn shí xíng。

 清淨无漏。一真无爲。性本然故。名真实行。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。mǎn zú shén tōng。chéng fó shì yǐ。chún jié jīng zhēn。

 阿难。是善男子。满足神通。成佛事已。纯洁精真。

 yuǎn zhū liú huàn。dāng dù zhòng shēng。miè chú dù xiàng。

 远诸留患。当度衆生。灭除度相。

 huí wú wéi xīn。xiàng niè pán lù。míng jiù hù yí qiè zhòng shēng。

 迴无爲心。向涅槃路。名救护一切衆生。

 lí zhòng shēng xiàng huí xiàng。huì qí kě huì。yuǎn lí zhū lí。

 离衆生相迴向。坏其可坏。远离诸离。

 míng bú huì huí xiàng。běn jué zhàn rán。jué qí fó jué。

 名不坏迴向。本觉湛然。觉齐佛觉。

 míng děng yí qiè fó huí xiàng。jīng zhēn fā míng。dì rú fó dì。

 名等一切佛迴向。精真发明。地如佛地。

 míng zhì yí qiè chù huí xiàng。shì jiè rú lái。hù xiāng shè rù。

 名至一切处迴向。世界如来。互相涉入。

 dé wú guà ài。míng wú jìn gōng dé zàng huí xiàng。yú tóng fó dì。

 得无罣碍。名无尽功德藏迴向。于同佛地。

 dì zhōng gè gè。shēng qīng jìng yīn。yī yīn fā huī。qǔ niè pán dào。

 地中各各。生清淨因。依因发挥。取涅槃道。

 míng suí shùn píng děng shàn gēn huí xiàng。zhēn gēn jì chéng。

 名随顺平等善根迴向。真根既成。

 shí fāng zhòng shēng。jiē wǒ běn xìng。xìng yuán chéng jiù。

 十方衆生。皆我本性。性圆成就。

 bù shī zhòng shēng。míng suí shùn děng guān。yí qiè zhòng shēng huí xiàng。

 不失衆生。名随顺等观。一切衆生迴向。

 jí yí qiè fǎ。lí yí qiè xiàng。wéi jí yǔ lí。èr wú suǒ zhuó。

 即一切法。离一切相。唯即与离。二无所著。

 míng zhēn rú xiàng huí xiàng。zhēn dé suǒ rú。shí fāng wú ài。

 名真如相迴向。真得所如。十方无碍。

 míng wú fù jiě tuō huí xiàng。xìng dé yuán chéng。fǎ jiè liàng miè。

 名无缚解脱迴向。性德圆成。法界量灭。

 míng fǎ jiè wú liàng huí xiàng。

 名法界无量迴向。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。jìn shì qīng jìng。sì shí yì xīn。cì chéng sì zhǒng。

 阿难。是善男子。尽是清淨。四十一心。次成四种。

 miào yuán jiā xíng。jí yǐ fó jué。yòng wéi jǐ xīn。ruò chū wèi chū。

 妙圆加行。即以佛觉。用爲己心。若出未出。

 yóu rú zuàn huǒ。yù rán qí mù。míng wéi nuǎn dì。yòu yǐ jǐ xīn。

 犹如鑽火。欲然其木。名爲暖地。又以己心。

 chéng fó suǒ lǚ。ruò yī fēi yī。rú dēng gāo shān。shēn rù xū kōng。

 成佛所履。若依非依。如登高山。身入虚空。

 xià yǒu wēi ài。míng wéi dǐng dì。xīn fó èr tóng。shàn dé zhōng dào。

 下有微碍。名爲顶地。心佛二同。善得中道。

 rú rěn shì rén。fēi huái fēi chū。míng wéi rěn dì。shù liàng xiāo miè。

 如忍事人。非怀非出。名爲忍地。数量销灭。

 mí jué zhōng dào。èr wú suǒ mù。míng shì dì yī dì。

 迷觉中道。二无所目。名世第一地。

 ā nán。shì shàn nán zǐ。yú dà pú tí。shàn dé tōng dá。jué tōng rú lái。

 阿难。是善男子。于大菩提。善得通达。觉通如来。

 jìn fó jìng jiè。míng huan xǐ dì。yì xìng rù tóng。tóng xìng yì miè。

 尽佛境界。名欢喜地。异性入同。同性亦灭。

 míng lí gòu dì。jìng jí míng shēng。míng fā guāng dì。míng jí jué mǎn。

 名离垢地。淨极明生。名发光地。明极觉满。

 míng yàn huì dì。yí qiè tóng yì。suǒ bù néng zhì。míng nán shèng dì。

 名焰慧地。一切同异。所不能至。名难胜地。

 wú wéi zhēn rú。xìng jìng míng lù。míng xiàn qián dì。jìn zhēn rú jì。

 无爲真如。性淨明露。名现前地。尽真如际。

 míng yuǎn xíng dì。yī zhēn rú xīn。míng bú dòng dì。

 名远行地。一真如心。名不动地。

 fā zhēn rú yòng。míng shàn huì dì。

 发真如用。名善慧地。

 ā nán。shì zhū pú sà。cóng cǐ yǐ wǎng。xiū xí bì gōng。gōng dé yuán mǎn。

 阿难。是诸菩萨。从此已往。修习毕功。功德圆满。

 yì mù cǐ dì。míng xiū xí wèi。cí yīn miào yún。fù niè pán hǎi。míng fǎ yún dì。

 亦目此地。名修习位。慈阴妙云。覆涅槃海。名法云地。

 rú lái nì liú。rú shì pú sà。shùn xíng ér zhì。jué jì rù jiāo。

 如来逆流。如是菩萨。顺行而至。觉际入交。

 míng wéi děng jué。ā nán。cóng qián huì xīn。zhì děng jué yǐ。

 名爲等觉。阿难。从乾慧心。至等觉已。

 shì jué shǐ huò。jīn gāng xīn zhōng。chū qián huì dì。rú shì chóng chóng。

 是觉始获。金刚心中。初乾慧地。如是重重。

 dān fù shí èr。fāng jìn miào jué。chéng wú shàng dào。shì zhǒng zhǒng dì。

 单复十二。方尽妙觉。成无上道。是种种地。

 jiē yǐ jīn gāng guān chá。rú huàn shí zhǒng shēn yù。shē mó tā zhōng。

 皆以金刚观察。如幻十种深喻。奢摩他中。

 yòng zhū rú lái。pí pó shě nà。qīng jìng xiū zhèng。jiàn cì shēn rù。

 用诸如来。毗婆舍那。清淨修证。渐次深入。

 ā nán。rú shì jiē yǐ sān zēng jìn gù。shàn néng chéng jiù。wǔ shí wǔ wèi。

 阿难。如是皆以三增进故。善能成就。五十五位。

 zhēn pú tí lù。zuò shì guān zhě。míng wéi zhèng guān。

 真菩提路。作是观者。名爲正观。

 ruò tā guān zhě。míng wéi xié guān。

 若他观者。名爲邪观。

 ěr shí。wén shū shī lì fǎ wáng zǐ。zài dà zhòng zhōng。jí cóng zuò qǐ。

 尔时。文殊师利法王子。在大衆中。即从座起。

 dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。dāng hé míng shì jīng。

 顶礼佛足。而白佛言。当何名是经。

 wǒ jí zhòng shēng。yún hé fèng chí。

 我及衆生。云何奉持。

 fó gào wén shū shī lì。shì jīng míng dà fó dǐng。xī dá duō。bān dá luo。

 佛告文殊师利。是经名大佛顶。悉怛多。般怛囉。

 wú shàng bǎo yìn。shí fāng rú lái qīng jìng hǎi yǎn。yì míng jiù hù qīn yīn。

 无上宝印。十方如来清淨海眼。亦名救护亲因。

 dù tuō ā nán。jí cǐ huì zhōng。xìng bǐ qiū ní。dé pú tí xīn。

 度脱阿难。及此会中。性比丘尼。得菩提心。

 rù biàn zhī hǎi。yì míng rú lái mì yīn。xiū zhèng liǎo yì。

 入遍知海。亦名如来密因。修证了义。

 yì míng dà fāng guǎng。miào lián huá wáng。shí fāng fó mǔ。

 亦名大方广。妙莲华王。十方佛母。

 tuó luó ní zhòu。yì míng guàn dǐng zhāng jù。zhū pú sà wàn xíng。

 陀罗尼呪。亦名灌顶章句。诸菩萨万行。

 shǒu léng yán。rǔ dāng fèng chí。

 首楞严。汝当奉持。

 shuō shì yǔ yǐ。jí shí ā nán jí zhū dà zhòng。dé méng rú lái。

 说是语已。即时阿难及诸大衆。得蒙如来。

 kāi shì mì yìn。bān dá luó yì。jiān wén cǐ jīng liǎo yì míng mù。

 开示密印。般怛罗义。兼闻此经了义名目。

 dùn wù chán nà。xiū jìn shèng wèi。zēng shàng miào lǐ。xīn lǜ xū níng。

 顿悟禅那。修进圣位。增上妙理。心虑虚凝。

 duàn chú sān jiè。xiū xīn liù pǐn。wēi xì fán nǎo。jí cóng zuò qǐ。

 断除三界。修心六品。微细烦恼。即从座起。

 dǐng lǐ fó zú。hé zhǎng gōng jìng。ér bái fó yán。dà wēi dé shì zūn。

 顶礼佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。

 cí yīn wú zhē。shàn kāi zhòng shēng。wēi xì shěn huò。lìng wǒ jīn rì。

 慈音无遮。善开衆生。微细沉惑。令我今日。

 shēn xīn kuài rán。dé dà ráo yì。shì zūn。ruò cǐ miào míng。

 身心快然。得大饶益。世尊。若此妙明。

 zhēn jìng miào xīn。běn lái biàn yuán。rú shì nǎi zhì。

 真淨妙心。本来遍圆。如是乃至。

 dà dì cǎo mù rú dòng hán ling。běn yuán zhēn rú。jí shì rú lái。

 大地草木蠕动含灵。本元真如。即是如来。

 chéng fó zhēn tǐ。fó tǐ zhēn shí。yún hé fù yǒu。dì yù è guǐ。

 成佛真体。佛体真实。云何复有。地狱饿鬼。

 chù sheng xiū luó。rén tiān děng dào。shì zūn。cǐ dào wéi fù běn lái zì yǒu。

 畜生修罗。人天等道。世尊。此道爲复本来自有。

 wéi shì zhòng shēng。wàng xí shēng qǐ。shì zūn。rú bǎo lián xiāng bǐ qiū ní。

 爲是衆生。妄习生起。世尊。如宝莲香比丘尼。

 chí pú sà jiè。sī xíng yín yù。wàng yán xíng yín。fēi shā fēi tōu。

 持菩萨戒。私行婬欲。妄言行婬。非杀非偷。

 wú yǒu yè bào。fā shì yǔ yǐ。xiān yú nǚ gēn。shēng dà měng huǒ。

 无有业报。发是语已。先于女根。生大猛火。

 hòu yú jié jié。měng huǒ shāo rán。duò wú jiàn yù。liú lí dà wáng。

 后于节节。猛火烧然。堕无间狱。琉璃大王。

 shàn xīng bǐ qiū。liú lí wéi zhū。qú tán zú xìng。shàn xīng wàng shuō。

 善星比丘。琉璃爲诛。瞿昙族姓。善星妄说。

 yí qiè fǎ kōng。shēng shēn xiàn rù ā bí dì yù。cǐ zhū dì yù。

 一切法空。生身陷入阿鼻地狱。此诸地狱。

 wéi yǒu dìng chù。wéi fù zì rán。bǐ bǐ fā yè。gè gè sī shòu。wéi chuí dà cí。

 爲有定处。爲复自然。彼彼发业。各各私受。惟垂大慈。

 kāi fā tóng méng。lìng zhū yí qiè chí jiè zhòng shēng。wén jué dìng yì。

 开发童蒙。令诸一切持戒衆生。闻决定义。

 huan xǐ dǐng dài。jǐn jié wú fàn。

 欢喜顶戴。谨洁无犯。

 fó gào ā nán。kuài zāi cǐ wèn。lìng zhū zhòng shēng。

 佛告阿难。快哉此问。令诸衆生。

 bú rù xié jiàn。rǔ jīn dì ting。dāng wèi rǔ shuō。

 不入邪见。汝今谛听。当爲汝说。

 ā nán。yí qiè zhòng shēng。shí běn zhēn jìng。yīn bǐ wàng jiàn。

 阿难。一切衆生。实本真淨。因彼妄见。

 yǒu wàng xí shēng。yīn cǐ fēn kāi。nèi fēn wài fēn。ā nán。

 有妄习生。因此分开。内分外分。阿难。

 nèi fēn jí shì zhòng shēng fēn nèi。yīn zhū ài rǎn。fā qǐ wàng qíng。

 内分即是衆生分内。因诸爱染。发起妄情。

 qíng jī bù xiū。néng shēng ài shuǐ。shì gù zhòng shēng。xīn yì zhēn xiū。

 情积不休。能生爱水。是故衆生。心忆珍羞。

 kǒu zhōng shuǐ chū。xīn yì qián rén。huò lián huò hèn。mù zhōng lèi yíng。

 口中水出。心忆前人。或怜或恨。目中泪盈。

 tān qiú cái bǎo。xīn fā ài xián。ju tǐ guāng rùn。xīn zhuó xíng yín。

 贪求财宝。心发爱涎。举体光润。心著行婬。

 nán nǚ èr gēn。zì rán liú yè。ā nán。zhū ài suī bié。liú jié shì tóng。

 男女二根。自然流液。阿难。诸爱虽别。流结是同。

 rùn shī bù shēng。zì rán cóng zhuì。cǐ míng nèi fēn。ā nán。

 润湿不升。自然从坠。此名内分。阿难。

 wài fēn jí shì zhòng shēng fēn wài。yīn zhū kě yǎng。fā míng xū xiǎng。

 外分即是衆生分外。因诸渴仰。发明虚想。

 xiǎng jī bù xiū。néng shēng shèng qì。shì gù zhòng shēng。xīn chí jìn jiè。

 想积不休。能生胜气。是故衆生。心持禁戒。

 jǔ shēn qīng qīng。xīn chí zhòu yìn。gù xì xióng yì。xīn yù shēng tiān。

 举身轻清。心持呪印。顾盻雄毅。心欲生天。

 mèng xiǎng fēi jǔ。xīn cún fó guó。shèng jìng míng xiàn。shì shàn zhī shí。

 梦想飞举。心存佛国。圣境冥现。事善知识。

 zì qīng shēn mìng。ā nán。zhū xiǎng suī bié。qīng jǔ shì tóng。

 自轻身命。阿难。诸想虽别。轻举是同。

 fēi dòng bù shěn。zì rán chāo yuè。cǐ míng wài fēn。

 飞动不沉。自然超越。此名外分。

 ā nán。yí qiè shì jiān。shēng sǐ xiāng xù。shēng cóng shùn xí。

 阿难。一切世间。生死相续。生从顺习。

 sǐ cóng biàn liú。lín mìng zhōng shí。wèi shě nuǎn chù。yì shēng shàn è。

 死从变流。临命终时。未捨暖触。一生善恶。

 jù shí dùn xiàn。sǐ nì shēng shùn。èr xí xiāng jiāo。chún xiǎng jí fēi。

 俱时顿现。死逆生顺。二习相交。纯想即飞。

 bì shēng tiān shàng。ruò fēi xīn zhōng。jiān fú jiān huì。jí yǔ jìng yuàn。

 必生天上。若飞心中。兼福兼慧。及与淨愿。

 zì rán xīn kāi。jiàn shí fāng fó。yí qiè jìng tǔ。suí yuàn wǎng shēng。

 自然心开。见十方佛。一切淨土。随愿往生。

 qíng shǎo xiǎng duō。qīng jǔ fēi yuǎn。jí wèi fēi xiān。dà lì guǐ wáng。

 情少想多。轻举非远。即爲飞仙。大力鬼王。

 fēi xíng yè chā。dì xíng luó chà。yóu yú sì tiān。suǒ qù wú ài。

 飞行夜叉。地行罗刹。游于四天。所去无碍。

 qí zhōng ruò yǒu shàn yuàn shàn xīn。hù chí wǒ fǎ。huò hù jìn jiè。

 其中若有善愿善心。护持我法。或护禁戒。

 suí chí jiè rén。huò hù shén zhòu。suí chí zhòu zhě。huò hù chán dìng。

 随持戒人。或护神呪。随持呪者。或护禅定。

 bǎo suí fǎ rěn。shì děng qīn zhù。rú lái zuò xià。qíng xiǎng jūn děng。

 保绥法忍。是等亲住。如来座下。情想均等。

 bù fēi bú zhuì。shēng yú rén jiān。xiǎng míng sī cōng。qíng yōu sī dùn。

 不飞不坠。生于人间。想明斯聪。情幽斯钝。

 qíng duō xiǎng shǎo。liú rù héng shēng。zhòng wéi máo qún。

 情多想少。流入横生。重爲毛群。

 qīng wéi yǔ zú。qī qíng sān xiǎng。shěn xià shuǐ lún。shēng yú huǒ jì。

 轻爲羽族。七情三想。沉下水轮。生于火际。

 shòu qì měng huǒ。shēn wéi è guǐ。cháng bèi fén shāo。shuǐ néng hài jǐ。

 受气猛火。身爲饿鬼。常被焚烧。水能害己。

 wú shí wú yǐn。jīng bǎi qiān jié。jiǔ qíng yī xiǎng。xià dòng huǒ lún。

 无食无饮。经百千劫。九情一想。下洞火轮。

 shēn rù fēng huǒ。èr jiāo guò dì。qīng shēng yǒu jiàn。zhòng shēng wú jiàn。

 身入风火。二交过地。轻生有间。重生无间。

 èr zhǒng dì yù。chún qíng jí shěn。rù ā bí yù。ruò shěn xīn zhōng。

 二种地狱。纯情即沉。入阿鼻狱。若沉心中。

 yǒu bàng dà chéng。huǐ fó jìn jiè。kuáng wàng shuō fǎ。xū tān xìn shī。

 有谤大乘。毁佛禁戒。诳妄说法。虚贪信施。

 làn yīng gōng jìng。wǔ nì shí zhòng。gèng shēng shí fāng。ā bí dì yù。

 滥膺恭敬。五逆十重。更生十方。阿鼻地狱。

 xún zào è yè。suī zé zì zhāo。zhòng tóng fēn zhōng。jiān yǒu yuán dì。

 循造恶业。虽则自招。衆同分中。兼有元地。

 ā nán。cǐ děng jiē shì。bǐ zhū zhòng shēng。zì yè suǒ gǎn。

 阿难。此等皆是。彼诸衆生。自业所感。

 zào shí xí yīn。shòu liù jiāo bào。

 造十习因。受六交报。

 yún hé shí yīn。ā nán。yī zhě yín xí jiāo jiē。fā yú xiāng mó。yán mó bù xiū。

 云何十因。阿难。一者婬习交接。发于相磨。研磨不休。

 rú shì gù yǒu dà měng huǒ guāng。yú zhōng fā dòng。rú rén yǐ shǒu。

 如是故有大猛火光。于中发动。如人以手。

 zì xiāng mó chù。nuǎn xiàng xiàn qián。èr xí xiàng rán。gù yǒu tiě chuáng。

 自相摩触。暖相现前。二习相然。故有铁床。

 tóng zhù zhū shì。shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。sè mù xíng yín。

 铜柱诸事。是故十方。一切如来。色目行婬。

 tóng míng yù huǒ。pú sà jiàn yù。rú bì huǒ kēng。

 同名欲火。菩萨见欲。如避火坑。

 èr zhě tān xí jiāo jì。fā yú xiāng xī。xī lǎn bù zhǐ。rú shì gù yǒu。

 二者贪习交计。发于相吸。吸揽不止。如是故有。

 jī hán jiān bīng。yú zhōng dòng liè。rú rén yǐ kǒu。xī suō fēng qì。

 积寒坚冰。于中冻冽。如人以口。吸缩风气。

 yǒu lěng chù shēng。èr xí xiāng líng。gù yǒu zhā zhā。bō bō。luó luó。

 有冷触生。二习相陵。故有吒吒。波波。罗罗。

 qīng chì bái lián。hán bīng děng shì。shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。

 青赤白莲。寒冰等事。是故十方。一切如来。

 sè mù duō qiú。tóng míng tān shuǐ。pú sà jiàn tān。rú bì zhàng hǎi。

 色目多求。同名贪水。菩萨见贪。如避瘴海。

 sān zhě màn xí jiāo líng。fā yú xiāng shì。chí liú bù xī。rú shì gù yǒu。

 三者慢习交陵。发于相恃。驰流不息。如是故有。

 téng yì bēn bō。jī bō wéi shuǐ。rú rén kǒu shé。zì xiāng mián wèi。

 腾逸奔波。积波爲水。如人口舌。自相绵味。

 yīn ér shuǐ fā。èr xí xiāng gǔ。gù yǒu xuè hé。huī hé rè shā。

 因而水发。二习相鼓。故有血河。灰河热沙。

 dú hǎi róng tóng。guàn tūn zhū shì。shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。

 毒海融铜。灌吞诸事。是故十方。一切如来。

 sè mù wǒ màn。míng yǐn chī shuǐ。pú sà jiàn màn。rú bì jù nì。

 色目我慢。名饮痴水。菩萨见慢。如避巨溺。

 sì zhě。tiàn xí jiāo chòng。fā yú xiāng wǔ。wǔ jié bù xī。xīn rè fā huǒ。

 四者。瞋习交衝。发于相忤。忤结不息。心热发火。

 zhù qì wéi jīn。rú shì gù yǒu。dāo shān tiě kǔn。jiàn shù jiàn lún。

 铸气爲金。如是故有。刀山铁梱。剑树剑轮。

 fǔ yuè qiāng jù。rú rén xián yuān。shā qì fēi dòng。èr xí xiāng jī。

 斧钺鎗锯。如人衔冤。杀气飞动。二习相击。

 gù yǒu gōng gē。zhǎn zhuó cuò lá。chuí jī zhū shì。shì gù shí fāng。

 故有宫割。斩斫剉剌。槌击诸事。是故十方。

 yí qiè rú lái。sè mù tiàn huì。míng lì dāo jiàn。pú sà jiàn tiàn。rú bì zhū lù。

 一切如来。色目瞋恚。名利刀剑。菩萨见瞋。如避诛戮。

 wǔ zhě。zhà xí jiāo yòu。fā yú xiāng tiáo。yǐn qǐ bú zhù。rú shì gù yǒu。

 五者。诈习交诱。发于相调。引起不住。如是故有。

 shéng mù jiǎo xiào。rú shuǐ jìn tián。cǎo mù shēng zhǎng。èr xí xiāng yán。

 绳木绞校。如水浸田。草木生长。二习相延。

 gù yǒu niǔ xiè jiā suǒ biān zhàng zhuā bàng zhū shì。shì gù shí fāng。

 故有杻械枷锁鞭杖檛棒诸事。是故十方。

 yí qiè rú lái。sè mù jiān wěi。tóng míng chán zéi。

 一切如来。色目奸僞。同名谗贼。

 pú sà jiàn zhà。rú wèi chái láng。

 菩萨见诈。如畏豺狼。

 liù zhě。kuáng xí jiāo qī。fā yú xiāng wǎng。wū wǎng bù zhǐ。

 六者。诳习交欺。发于相罔。诬罔不止。

 fēi xīn zào jiān。rú shì gù yǒu。chén tǔ shǐ niào huì wū bú jìng。

 飞心造奸。如是故有。尘土屎尿秽污不淨。

 rú chén suí fēng。gè wú suǒ jiàn。èr xí xiāng jiā。gù yǒu mò nì。téng zhì。

 如尘随风。各无所见。二习相加。故有没溺。腾掷。

 fēi zhuì piāo lún zhū shì。shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。sè mù qī kuáng。

 飞坠漂沦诸事。是故十方。一切如来。色目欺诳。

 tóng míng jié shā。pú sà jiàn kuáng。rú jiàn shé huǐ。

 同名劫杀。菩萨见诳。如践蛇虺。

 qī zhě。yuàn xí jiāo xián。fā yú xián hèn。rú shì gù yǒu。fēi shí tóu lì。

 七者。怨习交嫌。发于衔恨。如是故有。飞石投沥。

 xiá zhù chē kǎn。wèng shèng náng pū。rú yīn dú rén。huái bào chù è。

 柙贮车槛。瓮盛囊扑。如阴毒人。怀抱畜恶。

 èr xí xiāng tūn。gù yǒu tóu zhì。qín zhuō。jī shè。pāo cuō zhū shì。

 二习相吞。故有投掷。擒捉。击射。抛撮诸事。

 shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。sè mù yuàn jiā。míng wéi hài guǐ。

 是故十方。一切如来。色目怨家。名违害鬼。

 pú sà jiàn yuàn。rú yǐn zhèn jiǔ。

 菩萨见怨。如饮鸩酒。

 bā zhě。jiàn xí jiāo míng。rú sà jiā yē。jiàn jiè jìn qǔ。xié wù zhū yè。

 八者。见习交明。如萨迦耶。见戒禁取。邪悟诸业。

 fā yú wéi jù。chū shēng xiāng fǎn。rú shì gù yǒu。wáng shǐ zhǔ lì。

 发于违拒。出生相反。如是故有。王使主吏。

 zhèng zhí wén jí。rú xíng lù rén。lái wǎng xiāng jiàn。èr xí xiāng jiāo。

 证执文籍。如行路人。来往相见。二习相交。

 gù yǒu kān wèn。quán zhà kǎo xùn。tuī jū chá fǎng。pī jiū zhào míng。

 故有勘问。权诈考讯。推鞫察访。披究照明。

 shàn è tóng zǐ。shǒu zhí wén bù。cí biàn zhū shì。shì gù shí fāng。

 善恶童子。手执文簿。辞辩诸事。是故十方。

 yí qiè rú lái。sè mù è jiàn。tóng míng jiàn kēng。

 一切如来。色目恶见。同名见坑。

 pú sà jiàn zhū xū wàng biàn zhí。rú lín dú hè。

 菩萨见诸虚妄遍执。如临毒壑。

 jiǔ zhě。wǎng xí jiāo jiā。fā yú wū bàng。rú shì gù yǒu。hé shān hé shí。

 九者。枉习交加。发于诬谤。如是故有。合山合石。

 niǎn wèi gēng mó。rú chán zéi rén。bī wǎng liáng shàn。èr xí xiāng pái。

 碾磑耕磨。如谗贼人。逼枉良善。二习相排。

 gù yǒu yā nà。chuí àn cù lù。héng dù zhū shì。shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。

 故有押捺。捶按蹙漉。衡度诸事。是故十方。一切如来。

 sè mù yuàn bàng。tóng míng chán hǔ。pú sà jiàn wǎng。rú zāo pī lì。

 色目怨谤。同名谗虎。菩萨见枉。如遭霹雳。

 shí zhě。sòng xí jiāo xuān。fā yú cáng fù。rú shì gù yǒu。

 十者。讼习交諠。发于藏覆。如是故有。

 jiàn jiàn zhào zhú。rú yú rì zhōng。bù néng cáng yǐng。èr xí xiāng chén。

 鉴见照烛。如于日中。不能藏影。二习相陈。

 gù yǒu è yǒu。yè jìng huǒ zhū。pī lù sù yè。duì yàn zhū shì。

 故有恶友。业镜火珠。披露宿业。对验诸事。

 shì gù shí fāng。yí qiè rú lái。sè mù fù cáng。tóng míng yīn zéi。

 是故十方。一切如来。色目覆藏。同名阴贼。

 pú sà guān fù。rú dài gāo shān。lǚ yú jù hǎi。

 菩萨观覆。如戴高山。履于巨海。

 yún hé liù bào。ā nán。yí qiè zhòng shēng。liù shí zào yè。

 云何六报。阿难。一切衆生。六识造业。

 suǒ zhāo è bào。cóng liù gēn chū。yún hé è bào cóng liù gēn chū。

 所招恶报。从六根出。云何恶报从六根出。

 yī zhě jiàn bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ jiàn yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 一者见报。招引恶果。此见业交。则临终时。

 xiān jiàn měng huǒ mǎn shí fāng jiè。wáng zhě shén shí。fēi zhuì chéng yān。

 先见猛火满十方界。亡者神识。飞坠乘烟。

 rù wú jiàn yù。fā míng èr xiàng。yī zhě míng jiàn。zé néng biàn jiàn。

 入无间狱。发明二相。一者明见。则能遍见。

 zhǒng zhǒng è wù。shēng wú liàng wèi。èr zhě àn jiàn。jì rán bú jiàn。

 种种恶物。生无量畏。二者暗见。寂然不见。

 shēng wú liàng kǒng。rú shì jiàn huǒ。shāo ting néng wéi。

 生无量恐。如是见火。烧听能爲。

 huò tāng yáng tóng。shāo xī néng wéi。hēi yān zǐ yàn。shāo wèi néng wéi。

 镬汤洋铜。烧息能爲。黑烟紫焰。烧味能爲。

 jiāo wán tiě mí。shāo chù néng wéi。rè huī lú tàn。shāo xīn néng shēng。

 焦丸铁糜。烧触能爲。热灰炉炭。烧心能生。

 xīng huǒ pēng sǎ。shān gǔ kōng jiè。

 星火迸洒。煽鼓空界。

 èr zhě wén bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ wén yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 二者闻报。招引恶果。此闻业交。则临终时。

 xiān jiàn bō tāo。mò nì tiān dì。wáng zhě shén shí。jiàng zhù chéng liú。

 先见波涛。没溺天地。亡者神识。降注乘流。

 rù wú jiàn yù。fā míng èr xiàng。yī zhě kāi ting。ting zhǒng zhǒng nào。

 入无间狱。发明二相。一者开听。听种种闹。

 jīng shén máo luàn。èr zhě bì ting。jì wú suǒ wén。yōu pò shěn mò。

 精神茅乱。二者闭听。寂无所闻。幽魄沉没。

 rú shì wén bō。zhù wén zé néng。wéi zé wéi jié。zhù jiàn zé néng。

 如是闻波。注闻则能。爲责爲诘。注见则能。

 wéi léi wéi hǒu。wéi è dú qì。zhù xī zé néng。wéi yǔ wéi wù。

 爲雷爲吼。爲恶毒气。注息则能。爲雨爲雾。

 sǎ zhū dú chóng。zhōu mǎn shēn tǐ。zhù wèi zé néng。wéi nóng wéi xuè。

 洒诸毒虫。周满身体。注味则能。爲脓爲血。

 zhǒng zhǒng zá huì。zhù chù zé néng。wéi chù wéi guǐ。wéi fèn wéi niào。

 种种杂秽。注触则能。爲畜爲鬼。爲粪爲尿。

 zhù yì zé néng。wéi diàn wéi báo。cuī suì xīn pò。

 注意则能。爲电爲雹。摧碎心魄。

 sān zhě xiù bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ xiù yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 三者嗅报。招引恶果。此嗅业交。则临终时。

 xiān jiàn dú qì。chōng sè yuǎn jìn。wáng zhě shén shí。cóng dì yǒng chū。

 先见毒气。充塞远近。亡者神识。从地踊出。

 rù wú jiàn yù。fā míng èr xiàng。yī zhě tōng wén。bèi zhū è qì。

 入无间狱。发明二相。一者通闻。被诸恶气。

 xūn jí xīn rǎo。èr zhě sāi wén。qì yǎn bù tōng。mèn jué yú dì。

 熏极心扰。二者塞闻。气掩不通。闷绝于地。

 rú shì xiù qì。chòng xī zé néng。wéi zhì wéi lǚ。chòng jiàn zé néng。

 如是嗅气。衝息则能。爲质爲履。衝见则能。

 wéi huǒ wéi jù。chòng ting zé néng。wéi mò wéi nì。wéi yáng wéi fèi。

 爲火爲炬。衝听则能。爲没爲溺。爲洋爲沸。

 chòng wèi zé néng。wéi něi wéi shuǎng。chòng chù zé néng。

 衝味则能。爲馁爲爽。衝触则能。

 wéi zhàn wéi làn。wéi dà ròu shān。yǒu bǎi qiān yǎn。wú liàng zā shí。

 爲绽爲烂。爲大肉山。有百千眼。无量咂食。

 chòng sī zé néng。wéi huī wéi zhàng。wéi fēi shā l ì。jī suì shēn tǐ。

 衝思则能。爲灰爲瘴。爲飞砂砾。击碎身体。

 sì zhě wèi bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ wèi yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 四者味报。招引恶果。此味业交。则临终时。

 xiān jiàn tiě wǎng。měng yàn chì liè。zhōu fù shì jiè。wáng zhě shén shí。

 先见铁网。猛焰炽烈。周覆世界。亡者神识。

 xià tòu guà wǎng。dào xuán qí tóu。rù wú jiàn yù。fā míng èr xiàng。

 下透挂网。倒悬其头。入无间狱。发明二相。

 yī zhě xī qì。jié chéng hán bīng。dòng liè shēn ròu。èr zhě tǔ qì。

 一者吸气。结成寒冰。冻裂身肉。二者吐气。

 fēi wéi měng huǒ。jiāo làn gǔ suǐ。rú shì cháng wèi。l ì cháng zé néng。

 飞爲猛火。焦烂骨髓。如是尝味。历尝则能。

 wéi chéng wéi rěn。lì jiàn zé néng。wéi rán jīn shí。lì ting zé néng。

 爲承爲忍。历见则能。爲然金石。历听则能。

 wéi lì bīng rèn。lì xī zé néng。wéi dà tiě lóng。mí fù guó tǔ。

 爲利兵刃。历息则能。爲大铁笼。弥覆国土。

 lì chù zé néng。wéi gōng wéi jiàn。wéi nǔ wéi shè。lì sī zé néng。

 历触则能。爲弓爲箭。爲弩爲射。历思则能。

 wéi fēi rè tiě。cóng kōng yǔ xià。

 爲飞热铁。从空雨下。

 wǔ zhě chù bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ chù yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 五者触报。招引恶果。此触业交。则临终时。

 xiān jiàn dà shān。sì miàn lái hé。wú fù chū lù。wáng zhě shén shí。

 先见大山。四面来合。无复出路。亡者神识。

 jiàn dà tiě chéng。huǒ shé huǒ gǒu。hǔ láng shī zǐ。niú tóu yù zú。

 见大铁城。火蛇火狗。虎狼狮子。牛头狱卒。

 mǎ tóu luó chà。shǒu zhí qiāng máo。qū rù chéng mén。xiàng wú jiàn yù。

 马头罗刹。手执鎗茅。驱入城门。向无间狱。

 fā míng èr xiàng。yī zhě hé chù。hé shān bī tǐ。gǔ ròu xuè kuì。

 发明二相。一者合触。合山逼体。骨肉血溃。

 èr zhě lí chù。dāo jiàn chù shēn。xīn gān tú liè。rú shì hé chù。

 二者离触。刀剑触身。心肝屠裂。如是合触。

 lì chù zé néng。wéi dào wéi guān。wéi tīng wéi àn。lì jiàn zé néng。

 历触则能。爲道爲观。爲厅爲案。历见则能。

 wéi shāo wéi ruò。lì ting zé néng。wéi zhuàng wéi jī。wéi zì wéi shè。

 爲烧爲爇。历听则能。爲撞爲击。爲剚爲射。

 lì xī zé néng。wéi kuò wéi dài。wéi kǎo wéi fù。lì cháng zé néng。

 历息则能。爲括爲袋。爲考爲缚。历尝则能。

 wéi gēng wéi qián。wéi zhǎn wéi jié。lì sī zé néng。

 爲耕爲钳。爲斩爲截。历思则能。

 wéi zhuì wéi fēi。wéi jiān wéi zhì。

 爲坠爲飞。爲煎爲炙。

 liù zhě sī bào。zhāo yǐn è guǒ。cǐ sī yè jiāo。zé lín zhōng shí。

 六者思报。招引恶果。此思业交。则临终时。

 xiān jiàn è fēng chuī huì guó tǔ。wáng zhě shén shí。bèi chuī shàng kōng。

 先见恶风吹坏国土。亡者神识。被吹上空。

 xuán luò chéng fēng。duò wú jiàn yù。fā míng èr xiàng。yī zhě bù jué。

 旋落乘风。堕无间狱。发明二相。一者不觉。

 mí jí zé huāng。bēn zǒu bù xī。èr zhě bù mí。jué zhī zé kǔ。

 迷极则荒。奔走不息。二者不迷。觉知则苦。

 wú liàng jiān shāo。tòng shēn nán rěn。rú shì xié sī。jié sī zé néng。

 无量煎烧。痛深难忍。如是邪思。结思则能。

 wéi fāng wéi suǒ。jié jiàn zé néng。wéi jiàn wéi zhèng。jié ting zé néng。

 爲方爲所。结见则能。爲鉴爲证。结听则能。

 wéi dà hé shí。wéi bīng wéi shuāng。wéi tǔ wéi wù。jié xī zé néng。

 爲大合石。爲冰爲霜。爲土爲雾。结息则能。

 wéi dà huǒ chē。huǒ chuán huǒ kǎn。jié cháng zé néng。wéi dà jiào huàn。

 爲大火车。火船火槛。结尝则能。爲大叫唤。

 wéi huǐ wéi qì。jié chù zé néng。wéi dà wéi xiǎo。wéi yī rì zhōng。

 爲悔爲泣。结触则能。爲大爲小。爲一日中。

 wàn shēng wàn sǐ。wéi yǎn wéi yǎng。

 万生万死。爲偃爲仰。

 ā nán。shì míng dì yù shí yīn liù guǒ。jiē shì zhòng shēng mí wàng suǒ zào。

 阿难。是名地狱十因六果。皆是衆生迷妄所造。

 ruò zhū zhòng shēng è yè tóng zào。rù ā bí yù shòu wú liàng kǔ。

 若诸衆生恶业同造。入阿鼻狱受无量苦。

 jīng wú liàng jié。liù gēn gè zào。jí bǐ suǒ zuò。jiān jìng jiān gēn。

 经无量劫。六根各造。及彼所作。兼境兼根。

 shì rén zé rù。bā wú jiàn yù。shēn kǒu yì sān。zuò shā dào yín。

 是人则入。八无间狱。身口意三。作杀盗婬。

 shì rén zé rù。shí bā dì yù。sān yè bù jiān。zhōng jiàn huò wéi。

 是人则入。十八地狱。三业不兼。中间或爲。

 yī shā yī dào。shì rén zé rù sān shí liù dì yù。jiàn jiàn yī gēn。

 一杀一盗。是人则入三十六地狱。见见一根。

 dān fàn yī yè。shì rén zé rù。yī bǎi bā dì yù。yóu shì zhòng shēng。

 单犯一业。是人则入。一百八地狱。由是衆生。

 bié zuò bié zào。yú shì jiè zhōng。rù tóng fēn dì。

 别作别造。于世界中。入同分地。

 wàng xiǎng fā shēng。fēi běn lái yǒu。

 妄想发生。非本来有。

 fù cì。ā nán。shì zhū zhòng shēng。fēi pò lǜ yí。fàn pú sà jiè。

 复次。阿难。是诸衆生。非破律仪。犯菩萨戒。

 huǐ fó niè pán。zhū yú zá yè。lì jié shāo rán。hòu huán zuì bì。

 毁佛涅槃。诸馀杂业。历劫烧然。后还罪毕。

 shòu zhū guǐ xíng。ruò yú běn yīn。tān wù wéi zuì。shì rén zuì bì。

 受诸鬼形。若于本因。贪物爲罪。是人罪毕。

 yù wù chéng xíng。míng wéi guài guǐ。tān sè wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇物成形。名爲怪鬼。贪色爲罪。是人罪毕。

 yù fēng chéng xíng。míng wéi bá guǐ。tān huò wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇风成形。名爲魃鬼。贪惑爲罪。是人罪毕。

 yù chù chéng xíng。míng wéi mèi guǐ。tān hèn wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇畜成形。名爲魅鬼。贪恨爲罪。是人罪毕。

 yù chóng chéng xíng。míng gǔ dú guǐ。tān yì wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇虫成形。名蛊毒鬼。贪忆爲罪。是人罪毕。

 yù shuāi chéng xíng。míng wéi lì guǐ。tān ào wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇衰成形。名爲疠鬼。贪傲爲罪。是人罪毕。

 yù qì chéng xíng。míng wéi è guǐ。tān wǎng wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇气成形。名爲饿鬼。贪罔爲罪。是人罪毕。

 yù yōu wéi xíng。míng wéi yǎn guǐ。tān míng wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇幽爲形。名爲魇鬼。贪明爲罪。是人罪毕。

 yù jīng wéi xíng。míng wǎng liǎng guǐ。tān chéng wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇精爲形。名魍魉鬼。贪成爲罪。是人罪毕。

 yù míng wéi xíng。míng yì shǐ guǐ。tān dǎng wéi zuì。shì rén zuì bì。

 遇明爲形。名役使鬼。贪党爲罪。是人罪毕。

 yù rén wéi xíng。míng chuán sòng guǐ。ā nán。

 遇人爲形。名传送鬼。阿难。

 shì rén jiē yǐ chún qíng zhuì luò yè huǒ shāo gān。shàng chū wéi guǐ。

 是人皆以纯情坠落业火烧乾。上出爲鬼。

 cǐ děng jiē shì zì wàng xiǎng yè zhī suǒ zhāo yǐn。ruò wù pú tí。

 此等皆是自妄想业之所招引。若悟菩提。

 zé miào yuán míng。běn wú suǒ yǒu。

 则妙圆明。本无所有。

 fù cì。ā nán。guǐ yè jì jìn。zé qíng yǔ xiǎng。èr jù chéng kōng。

 复次。阿难。鬼业既尽。则情与想。二俱成空。

 fāng yú shì jiān。yǔ yuán fù rén。yuàn duì xiāng zhí。shēn wéi chù shēng。

 方于世间。与元负人。怨对相值。身爲畜生。

 chóu qí sù zhài。wù guài zhī guǐ。wù xiāo bào jìn。shēng yú shì jiān。

 酬其宿债。物怪之鬼。物销报尽。生于世间。

 duō wéi xiāo lèi。fēng bá zhī guǐ。fēng xiāo bào jìn。shēng yú shì jiān。

 多爲枭类。风魃之鬼。风销报尽。生于世间。

 duō wéi jiù zhǐ。yí qiè yì lèi。chù mèi zhī guǐ。chù sǐ bào jìn。

 多爲咎徵。一切异类。畜魅之鬼。畜死报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi hú lèi。chóng gǔ zhī guǐ。gǔ miè bào jìn。

 生于世间。多爲狐类。虫蛊之鬼。蛊灭报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi dú lèi。shuāi lì zhī guǐ。shuāi qióng bào jìn。

 生于世间。多爲毒类。衰疠之鬼。衰穷报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi huí lèi。shòu qì zhī guǐ。qì xiāo bào jìn。

 生于世间。多爲蛔类。受气之鬼。气销报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi shí lèi。mián yōu zhī guǐ。yōu xiāo bào jìn。

 生于世间。多爲食类。绵幽之鬼。幽销报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi fú lèi。hé jīng zhī guǐ。hé xiāo bào jìn。

 生于世间。多爲服类。和精之鬼。和销报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi yìng lèi。míng ling zhī guǐ。míng miè bào jìn。

 生于世间。多爲应类。明灵之鬼。明灭报尽。

 shēng yú shì jiān。duō wéi xiū zhǐ。yí qiè zhū lèi。yī rén zhī guǐ。

 生于世间。多爲休徵。一切诸类。依人之鬼。

 rén wáng bào jìn。shēng yú shì jiān。duō wéi xún lèi。ā nán。

 人亡报尽。生于世间。多爲循类。阿难。

 shì děng jiē yǐ yè huǒ gān kū。chóu qí sù zhài。bàng wéi chù shēng。

 是等皆以业火乾枯。酬其宿债。傍爲畜生。

 cǐ děng yì jiē zì xū wàng yè zhī suǒ zhāo yǐn。ruò wù pú tí。zé cǐ wàng yuán。

 此等亦皆自虚妄业之所招引。若悟菩提。则此妄缘。

 běn wú suǒ yǒu。rú rǔ suǒ yán。bǎo lián xiāng děng。jí liú lí wáng。

 本无所有。如汝所言。宝莲香等。及琉璃王。

 shàn xīng bǐ qiū。rú shì è yè。běn zì fā míng。fēi cóng tiān jiàng。

 善星比丘。如是恶业。本自发明。非从天降。

 yì fēi dì chū。yì fēi rén yǔ。zì wàng suǒ zhāo。huán zì lái shòu。

 亦非地出。亦非人与。自妄所招。还自来受。

 pú tí xīn zhōng。jiē wéi fú xū。wàng xiǎng níng jié。

 菩提心中。皆爲浮虚。妄想凝结。

 fù cì。ā nán。cóng shì chù sheng。chóu cháng xiān zhài。ruò bǐ chóu zhě。

 复次。阿难。从是畜生。酬偿先债。若彼酬者。

 fēn yuè suǒ chóu。cǐ děng zhòng shēng。huán fù wéi rén。fǎn zhǐ qí shèng。

 分越所酬。此等衆生。还复爲人。反徵其剩。

 rú bǐ yǒu lì。jiān yǒu fú dé。zé yú rén zhōng。bù shě rén shēn。

 如彼有力。兼有福德。则于人中。不捨人身。

 chóu huán bǐ lì。ruò wú fú zhě。huán wéi chù shēng。cháng bǐ yú zhí。

 酬还彼力。若无福者。还爲畜生。偿彼馀直。

 ā nán dāng zhī。ruò yòng qián wù。huò yì qí lì。cháng zú zì tíng。

 阿难当知。若用钱物。或役其力。偿足自停。

 rú yú zhōng jiàn。shā bǐ shēn mìng。huò shí qí ròu。rú shì nǎi zhì。

 如于中间。杀彼身命。或食其肉。如是乃至。

 jīng wēi chén jié。xiāng shí xiāng zhū。yóu rú zhuǎn lún。hù wéi gāo xià。

 经微尘劫。相食相诛。犹如转轮。互爲高下。

 wú yǒu xiū xī。chú shē mó tā jí fó chū shì。bù kě tíng qǐn。rǔ jīn yīng zhī。

 无有休息。除奢摩他及佛出世。不可停寝。汝今应知。

 bǐ xiāo lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé wán lèi。

 彼枭伦者。酬足复形。生人道中。参合顽类。

 bǐ jiù zhǐ zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé yì lèi。

 彼咎徵者。酬足复形。生人道中。参合异类。

 bǐ hú lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān yú yōng lèi。

 彼狐伦者。酬足复形。生人道中。参于庸类。

 bǐ dú lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé hěn lèi。

 彼毒伦者。酬足复形。生人道中。参合狠类。

 bǐ huí lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé wēi lèi。

 彼蛔伦者。酬足复形。生人道中。参合微类。

 bǐ shí lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé róu lèi。

 彼食伦者。酬足复形。生人道中。参合柔类。

 bǐ fú lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé láo lèi。

 彼服伦者。酬足复形。生人道中。参合劳类。

 bǐ yìng lún zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān yú wén lèi。

 彼应伦者。酬足复形。生人道中。参于文类。

 bǐ xiū zhǐ zhě。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān hé míng lèi。

 彼休徵者。酬足复形。生人道中。参合明类。

 bǐ zhū xún lún。chóu zú fù xíng。shēng rén dào zhōng。cān yú dá lèi。

 彼诸循伦。酬足复形。生人道中。参于达类。

 ā nán。shì děng jiē yǐ sù zhài bì chóu。fù xíng rén dào jiē wú shǐ lái。

 阿难。是等皆以宿债毕酬。复形人道皆无始来。

 yè jì diān dǎo。xiāng shēng xiāng shā。bú yù rú lái。bù wén zhèng fǎ。

 业计颠倒。相生相杀。不遇如来。不闻正法。

 yú chén láo zhōng。fǎ ěr lún zhuǎn。cǐ bèi míng wéi。kě lián mǐn zhě。

 于尘劳中。法尔轮转。此辈名爲。可怜愍者。

 ā nán。fù yǒu cóng rén。bù yī zhèng jué。xiū sān mó dì。bié xiū wàng niàn。

 阿难。复有从人。不依正觉。修三摩地。别修妄念。

 cún xiǎng gù xíng。yóu yú shān lín rén bù jí chù。yǒu shí zhǒng xiān。

 存想固形。游于山林人不及处。有十种仙。

 ā nán。bǐ zhū zhòng shēng。jiān gù fú ěr。ér bù xiū xī。shí dào yuán chéng。

 阿难。彼诸衆生。坚固服饵。而不休息。食道圆成。

 míng dì xíng xiān。jiān gù cǎo mù。ér bù xiū xī。yào dào yuán chéng。

 名地行仙。坚固草木。而不休息。药道圆成。

 míng fēi xíng xiān。jiān gù jīn shí。ér bù xiū xī。huà dào yuán chéng。

 名飞行仙。坚固金石。而不休息。化道圆成。

 míng yóu xíng xiān。jiān gù dòng zhǐ。ér bù xiū xī。qì jīng yuán chéng。

 名游行仙。坚固动止。而不休息。气精圆成。

 míng kōng xíng xiān。jiān gù jīn yè。ér bù xiū xī。rùn dé yuán chéng。

 名空行仙。坚固津液。而不休息。润德圆成。

 míng tiān xíng xiān。jiān gù jīng sè。ér bù xiū xī。xī cuì yuán chéng。

 名天行仙。坚固精色。而不休息。吸粹圆成。

 míng tōng xíng xiān。jiān gù zhòu jìn。ér bù xiū xī。shù fǎ yuán chéng。

 名通行仙。坚固呪禁。而不休息。术法圆成。

 míng dào xíng xiān。jiān gù sī niàn。ér bù xiū xī。sī yì yuán chéng。

 名道行仙。坚固思念。而不休息。思忆圆成。

 míng zhào xíng xiān。jiān gù jiāo gòu。ér bù xiū xī。gǎn yìng yuán chéng。

 名照行仙。坚固交遘。而不休息。感应圆成。

 míng jīng xíng xiān。jiān gù biàn huà。ér bù xiū xī。jué wù yuán chéng。

 名精行仙。坚固变化。而不休息。觉悟圆成。

 míng jué xíng xiān。ā nán。shì děng jiē yú rén zhōng liàn xīn。

 名绝行仙。阿难。是等皆于人中炼心。

 bù xiū zhèng jué。bié dé shēng lǐ。shòu qiān wàn suì。xiū zhǐ shēn shān。

 不修正觉。别得生理。寿千万岁。休止深山。

 huò dà hǎi dǎo。jué yú rén jìng。sī yì lún huí wàng xiǎng liú zhuǎn。

 或大海岛。绝于人境。斯亦轮迴妄想流转。

 bù xiū sān mèi。bào jìn huán lái。sàn rù zhū qù。ā nán。zhū shì jiān rén。

 不修三昧。报尽还来。散入诸趣。阿难。诸世间人。

 bù qiú cháng zhù。wèi néng shě zhū qī qiè ēn ài。yú xié yín zhōng。

 不求常住。未能捨诸妻妾恩爱。于邪婬中。

 xīn bù liú yì。chéng yíng shēng míng。mìng zhōng zhī hòu。lín yú rì yuè。

 心不流逸。澄莹生明。命终之后。邻于日月。

 rú shì yī lèi。míng sì tiān wáng tiān。yú jǐ qī fáng。yín ài wēi bó。

 如是一类。名四天王天。于己妻房。婬爱微薄。

 yú jìng jū shí。bù dé quán wèi。mìng zhōng zhī hòu。chāo rì yuè míng。

 于淨居时。不得全味。命终之后。超日月明。

 jū rén jiān dǐng。rú shì yī lèi。míng dāo lì tiān。féng yù zàn jiāo。

 居人间顶。如是一类。名忉利天。逢欲暂交。

 qù wú sī yì。yú rén jiān shì。dòng shǎo jìng duō。mìng zhōng zhī hòu。

 去无思忆。于人间世。动少静多。命终之后。

 yú xū kōng zhōng。lǎng rán ān zhù。rì yuè guāng míng。shàng zhào bù jí。

 于虚空中。朗然安住。日月光明。上照不及。

 shì zhū rén děng。zì yǒu guāng míng。rú shì yī lèi。míng xū yàn mó tiān。

 是诸人等。自有光明。如是一类。名须焰摩天。

 yí qiè shí jìng。yǒu yìng chù lái。wèi néng wéi lì。mìng zhōng zhī hòu。

 一切时静。有应触来。未能违戾。命终之后。

 shàng shēng jīng wēi。bù jiē xià jiè。zhū rén tiān jìng。nǎi zhì jié huài。

 上升精微。不接下界。诸人天境。乃至劫坏。

 sān zāi bù jí。rú shì yī lèi。míng dōu shuài tuó tiān。wǒ wú yù xīn。

 三灾不及。如是一类。名兜率陀天。我无欲心。

 yìng rǔ xíng shì。yú héng chén shí。wèi rú jiáo là。mìng zhōng zhī hòu。

 应汝行事。于横陈时。味如嚼蜡。命终之后。

 shēng yuè huà dì。rú shì yī lèi。míng lè biàn huà tiān。wú shì jiān xīn。

 生越化地。如是一类。名乐变化天。无世间心。

 tóng shì xíng shì。yú xíng shì jiāo。liǎo rán chāo yuè。mìng zhōng zhī hòu。

 同世行事。于行事交。了然超越。命终之后。

 biàn néng chū chāo。huà wú huà jìng。rú shì yī lèi。míng tā huà zì zài tiān。

 遍能出超。化无化境。如是一类。名他化自在天。

 ā nán。rú shì liù tiān。xíng suī chū dòng。xīn jì shàng jiāo。

 阿难。如是六天。形虽出动。心迹尚交。

 zì cǐ yǐ huán。míng wéi yù jiè。

 自此已还。名为欲界。

 卷九

 ā nán。shì jiān yí qiè。suǒ xiū xīn rén。bù jiǎ chán nà。wú yǒu zhì huì。

 阿难。世间一切。所修心人。不假禅那。无有智慧。

 dàn néng zhí shēn。bù xíng yín yù。ruò xíng ruò zuò。xiǎng niàn jù wú。

 但能执身。不行婬欲。若行若坐。想念俱无。

 ài rǎn bù shēng。wú liú yù jiè。shì rén yìng niàn。shēn wéi fàn lǚ。

 爱染不生。无留欲界。是人应念。身爲梵侣。

 rú shì yī lèi。míng fàn zhòng tiān。yù xí jì chú。lí yù xīn xiàn。

 如是一类。名梵衆天。 欲习既除。离欲心现。

 yú zhū lǜ yí。ài lè suí shùn。shì rén yìng shí。néng xíng fàn dé。

 于诸律仪。爱乐随顺。是人应时。能行梵德。

 rú shì yī lèi。míng fàn fǔ tiān。shēn xīn miào yuán。wēi yí bù quē。

 如是一类。名梵辅天。身心妙圆。威仪不缺。

 qīng jìng jìn jiè。jiā yǐ míng wù。shì rén yìng shí。néng tǒng fàn zhòng。

 清淨禁戒。加以明悟。是人应时。能统梵衆。

 wéi dà fàn wáng。rú shì yī lèi。míng dà fàn tiān。ā nán。

 爲大梵王。如是一类。名大梵天。阿难。

 cǐ sān shèng liú。yí qiè kǔ nǎo。suǒ bù néng bī。suī fēi zhèng xiū。

 此三胜流。一切苦恼。所不能逼。虽非正修。

 zhēn sān mó dì。qīng jìng xīn zhōng。zhū lòu bú dòng。míng wéi chū chán。

 真三摩地。清淨心中。诸漏不动。名爲初禅。

 ā nán。qí cì fàn tiān。tǒng shè fàn rén。yuán mǎn fàn xíng。

 阿难。其次梵天。统摄梵人。圆满梵行。

 chéng xīn bú dòng。jì zhàn shēng guāng。rú shì yī lèi。míng shǎo guāng tiān。

 澄心不动。寂湛生光。如是一类。名少光天。

 guāng guāng xiāng rán。zhào yào wú jìn。yìng shí fāng jiè。

 光光相然。照耀无尽。映十方界。

 biàn chéng liú lí。rú shì yī lèi。míng wú liàng guāng tiān。xī chí yuán guāng。

 遍成琉璃。如是一类。名无量光天。吸持圆光。

 chéng jiù jiào tǐ。fā huà qīng jìng。yìng yòng wú jìn。rú shì yī lèi。

 成就教体。发化清淨。应用无尽。如是一类。

 míng guāng yīn tiān。ā nán。cǐ sān shèng liú。yí qiè yōu xuán。

 名光音天。阿难。此三胜流。一切忧悬。

 suǒ bù néng bī。suī fēi zhèng xiū。zhēn sān mó dì。qīng jìng xīn zhōng。

 所不能逼。虽非正修。真三摩地。清淨心中。

 cū lòu yǐ fú。míng wéi èr chán。

 麤漏已伏。名爲二禅。

 ā nán。rú shì tiān rén。yuán guāng chéng yīn。pī yīn lù miào。

 阿难。如是天人。圆光成音。披音露妙。

 fā chéng jīng xíng。tōng jì miè lè。rú shì yī lèi。míng shǎo jìng tiān。

 发成精行。通寂灭乐。如是一类。名少淨天。

 jìng kōng xiàn qián。yǐn fā wú jì。shēn xīn qīng ān。chéng jì miè lè。

 淨空现前。引发无际。身心轻安。成寂灭乐。

 rú shì yī lèi。míng wú liàng jìng tiān。shì jiè shēn xīn。yí qiè yuán jìng。

 如是一类。名无量淨天。世界身心。一切圆淨。

 jìng dé chéng jiù。shèng tuō xiàn qián。guī jì miè lè。rú shì yī lèi。

 淨德成就。胜托现前。归寂灭乐。如是一类。

 míng biàn jìng tiān。ā nán。cǐ sān shèng liú。jù dà suí shùn。

 名遍淨天。阿难。此三胜流。具大随顺。

 shēn xīn ān wěn。dé wú liàng lè。suī fēi zhèng dé。zhēn sān mó dì。

 身心安隐。得无量乐。虽非正得。真三摩地。

 ān wěn xīn zhōng。huan xǐ bì jù。míng wéi sān chán。

 安隐心中。欢喜毕具。名爲三禅。

 ā nán。fù cì tiān rén。bù bī shēn xīn。kǔ yīn yǐ jìn。lè fēi cháng zhù。

 阿难。复次天人。不逼身心。苦因已尽。乐非常住。

 jiǔ bì huì shēng。kǔ lè èr xīn。jù shí dùn shě。cū zhòng xiàng miè。

 久必坏生。苦乐二心。俱时顿捨。麤重相灭。

 jìng fú xìng shēng。rú shì yī lèi。míng fú shēng tiān。shě xīn yuán róng。

 淨福性生。如是一类。名福生天。捨心圆融。

 shèng jiě qīng jìng。fú wú zhē zhōng。dé miào suí shùn。qióng wèi lái jì。

 胜解清淨。福无遮中。得妙随顺。穷未来际。

 rú shì yī lèi。míng fú ài tiān。ā nán。cóng shì tiān zhōng。yǒu èr qí lù。

 如是一类。名福爱天。阿难。从是天中。有二歧路。

 ruò yú xiān xīn。wú liàng jìng guāng。fú dé yuán míng。xiū zhèng ér zhù。

 若于先心。无量淨光。福德圆明。修证而住。

 rú shì yī lèi。míng guǎng guǒ tiān。ruò yú xiān xīn。shuāng yàn kǔ lè。

 如是一类。名广果天。若于先心。双厌苦乐。

 jīng yán shě xīn。xiāng xù bú duàn。yuán qióng shě dào。shēn xīn jù miè。

 精研捨心。相续不断。圆穷捨道。身心俱灭。

 xīn lǜ huī níng。jīng wǔ bǎi jié。shì rén jì yǐ shēng miè wéi yīn。

 心虑灰凝。经五百劫。是人既以生灭爲因。

 bù néng fā míng。bù shēng miè xìng。chū bàn jié miè。hòu bàn jié shēng。

 不能发明。不生灭性。初半劫灭。后半劫生。

 rú shì yī lèi。míng wú xiǎng tiān。ā nán。cǐ sì shèng liú。yí qiè shì jiān。

 如是一类。名无想天。阿难。此四胜流。一切世间。

 zhū kǔ lè jìng。suǒ bù néng dòng。suī fēi wú wéi。zhēn bú dòng dì。

 诸苦乐境。所不能动。虽非无爲。真不动地。

 yǒu suǒ dé xīn。gōng yòng chún shú。míng wéi sì chán。

 有所得心。功用纯熟。名爲四禅。

 ā nán。cǐ zhōng fù yǒu。wǔ bù huán tiān。yú xià jiè zhōng。

 阿难。此中复有。五不还天。于下界中。

 jiǔ pǐn xí qì。jù shí miè jìn。kǔ lè shuāng wàng。xià wú bǔ jū。

 九品习气。俱时灭尽。苦乐双忘。下无卜居。

 gù yú shě xīn。zhòng tóng fēn zhōng。ān lì jū chù。ā nán。

 故于捨心。衆同分中。安立居处。阿难。

 kǔ lè liǎng miè dòu xīn bù jiāo。rú shì yī lèi。míng wú fán tiān。

 苦乐两灭鬬心不交。如是一类。名无烦天。

 jī kuò dú xíng。yán jiāo wú dì。rú shì yī lèi。míng wú rè tiān。

 机括独行。研交无地。如是一类。名无热天。

 shí fāng shì jiè。miào jiàn yuán chéng。gèng wú chén xiàng。

 十方世界。妙见圆澄。更无尘象。

 yí qiè shěn gòu。rú shì yī lèi。míng shàn jiàn tiān。jīng jiàn xiàn qián。

 一切沉垢。如是一类。名善见天。精见现前。

 táo zhù wú ài。rú shì yī lèi。míng shàn xiàn tiān。jiū jìng qún jǐ。

 陶铸无碍。如是一类。名善现天。究竟群几。

 qióng sè xìng xìng。rù wú biān jì。rú shì yī lèi。míng sè jiū jìng tiān。

 穷色性性。入无边际。如是一类。名色究竟天。

 ā nán。cǐ bù huán tiān。bǐ zhū sì chán。sì wèi tiān wáng。

 阿难。此不还天。彼诸四禅。四位天王。

 dú yǒu qīn wén。bù néng zhī jiàn。rú jīn shì jiān。kuàng yě shēn shān。

 独有钦闻。不能知见。如今世间。旷野深山。

 shèng dào chǎng dì。jiē ā luó hàn。suǒ zhù chí gù。shì jiān cū rén。

 圣道场地。皆阿罗汉。所住持故。世间麤人。

 suǒ bù néng jiàn。ā nán。shì shí bā tiān。dú xíng wú jiāo。

 所不能见。阿难。是十八天。独行无交。

 wèi jìn xíng lèi。zì cǐ yǐ huán。míng wéi sè jiè。

 未尽形累。自此已还。名爲色界。

 fù cì。ā nán。cóng shì yǒu dǐng。sè biān jì zhōng。qí jiān fù yǒu。

 复次。阿难。从是有顶。色边际中。其间复有。

 èr zhǒng qí lù。ruò yú shě xīn。fā míng zhì huì。huì guāng yuán tōng。

 二种歧路。若于捨心。发明智慧。慧光圆通。

 biàn chū chén jiè。chéng ā luó hàn。rù pú sà chéng。rú shì yī lèi。

 便出尘界。成阿罗汉。入菩萨乘。如是一类。

 míng wéi huí xīn dà ā luó hàn。ruò zài shě xīn。shě yàn chéng jiù。

 名爲迴心大阿罗汉。若在捨心。捨厌成就。

 jué shēn wéi ài。xiāo ài rù kōng。rú shì yī lèi。míng wéi kōng chù。

 觉身爲碍。销碍入空。如是一类。名爲空处。

 zhū ài jì xiāo。wú ài wú miè。qí zhōng wéi liú ā lài yē shí。quán yú mò nà。

 诸碍既销。无碍无灭。其中唯留阿赖耶识。全于末那。

 bàn fēn wēi xì。rú shì yī lèi。míng wéi shí chù。kōng sè jì wáng。

 半分微细。如是一类。名爲识处。空色既亡。

 shí xīn dōu miè。shí fāng jì rán。huí wú yōu wǎng。rú shì yī lèi。

 识心都灭。十方寂然。迴无攸往。如是一类。

 míng wú suǒ yǒu chù。shí xìng bú dòng。yǐ miè qióng yán。

 名无所有处。识性不动。以灭穷研。

 yú wú jìn zhōng。fā xuān jìn xìng。rú cún bù cún。ruò jìn fēi jìn。

 于无尽中。发宣尽性。如存不存。若尽非尽。

 rú shì yī lèi。míng wéi fēi xiǎng。fēi fēi xiǎng chù。cǐ děng qióng kōng。

 如是一类。名爲非想。非非想处。此等穷空。

 bú jìn kōng lǐ。cóng bù huán tiān。shèng dào qióng zhě。rú shì yī lèi。

 不尽空理。从不还天。圣道穷者。如是一类。

 míng bù huí xīn dùn ā luó hàn。ruò cóng wú xiǎng。zhū wài dào tiān。

 名不迴心钝阿罗汉。若从无想。诸外道天。

 qióng kōng bù guī。mí lòu wú wén。biàn rù lún zhuǎn。

 穷空不归。迷漏无闻。便入轮转。

 ā nán。shì zhū tiān shàng。gè gè tiān rén。zé shì fán fū。yè guǒ chóu dá。

 阿难。是诸天上。各各天人。则是凡夫。业果酬答。

 dá jìn rù lún。bǐ zhī tiān wáng。jí shì pú sà。yóu sān mó tí。

 答尽入轮。彼之天王。即是菩萨。游三摩提。

 jiàn cì zēng jìn。huí xiàng shèng lún。suǒ xiū xíng lù。ā nán。

 渐次增进。迴向圣伦。所修行路。阿难。

 shì sì kōng tiān。shēn xīn miè jìn。dìng xìng xiàn qián。wú yè guǒ sè。

 是四空天。身心灭尽。定性现前。无业果色。

 cóng cǐ dǎi zhōng。míng wú sè jiè。cǐ jiē bù liǎo。miào jué míng xīn。

 从此逮终。名无色界。此皆不了。妙觉明心。

 jī wàng fā shēng。wàng yǒu sān jiè。zhōng jiàn wàng suí。qī qù shěn nì。

 积妄发生。妄有三界。中间妄随。七趣沉溺。

 bǔ tè qié luó。gè cóng qí lèi。

 补特伽罗。各从其类。

 fù cì。ā nán。shì sān jiè zhōng。fù yǒu sì zhǒng。ā xiū luó lèi。

 复次。阿难。是三界中。复有四种。阿修罗类。

 ruò yú guǐ dào。yǐ hù fǎ lì。chéng tōng rù kōng。cǐ ā xiū luó。

 若于鬼道。以护法力。乘通入空。此阿修罗。

 cóng luǎn ér shēng。guǐ qù suǒ shè。ruò yú tiān zhōng。

 从卵而生。鬼趣所摄。若于天中。

 jiàng dé biǎn zhuì。qí suǒ bǔ jū。lín yú rì yuè。cǐ ā xiū luó。

 降德贬坠。其所卜居。邻于日月。此阿修罗。

 cóng tāi ér chū。rén qù suǒ shè。yǒu xiū luó wáng。zhí chí shì jiè。

 从胎而出。人趣所摄。有修罗王。执持世界。

 lì dòng wú wèi。néng yǔ fàn wáng。jí tiān dì shì。sì tiān zhèng quán。

 力洞无畏。能与梵王。及天帝释。四天争权。

 cǐ ā xiū luó。yīn biàn huà yǒu。tiān qù suǒ shè。ā nán。bié yǒu yī fēn。

 此阿修罗。因变化有。天趣所摄。阿难。别有一分。

 xià liè xiū luó。shēng dà hǎi xīn。shěn shuǐ xué kǒu。dàn yóu xū kōng。

 下劣修罗。生大海心。沉水穴口。旦游虚空。

 mù guī shuǐ sù。cǐ ā xiū luó。yīn shī qì yǒu。chù shēng qù shè。

 暮归水宿。此阿修罗。因湿气有。畜生趣摄。

 ā nán。rú shì dì yù。è guǐ。chù sheng。rén jí shén xiān。tiān jì xiū luó。

 阿难。如是地狱。饿鬼。畜生。人及神仙。天洎修罗。

 jīng yán qī qù。jiē shì hūn shěn。zhū yǒu wéi xiàng。

 精研七趣。皆是昏沉。诸有爲相。

 wàng xiǎng shòu shēng。wàng xiǎng suí yè。yú miào yuán míng。

 妄想受生。妄想随业。于妙圆明。

 wú zuò běn xīn。jiē rú kōng huá。yuán wú suǒ zhuó。dàn yī xū wàng。

 无作本心。皆如空华。元无所著。但一虚妄。

 gèng wú gēn xù。ā nán。cǐ děng zhòng shēng。bù shí běn xīn。

 更无根绪。阿难。此等衆生。不识本心。

 shòu cǐ lún huí。jīng wú liàng jié。bù dé zhēn jìng。jiē yóu suí shùn。

 受此轮迴。经无量劫。不得真淨。皆由随顺。

 shā dào yín gù。fǎn cǐ sān zhǒng。yòu zé chū shēng。wú shā。dào。yín。

 杀盗婬故。反此三种。又则出生。无杀。盗。婬。

 yǒu míng guǐ lún。wú míng tiān qù。yǒu wú xiāng qīng。qǐ lún huí xìng。

 有名鬼伦。无名天趣。有无相倾。起轮迴性。

 ruò dé miào fā。sān mó tí zhě。zé miào cháng jì。yǒu wú èr wú。

 若得妙发。三摩提者。则妙常寂。有无二无。

 wú èr yì miè。shàng wú bù shā。bù tōu。bù yín。

 无二亦灭。尚无不杀。不偷。不婬。

 yún hé gèng suí shā dào yín shì。

 云何更随杀盗婬事。

 ā nán。bú duàn sān yè。gè gè yǒu sī。yīn gè gè sī。zhòng sī tóng fēn。

 阿难。不断三业。各各有私。因各各私。衆私同分。

 fēi wú dìng chù。zì wàng fā shēng。shēng wàng wú yīn。wú kě xún jiū。

 非无定处。自妄发生。生妄无因。无可寻究。

 rǔ xù xiū xíng。yù dé pú tí。yào chú sān huò。bú jìn sān huò。

 汝勖修行。欲得菩提。要除三惑。不尽三惑。

 zòng dé shén tōng。jiē shì shì jiān yǒu wéi gōng yòng。xí qì bú miè。

 纵得神通。皆是世间有爲功用。习气不灭。

 luò yú mó dào。suī yù chú wàng。bèi jiā xū wěi。rú lái shuō wéi。

 落于魔道。虽欲除妄。倍加虚僞。如来说爲。

 kě āi lián zhě。rǔ wàng zì zào。fēi pú tí jiù。zuò shì shuō zhě。

 可哀怜者。汝妄自造。非菩提咎。作是说者。

 míng wéi zhèng shuō。ruò tā shuō zhě。jí mó wáng shuō。

 名爲正说。若他说者。即魔王说。

 jí shí rú lái。jiāng bà fǎ zuò。yú shī zǐ chuáng。lǎn qī bǎo jǐ。

 即时如来。将罢法座。于师子床。揽七宝几。

 huí zǐ jīn shān。zài lái píng yǐ。pǔ gào dà zhòng jí ā nán yán。

 迴紫金山。再来凭倚。普告大衆及阿难言。

 rǔ děng yǒu xué。yuán jué shēng wén。jīn rì huí xīn qù dà pú tí。

 汝等有学。缘觉声闻。今日迴心趣大菩提。

 wú shàng miào jué。wú jīn yǐ shuō。zhēn xiū xíng fǎ。rǔ yóu wèi shí。

 无上妙觉。吾今已说。真修行法。汝犹未识。

 xiū shē mó tā pí pó shě nà。wēi xì mó shì。mó jìng xiàn qián。

 修奢摩他毗婆舍那。微细魔事。魔境现前。

 rǔ bù néng shí。xǐ xīn fēi zhèng。luò yú xié jiàn。huò rǔ yīn mó。

 汝不能识。洗心非正。落于邪见。或汝阴魔。

 huò fù tiān mó。huò zhuó guǐ shén。huò zāo chī mèi。

 或复天魔。或著鬼神。或遭魑魅。

 xīn zhōng bù míng。rèn zéi wéi zǐ。yòu fù yú zhōng。dé shǎo wéi zú。

 心中不明。认贼爲子。又复于中。得少爲足。

 rú dì sì chán。wú wén bǐ qiū。wàng yán zhèng shèng。tiān bào yǐ bì。

 如第四禅。无闻比丘。妄言证圣。天报已毕。

 shuāi xiàng xiàn qián。bàng ā luó hàn。shēn zāo hòu yǒu。duò ā bí yù。

 衰相现前。谤阿罗汉。身遭后有。堕阿鼻狱。

 rǔ yīng dì ting。wú jīn wèi rǔ。zǎi xì fēn bié。ā nán qǐ lì。

 汝应谛听。吾今爲汝。仔细分别。阿难起立。

 bìng qí huì zhōng。tóng yǒu xué zhě。huān xǐ dǐng lǐ。fú ting cí huì。

 并其会中。同有学者。欢喜顶礼。伏听慈诲。

 fó gào ā nán。jí zhū dà zhòng。rǔ děng dāng zhī。yǒu lòu shì jiè。

 佛告阿难。及诸大衆。汝等当知。有漏世界。

 shí èr lèi shēng。běn jué miào míng。jué yuán xīn tǐ。yǔ shí fāng fó。

 十二类生。本觉妙明。觉圆心体。与十方佛。

 wú èr wú bié。yóu rǔ wàng xiǎng。mí lǐ wéi jiù。chī ài fā shēng。

 无二无别。由汝妄想。迷理爲咎。痴爱发生。

 shēng fà biàn mí。gù yǒu kòng xìng。huà mí bù xī。yǒu shì jiè shēng。

 生髮遍迷。故有空性。化迷不息。有世界生。

 zé cǐ shí fāng。wēi chén guó tǔ。fēi wú lòu zhě。jiē shì mí wán。

 则此十方。微尘国土。非无漏者。皆是迷顽。

 wàng xiǎng ān lì。dāng zhī xū kōng shēng rǔ xīn nèi。yóu rú piàn yún。

 妄想安立。当知虚空生汝心内。犹如片云。

 diǎn tài qīng lǐ。kuàng zhū shì jiè zài xū kōng yē。rǔ děng yī rén。

 点太清里。况诸世界在虚空耶。汝等一人。

 fā zhēn guī yuán。cǐ shí fāng kōng。jiē xī xiāo yǔn。yún hé kōng zhōng。

 发真归元。此十方空。皆悉销殒。云何空中。

 suǒ yǒu guó tǔ。ér bú zhèn liè。rǔ bèi xiū chán。shì sān mó dì。

 所有国土。而不振裂。汝辈修禅。饰三摩地。

 shí fāng pú sà。jí zhū wú lòu。dà ā luó hàn。xīn jīng tōng wěn。

 十方菩萨。及诸无漏。大阿罗汉。心精通㳷。

 dāng chù zhàn rán。yí qiè mó wáng。jí yǔ guǐ shén。zhū fán fū tiān。

 当处湛然。一切魔王。及与鬼神。诸凡夫天。

 jiàn qí gōng diàn。wú gù bēng liè。dà dì zhèn chè。shuǐ lù fēi téng。

 见其宫殿。无故崩裂。大地振坼。水陆飞腾。

 wú bù jīng shè。fán fū hūn àn。bù jué qiān é。bǐ děng xián dé。

 无不惊慑。凡夫昏暗。不觉迁讹。彼等咸得。

 wǔ zhǒng shén tōng。wéi chú lòu jìn。liàn cǐ chén láo。rú hé lìng rǔ。

 五种神通。唯除漏尽。恋此尘劳。如何令汝。

 cuī liè qí chù。shì gù guǐ shén。jí zhū tiān mó。wǎng liǎng yāo jīng。

 摧裂其处。是故鬼神。及诸天魔。魍魉妖精。

 yú sān mèi shí。qiān lái nǎo rǔ。rán bǐ zhū mó。suī yǒu dà nù。

 于三昧时。佥来恼汝。然彼诸魔。虽有大怒。

 bǐ chén láo nèi。rǔ miào jué zhōng。rú fēng chuī guāng。rú dāo duàn shuǐ。

 彼尘劳内。汝妙觉中。如风吹光。如刀断水。

 liǎo bù xiāng chù。rǔ rú fèi tāng。bǐ rú jiān bīng。nuǎn qì jiàn lín。

 了不相触。汝如沸汤。彼如坚冰。暖气渐邻。

 bú rì xiāo yǔn。tú shì shén lì。dàn wéi qí kè。chéng jiù pò luàn。

 不日销殒。徒恃神力。但爲其客。成就破乱。

 yóu rǔ xīn zhōng。wǔ yīn zhǔ rén。zhǔ rén ruò mí。kè dé qí biàn。

 由汝心中。五阴主人。主人若迷。客得其便。

 dāng chù chán nà。jué wù wú huò。zé bǐ mó shì。wú nài rǔ hé。

 当处禅那。觉悟无惑。则彼魔事。无奈汝何。

 yīn xiāo rù míng。zé bǐ qún xié。xián shòu yōu qì。míng néng pò àn。

 阴销入明。则彼群邪。咸受幽气。明能破暗。

 jìn zì xiāo yǔn。rú hé gǎn liú。rǎo luàn chán dìng。ruò bù míng wù。

 近自销殒。如何敢留。扰乱禅定。若不明悟。

 bèi yīn suǒ mí。zé rǔ ā nán。bì wéi mó zǐ。chéng jiù mó rén。

 被阴所迷。则汝阿难。必爲魔子。成就魔人。

 rú mó dēng qié。shū wéi miǎo liè。bǐ wéi zhòu rǔ。pò fó lǜ yí。

 如摩登伽。殊爲眇劣。彼唯呪汝。破佛律仪。

 bā wàn xíng zhōng。zhǐ huǐ yī jiè。xīn qīng jìng gù。shàng wèi lún nì。

 八万行中。祇毁一戒。心清淨故。尚未沦溺。

 cǐ nǎi huī rǔ。bǎo jué quán shēn。rú zǎi chén jiā。hū féng jí mò。

 此乃隳汝。宝觉全身。如宰臣家。忽逢籍没。

 wǎn zhuǎn líng luò。wú kě āi jiù。

 宛转零落。无可哀救。

 ā nán dāng zhī。rǔ zuò dào chǎng。xiāo luò zhū niàn。qí niàn ruò jìn。

 阿难当知。汝坐道场。销落诸念。其念若尽。

 zé zhū lí niàn。yí qiè jīng míng。dòng jìng bù yí。yì wàng rú yī。

 则诸离念。一切精明。动静不移。忆忘如一。

 dāng zhù cǐ chù。rù sān mó tí。rú míng mù rén。chǔ dà yōu àn。

 当住此处。入三摩提。如明目人。处大幽暗。

 jīng xìng miào jìng。xīn wèi fā guāng。cǐ zé míng wéi。sè yīn qū yǔ。

 精性妙淨。心未发光。此则名爲。色阴区宇。

 ruò mù míng lǎng。shí fāng dòng kāi。wú fù yōu àn。míng sè yīn jìn。

 若目明朗。十方洞开。无复幽黯。名色阴尽。

 shì rén zé néng。chāo yuè jié zhuó。guān qí suǒ yóu。jiān gù wàng xiǎng。

 是人则能。超越劫浊。观其所由。坚固妄想。

 yǐ wéi qí běn。ā nán。dāng zài cǐ zhōng。jīng yán miào míng。

 以爲其本。阿难。当在此中。精研妙明。

 sì dà bú zhì。shǎo xuàn zhī jiān。shēn néng chū ài。cǐ míng jīng míng。

 四大不织。少选之间。身能出碍。此名精明。

 liú yì qián jìng。sī dàn gōng yòng。zàn dé rú shì。fēi wéi shèng zhèng。

 流溢前境。斯但功用。暂得如是。非爲圣证。

 bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。

 不作圣心。名善境界。若作圣解。即受群邪。

 ā nán。fù yǐ cǐ xīn。jīng yán miào míng。qí shēn nèi chè。shì rén hū rán。

 阿难。复以此心。精研妙明。其身内彻。是人忽然。

 yú qí shēn nèi。shí chū rào huí。shēn xiāng wǎn rán。yì wú shāng huǐ。

 于其身内。拾出蛲蛔。身相宛然。亦无伤毁。

 cǐ míng jīng míng liú yì xíng tǐ。sī dàn jīng xíng。zàn dé rú shì。

 此名精明流溢形体。斯但精行。暂得如是。

 fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。

 非爲圣证。不作圣心。名善境界。

 ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。nèi wài jīng yán。

 若作圣解。即受群邪。又以此心。内外精研。

 qí shí hún pò。yì zhì jīng shén。chú zhí shòu shēn。yú jiē shè rù。

 其时魂魄。意志精神。除执受身。馀皆涉入。

 hù wéi bīn zhǔ。hū yú kōng zhōng。wén shuō fǎ shēng。huò wén shí fāng。

 互爲宾主。忽于空中。闻说法声。或闻十方。

 tóng fū mì yì。cǐ míng jīng pò。dì xiāng lí hé。chéng jiù shàn zhǒng。

 同敷密义。此名精魄。递相离合。成就善种。

 zàn dé rú shì。fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。

 暂得如是。非爲圣证。不作圣心。

 míng shàn jìng jiè。ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。

 名善境界。若作圣解。即受群邪。又以此心。

 chéng lù jiǎo chè。nèi guāng fā míng。shí fāng biàn zuò。yán fú tán sè。

 澄露皎彻。内光发明。十方遍作。阎浮檀色。

 yí qiè zhǒng lèi。huà wéi rú lái。yú shí hū jiàn。pí lú zhē nà。

 一切种类。化爲如来。于时忽见。毗卢遮那。

 jù tiān guāng tái。qiān fó wéi rào。bǎi yì guó tǔ。jí yǔ lián huá。

 踞天光台。千佛围绕。百亿国土。及与莲华。

 jù shí chū xiàn。cǐ míng xīn hún。líng wù suǒ rǎn。xīn guāng yán míng。

 俱时出现。此名心魂。灵悟所染。心光研明。

 zhào zhū shì jiè。zàn dé rú shì。fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。

 照诸世界。暂得如是。非爲圣证。不作圣心。

 míng shàn jìng jiè。ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。

 名善境界。若作圣解。即受群邪。又以此心。

 jīng yán miào míng。guān chá bù tíng。yì àn xiáng fú。zhì zhǐ chāo yuè。

 精研妙明。观察不停。抑按降伏。制止超越。

 yú shí hū rán shí fāng xū kōng。chéng qī bǎo sè。huò bǎi bǎo sè。

 于时忽然十方虚空。成七宝色。或百宝色。

 tóng shí biàn mǎn。bù xiāng liú ài。qīng huáng chì bái。gè gè chún xiàn。

 同时遍满。不相留碍。青黄赤白。各各纯现。

 cǐ míng yì àn。gōng lì yú fēn。zàn dé rú shì。fēi wéi shèng zhèng。

 此名抑按。功力逾分。暂得如是。非爲圣证。

 bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。

 不作圣心。名善境界。若作圣解。即受群邪。

 yòu yǐ cǐ xīn。yán jiū chéng chè。jīng guāng bú luàn。hū yú yè bàn。

 又以此心。研究澄彻。精光不乱。忽于夜半。

 zài àn shì nèi。jiàn zhǒng zhǒng wù。bù shū bái zhòu。ér àn shì wù。

 在暗室内。见种种物。不殊白昼。而暗室物。

 yì bù chú miè。cǐ míng xīn xì。mì chéng qí jiàn。suǒ shì dòng yōu。

 亦不除灭。此名心细。密澄其见。所视洞幽。

 zàn dé rú shì。fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。

 暂得如是。非爲圣证。不作圣心。名善境界。

 ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。yuán rù xū róng。

 若作圣解。即受群邪。又以此心。圆入虚融。

 sì tǐ hū rán。tóng yú cǎo mù。huǒ shāo dāo zhuó。céng wú suǒ jué。

 四体忽然。同于草木。火烧刀斫。曾无所觉。

 yòu zé huǒ guāng。bù néng shāo ruò。zòng gē qí ròu。yóu rú xuē mù。

 又则火光。不能烧爇。纵割其肉。犹如削木。

 cǐ míng chén bìng。pái sì dà xìng。yí xiàng rù chún。zàn dé rú shì。

 此名尘并。排四大性。一向入纯。暂得如是。

 fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。

 非爲圣证。不作圣心。名善境界。

 ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。chéng jiù qīng jìng。

 若作圣解。即受群邪。又以此心。成就清淨。

 jìng xīn gōng jí。hū jiàn dà dì。shí fāng shān hé。jiē chéng fó guó。

 淨心功极。忽见大地。十方山河。皆成佛国。

 jù zú qī bǎo。guāng míng biàn mǎn。yòu jiàn héng shā。zhū fó rú lái。

 具足七宝。光明遍满。又见恒沙。诸佛如来。

 biàn mǎn kōng jiè。lóu diàn huá lì。xià jiàn dì yù。shàng guān tiān gōng。

 遍满空界。楼殿华丽。下见地狱。上观天宫。

 dé wú zhàng ài。cǐ míng xīn yàn。níng xiǎng rì shēn。xiǎng jiǔ huà chéng。

 得无障碍。此名欣厌。凝想日深。想久化成。

 fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。

 非爲圣证。不作圣心。名善境界。

 ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。yán jiū shēn yuǎn。

 若作圣解。即受群邪。又以此心。研究深远。

 hū yú zhōng yè。yáo jiàn yuǎn fāng。shì jǐng jiē xiàng。qīn zú juàn shǔ。

 忽于中夜。遥见远方。市井街巷。亲族眷属。

 huò wén qí yǔ。cǐ míng pò xīn。bī jí fēi chū。gù duō gé jiàn。

 或闻其语。此名迫心。逼极飞出。故多隔见。

 fēi wéi shèng zhèng。bú zuò shèng xīn。míng shàn jìng jiè。

 非爲圣证。不作圣心。名善境界。

 ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。yòu yǐ cǐ xīn。yán jiū jīng jí。

 若作圣解。即受群邪。又以此心。研究精极。

 jiàn shàn zhī shí。xíng tǐ biàn yí。shǎo xuàn wú duān。

 见善知识。形体变移。少选无端。

 zhǒng zhǒng qiān gǎi。cǐ míng xié xīn。hán shòu chī mèi。huò zāo tiān mó。

 种种迁改。此名邪心。含受魑魅。或遭天魔。

 rù qí xīn fù。wú duān shuō fǎ。tōng dá miào yì。fēi wéi shèng zhèng。

 入其心腹。无端说法。通达妙义。非爲圣证。

 bú zuò shèng xīn。mó shì xiāo xiē。ruò zuò shèng jiě。jí shòu qún xié。

 不作圣心。魔事销歇。若作圣解。即受群邪。

 ā nán。rú shì shí zhǒng。chán nà xiàn jìng。jiē shì sè yīn。yòng xīn jiāo hù。

 阿难。如是十种。禅那现境。皆是色阴。用心交互。

 gù xiàn sī shì。zhòng shēng wán mí。bú zì cǔn liáng。féng cǐ yīn yuán。

 故现斯事。衆生顽迷。不自忖量。逢此因缘。

 mí bú zì shí。wèi yán dēng shèng。dà wàng yǔ chéng。duò wú jiàn yù。

 迷不自识。谓言登圣。大妄语成。堕无间狱。

 rǔ děng dāng yī。rú lái miè hòu。yú mò fǎ zhōng。xuān shì sī yì。

 汝等当依。如来灭后。于末法中。宣示斯义。

 wú lìng tiān mó。dé qí fāng biàn。bǎo chí fù hù。chéng wú shàng dào。

 无令天魔。得其方便。保持覆护。成无上道。

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。shē mó tā zhōng。sè yīn jìn zhě。

 阿难。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色阴尽者。

 jiàn zhū fó xīn。rú míng jìng zhōng。xiǎn xiàn qí xiàng。ruò yǒu suǒ dé。

 见诸佛心。如明镜中。显现其像。若有所得。

 ér wèi néng yòng。yóu rú yǎn rén。shǒu zú wǎn rán。jiàn wén bú huò。

 而未能用。犹如魇人。手足宛然。见闻不惑。

 xīn chù kè xié。ér bù néng dòng。cǐ zé míng wéi。shòu yīn qū yǔ。

 心触客邪。而不能动。此则名爲。受阴区宇。

 ruò yǎn jiù xiē。qí xīn lí shēn。fǎn guān qí miàn。qù zhù zì yóu。

 若魇咎歇。其心离身。返观其面。去住自由。

 wú fù liú ài。míng shòu yīn jìn。shì rén zé néng。chāo yuè jiàn zhuó。

 无复留碍。名受阴尽。是人则能。超越见浊。

 guān qí suǒ yóu。xū míng wàng xiǎng。yǐ wéi qí běn。

 观其所由。虚明妄想。以爲其本。

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。dāng zài cǐ zhōng。dé dà guāng yào。

 阿难。彼善男子。当在此中。得大光耀。

 qí xīn fā míng。nèi yì guò fēn。hū yú qí chù。fā wú qióng bēi。

 其心发明。内抑过分。忽于其处。发无穷悲。

 rú shì nǎi zhì。guān jiàn wén chóng。yóu rú chì zǐ。xīn shēng lián mǐn。

 如是乃至。观见蚊虫。犹如赤子。心生怜愍。

 bù jué liú lèi。cǐ míng gōng yòng。yì cuī guò yuè。wù zé wú jiù。

 不觉流泪。此名功用。抑摧过越。悟则无咎。

 fēi wéi shèng zhèng。jué liǎo bù mí。jiǔ zì xiāo xiē。ruò zuò shèng jiě。

 非爲圣证。觉了不迷。久自销歇。若作圣解。

 zé yǒu bēi mó。rù qí xīn fǔ。jiàn rén zé bēi。tí qì wú xiàn。

 则有悲魔。入其心腑。见人则悲。啼泣无限。

 shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 失于正受。当从沦坠。

 ā nán。yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。

 阿难。又彼定中。诸善男子。见色阴销。

 shòu yīn míng bái。shèng xiàng xiàn qián。gǎn jī guò fēn。hū yú qí zhōng。

 受阴明白。胜相现前。感激过分。忽于其中。

 shēng wú xiàn yǒng。qí xīn měng lì。zhì qí zhū fó。wèi sān sēng qí。

 生无限勇。其心猛利。志齐诸佛。谓三僧祇。

 yī niàn néng yuè。cǐ míng gōng yòng。líng shuài guò yuè。wù zé wú jiù。

 一念能越。此名功用。陵率过越。悟则无咎。

 fēi wéi shèng zhèng。jué liǎo bù mí。jiǔ zì xiāo xiē。ruò zuò shèng jiě。

 非爲圣证。觉了不迷。久自销歇。若作圣解。

 zé yǒu kuáng mó。rù qí xīn fǔ。jiàn rén zé kuā。wǒ màn wú bǐ。qí xīn nǎi zhì。

 则有狂魔。入其心腑。见人则夸。我慢无比。其心乃至。

 shàng bú jiàn fó。xià bú jiàn rén。shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 上不见佛。下不见人。失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 qián wú xīn zhèng。guī shī gù jū。zhì lì shuāi wēi。rù zhōng huī dì。

 前无新证。归失故居。智力衰微。入中隳地。

 jiǒng wú suǒ jiàn。xīn zhōng hū rán。shēng dà kū kě。yú yí qiè shí。

 迥无所见。心中忽然。生大枯渴。于一切时。

 shěn yì bú sàn。jiāng cǐ yǐ wéi。qín jīng jìn xiàng。cǐ míng xiū xīn。

 沉忆不散。将此以爲。勤精进相。此名修心。

 wú huì zì shī。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。ruò zuò shèng jiě。

 无慧自失。悟则无咎。非爲圣证。若作圣解。

 zé zhòng yì mó。rù qí xīn fǔ。dàn xī cuō xīn。xuán zài yī chù。

 则衆忆魔。入其心腑。旦夕撮心。悬在一处。

 shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 huì lì guò dìng。shī yú měng lì。yǐ zhū shèng xìng。huái yú xīn zhōng。

 慧力过定。失于猛利。以诸胜性。怀于心中。

 zì xīn yǐ yí。shì lú shě nà。dé shǎo wéi zú。cǐ míng yòng xīn。

 自心已疑。是卢舍那。得少爲足。此名用心。

 wáng shī héng shěn。nì yú zhī jiàn。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。

 亡失恒审。溺于知见。悟则无咎。非爲圣证。

 ruò zuò shèng jiě。zé yǒu xià liè。yì zhī zú mó。rù qí xīn fǔ。

 若作圣解。则有下劣。易知足魔。入其心腑。

 jiàn rén zì yán。wǒ dé wú shàng dì yī yì dì。shī yú zhèng shòu。

 见人自言。我得无上第一义谛。失于正受。

 dāng cóng lún zhuì。

 当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 suǒ zhèng wèi huò。gù xīn yǐ wáng。lì lǎn èr jì。zì shēng jiān xiǎn。

 所证未获。故心已亡。历览二际。自生艰险。

 yú xīn hū rán。shēng wú jìn yōu。rú zuò tiě chuáng。rú yǐn dú yào。

 于心忽然。生无尽忧。如坐铁床。如饮毒药。

 xīn bú yù huó。cháng qiú yú rén。lìng hài qí mìng。zǎo qǔ jiě tuō。

 心不欲活。常求于人。令害其命。早取解脱。

 cǐ míng xiū xíng。shī yú fāng biàn。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。

 此名修行。失于方便。悟则无咎。非爲圣证。

 ruò zuò shèng jiě。zé yǒu yī fēn。cháng yōu chóu mó。rù qí xīn fǔ。

 若作圣解。则有一分。常忧愁魔。入其心腑。

 shǒu zhí dāo jiàn。zì gē qí ròu。xīn qí shě shòu。huò cháng yōu chóu。

 手执刀剑。自割其肉。欣其捨寿。或常忧愁。

 zǒu rù shān lín。bú nài jiàn rén。shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 走入山林。不耐见人。失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 chù qīng jìng zhōng。xīn ān wěn hòu。hū rán zì yǒu。wú xiàn xǐ shēng。

 处清淨中。心安隐后。忽然自有。无限喜生。

 xīn zhōng huan yuè。bù néng zì zhǐ。cǐ míng qīng ān。wú huì zì jìn。

 心中欢悦。不能自止。此名轻安。无慧自禁。

 wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。ruò zuò shèng jiě。zé yǒu yī fēn。

 悟则无咎。非爲圣证。若作圣解。则有一分。

 hǎo xǐ lè mó。rù qí xīn fǔ。jiàn rén zé xiào。yú qú lù páng。zì gē zì wǔ。

 好喜乐魔。入其心腑。见人则笑。于衢路傍。自歌自舞。

 zì wèi yǐ dé。wú ài jiě tuō。shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 自谓已得。无碍解脱。失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 zì wèi yǐ zú。hū yǒu wú duān。dà wǒ màn qǐ。rú shì nǎi zhì。

 自谓已足。忽有无端。大我慢起。如是乃至。

 màn yǔ guò màn。jí màn guò màn。huò zēng shàng màn。

 慢与过慢。及慢过慢。或增上慢。

 huò bēi liè màn。yī shí jù fā。xīn zhōng shàng qīng shí fāng rú lái。

 或卑劣慢。一时俱发。心中尚轻十方如来。

 hé kuàng xià wèi shēng wén yuán jué。cǐ míng jiàn shèng。wú huì zì jiù。

 何况下位声闻缘觉。此名见胜。无慧自救。

 wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。ruò zuò shèng jiě。zé yǒu yī fēn。

 悟则无咎。非爲圣证。若作圣解。则有一分。

 dà wǒ màn mó。rù qí xīn fǔ。bù lǐ tǎ miào。cuī huǐ jīng xiàng。

 大我慢魔。入其心腑。不礼塔庙。摧毁经像。

 wèi tán yuè yán。cǐ shì jīn tóng。huò shì tǔ mù。jīng shì shù yè。

 谓檀越言。此是金铜。或是土木。经是树叶。

 huò shì dié huá。ròu shēn zhēn cháng。bú zì gōng jìng。

 或是氎华。肉身真常。不自恭敬。

 què chóng tǔ mù。shí wéi diān dǎo。qí shēn xìn zhě。cóng qí huǐ suì。

 却崇土木。实爲颠倒。其深信者。从其毁碎。

 mái qì dì zhōng。yí wù zhòng shēng。rù wú jiàn yù。

 埋弃地中。疑误衆生。入无间狱。

 shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 yú jīng míng zhōng。yuán wù jīng lǐ。dé dà suí shùn。qí xīn hū shēng。

 于精明中。圆悟精理。得大随顺。其心忽生。

 wú liàng qīng ān。yǐ yán chéng shèng。dé dà zì zài。cǐ míng yīn huì。

 无量轻安。已言成圣。得大自在。此名因慧。

 huò zhū qīng qīng。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。ruò zuò shèng jiě。

 获诸轻清。悟则无咎。非爲圣证。若作圣解。

 zé yǒu yī fēn。hǎo qīng qīng mó。rù qí xīn fǔ。zì wèi mǎn zú。

 则有一分。好轻清魔。入其心腑。自谓满足。

 gèng bù qiú jìn。cǐ děng duō zuò wú wén bǐ qiū yí wù zhòng shēng。

 更不求进。此等多作无闻比丘疑误衆生。

 duò ā bí yù。shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 堕阿鼻狱。失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 yú míng wù zhōng。dé xū míng xìng。qí zhōng hū rán。

 于明悟中。得虚明性。其中忽然。

 guī xiàng yǒng miè。bō wú yīn guǒ。yí xiàng rù kōng。kōng xīn xiàn qián。

 归向永灭。拨无因果。一向入空。空心现前。

 nǎi zhì xīn shēng。zhǎng duàn miè jiě。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。

 乃至心生。长断灭解。悟则无咎。非爲圣证。

 ruò zuò shèng jiě。zé yǒu kòng mó。rù qí xīn fǔ。nǎi bàng chí jiè。

 若作圣解。则有空魔。入其心腑。乃谤持戒。

 míng wéi xiǎo chéng。pú sà wù kōng。yǒu hé chí fàn。qí rén cháng yú。

 名爲小乘。菩萨悟空。有何持犯。其人常于。

 xìn xīn tán yuè。yǐn jiǔ dàn ròu。guǎng xíng yín huì。yīn mó lì gù。

 信心檀越。饮酒啖肉。广行婬秽。因魔力故。

 shè qí qián rén。bù shēng yí bàng。guǐ xīn jiǔ rù。huò shí shǐ niào。

 摄其前人。不生疑谤。鬼心久入。或食屎尿。

 yǔ jiǔ ròu děng。yī zhǒng jù kōng。pò fó lǜ yí。wù rù rén zuì。

 与酒肉等。一种俱空。破佛律仪。误入人罪。

 shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 失于正受。当从沦坠。

 yòu bǐ dìng zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiàn sè yīn xiāo。shòu yīn míng bái。

 又彼定中。诸善男子。见色阴消。受阴明白。

 wèi qí xū míng。shēn rù xīn gǔ。qí xīn hū yǒu。wú xiàn ài shēng。

 味其虚明。深入心骨。其心忽有。无限爱生。

 ài jí fā kuáng。biàn wéi tān yù。cǐ míng dìng jìng。ān shùn rù xīn。

 爱极发狂。便爲贪欲。此名定境。安顺入心。

 wú huì zì chí。wù rù zhū yù。wù zé wú jiù。fēi wéi shèng zhèng。

 无慧自持。误入诸欲。悟则无咎。非爲圣证。

 ruò zuò shèng jiě。zé yǒu yù mó。rù qí xīn fǔ。yí xiàng shuō yù。

 若作圣解。则有欲魔。入其心腑。一向说欲。

 wéi pú tí dào。huà zhū bái yī。píng děng xíng yù qí xíng yín zhě。

 爲菩提道。化诸白衣。平等行欲其行婬者。

 míng chí fǎ zi。shén guǐ lì gù。yú mò shì zhōng。shè qí fán yú。

 名持法子。神鬼力故。于末世中。摄其凡愚。

 qí shù zhì bǎi。rú shì nǎi zhì。yī bǎi èr bǎi。huò wǔ liù bǎi。

 其数至百。如是乃至。一百二百。或五六百。

 duō mǎn qiān wàn。mó xīn shēng yàn。lí qí shēn tǐ。wēi dé jì wú。

 多满千万。魔心生厌。离其身体。威德既无。

 xiàn yú wáng nàn。yí wù zhòng shēng。rù wú jiàn yù。

 陷于王难。疑误衆生。入无间狱。

 shī yú zhèng shòu。dāng cóng lún zhuì。

 失于正受。当从沦坠。

 ā nán。rú shì shí zhǒng。chán nà xiàn jìng。jiē shì shòu yīn。

 阿难。如是十种。禅那现境。皆是受阴。

 yòng xīn jiāo hù。gù xiàn sī shì。zhòng shēng wán mí。bú zì cǔn liáng。

 用心交互。故现斯事。衆生顽迷。不自忖量。

 féng cǐ yīn yuán。mí bú zì shí。wèi yán dēng shèng。dà wàng yǔ chéng。

 逢此因缘。迷不自识。谓言登圣。大妄语成。

 duò wú jiàn yù。rǔ děng yì dāng。jiāng rú lái yǔ。yú wǒ miè hòu。

 堕无间狱。汝等亦当。将如来语。于我灭后。

 chuán shì mò fǎ。biàn lìng zhòng shēng。kāi wù sī yì。wú lìng tiān mó。

 传示末法。遍令衆生。开悟斯义。无令天魔。

 dé qí fāng biàn。bǎo chí fù hù。chéng wú shàng dào。

 得其方便。保持覆护。成无上道。

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。shòu yīn jìn zhě。suī wèi lòu jìn。

 阿难。彼善男子。修三摩提。受阴尽者。虽未漏尽。

 xīn lí qí xíng。rú niǎo chū lóng。yǐ néng chéng jiù。cóng shì fán shēn。

 心离其形。如鸟出笼。已能成就。从是凡身。

 shàng lì pú sà。liù shí shèng wèi。dé yì shēng shēn。suí wǎng wú ài。

 上历菩萨。六十圣位。得意生身。随往无碍。

 pì rú yǒu rén。shú mèi yì yán。shì rén suī zé。wú bié suǒ zhī。

 譬如有人。熟寐寱言。是人虽则。无别所知。

 qí yán yǐ chéng。yīn yùn lún cì。lìng bú mèi zhě。xián wù qí yǔ。

 其言已成。音韵伦次。令不寐者。咸悟其语。

 cǐ zé míng wéi。xiǎng yīn qū yǔ。ruò dòng niàn jìn。fú xiǎng xiāo chú。

 此则名爲。想阴区宇。若动念尽。浮想销除。

 yú jué míng xīn。rú qù chén gòu。yī lún shēng sǐ。shǒu wěi yuán zhào。

 于觉明心。如去尘垢。一伦生死。首尾圆照。

 míng xiǎng yīn jìn。shì rén zé néng。chāo fán nǎo zhuó。guān qí suǒ yóu。

 名想阴尽。是人则能。超烦恼浊。观其所由。

 róng tōng wàng xiǎng。yǐ wéi qí běn。

 融通妄想。以爲其本。

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。

 阿难。彼善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。

 yuán dìng fā míng。sān mó dì zhōng。xīn ài yuán míng。ruì qí jīng sī。

 圆定发明。三摩地中。心爱圆明。锐其精思。

 tān qiú shàn qiǎo。ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。

 贪求善巧。尔时天魔。候得其便。飞精附人。

 kǒu shuō jīng fǎ。qí rén bù jué。shì qí mó zhuó。zì yán wèi dé。

 口说经法。其人不觉。是其魔著。自言谓得。

 wú shàng niè pán。lái bǐ qiú qiǎo shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。

 无上涅槃。来彼求巧善男子处。敷座说法。

 qí xíng sī xū。huò zuò bǐ qiū。lìng bǐ rén jiàn。huò wéi dì shì。

 其形斯须。或作比丘。令彼人见。或爲帝释。

 huò wéi fù nǚ。huò bǐ qiū ní。huò qǐn àn shì。shēn yǒu guāng míng。

 或爲妇女。或比丘尼。或寝暗室。身有光明。

 shì rén yú mí。huò wéi pú sà。xìn qí jiào huà。yáo dàng qí xīn。

 是人愚迷。惑爲菩萨。信其教化。摇荡其心。

 pò fó lǜ yí。qián xíng tān yù。kǒu zhōng hǎo yán。zāi xiáng biàn yì。

 破佛律仪。潜行贪欲。口中好言。灾祥变异。

 huò yán rú lái。mǒu chù chū shì。huò yán jié huǒ。huò shuō dāo bīng。

 或言如来。某处出世。或言劫火。或说刀兵。

 kǒng bù yú rén。lìng qí jiā zī。wú gù hào sǎn。cǐ míng guài guǐ。

 恐怖于人。令其家资。无故耗散。此名怪鬼。

 nián lǎo chéng mó。nǎo luàn shì rén yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。

 年老成魔。恼乱是人厌足心生。去彼人体。

 dì zǐ yǔ shī。jù xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 弟子与师。俱陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 ā nán。yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。

 阿难。又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。

 yuán dìng fā míng。sān mó dì zhōng。xīn ài yóu dàng。fēi qí jīng sī。

 圆定发明。三摩地中。心爱游荡。飞其精思。

 tān qiú jīng lì。ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。

 贪求经历。尔时天魔。候得其便。飞精附人。

 kǒu shuō jīng fǎ。qí rén yì bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé。

 口说经法。其人亦不觉知魔著。亦言自得。

 wú shàng niè pán。lái bǐ qiú yóu shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。

 无上涅槃。来彼求游善男子处。敷座说法。

 zì xíng wú biàn。qí ting fǎ zhě。hū zì jiàn shēn。zuò bǎo lián huá。

 自形无变。其听法者。忽自见身。坐宝莲华。

 quán tǐ huà chéng。zǐ jīn guāng jù。yī zhòng ting rén。gè gè rú shì。

 全体化成。紫金光聚。一衆听人。各各如是。

 dé wèi céng yǒu。shì rén yú mí。huò wéi pú sà。yín yì qí xīn。

 得未曾有。是人愚迷。惑爲菩萨。婬逸其心。

 pò fó lǜ yí。qián xíng tān yù。kǒu zhōng hǎo yán。zhū fó yìng shì。

 破佛律仪。潜行贪欲。口中好言。诸佛应世。

 mǒu chù mǒu rén。dāng shì mǒu fó。huà shēn lái cǐ。mǒu rén jí shì。

 某处某人。当是某佛。化身来此。某人即是。

 mǒu pú sà děng。lái huà rén jiān。qí rén jiàn gù。xīn shēng qīng kě。

 某菩萨等。来化人间。其人见故。心生倾渴。

 xié jiàn mì xìng。zhǒng zhì xiāo miè。cǐ míng bá guǐ。nián lǎo chéng mó。

 邪见密兴。种智销灭。此名魃鬼。年老成魔。

 nǎo luàn shì rén。yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。

 恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。

 jù xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 俱陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiān yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài mián wěn。chéng qí jīng sī。tān qiú qì hé。

 三摩地中。心爱绵㳷。澄其精思。贪求契合。

 ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。

 尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。

 qí rén shí bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé。wú shàng niè pán。

 其人实不觉知魔著。亦言自得。无上涅槃。

 lái bǐ qiú hé shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。qí xíng jí bǐ。

 来彼求合善男子处。敷座说法。其形及彼。

 ting fǎ zhī rén。wài wú qiān biàn。lìng qí ting zhě。wèi wén fǎ qián。

 听法之人。外无迁变。令其听者。未闻法前。

 xīn zì kāi wù。niàn niàn yí yì。huò dé sù mìng。huò yǒu tā xīn。

 心自开悟。念念移易。或得宿命。或有他心。

 huò jiàn dì yù。huò zhī rén jiān。hǎo è zhū shì。huò kǒu shuō jì。

 或见地狱。或知人间。好恶诸事。或口说偈。

 huò zì sòng jīng。gè gè huan yú。dé wèi céng yǒu。shì rén yú mí。

 或自诵经。各各欢娱。得未曾有。是人愚迷。

 huò wéi pú sà。mián ài qí xīn。pò fó lǜ yí。qián xíng tān yù。

 惑爲菩萨。绵爱其心。破佛律仪。潜行贪欲。

 kǒu zhōng hǎo yán。fó yǒu dà xiǎo。mǒu fó xiān fó。mǒu fó hòu fó。

 口中好言。佛有大小。某佛先佛。某佛后佛。

 qí zhōng yì yǒu。zhēn fó jiǎ fó。nán fó nǚ fó。pú sà yì rán。

 其中亦有。真佛假佛。男佛女佛。菩萨亦然。

 qí rén jiàn gù。xǐ dí běn xīn。yì rù xié wù。cǐ míng mèi guǐ。

 其人见故。洗涤本心。易入邪悟。此名魅鬼。

 nián lǎo chéng mó。nǎo luàn shì rén yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。

 年老成魔。恼乱是人厌足心生。去彼人体。

 dì zǐ yǔ shī。jù xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 弟子与师。俱陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài gēn běn。qióng lǎn wù huà。xìng zhī zhōng shǐ。

 三摩地中。心爱根本。穷览物化。性之终始。

 jīng shuǎng qí xīn。tān qiú biàn xī。ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。

 精爽其心。贪求辨析。尔时天魔。候得其便。

 fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。qí rén xiān bù jué zhī mó zhuó。

 飞精附人。口说经法。其人先不觉知魔著。

 yì yán zì dé。wú shàng niè pán。lái bǐ qiú yuán shàn nán zǐ chù。

 亦言自得。无上涅槃。来彼求元善男子处。

 fū zuò shuō fǎ。shēn yǒu wēi shén。cuī fú qiú zhě。lìng qí zuò xià。

 敷座说法。身有威神。摧伏求者。令其座下。

 suī wèi wén fǎ。zì rán xīn fú。shì zhū rén děng。jiāng fó niè pán。

 虽未闻法。自然心伏。是诸人等。将佛涅槃。

 pú tí fǎ shēn。jí shì xiàn qián。wǒ ròu shēn shàng。fù fù zǐ zǐ。

 菩提法身。即是现前。我肉身上。父父子子。

 dì dài xiāng shēng。jí shì fǎ shēn。cháng zhù bù jué。dōu zhǐ xiàn zài。

 递代相生。即是法身。常住不绝。都指现在。

 jí wéi fó guó。wú bié jìng jū。jí jīn sè xiàng。qí rén xìn shòu。

 即爲佛国。无别淨居。及金色相。其人信受。

 wáng shī xiān xīn。shēn mìng guī yī。dé wèi céng yǒu。shì děng yú mí。

 亡失先心。身命归依。得未曾有。是等愚迷。

 huò wéi pú sà。tuī jiū qí xīn。pò fó lǜ yí。qián xíng tān yù。

 惑爲菩萨。推究其心。破佛律仪。潜行贪欲。

 kǒu zhōng hǎo yán。yǎn ěr bí shé。jiē wéi jìng tǔ。

 口中好言。眼耳鼻舌。皆爲淨土。

 nán nǚ èr gēn jí shì pú tí niè pán zhēn chù。bǐ wú zhī zhě。xìn shì huì yán。

 男女二根即是菩提涅槃真处。彼无知者。信是秽言。

 cǐ míng gǔ dú。yǎn shèng è guǐ。nián lǎo chéng mó。nǎo luàn shì rén。

 此名蛊毒。魇胜恶鬼。年老成魔。恼乱是人。

 yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。jù xiàn wáng nàn。

 厌足心生。去彼人体。弟子与师。俱陷王难。

 rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 汝当先觉。不入轮迴。迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài xuán yìng。zhōu liú jīng yán。tān qiú míng gǎn。

 三摩地中。心爱悬应。周流精研。贪求冥感。

 ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。

 尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。

 qí rén yuán bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé。wú shàng niè pán。

 其人元不觉知魔著。亦言自得。无上涅槃。

 lái bǐ qiú yìng shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。néng lìng ting zhòng。

 来彼求应善男子处。敷座说法。能令听衆。

 zàn jiàn qí shēn。rú bǎi qiān suì。xīn shēng ài rǎn。bù néng shě lí。

 暂见其身。如百千岁。心生爱染。不能捨离。

 shēn wéi nú pú。sì shì gōng yǎng。bù jué pí láo。gè gè lìng qí。

 身爲奴僕。四事供养。不觉疲劳。各各令其。

 zuò xià rén xīn。zhī shì xiān shī。běn shàn zhī shí。bié shēng fǎ ài。

 座下人心。知是先师。本善知识。别生法爱。

 nián rú jiāo qī。dé wèi céng yǒu。shì rén yú mí。huò wéi pú sà。

 黏如胶漆。得未曾有。是人愚迷。惑爲菩萨。

 qīn jìn qí xīn。pò fó lǜ yí。qián xíng tān yù。kǒu zhōng hǎo yán。

 亲近其心。破佛律仪。潜行贪欲。口中好言。

 wǒ yú qián shì。yú mǒu shēng zhōng。xiān dù mǒu rén dāng shí shì wǒ。

 我于前世。于某生中。先度某人当时是我。

 qī qiè xiōng dì。jīn lái xiāng dù。yǔ rǔ xiāng suí。guī mǒu shì jiè。

 妻妾兄弟。今来相度。与汝相随。归某世界。

 gōng yǎng mǒu fó。huò yán bié yǒu。dà guāng míng tiān。

 供养某佛。或言别有。大光明天。

 fó yú zhōng zhù。yí qiè rú lái。suǒ xiū jū dì。bǐ wú zhī zhě。

 佛于中住。一切如来。所休居地。彼无知者。

 xìn shì xū kuáng。yí shī běn xīn。cǐ míng lì guǐ。nián lǎo chéng mó。

 信是虚诳。遗失本心。此名疠鬼。年老成魔。

 nǎo luàn shì rén。yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。

 恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。

 jù xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 俱陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī duò wú jiàn yù。

 迷惑不知堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài shēn rù。kè jǐ xīn qín。lè chù yīn jì。

 三摩地中。心爱深入。克己辛勤。乐处阴寂。

 tān qiú jìng mì。ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。

 贪求静谧。尔时天魔。候得其便。飞精附人。

 kǒu shuō jīng fǎ。qí rén běn bù jué zhī mó zhuó。

 口说经法。其人本不觉知魔著。

 yì yán zì dé wú shàng niè pán。lái bǐ qiú yīn shàn nán zǐ chù。

 亦言自得无上涅槃。来彼求阴善男子处。

 fū zuò shuō fǎ。lìng qí ting rén。gè zhī běn yè。huò yú qí chù。

 敷座说法。令其听人。各知本业。或于其处。

 yǔ yī rén yán。rǔ jīn wèi sǐ。yǐ zuò chù sheng。chì shǐ yī rén。

 语一人言。汝今未死。已作畜生。敕使一人。

 yú hòu tà wěi。dùn lìng qí rén。qǐ bù néng dé。yú shì yī zhòng。

 于后蹋尾。顿令其人。起不能得。于是一衆。

 qīng xīn qīn fú。yǒu rén qǐ xīn。yǐ zhī qí zhào。fó lǜ yí wài。

 倾心钦伏。有人起心。已知其肇。佛律仪外。

 zhòng jiā jīng kǔ。fěi bàng bǐ qiū。mà lì tú zhòng。jié lù rén shì。

 重加精苦。诽谤比丘。骂詈徒衆。讦露人事。

 bú bì jī xián。kǒu zhōng hǎo yán。wèi rán huò fú。jí zhì qí shí。

 不避讥嫌。口中好言。未然祸福。及至其时。

 háo fà wú shī。cǐ dà lì guǐ。nián lǎo chéng mó。nǎo luàn shì rén。

 毫髮无失。此大力鬼。年老成魔。恼乱是人。

 yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。jù xiàn wáng nàn。

 厌足心生。去彼人体。弟子与师。俱陷王难。

 rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 汝当先觉。不入轮迴。迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài zhī jiàn。qín kǔ yán xún。tān qiú sù mìng。

 三摩地中。心爱知见。勤苦研寻。贪求宿命。

 ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。

 尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。

 qí rén shū bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé wú shàng niè pán。

 其人殊不觉知魔著。亦言自得无上涅槃。

 lái bǐ qiú zhī shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。shì rén wú duān。

 来彼求知善男子处。敷座说法。是人无端。

 yú shuō fǎ chù。dé dà bǎo zhū。qí mó huò shí。huà wéi chù sheng。

 于说法处。得大宝珠。其魔或时。化爲畜生。

 kǒu xián qí zhū。jí zá zhēn bǎo。jiǎn cè fú dú。zhū qí yì wù。

 口衔其珠。及杂珍宝。简册符牍。诸奇异物。

 xiān shòu bǐ rén。hòu zhuó qí tǐ。huò yòu ting rén。cáng yú dì xià。

 先授彼人。后著其体。或诱听人。藏于地下。

 yǒu míng yuè zhū。zhào yào qí chù。shì zhū ting zhě。dé wèi céng yǒu。

 有明月珠。照耀其处。是诸听者。得未曾有。

 duō shí yào cǎo。bù cān jiā zhuàn。huò shí rì cān yī má yī mài。

 多食药草。不餐嘉馔。或时日餐一麻一麦。

 qí xíng féi chōng。mó lì chí gù。fěi dì bǐ qiū。mà lì tú zhòng。

 其形肥充。魔力持故。诽谛比丘。骂詈徒衆。

 bú bì jī xián。kǒu zhōng hǎo yán。tā fāng bǎo zàng。shí fāng shèng xiàn。

 不避讥嫌。口中好言。他方宝藏。十方圣贤。

 qián nì zhī chù。suí qí hòu zhě。wǎng wǎng jiàn yǒu qí yì zhī rén。

 潜匿之处。随其后者。往往见有奇异之人。

 cǐ míng shān lín。tǔ dì chéng huáng。chuān yuè guǐ shén。

 此名山林。土地城隍。川岳鬼神。

 nián lǎo chéng mó。huò yǒu xuān yín。pò fó jiè lǜ。yǔ chéng shì zhě。

 年老成魔。或有宣婬。破佛戒律。与承事者。

 qián xíng wǔ yù。huò yǒu jīng jìn。chún shí cǎo mù。wú dìng xíng shì。

 潜行五欲。或有精进。纯食草木。无定行事。

 nǎo luàn shì rén。yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。

 恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。

 jù xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 俱陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài shén tōng。zhǒng zhǒng biàn huà。

 三摩地中。心爱神通。种种变化。

 yán jiū huà yuán。tān qǔ shén lì。ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。

 研究化元。贪取神力。尔时天魔。候得其便。

 fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。qí rén chéng bù jué zhī mó zhuó。

 飞精附人。口说经法。其人诚不觉知魔著。

 yì yán zì dé wú shàng niè pán。lái bǐ qiú tōng shàn nán zǐ chù。

 亦言自得无上涅槃。来彼求通善男子处。

 fū zuò shuō fǎ。shì rén huò fù shǒu zhí huǒ guāng。shǒu cuō qí guāng。

 敷座说法。是人或复手执火光。手撮其光。

 fēn yú suǒ ting。sì zhòng tóu shàng。shì zhū ting rén。

 分于所听。四衆头上。是诸听人。

 dǐng shàng huǒ guāng。jiē cháng shù chǐ。yì wú rè xìng。

 顶上火光。皆长数尺。亦无热性。

 céng bù fén shāo。huò shuǐ shàng xíng。rú lǚ píng dì。huò yú kōng zhōng。

 曾不焚烧。或水上行。如履平地。或于空中。

 ān zuò bú dòng。huò rù píng nèi。huò chǔ náng zhōng。

 安坐不动。或入瓶内。或处囊中。

 yuè yǒu tòu qiáng。céng wú zhàng ài。wéi yú dāo bīng。bù dé zì zài。

 越牖透牆。曾无障碍。唯于刀兵。不得自在。

 zì yán shì fó。shēn zhuó bái yī。shòu bǐ qiū lǐ。fěi dì chán lǜ。

 自言是佛。身著白衣。受比丘礼。诽谛禅律。

 mà lì tú zhòng。jié lù rén shì。bú bì jī xián。kǒu zhōng cháng shuō。

 骂詈徒衆。讦露人事。不避讥嫌。口中常说。

 shén tōng zì zài。huò fù lìng rén。páng jiàn fó tǔ。guǐ lì huò rén。

 神通自在。或复令人。傍见佛土。鬼力惑人。

 fēi yǒu zhēn shí。zàn tàn xíng yín。bù huǐ cū xíng。jiāng zhū wěi xiè。

 非有真实。讚歎行婬。不毁麤行。将诸猥媟。

 yǐ wéi chuán fǎ。cǐ míng tiān dì。dà lì shān jīng。hǎi jīng fēng jīng。

 以爲传法。此名天地。大力山精。海精风精。

 hé jīng tǔ jīng。yí qiè cǎo mù。jī jié jīng mèi。huò fù lóng mèi。

 河精土精。一切草木。积劫精魅。或复龙魅。

 huò shòu zhōng xiān。zài huó wéi mèi。huò xiān qī zhōng。

 或寿终仙。再活爲魅。或仙期终。

 jì nián yīng sǐ。qí xíng bú huà。tā guài suǒ fù。nián lǎo chéng mó。

 计年应死。其形不化。他怪所附。年老成魔。

 nǎo luàn shì rén。yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。dì zǐ yǔ shī。

 恼乱是人。厌足心生。去彼人体。弟子与师。

 duō xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 多陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài rù miè。yán jiū huà xìng。tān qiú shēn kōng。

 三摩地中。心爱入灭。研究化性。贪求深空。

 ěr shí tiān mó。hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。

 尔时天魔。候得其便。飞精附人。口说经法。

 qí rén zhōng bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé wú shàng niè pán。

 其人终不觉知魔著。亦言自得无上涅槃。

 lái bǐ qiú kōng shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。yú dà zhòng nèi。

 来彼求空善男子处。敷座说法。于大衆内。

 qí xíng hū kōng。zhòng wú suǒ jiàn。huán cóng xū kōng。tū rán ér chū。

 其形忽空。衆无所见。还从虚空。突然而出。

 cún mò zì zài。huò xiàn qí shēn。dòng rú liú lí。

 存没自在。或现其身。洞如琉璃。

 huò chuí shǒu zú zuò zhān tán qì。huò dà xiǎo biàn。rú hòu shí mì。

 或垂手足作栴檀气。或大小便。如厚石蜜。

 fěi huǐ jiè lǜ。qīng jiàn chū jiā。kǒu zhōng cháng shuō。wú yīn wú guǒ。

 诽毁戒律。轻贱出家。口中常说。无因无果。

 yī sǐ yǒng miè。wú fù hòu shēn。jí zhū fán shèng。suī dé kòng jì。

 一死永灭。无复后身。及诸凡圣。虽得空寂。

 qián xíng tān yù。shòu qí yù zhě。yì dé kōng xīn。bō wú yīn guǒ。

 潜行贪欲。受其欲者。亦得空心。拨无因果。

 cǐ míng rì yuè。báo shí jīng qì。jīn yù zhī cǎo。lín fèng guī hè。

 此名日月。薄蚀精气。金玉芝草。麟凤龟鹤。

 jīng qiān wàn nián。bù sǐ wéi ling。chū shēng guó tǔ。

 经千万年。不死爲灵。出生国土。

 nián lǎo chéng mó。nǎo luàn shì rén。yàn zú xīn shēng。qù bǐ rén tǐ。

 年老成魔。恼乱是人。厌足心生。去彼人体。

 dì zǐ yǔ shī。duō xiàn wáng nàn。rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。

 弟子与师。多陷王难。汝当先觉。不入轮迴。

 mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 迷惑不知。堕无间狱。

 yòu shàn nán zǐ。shòu yīn xū miào。bù zāo xié lǜ。yuán dìng fā míng。

 又善男子。受阴虚妙。不遭邪虑。圆定发明。

 sān mó dì zhōng。xīn ài cháng shòu。xīn kǔ yán jǐ。tān qiú yǒng suì。

 三摩地中。心爱长寿。辛苦研几。贪求永岁。

 qì fēn duàn shēng。dùn xī biàn yì。xì xiàng cháng zhù。ěr shí tiān mó。

 弃分段生。顿希变易。细相常住。尔时天魔。

 hòu dé qí biàn。fēi jīng fù rén。kǒu shuō jīng fǎ。

 候得其便。飞精附人。口说经法。

 qí rén jìng bù jué zhī mó zhuó。yì yán zì dé wú shàng niè pán。

 其人竟不觉知魔著。亦言自得无上涅槃。

 lái bǐ qiú shēng shàn nán zǐ chù。fū zuò shuō fǎ。hǎo yán tā fāng。

 来彼求生善男子处。敷座说法。好言他方。

 wǎng huán wú zhì。huò jīng wàn lǐ。shùn xī zài lái。jiē yú bǐ fāng。

 往还无滞。或经万里。瞬息再来。皆于彼方。

 qǔ dé qí wù。huò yú yī chù。zài yī zhái zhōng。shù bù zhī jiān。

 取得其物。或于一处。在一宅中。数步之间。

 lìng qí cóng dōng yì zhì xī bì。shì rén jí xíng。lěi nián bú dào。

 令其从东诣至西壁。是人急行。累年不到。

 yīn cǐ xīn xìn。yí fó xiàn qián。kǒu zhōng cháng shuō。

 因此心信。疑佛现前。口中常说。

 shí fāng zhòng shēng。jiē shì wú zǐ。wǒ shēng zhū fó。wǒ chū shì jiè。

 十方衆生。皆是吾子。我生诸佛。我出世界。

 wǒ shì yuán fó。chū shì zì rán。bù yīn xiū dé。cǐ míng zhù shì。

 我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世。

 zì zài tiān mó。shǐ qí juàn shǔ。rú zhē wén chá。jí sì tiān wáng。

 自在天魔。使其眷属。如遮文茶。及四天王。

 pí shě tóng zǐ。wèi fā xīn zhě。lì qí xū míng。shí bǐ jīng qì。huò bù yīn shī。

 毗舍童子。未发心者。利其虚明。食彼精气。或不因师。

 qí xiū xíng rén。qīn zì guān jiàn。chēng zhí jīn gāng。yǔ rǔ cháng mìng。

 其修行人。亲自观见。称执金刚。与汝长命。

 xiàn měi nǚ shēn。shèng xíng tān yù。wèi yú nián suì。gān nǎo kū jié。

 现美女身。盛行贪欲。未逾年岁。肝脑枯竭。

 kǒu jiān dú yán。ting ruò yāo mèi。qián rén wèi xiáng。duō xiàn wáng nàn。

 口兼独言。听若妖魅。前人未详。多陷王难。

 wèi jí yù xíng。xiān yǐ gān sǐ。nǎo luàn bǐ rén。yǐ zhì cú yǔn。

 未及遇刑。先已乾死。恼乱彼人。以至殂殒。

 rǔ dāng xiān jué。bú rù lún huí。mí huò bù zhī。duò wú jiàn yù。

 汝当先觉。不入轮迴。迷惑不知。堕无间狱。

 ā nán dāng zhī。shì shí zhǒng mó。yú mò shì shí。zài wǒ fǎ zhōng。

 阿难当知。是十种魔。于末世时。在我法中。

 chū jiā xiū dào。huò fù rén tǐ。huò zì xiàn xíng。jiē yán yǐ chéng。

 出家修道。或附人体。或自现形。皆言已成。

 zhèng biàn zhī jué。zàn tàn yín yù。pò fó lǜ yí。xiān è mó shī。

 正遍知觉。讚歎婬欲。破佛律仪。先恶魔师。

 yǔ mó dì zǐ。yín yín xiāng chuán。rú shì xié jīng。mèi qí xīn fǔ。

 与魔弟子。婬婬相传。如是邪精。魅其心腑。

 jìn zé jiǔ shēng。duō yú bǎi shì。lìng zhēn xiū xíng。zǒng wéi mó juàn。

 近则九生。多踰百世。令真修行。总爲魔眷。

 mìng zhōng zhī hòu。bì wéi mó mín。shī zhèng biàn zhī。duò wú jiàn yù。

 命终之后。必爲魔民。失正遍知。堕无间狱。

 rǔ jīn wèi xū。xiān qǔ jì miè。zòng dé wú xué。

 汝今未须。先取寂灭。纵得无学。

 liú yuàn rù bǐ mò fǎ zhī zhōng。qǐ dà cí bēi。

 留愿入彼末法之中。起大慈悲。

 jiù dù zhèng xīn shēn xìn zhòng shēng。lìng bù zhuó mó。

 救度正心深信衆生。令不著魔。

 dé zhèng zhī jiàn。wǒ jīn dù rǔ。yǐ chū shēng sǐ。rǔ zūn fó yǔ。

 得正知见。我今度汝。已出生死。汝遵佛语。

 míng bào fó ēn。ā nán。rú shì shí zhǒng。chán nà xiàn jìng。

 名报佛恩。阿难。如是十种。禅那现境。

 jiē shì xiǎng yīn。yòng xīn jiāo hù。gù xiàn sī shì。zhòng shēng wán mí。

 皆是想阴。用心交互。故现斯事。衆生顽迷。

 bú zì cǔn liáng。féng cǐ yīn yuán。mí bú zì shí。wèi yán dēng shèng。

 不自忖量。逢此因缘。迷不自识。谓言登圣。

 dà wàng yǔ chéng。duò wú jiàn yù。rǔ děng bì xū。jiāng rú lái yǔ。

 大妄语成。堕无间狱。汝等必须。将如来语。

 yú wǒ miè hòu。chuán shì mò fǎ。biàn lìng zhòng shēng。kāi wù sī yì。

 于我灭后。传示末法。遍令衆生。开悟斯义。

 wú lìng tiān mó。dé qí fāng biàn。bǎo chí fù hù。chéng wú shàng dào。

 无令天魔。得其方便。保持覆护。成无上道。

 卷十

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。xiǎng yīn jìn zhě 。shì rén píng cháng。

 阿难。彼善男子。修三摩提。想阴尽者。是人平常。

 mèng xiǎng xiāo miè。wù mèi héng yī。jué míng xū jìng。yóu rú qíng kōng。

 梦想消灭。寤寐恒一。觉明虚静。犹如晴空。

 wú fù cū zhòng qián chén yǐng shì。guān zhū shì jiān。dà dì shān hé。

 无复麤重前尘影事。观诸世间。大地山河。

 rú jìng jiàn míng。lái wú suǒ nián。guò wú zōng jì。xū shòu zhào yìng。

 如镜鉴明。来无所黏。过无踪迹。虚受照应。

 liǎo wǎng chén xí。wéi yī jīng zhēn。shēng miè gēn yuán。cóng cǐ pī lù。

 了罔陈习。唯一精真。生灭根元。从此披露。

 jiàn zhū shí fāng。shí èr zhòng shēng。bì dān qí lèi。

 见诸十方。十二衆生。毕殚其类。

 suī wèi tōng qí gè mìng yóu xù。jiàn tóng shēng jī。yóu rú yě mǎ。

 虽未通其各命由绪。见同生基。犹如野马。

 yì yì qīng rǎo。wéi fú gēn chén。jiū jìng shū xué。cǐ zé míng wéi。

 熠熠清扰。爲浮根尘。究竟枢穴。此则名爲。

 xíng yīn qū yǔ。ruò cǐ qīng rǎo。yì yì yuán xìng。xìng rù yuán chéng。

 行阴区宇。若此清扰。熠熠元性。性入元澄。

 yī chéng yuán xí。rú bō lán miè。huà wéi chéng shuǐ。míng xíng yīn jìn。

 一澄元习。如波澜灭。化爲澄水。名行阴尽。

 shì rén zé néng。chāo zhòng shēng zhuó。guān qí suǒ yóu。

 是人则能。超衆生浊。观其所由。

 yōu yǐn wàng xiǎng。yǐ wéi qí běn。

 幽隐妄想。以爲其本。

 ā nán dāng zhī。shì dé zhèng zhī。shē mó tā zhōng。zhū shàn nán zǐ。

 阿难当知。是得正知。奢摩他中。诸善男子。

 níng míng zhèng xīn。shí lèi tiān mó。bù dé qí biàn。fāng dé jīng yán。

 凝明正心。十类天魔。不得其便。方得精研。

 qióng shēng lèi běn。yú běn lèi zhōng。shēng yuán lù zhě。guān bǐ yōu qīng。

 穷生类本。于本类中。生元露者。观彼幽清。

 yuán rǎo dòng yuán。yú yuán yuán zhōng。qǐ jì duó zhě。shì rén zhuì rù。

 圆扰动元。于圆元中。起计度者。是人坠入。

 èr wú yīn lùn。yī zhě。shì rén。jiàn běn wú yīn。hé yǐ gù。

 二无因论。一者。是人。见本无因。何以故。

 shì rén jì dé shēng jī quán pò。chéng yú yǎn gēn。bā bǎi gōng dé。

 是人既得生机全破。乘于眼根。八百功德。

 jiàn bā wàn jié。suǒ yǒu zhòng shēng。yè liú wān huán。sǐ cǐ shēng bǐ。

 见八万劫。所有衆生。业流湾环。死此生彼。

 zhǐ jiàn zhòng shēng。lún huí qí chù。bā wàn jié wài。míng wú suǒ guān。

 祇见衆生。轮迴其处。八万劫外。冥无所观。

 biàn zuò shì jiě。cǐ děng shì jiān。shí fāng zhòng shēng。bā wàn jié lái。

 便作是解。此等世间。十方衆生。八万劫来。

 wú yīn zì yǒu。yóu cǐ jì duó。wáng zhèng biàn zhī。duò luò wài dào。

 无因自有。由此计度。亡正遍知。堕落外道。

 huò pú tí xìng。èr zhě 。shì rén。jiàn mò wú yīn。hé yǐ gù。

 惑菩提性。二者。是人。见末无因。何以故。

 shì rén yú shēng。jì jiàn qí gēn。zhī rén shēng rén。wù niǎo shēng niǎo。

 是人于生。既见其根。知人生人。悟鸟生鸟。

 wū cóng lái hēi。hú cóng lái bái。rén tiān běn shù。chù sheng běn héng。

 乌从来黑。鹄从来白。人天本竖。畜生本横。

 bái fēi xǐ chéng。hēi fēi rǎn zào。cóng bā wàn jié。wú fù gǎi yí。

 白非洗成。黑非染造。从八万劫。无复改移。

 jīn jìn cǐ xíng。yì fù rú shì。ér wǒ běn lái。bú jiàn pú tí。

 今尽此形。亦复如是。而我本来。不见菩提。

 yún hé gèng yǒu。chéng pú tí shì。dāng zhī jīn rì。yí qiè wù xiàng。

 云何更有。成菩提事。当知今日。一切物象。

 jiē běn wú yīn。yóu cǐ jì duó。wáng zhèng biàn zhī。duò luò wài dào。

 皆本无因。由此计度。亡正遍知。堕落外道。

 huò pú tí xìng。shì zé míng wéi dì yī wài dào。lì wú yīn lùn。

 惑菩提性。是则名爲第一外道。立无因论。

 ā nán。shì sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。níng míng zhèng xīn。

 阿难。是三摩中。诸善男子。凝明正心。

 mó bù dé biàn。qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 魔不得便。穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú yuán cháng zhōng。qǐ jì duó zhě。shì rén zhuì rù。sì biàn cháng lùn。

 于圆常中。起计度者。是人坠入。四遍常论。

 yī zhě。shì rén。qióng xīn jìng xìng。èr chù wú yīn。xiū xí néng zhī。

 一者。是人。穷心境性。二处无因。修习能知。

 èr wàn jié zhōng。shí fāng zhòng shēng。suǒ yǒu shēng miè。

 二万劫中。十方衆生。所有生灭。

 xián jiē xún huán。bù céng sàn shī。jì yǐ wéi cháng。

 咸皆循环。不曾散失。计以爲常。

 èr zhě。shì rén。qióng sì dà yuán。sì xìng cháng zhù。

 二者。是人。穷四大元。四性常住。

 xiū xí néng zhī。sì wàn jié zhōng。shí fāng zhòng shēng。

 修习能知。四万劫中。十方衆生。

 suǒ yǒu shēng miè。xián jiē tǐ héng。bù céng sàn shī。jì yǐ wéi cháng。

 所有生灭。咸皆体恒。不曾散失。计以爲常。

 sān zhě。shì rén。qióng jìn liù gēn。mò nà zhí shòu。xīn yì shí zhōng。

 三者。是人。穷尽六根。末那执受。心意识中。

 běn yuán yóu chù。xìng cháng héng gù。xiū xí néng zhī。

 本元由处。性常恒故。修习能知。

 bā wàn jié zhōng。yí qiè zhòng shēng。xún huán bù shī。

 八万劫中。一切衆生。循环不失。

 běn lái cháng zhù。qióng bù shī xìng。jì yǐ wéi cháng。

 本来常住。穷不失性。计以爲常。

 sì zhě。shì rén。jì jìn xiǎng yuán。shēng lǐ gèng wú。liú zhǐ yùn zhuǎn。

 四者。是人。既尽想元。生理更无。流止运转。

 shēng miè xiǎng xīn。jīn yǐ yǒng miè。lǐ zhōng zì rán。

 生灭想心。今已永灭。理中自然。

 chéng bù shēng miè。yīn xīn suǒ duó。jì yǐ wéi cháng。yóu cǐ jì cháng。

 成不生灭。因心所度。计以爲常。由此计常。

 wáng zhèng biàn zhī。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。

 亡正遍知。堕落外道。惑菩提性。

 shì zé míng wéi dì èr wài dào。lì yuán cháng lùn。

 是则名爲第二外道。立圆常论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。

 mó bù dé biàn。qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。

 魔不得便。穷生类本。观彼幽清。

 cháng rǎo dòng yuán。yú zì tā zhōng。qǐ jì duó zhě。shì rén zhuì rù。

 常扰动元。于自他中。起计度者。是人坠入。

 sì diān dǎo jiàn。yī fēn wú cháng。yī fēn cháng lùn。

 四颠倒见。一分无常。一分常论。

 yī zhě。shì rén。guān miào míng xīn。biàn shí fāng jiè。zhàn rán yǐ wéi。

 一者。是人。观妙明心。遍十方界。湛然以爲。

 jiū jìng shén wǒ。cóng shì zé jì。wǒ biàn shí fāng。níng míng bú dòng。

 究竟神我。从是则计。我遍十方。凝明不动。

 yí qiè zhòng shēng。yú wǒ xīn zhōng。zì shēng zì sǐ。zé wǒ xīn xìng。

 一切衆生。于我心中。自生自死。则我心性。

 míng zhī wéi cháng。bǐ shēng miè zhě。zhēn wú cháng xìng。

 名之爲常。彼生灭者。真无常性。

 èr zhě。shì rén。bù guān qí xīn。biàn guān shí fāng。héng shā guó tǔ。

 二者。是人。不观其心。遍观十方。恒沙国土。

 jiàn jié huì chù。míng wéi jiū jìng。wú cháng zhǒng xìng。jié bú huì chù。

 见劫坏处。名爲究竟。无常种性。劫不坏处。

 míng jiū jìng cháng。sān zhě。shì rén。bié guān wǒ xīn。jīng xì wēi mì。

 名究竟常。三者。是人。别观我心。精细微密。

 yóu rú wēi chén。liú zhuǎn shí fāng。xìng wú yí gǎi。néng lìng cǐ shēn。

 犹如微尘。流转十方。性无移改。能令此身。

 jí shēng jí miè。qí bú huì xìng。míng wǒ xìng cháng。yí qiè sǐ shēng。

 即生即灭。其不坏性。名我性常。一切死生。

 cóng wǒ liú chū。míng wú cháng xìng。sì zhě。shì rén。zhī xiǎng yīn jìn。

 从我流出。名无常性。四者。是人。知想阴尽。

 jiàn xíng yīn liú。xíng yīn cháng liú。jì wéi cháng xìng。sè shòu xiǎng děng。

 见行阴流。行阴常流。计爲常性。色受想等。

 jīn yǐ miè jìn。míng wú cháng xìng。yóu cǐ jì duó。yī fēn wú cháng。

 今已灭尽。名无常性。由此计度。一分无常。

 yī fēn cháng gù。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。

 一分常故。堕落外道。惑菩提性。

 shì zé míng wéi dì sān wài dào。yī fēn cháng lùn。

 是则名爲第三外道。一分常论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú fēn wèi zhōng。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。sì yǒu biān lùn。

 于分位中。生计度者。是人坠入。四有边论。

 yī zhě。shì rén。xīn jì shēng yuán。liú yòng bù xī。jì guò wèi zhě。

 一者。是人。心计生元。流用不息。计过未者。

 míng wéi yǒu biān。jì xiāng xù xīn。míng wéi wú biān。

 名爲有边。计相续心。名爲无边。

 èr zhě。shì rén。guān bā wàn jié。zé jiàn zhòng shēng。bā wàn jié qián。

 二者。是人。观八万劫。则见衆生。八万劫前。

 jì wú wén jiàn。wú wén jiàn chù。míng wéi wú biān。yǒu zhòng shēng chù。

 寂无闻见。无闻见处。名爲无边。有衆生处。

 míng wéi yǒu biān。sān zhě。shì rén jì wǒ biàn zhī。dé wú biān xìng。

 名爲有边。三者。是人计我遍知。得无边性。

 bǐ yí qiè rén。xiàn wǒ zhī zhōng。wǒ céng bù zhī。bǐ zhī zhī xìng。

 彼一切人。现我知中。我曾不知。彼之知性。

 míng bǐ bù dé。wú biān zhī xīn。dàn yǒu biān xìng。

 名彼不得。无边之心。但有边性。

 sì zhě。shì rén。qióng xíng yīn kōng。yǐ qí suǒ jiàn。xīn lù chóu duó。

 四者。是人。穷行阴空。以其所见。心路筹度。

 yí qiè zhòng shēng。yì shēn zhī zhōng。jì qí xián jiē bàn shēng bàn miè。

 一切衆生。一身之中。计其咸皆半生半灭。

 míng qí shì jiè。yí qiè suǒ yǒu。yí bàn yǒu biān。yí bàn wú biān。

 明其世界。一切所有。一半有边。一半无边。

 yóu cǐ jì duó。yǒu biān wú biān。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。

 由此计度。有边无边。堕落外道。惑菩提性。

 shì zé míng wéi。dì sì wài dào。lì yǒu biān lùn。

 是则名爲。第四外道。立有边论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú zhī jiàn zhōng。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。sì zhǒng diān dǎo。

 于知见中。生计度者。是人坠入。四种颠倒。

 bù sǐ jiǎo luàn。biàn jì xū lùn。yī zhě。shì rén。guān biàn huà yuán。

 不死矫乱。遍计虚论。一者。是人。观变化元。

 jiàn qiān liú chù。míng zhī wéi biàn。jiàn xiāng xù chù。

 见迁流处。名之爲变。见相续处。

 míng zhī wéi héng。jiàn suǒ jiàn chù。míng zhī wéi shēng。

 名之爲恒。见所见处。名之爲生。

 bú jiàn jiàn chù。míng zhī wéi miè。xiāng xù zhī yīn。xìng bú duàn chù。

 不见见处。名之爲灭。相续之因。性不断处。

 míng zhī wéi zēng。zhèng xiāng xù zhōng。zhōng suǒ lí chù。

 名之爲增。正相续中。中所离处。

 míng zhī wéi jiǎn。gè gè shēng chù。míng zhī wéi yǒu。hù hù wáng chù。

 名之爲减。各各生处。名之爲有。互互亡处。

 míng zhī wéi wú。yǐ lǐ dōu guān。yòng xīn bié jiàn。yǒu qiú fǎ rén。

 名之爲无。以理都观。用心别见。有求法人。

 lái wèn qí yì。dá yán wǒ jīn。yì shēng yì miè。yì yǒu yì wú。

 来问其义。答言我今。亦生亦灭。亦有亦无。

 yì zēng yì jiǎn。yú yí qiè shí。jiē luàn qí yǔ。

 亦增亦减。于一切时。皆乱其语。

 lìng bǐ qián rén yí shī zhāng jù。èr zhě。shì rén。dì guān qí xīn。

 令彼前人遗失章句。二者。是人。谛观其心。

 hù hù wú chù。yīn wú dé zhèng。yǒu rén lái wèn。wéi dá yī zì。

 互互无处。因无得证。有人来问。唯答一字。

 dàn yán qí wú。chú wú zhī yú。wú suǒ yán shuō。sān zhě。shì rén。

 但言其无。除无之馀。无所言说。三者。是人。

 dì guān qí xīn。gè gè yǒu chù。yīn yǒu dé zhèng。yǒu rén lái wèn。

 谛观其心。各各有处。因有得证。有人来问。

 wéi dá yī zì。dàn yán qí shì。chú shì zhī yú。wú suǒ yán shuō。

 唯答一字。但言其是。除是之馀。无所言说。

 sì zhě。shì rén。yǒu wú jù jiàn。qí jìng zhī gù。qí xīn yì luàn。

 四者。是人。有无俱见。其境枝故。其心亦乱。

 yǒu rén lái wèn。dá yán yì yǒu。jí shì yì wú。yì wú zhī zhōng。

 有人来问。答言亦有。即是亦无。亦无之中。

 bú shì yì yǒu。yí qiè jiǎo luàn。wú róng qióng jié。yóu cǐ jì dù。

 不是亦有。一切矫乱。无容穷诘。由此计度。

 jiǎo luàn xū wú。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。shì zé míng wéi。

 矫乱虚无。堕落外道。惑菩提性。是则名爲。

 dì wǔ wài dào。sì diān dǎo xìng。bù sǐ jiǎo luàn。biàn jì xū lùn。

 第五外道。四颠倒性。不死矫乱。遍计虚论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú wú jìn liú。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。sǐ hòu yǒu xiàng。

 于无尽流。生计度者。是人坠入。死后有相。

 fā xīn diān dǎo。huò zì gù shēn。yún sè shì wǒ。huò jiàn wǒ yuán。

 发心颠倒。或自固身。云色是我。或见我圆。

 hán biàn guó tǔ。yún wǒ yǒu sè。huò bǐ qián yuán。suí wǒ huí fù。

 含遍国土。云我有色。或彼前缘。随我迴复。

 yún sè shǔ wǒ。huò fù wǒ yī。xíng zhōng xiāng xù。yún wǒ zài sè。

 云色属我。或复我依。行中相续。云我在色。

 jiē jì duó yán。sǐ hòu yǒu xiàng。rú shì xún huán。yǒu shí liù xiàng。

 皆计度言。死后有相。如是循环。有十六相。

 cóng cǐ huò jì。bì jìng fán nǎo。bì jìng pú tí。liǎng xìng bìng qū。

 从此或计。毕竟烦恼。毕竟菩提。两性并驱。

 gè bù xiāng chù。yóu cǐ jì duó。sǐ hòu yǒu gù。duò luò wài dào。

 各不相触。由此计度。死后有故。堕落外道。

 huò pú tí xìng。shì zé míng wéi。dì liù wài dào。

 惑菩提性。是则名爲。第六外道。

 lì wǔ yīn zhōng。sǐ hòu yǒu xiàng。xīn diān dǎo lùn。

 立五阴中。死后有相。心颠倒论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú xiān chú miè。sè shòu xiǎng zhōng。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。

 于先除灭。色受想中。生计度者。是人坠入。

 sǐ hòu wú xiàng。fā xīn diān dǎo。jiàn qí sè miè。xíng wú suǒ yīn。

 死后无相。发心颠倒。见其色灭。形无所因。

 guān qí xiǎng miè。xīn wú suǒ jì。zhī qí shòu miè。wú fù lián zhuì。

 观其想灭。心无所繫。知其受灭。无复连缀。

 yīn xìng xiāo sàn。zòng yǒu shēng lǐ。ér wú shòu xiǎng。yǔ cǎo mù tóng。

 阴性销散。纵有生理。而无受想。与草木同。

 cǐ zhì xiàn qián。yóu bù kě dé。sǐ hòu yún hé。gèng yǒu zhū xiàng。

 此质现前。犹不可得。死后云何。更有诸相。

 yīn zhī kān jiào。sǐ hòu xiàng wú。rú shì xún huán。yǒu bā wú xiàng。

 因之勘校。死后相无。如是循环。有八无相。

 cóng cǐ huò jì。niè pán yīn guǒ。yí qiè jiē kōng。tú yǒu míng zì。

 从此或计。涅槃因果。一切皆空。徒有名字。

 jiū jìng duàn miè。yóu cǐ jì duó。sǐ hòu wú gù。duò luò wài dào。

 究竟断灭。由此计度。死后无故。堕落外道。

 huò pú tí xìng。shì zé míng wéi。dì qī wài dào。

 惑菩提性。是则名爲。第七外道。

 lì wǔ yīn zhōng。sǐ hòu wú xiàng。xīn diān dǎo lùn。

 立五阴中。死后无相。心颠倒论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú xíng cún zhōng。jiān shòu xiǎng miè。shuāng jì yǒu wú。zì tǐ xiàng pò。

 于行存中。兼受想灭。双计有无。自体相破。

 shì rén zhuì rù。sǐ hòu jù fēi。qǐ diān dǎo lùn。sè shòu xiǎng zhōng。

 是人坠入。死后俱非。起颠倒论。色受想中。

 jiàn yǒu fēi yǒu。xíng qiān liú nèi。guān wú bù wú。rú shì xún huán。

 见有非有。行迁流内。观无不无。如是循环。

 qióng jìn yīn jiè。bā jù fēi xiàng。suí dé yī yuán。jiē yán sǐ hòu。

 穷尽阴界。八俱非相。随得一缘。皆言死后。

 yǒu xiàng wú xiàng。yòu jì zhū xíng。xìng qiān é gù。xīn fā tōng wù。

 有相无相。又计诸行。性迁讹故。心发通悟。

 yǒu wú jù fēi。xū shí shī cuò。yóu cǐ jì duó。sǐ hòu jù fēi。hòu jì hūn méng。

 有无俱非。虚实失措。由此计度。死后俱非。后际昏瞢。

 wú kě dào gù。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。shì zé míng wéi。

 无可道故。堕落外道。惑菩提性。是则名爲。

 dì bā wài dào。lì wǔ yīn zhōng。sǐ hòu jù fēi。xīn diān dǎo lùn。

 第八外道。立五阴中。死后俱非。心颠倒论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú hòu hòu wú。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。qī duàn miè lùn。

 于后后无。生计度者。是人坠入。七断灭论。

 huò jì shēn miè。huò yù jìn miè。huò kǔ jìn miè。huò jí lè miè。

 或计身灭。或欲尽灭。或苦尽灭。或极乐灭。

 huò jí shě miè。rú shì xún huán。qióng jìn qī jì。xiàn qián xiāo miè。

 或极捨灭。如是循环。穷尽七际。现前销灭。

 miè yǐ wú fù。yóu cǐ jì duó。sǐ hòu duàn miè。duò luò wài dào。

 灭已无复。由此计度。死后断灭。堕落外道。

 huò pú tí xìng。shì zé míng wéi。dì jiǔ wài dào。

 惑菩提性。是则名爲。第九外道。

 lì wǔ yīn zhōng。sǐ hòu duàn miè。xīn diān dǎo lùn。

 立五阴中。死后断灭。心颠倒论。

 yòu sān mó zhōng。zhū shàn nán zǐ。jiān níng zhèng xīn。mó bù dé biàn。

 又三摩中。诸善男子。坚凝正心。魔不得便。

 qióng shēng lèi běn。guān bǐ yōu qīng。cháng rǎo dòng yuán。

 穷生类本。观彼幽清。常扰动元。

 yú hòu hòu yǒu。shēng jì duó zhě。shì rén zhuì rù。wǔ niè pán lùn。

 于后后有。生计度者。是人坠入。五涅槃论。

 huò yǐ yù jiè。wéi zhèng zhuǎn yī。guān jiàn yuán míng。shēng ài mù gù。

 或以欲界。爲正转依。观见圆明。生爱慕故。

 huò yǐ chū chán。xìng wú yōu gù。huò yǐ èr chán。xīn wú kǔ gù。

 或以初禅。性无忧故。或以二禅。心无苦故。

 huò yǐ sān chán。jí yuè suí gù。huò yǐ sì chán。kǔ lè èr wáng。

 或以三禅。极悦随故。或以四禅。苦乐二亡。

 bú shòu lún huí。shēng miè xìng gù。mí yǒu lòu tiān。zuò wú wéi jiě。

 不受轮迴。生灭性故。迷有漏天。作无爲解。

 wǔ chù ān wěn。wéi shèng jìng yī。rú shì xún huán。wǔ chù jiū jìng。

 五处安隐。爲胜淨依。如是循环。五处究竟。

 yóu cǐ jì duó。wǔ xiàn niè pán。duò luò wài dào。huò pú tí xìng。

 由此计度。五现涅槃。堕落外道。惑菩提性。

 shì zé míng wéi。dì shí wài dào。lì wǔ yīn zhōng。

 是则名爲。第十外道。立五阴中。

 wǔ xiàn niè pán。xīn diān dǎo lùn。

 五现涅槃。心颠倒论。

 ā nán。rú shì shí zhǒng。chán nà kuáng jiě。jiē shì xíng yīn。

 阿难。如是十种。禅那狂解。皆是行阴。

 yòng xīn jiāo hù。gù xiàn sī wù。zhòng shēng wán mí。bú zì cǔn liáng。

 用心交互。故现斯悟。衆生顽迷。不自忖量。

 féng cǐ xiàn qián。yǐ mí wéi jiě。zì yán dēng shèng。dà wàng yǔ chéng。

 逢此现前。以迷爲解。自言登圣。大妄语成。

 duò wú jiàn yù。rǔ děng bì xū。jiāng rú lái yǔ。yú wǒ miè hòu。

 堕无间狱。汝等必须。将如来语。于我灭后。

 chuán shì mò fǎ。biàn lìng zhòng shēng。jué liǎo sī yì。wú lìng xīn mó。

 传示末法。遍令衆生。觉了斯义。无令心魔。

 zì qǐ shēn niè。bǎo chí fù hù。xiāo xī xié jiàn。jiào qí shēn xīn。

 自起深孽。保持覆护。销息邪见。教其身心。

 kāi jué zhēn yì。yú wú shàng dào。bù zāo zhī qí。wù lìng xīn qí。

 开觉真义。于无上道。不遭枝歧。勿令心祈。

 dé shǎo wéi zú。zuò dà jué wáng。qīng jìng biāo zhǐ。

 得少爲足。作大觉王。清淨标指。

 ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。xíng yīn jìn zhě。

 阿难。彼善男子。修三摩提。行阴尽者。

 zhū shì jiān xìng。yōu qīng rǎo dòng。tóng fēn shēng jī。tāo rán huī liè。

 诸世间性。幽清扰动。同分生机。絛然隳裂。

 shěn xì gāng niǔ。bǔ tè qié luó。chóu yè shēn mài。gǎn yìng xuán jué。

 沉细纲纽。补特伽罗。酬业深脉。感应悬绝。

 yú niè pán tiān。jiāng dà míng wù。rú jī hòu míng。zhān gù dōng fāng。

 于涅槃天。将大明悟。如鸡后鸣。瞻顾东方。

 yǐ yǒu jīng sè。liù gēn xū jìng。wú fù chí yì。nèi wài zhàn míng。

 已有精色。六根虚静。无复驰逸。内外湛明。

 rù wú suǒ rù。shēn dá shí fāng。shí èr zhǒng lèi。shòu mìng yuán yóu。

 入无所入。深达十方。十二种类。受命元由。

 guān yóu zhí yuán。zhū lèi bú zhào。yú shí fāng jiè。yǐ huò qí tóng。

 观由执元。诸类不召。于十方界。已获其同。

 jīng sè bù shěn。fā xiàn yōu mì。cǐ zé míng wéi。shí yīn qū yǔ。

 精色不沉。发现幽秘。此则名爲。识阴区宇。

 ruò yú qún zhào。yǐ huò tóng zhōng。xiāo mó liù mén。hé kāi chéng jiù。

 若于群召。已获同中。销磨六门。合开成就。

 jiàn wén tōng lín。hù yòng qīng jìng。shí fāng shì jiè。jí yǔ shēn xīn。

 见闻通邻。互用清淨。十方世界。及与身心。

 rú fèi liú lí。nèi wài míng chè。míng shí yīn jìn。shì rén zé néng。

 如吠琉璃。内外明彻。名识阴尽。是人则能。

 chāo yuè mìng zhuó。guān qí suǒ yóu。wǎng xiàng xū wú。

 超越命浊。观其所由。罔象虚无。

 diān dǎo wàng xiǎng。yǐ wéi qí běn。

 颠倒妄想。以爲其本。

 ā nán dāng zhī。shì shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yú shí huán yuán。

 阿难当知。是善男子。穷诸行空。于识还元。

 yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。jīng miào wèi yuán。néng lìng jǐ shēn。

 已灭生灭。而于寂灭。精妙未圆。能令己身。

 gēn gé hé kāi。yì yǔ shí fāng。zhū lèi tōng jué。jué zhī tōng wěn。

 根隔合开。亦与十方。诸类通觉。觉知通㳷。

 néng rù yuán yuán。ruò yú suǒ guī。lì zhēn cháng yīn。

 能入圆元。若于所归。立真常因。

 shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。yīn suǒ yīn zhí。suō pí jiā luó。

 生胜解者。是人则堕。因所因执。娑毗迦罗。

 suǒ guī míng dì。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。

 所归冥谛。成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。

 shì míng dì yī。lì suǒ dé xīn。chéng suǒ guī guǒ。

 是名第一。立所得心。成所归果。

 wéi yuǎn yuán tōng。bèi niè pán chéng 。shēng wài dào zhǒng。

 违远圆通。背涅槃城。生外道种。

 ā nán。yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。

 阿难。又善男子。穷诸行空。已灭生灭。

 ér yú jì miè。jīng miào wèi yuán。ruò yú suǒ guī。lǎn wéi zì tǐ。

 而于寂灭。精妙未圆。若于所归。览爲自体。

 jìn xū kōng jiè。shí èr lèi nèi。suǒ yǒu zhòng shēng。jiē wǒ shēn zhōng。

 尽虚空界。十二类内。所有衆生。皆我身中。

 yī lèi liú chū。shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。néng fēi néng zhí。

 一类流出。生胜解者。是人则堕。能非能执。

 mó xī shǒu luó。xiàn wú biān shēn。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。

 摩醯首罗。现无边身。成其伴侣。迷佛菩提。

 wáng shī zhī jiàn。shì míng dì èr。lì néng wéi xīn。chéng néng shì guǒ。

 亡失知见。是名第二。立能爲心。成能事果。

 wéi yuǎn yuán tōng。bèi niè pán chéng。shēng dà màn tiān。

 违远圆通。背涅槃城。生大慢天。

 wǒ biàn yuán zhǒng。

 我遍圆种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。

 ér yú jì miè。jīng miào wèi yuán。ruò yú suǒ guī。yǒu suǒ guī yī。

 而于寂灭。精妙未圆。若于所归。有所归依。

 zì yí shēn xīn。cóng bǐ liú chū。shí fāng xū kōng。xián qí shēng qǐ。

 自疑身心。从彼流出。十方虚空。咸其生起。

 jí yú dōu qǐ。suǒ xuān liú dì。zuò zhēn cháng shēn。wú shēng miè jiě。

 即于都起。所宣流地。作真常身。无生灭解。

 zài shēng miè zhōng。zǎo jì cháng zhù。jì huò bù shēng。

 在生灭中。早计常住。既惑不生。

 yì mí shēng miè。ān zhù shěn mí。shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。

 亦迷生灭。安住沉迷。生胜解者。是人则堕。

 cháng fēi cháng zhí。jì zì zài tiān。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。

 常非常执。计自在天。成其伴侣。迷佛菩提。

 wáng shī zhī jiàn。shì míng dì sān。lì yīn yī xīn。chéng wàng jì guǒ。

 亡失知见。是名第三。立因依心。成妄计果。

 wéi yuǎn yuán tōng。bèi niè pán chéng。shēng dào yuán zhǒng。

 违远圆通。背涅槃城。生倒圆种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。ruò yú suǒ zhī。zhī biàn yuán gù。yīn zhī lì jiě。

 精妙未圆。若于所知。知遍圆故。因知立解。

 shí fāng cǎo mù。jiē chēng yǒu qíng。yǔ rén wú yì。cǎo mù wéi rén。

 十方草木。皆称有情。与人无异。草木爲人。

 rén sǐ huán chéng。shí fāng cǎo shù。wú zé biàn zhī。

 人死还成。十方草树。无择遍知。

 shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。zhī wú zhī zhí。pó zhā xiàn ní。

 生胜解者。是人则堕。知无知执。婆吒霰尼。

 zhí yí qiè jué。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。

 执一切觉。成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。

 shì míng dì sì。jì yuán zhī xīn。chéng xū miù guǒ。wéi yuǎn yuán tōng。

 是名第四。计圆知心。成虚谬果。违远圆通。

 bèi niè pán chéng。shēng dào zhī zhǒng。

 背涅槃城。生倒知种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。ruò yú yuán róng。gēn hù yòng zhōng。

 精妙未圆。若于圆融。根互用中。

 yǐ dé suí shùn。biàn yú yuán huà。yí qiè fā shēng。qiú huǒ guāng míng。

 已得随顺。便于圆化。一切发生。求火光明。

 lè shuǐ qīng jìng。ài fēng zhōu liú。guān chén chéng jiù。gè gè chóng shì。

 乐水清淨。爱风周流。观尘成就。各各崇事。

 yǐ cǐ qún chén。fā zuò běn yīn。lì cháng zhù jiě。shì rén zé duò。

 以此群尘。发作本因。立常住解。是人则堕。

 shēng wú shēng zhí。zhū jiā yè bō。bìng pó luó mén。qín xīn yì shēn。

 生无生执。诸迦叶波。并婆罗门。勤心役身。

 shì huǒ chóng shuǐ。qiú chū shēng sǐ。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。

 事火崇水。求出生死。成其伴侣。迷佛菩提。

 wáng shī zhī jiàn。shì míng dì wǔ。jì zhuó chóng shì。mí xīn cóng wù。

 亡失知见。是名第五。计著崇事。迷心从物。

 lì wàng qiú yīn。qiú wàng jì guǒ。wéi yuǎn yuán tōng。

 立妄求因。求妄冀果。违远圆通。

 bèi niè pán chéng。shēng diān huà zhǒng。

 背涅槃城。生颠化种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。ruò yú yuán míng。jì míng zhōng xū。

 精妙未圆。若于圆明。计明中虚。

 fēi miè qún huà。yǐ yǒng miè yī。wéi suǒ guī yī。shēng shèng jiě zhě。

 非灭群化。以永灭依。爲所归依。生胜解者。

 shì rén zé duò。guī wú guī zhí。wú xiǎng tiān zhōng。zhū shùn ruò duō。

 是人则堕。归无归执。无想天中。诸舜若多。

 chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。shì míng dì liù。

 成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。是名第六。

 yuán xū wú xīn。chéng kōng wáng guǒ。wéi yuǎn yuán tōng。

 圆虚无心。成空亡果。违远圆通。

 bèi niè pán chéng。shēng duàn miè zhǒng。

 背涅槃城。生断灭种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。ruò yú yuán cháng。gù shēn cháng zhù。

 精妙未圆。若于圆常。固身常住。

 tóng yú jīng yuán。cháng bù qīng shì。shēng shèng jiě zhě。

 同于精圆。长不倾逝。生胜解者。

 shì rén zé duò。tān fēi tān zhí。zhū ā sī tuó。qiú cháng mìng zhě。

 是人则堕。贪非贪执。诸阿斯陀。求长命者。

 chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。shì míng dì qī。

 成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。是名第七。

 zhí zhuó mìng yuán。lì gù wàng yīn。qù cháng láo guǒ。

 执著命元。立固妄因。趣长劳果。

 wéi yuǎn yuán tōng。bèi niè pán chéng。shēng wàng yán zhǒng。

 违远圆通。背涅槃城。生妄延种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。guān mìng hù tōng。què liú chén láo。

 精妙未圆。观命互通。却留尘劳。

 kǒng qí xiāo jìn。biàn yú cǐ jì。zuò lián huá gōng。guǎng huà qī zhēn。

 恐其销尽。便于此际。坐莲华宫。广化七珍。

 duō zēng bǎo yuán。zì zòng qí xīn。shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。

 多增宝媛。恣纵其心。生胜解者。是人则堕。

 zhēn wú zhēn zhí。zhā zhǐ。jiā luó。chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。

 真无真执。吒枳。迦罗。成其伴侣。迷佛菩提。

 wáng shī zhī jiàn。shì míng dì bā。fā xié sī yīn。lì chì chén guǒ。

 亡失知见。是名第八。发邪思因。立炽尘果。

 wéi yuǎn yuán tōng。bèi niè pán chéng。shēng tiān mó zhǒng。

 违远圆通。背涅槃城。生天魔种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。yú mìng míng zhōng。fēn bié jīng cū。

 精妙未圆。于命明中。分别精麤。

 shū jué zhēn wěi。yīn guǒ xiāng chóu。wéi qiú gǎn yìng。

 疏决真僞。因果相酬。唯求感应。

 bèi qīng jìng dào。suǒ wèi jiàn kǔ duàn jí。zhèng miè xiū dào。

 背清淨道。所谓见苦断集。证灭修道。

 jū miè yǐ xiū。gèng bù qián jìn。shēng shèng jiě zhě。shì rén zé duò。

 居灭已休。更不前进。生胜解者。是人则堕。

 dìng xìng shēng wén。zhū wú wén sēng。zēng shàng màn zhě。

 定性声闻。诸无闻僧。增上慢者。

 chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。shì míng dì jiǔ。

 成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。是名第九。

 yuán jīng yìng xīn。chéng qù jì guǒ。wéi yuǎn yuán tōng。

 圆精应心。成趣寂果。违远圆通。

 bèi niè pán chéng。shēng chán kōng zhǒng。

 背涅槃城。生缠空种。

 yòu shàn nán zǐ。qióng zhū xíng kōng。yǐ miè shēng miè。ér yú jì miè。

 又善男子。穷诸行空。已灭生灭。而于寂灭。

 jīng miào wèi yuán。ruò yú yuán róng。qīng jìng jué míng。

 精妙未圆。若于圆融。清淨觉明。

 fā yán shēn miào。jí lì niè pán。ér bù qián jìn。shēng shèng jiě zhě。

 发研深妙。即立涅槃。而不前进。生胜解者。

 shì rén zé duò。dìng xìng pì zhī。zhū yuán dú lún。bù huí xīn zhě。

 是人则堕。定性辟支。诸缘独伦。不迴心者。

 chéng qí bàn lǚ。mí fó pú tí。wáng shī zhī jiàn。shì míng dì shí。

 成其伴侣。迷佛菩提。亡失知见。是名第十。

 yuán jué wěn xīn。chéng zhàn míng guǒ。wéi yuǎn yuán tōng。

 圆觉㳷心。成湛明果。违远圆通。

 bèi niè pán chéng。shēng jué yuán míng。bú huà yuán zhǒng。

 背涅槃城。生觉圆明。不化圆种。

 ā nán。rú shì shí zhǒng chán nà。zhōng tú chéng kuáng。yīn yī mí huò。

 阿难。如是十种禅那。中涂成狂。因依迷惑。

 yú wèi zú zhōng。shēng mǎn zú zhèng。jiē shì shí yīn。yòng xīn jiāo hù。

 于未足中。生满足证。皆是识阴。用心交互。

 gù shēng sī wèi。zhòng shēng wán mí。bú zì cǔn liáng。féng cǐ xiàn qián。

 故生斯位。衆生顽迷。不自忖量。逢此现前。

 gè yǐ suǒ ài。xiān xí mí xīn。ér zì xiū xī。jiāng wéi bì jìng。

 各以所爱。先习迷心。而自休息。将为毕竟。

 suǒ guī níng dì。zì yán mǎn zú。wú shàng pú tí。dà wàng yǔ chéng。

 所归宁地。自言满足。无上菩提。大妄语成。

 wài dào xié mó。suǒ gǎn yè zhōng。duò wú jiàn yù。shēng wén yuán jué。

 外道邪魔。所感业终。堕无间狱。声闻缘觉。

 bù chéng zēng jìn。rǔ děng cún xīn。bǐng rú lái dào。jiāng cǐ fǎ mén。

 不成增进。汝等存心。秉如来道。将此法门。

 yú wǒ miè hòu。chuán shì mò shì。pǔ lìng zhòng shēng。jué liǎo sī yì。

 于我灭后。传示末世。普令衆生。觉了斯义。

 wú lìng jiàn mó。zì zuò shěn niè。bǎo suí āi jiù。xiāo xī xié yuán。

 无令见魔。自作沉孽。保绥哀救。销息邪缘。

 lìng qí shēn xīn。rù fó zhī jiàn。cóng shǐ chéng jiù。bù zāo qí lù。

 令其身心。入佛知见。从始成就。不遭歧路。

 rú shì fǎ mén。xiān guò qù shì。héng shā jié zhōng。wēi chén rú lái。

 如是法门。先过去世。恒沙劫中。微尘如来。

 chéng cǐ xīn kāi。dé wú shàng dào。shí yīn ruò jìn。zé rǔ xiàn qián。

 乘此心开。得无上道。识阴若尽。则汝现前。

 zhū gēn hù yòng。cóng hù yòng zhōng。néng rù pú sà。jīn gāng qián huì。

 诸根互用。从互用中。能入菩萨。金刚乾慧。

 yuán míng jīng xīn。yú zhōng fā huà。rú jìng liú lí。nèi hán bǎo yuè。

 圆明精心。于中发化。如淨琉璃。内含宝月。

 rú shì nǎi chāo。shí xìn shí zhù。shí xíng。shí huí xiàng。

 如是乃超。十信十住。十行。十迴向。

 sì jiā xíng xīn。pú sà suǒ xíng。jīn gāng shí dì。děng jué yuán míng。

 四加行心。菩萨所行。金刚十地。等觉圆明。

 rù yú rú lái。miào zhuāng yǎn hǎi。yuán mǎn pú tí。guī wú suǒ dé。

 入于如来。妙庄严海。圆满菩提。归无所得。

 cǐ shì guò qù。xiān fó shì zūn。shē mó tā zhōng。pí pó shě nà。

 此是过去。先佛世尊。奢摩他中。毗婆舍那。

 jué míng fēn xī。wēi xì mó shì。mó jìng xiàn qián。rǔ néng ān shí。

 觉明分析。微细魔事。魔境现前。汝能谙识。

 xīn gòu xǐ chú。bú luò xié jiàn。yīn mó xiāo miè。tiān mó cuī suì。

 心垢洗除。不落邪见。阴魔销灭。天魔摧碎。

 dà lì guǐ shén。chǐ pò táo shì。chī mèi wǎng liǎng。wú fù chū shēng。

 大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魉。无复出生。

 zhí zhì pú tí。wú zhū shǎo fá。xià liè zēng jìn。yú dà niè pán。

 直至菩提。无诸少乏。下劣增进。于大涅槃。

 xīn bù mí mèn。ruò zhū mò shì。yú dùn zhòng shēng。wèi shí chán nà。

 心不迷闷。若诸末世。愚钝衆生。未识禅那。

 bù zhī shuō fǎ。lè xiū sān mèi。rǔ kǒng tóng xié。yì xīn quàn lìng。

 不知说法。乐修三昧。汝恐同邪。一心劝令。

 chí wǒ fó dǐng。tuó luó ní zhòu。ruò wèi néng sòng。xiě yú chán táng。

 持我佛顶。陀罗尼呪。若未能诵。写于禅堂。

 huò dài shēn shàng。yí qiè zhū mó。suǒ bù néng dòng。rǔ dāng gōng qīn。

 或带身上。一切诸魔。所不能动。汝当恭钦。

 shí fāng rú lái。jiū jìng xiū jìn。zuì hòu chuí fàn。

 十方如来。究竟修进。最后垂范。

 ā nán jí cóng zuò qǐ。wén fó shì huì。dǐng lǐ qīn fèng。

 阿难即从座起。闻佛示诲。顶礼钦奉。

 yì chí wú shī yú dà zhòng zhōng。chóng fù bái fó。rú fó suǒ yán。

 忆持无失于大衆中。重复白佛。如佛所言。

 wǔ yīn xiàng zhòng。wǔ zhǒng xū wàng。wéi běn xiǎng xīn。

 五阴相中。五种虚妄。爲本想心。

 wǒ děng píng cháng。wèi méng rú lái。wēi xì kāi shì。yòu cǐ wǔ yīn。

 我等平常。未蒙如来。微细开示。又此五阴。

 wéi bìng xiāo chú。wéi cì dì jìn。rú shì wǔ chóng。yì hé wéi jiè。

 爲并销除。爲次第尽。如是五重。诣何爲界。

 wéi yuàn rú lái。fā xuān dà cí。wèi cǐ dà zhòng。qīng jìng xīn mù。

 惟愿如来。发宣大慈。爲此大衆。清淨心目。

 yǐ wèi mò shì。yí qiè zhòng shēng。zuò jiāng lái yǎn。

 以爲末世。一切衆生。作将来眼。

 fó gào ā nán。jīng zhēn miào míng。běn jué yuán jìng。fēi liú shēng sǐ。

 佛告阿难。精真妙明。本觉圆淨。非留生死。

 jí zhū chén gòu。nǎi zhì xū kōng。jiē yīn wàng xiǎng。zhī suǒ shēng qǐ。

 及诸尘垢。乃至虚空。皆因妄想。之所生起。

 sī yuán běn jué。miào míng zhēn jīng。wàng yǐ fā shēng。zhū qì shì jiān。

 斯元本觉。妙明真精。妄以发生。诸器世间。

 rú yǎn ruò duō。mí tóu rèn yǐng。wàng yuán wú yīn。yú wàng xiǎng zhōng。

 如演若多。迷头认影。妄元无因。于妄想中。

 lì yīn yuán xìng。mí yīn yuán zhě。chēng wéi zì rán。bǐ xū kōng xìng。

 立因缘性。迷因缘者。称爲自然。彼虚空性。

 yóu shí huàn shēng。yīn yuán。zì rán。jiē shì zhòng shēng。wàng xīn jì dù。

 犹实幻生。因缘。自然。皆是衆生。妄心计度。

 ā nán。zhī wàng suǒ qǐ。shuō wàng yīn yuán。ruò wàng yuán wú。

 阿难。知妄所起。说妄因缘。若妄元无。

 shuō wàng yīn yuán。yuán wú suǒ yǒu。hé kuàng bù zhī。tuī zì rán zhě。

 说妄因缘。元无所有。何况不知。推自然者。

 shì gù rú lái。yǔ rǔ fā míng。wǔ yīn běn yīn。tóng shì wàng xiǎng。

 是故如来。与汝发明。五阴本因。同是妄想。

 rǔ tǐ xiān yīn。fù mǔ xiǎng shēng。rǔ xīn fēi xiǎng。zé bù néng lái。

 汝体先因。父母想生。汝心非想。则不能来。

 xiǎng zhōng chuán mìng。rú wǒ xiān yán。xīn xiǎng cù wèi。

 想中传命。如我先言。心想醋味。

 kǒu zhōng xián shēng。xīn xiǎng dēng gāo。zú xīn suān qǐ。xuán yá bù yǒu。

 口中涎生。心想登高。足心酸起。悬崖不有。

 cù wù wèi lái。rǔ tǐ bì fēi。xū wàng tōng lún。kǒu shuǐ rú hé。

 醋物未来。汝体必非。虚妄通伦。口水如何。

 yīn tán cù chū。shì gù dāng zhī。rǔ xiàn sè shēn。míng wéi jiān gù。

 因谈醋出。是故当知。汝现色身。名爲坚固。

 dì yī wàng xiǎng。jí cǐ suǒ shuō。lín gāo xiǎng xīn。néng lìng rǔ xíng。

 第一妄想。即此所说。临高想心。能令汝形。

 zhēn shòu suān sè。yóu yīn shòu shēng。néng dòng sè tǐ。rǔ jīn xiàn qián。

 真受酸涩。由因受生。能动色体。汝今现前。

 shùn yì wéi sǔn。èr xiàn qū chí。míng wéi xū míng。dì èr wàng xiǎng。

 顺益违损。二现驱驰。名爲虚明。第二妄想。

 yóu rǔ niàn lǜ。shǐ rǔ sè shēn。shēn fēi niàn lún。rǔ shēn hé yīn。

 由汝念虑。使汝色身。身非念伦。汝身何因。

 suí niàn suǒ shǐ。zhǒng zhǒng qǔ xiàng。xīn shēng xíng qǔ。

 随念所使。种种取像。心生形取。

 yǔ niàn xiāng yìng。wù jí xiǎng xīn。mèi wéi zhū mèng。zé rǔ xiǎng niàn。

 与念相应。寤即想心。寐爲诸梦。则汝想念。

 yáo dòng wàng qíng。míng wéi róng tōng。dì sān wàng xiǎng。huà lǐ bú zhù。

 摇动妄情。名爲融通。第三妄想。化理不住。

 yùn yùn mì yí。jiǎ cháng fā shēng。qì xiāo róng zhòu。rì yè xiāng dài。

 运运密移。甲长发生。气销容皱。日夜相代。

 céng wú jué wù。ā nán。cǐ ruò fēi rǔ。yún hé tǐ qiān。rú bì shì zhēn。

 曾无觉悟。阿难。此若非汝。云何体迁。如必是真。

 rǔ hé wú jué。zé rǔ zhū xíng。niàn niàn bù tíng。míng wéi yōu yǐn。

 汝何无觉。则汝诸行。念念不停。名爲幽隐。

 dì sì wàng xiǎng。yòu rǔ jīng míng。zhàn bù yáo chù。míng héng cháng zhě。

 第四妄想。又汝精明。湛不摇处。名恒常者。

 yú shēn bù chū。jiàn wén jué zhī。ruò shí jīng zhēn。bù róng xí wàng。

 于身不出。见闻觉知。若实精真。不容习妄。

 hé yīn rǔ děng。céng yú xī nián。dǔ yī qí wù。jīng lì nián suì。

 何因汝等。曾于昔年。睹一奇物。经历年岁。

 yì wàng jù wú。yú hòu hū rán。fù dǔ qián yì。jì yì wǎn rán。céng bù yí shī。

 忆妄俱无。于后忽然。覆睹前异。记忆宛然。曾不遗失。

 zé cǐ jīng liǎo。zhàn bù yáo zhōng。niàn niàn shòu xūn。yǒu hé chóu suàn。

 则此精了。湛不摇中。念念受熏。有何筹算。

 ā nán dāng zhī。cǐ zhàn fēi zhēn。rú jí liú shuǐ。wàng rú tián jìng。

 阿难当知。此湛非真。如急流水。望如恬静。

 liú jí bú jiàn。fēi shì wú liú。ruò fēi xiǎng yuán。níng shòu wàng xí。

 流急不见。非是无流。若非想元。宁受妄习。

 fēi rǔ liù gēn hù yòng kāi hé。cǐ zhī wàng xiǎng。wú shí dé miè。

 非汝六根互用开合。此之妄想。无时得灭。

 gù rǔ xiàn zài。jiàn wén jué zhī。zhōng chuàn xí jǐ。zé zhàn liǎo nèi。

 故汝现在。见闻觉知。中串习几。则湛了内。

 wǎng xiàng xū wú。dì wǔ diān dǎo。wēi xì jīng xiǎng。

 罔象虚无。第五颠倒。微细精想。

 ā nán。shì wǔ shòu yīn。wǔ wàng xiǎng chéng。rǔ jīn yù zhī。

 阿难。是五受阴。五妄想成。汝今欲知。

 yīn jiè qiǎn shēn。wéi sè yǔ kōng。shì sè biān jì。wéi chù jí lí。

 因界浅深。唯色与空。是色边际。唯触及离。

 shì shòu biān jì。wéi jì yǔ wàng。shì xiǎng biān jì。wéi miè yǔ shēng。

 是受边际。唯记与忘。是想边际。唯灭与生。

 shì xíng biān jì。zhàn rù hé zhàn。guī shí biān jì。cǐ wǔ yīn yuán。

 是行边际。湛入合湛。归识边际。此五阴元。

 chóng dié shēng qǐ。shēng yīn shí yǒu。miè cóng sè chú。lǐ zé dùn wù。

 重迭生起。生因识有。灭从色除。理则顿悟。

 chéng wù bìng xiāo。shì fēi dùn chú。yīn cì dì jìn。wǒ yǐ shì rǔ。

 乘悟并销。事非顿除。因次第尽。我已示汝。

 jié bō jīn jié。hé suǒ bù míng。zài cǐ yì wèn。rǔ yīng jiāng cǐ。

 劫波巾结。何所不明。再此诣问。汝应将此。

 wàng xiǎng gēn yuán。xīn dé kāi tōng。chuán shì jiāng lái。

 妄想根元。心得开通。传示将来。

 mò fǎ zhī zhōng。zhū xiū xíng zhě。lìng shí xū wàng。shēn yàn zì shēng。

 末法之中。诸修行者。令识虚妄。深厌自生。

 zhī yǒu niè pán。bú liàn sān jiè。

 知有涅槃。不恋三界。

 ā nán。ruò fù yǒu rén。biàn mǎn shí fāng。suǒ yǒu xū kōng。

 阿难。若复有人。遍满十方。所有虚空。

 yíng mǎn qī bǎo。chí yǐ fèng shàng wēi chén zhū fó。chéng shì gōng yǎng。

 盈满七宝。持以奉上微尘诸佛。承事供养。

 xīn wú xū dù。yú yì yún hé。shì rén yǐ cǐ shī fó yīn yuán。dé fú duō fǒu。

 心无虚度。于意云何。是人以此施佛因缘。得福多不。

 ā nán dá yán。xū kōng wú jìn。zhēn bǎo wú biān。xī yǒu zhòng shēng。

 阿难答言。虚空无尽。珍宝无边。昔有衆生。

 shī fó qī qián。shě shēn yóu huò。zhuǎn lún wáng wèi。kuàng fù xiàn qián。

 施佛七钱。捨身犹获。转轮王位。况复现前。

 xū kōng jì qióng。fó tǔ chōng biàn。jiē shī zhēn bǎo。qióng jié sī yì。

 虚空既穷。佛土充遍。皆施珍宝。穷劫思议。

 shàng bù néng jí。shì fú yún hé。gèng yǒu biān jì。fó gào ā nán。

 尚不能及。是福云何。更有边际。佛告阿难。

 zhū fó rú lái。yǔ wú xū wàng。ruò fù yǒu rén。shēn jù sì zhòng。

 诸佛如来。语无虚妄。若复有人。身具四重。

 shí bō luó yí。shùn xī jí jīng cǐ fāng tā fāng。ā bí dì yù。

 十波罗夷。瞬息即经此方他方。阿鼻地狱。

 nǎi zhì qióng jìn shí fāng wú jiàn。mí bù jīng lì。néng yǐ yī niàn。

 乃至穷尽十方无间。靡不经历。能以一念。

 jiāng cǐ fǎ mén。yú mò jié zhōng。kāi shì wèi xué。shì rén zuì zhàng。

 将此法门。于末劫中。开示未学。是人罪障。

 yìng niàn xiāo miè。biàn qí suǒ shòu。dì yù kǔ yīn。chéng ān lè guó。

 应念销灭。变其所受。地狱苦因。成安乐国。

 dé fú chāo yuè。qián zhī shī rén。bǎi bèi qiān bèi。qiān wàn yì bèi。

 得福超越。前之施人。百倍千倍。千万亿倍。

 rú shì nǎi zhì。suàn shù pì yù。suǒ bù néng jí。ā nán。ruò yǒu zhòng shēng。

 如是乃至。算数譬喻。所不能及。阿难。若有衆生。

 néng sòng cǐ jīng。néng chí cǐ zhòu。rú wǒ guǎng shuō。qióng jié bú jìn。

 能诵此经。能持此呪。如我广说。穷劫不尽。

 yī wǒ jiào yán。rú jiào xíng dào。zhí chéng pú tí。wú fù mó yè。

 依我教言。如教行道。直成菩提。无复魔业。

 fó shuō cǐ jīng yǐ。bǐ qiū。bǐ qiū ní。yōu pó sāi。yōu pó yí。yí qiè shì jiān。

 佛说此经已。比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷。一切世间。

 tiān rén。ā xiū luó。jí zhū tā fāng pú sà èr chéng。shèng xiān tóng zǐ。

 天人。阿修罗。及诸他方菩萨二乘。圣仙童子。

 bìng chū fā xīn。dà lì guǐ shén。jiē dà huan xǐ。zuò lǐ ér qù。

 并初发心。大力鬼神。皆大欢喜。作礼而去。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
体贴入妙 体贴入妙

体贴入妙成语名称体贴入妙成语拼音tǐ tiē rù miào成...

何去何从 何去何从

何去何从成语名称何去何从成语拼音hé qù hé cóng成...

体国经野 体国经野

体国经野...

何其毒也 何其毒也

何其毒也成语名称何其毒也成语拼音hé qí dú yě成语...

最新文章
惠子曰:子非鱼,安知鱼之 惠子曰:子非鱼,安知鱼之

惠子曰:子非鱼,安知鱼之乐?古诗原文[挑错/完善...

惨惨柴门风雪夜,此时有子 惨惨柴门风雪夜,此时有子

惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。古诗原文[挑错/...

想到他日是那样下场,则可 想到他日是那样下场,则可

想到他日是那样下场,则可以发愤矣。...

惟顺于父母,可以解忧。 惟顺于父母,可以解忧。

惟顺于父母,可以解忧。...

想今宵、也对新月,过轻寒 想今宵、也对新月,过轻寒

想今宵、也对新月,过轻寒、何处小桥。古诗原文[挑...

想得此时情切,泪沾红袖黦 想得此时情切,泪沾红袖黦

想得此时情切,泪沾红袖黦。古诗原文[挑错/完善]出...

惠远祠前晋溪水,翠叶银花 惠远祠前晋溪水,翠叶银花

惠远祠前晋溪水,翠叶银花清见底。古诗原文[挑错/...

想得玉人情,也合思量我。 想得玉人情,也合思量我。

想得玉人情,也合思量我。古诗原文[挑错/完善]出自...

惧法朝朝乐,欺公日日忧。 惧法朝朝乐,欺公日日忧。

惧法朝朝乐,欺公日日忧。古诗原文[挑错/完善]惧法...

惯看宾客儿童喜,得食阶除 惯看宾客儿童喜,得食阶除

惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。古诗原文[挑错/...

友情链接

楞严经原文全文 手机版 网站地图